Benutzer: Passwort:
Registrieren

Programme Übersetzen

Auf dieser Seite befinden sich alle Sprachdateien unserer Programme. Zur Übersicht
Bevor Sie mit dem Übersetzen anfangen, lesen Sie bitte unsere Hilfe durch.
Wählen Sie hier welches Programm und welche Sprache Sie übersetzen wollen:
Sonderzeichen:
çÑ
ñü
ªº
¡¿
Programm: Zu übersetzende Sprache:
Anzuzeigende Sprachen:
Filter:
Seite: Anzahl pro Seite:

Übersetzung des Kochbuch auf Spanisch

Download
Vollständigkeit der Übersetzung: 100.0% Fertig eingegeben: 381; Änderungen: 0; Leere: 0
ÜbersetzenKürzelSpanischZu übersetzender Text
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
SprachenName
Čeština
English
'frmKochbuch
Kochbuch
Kuchařka
Cookbook
mnuDatei
&Soubor
&File
mnuSpeichern
&Uložit
&Save
mnuSchreibgeschützt
Otevřít pouze pro čtení
Open read only
NichtSchreibbar
Soubor nelze otevřít, neboť jej využívá jiný proces.
The cook book file can’t be opened for writing because another process is accessing it.
mnuEnde
U&končit
E&xit
mnuBearbeiten
&Upravit
&Edit
Rückgängig
Zpět
Undo
RezeptDuplizieren
Duplicitní recept
Duplicate recipe
Wiederholen
Předělat
Redo
KategorieLöschen
Smazat kategorii
Delete category
RezepteHinzufügen
Přidat recept
Add recipes
RezeptBearbeiten
Upravit recept
Edit recipe
KategorieVerschieben
Přesunout kategorii
Move category
KategorienVerschieben
Přesunout kategorie
Move categories
RezepteLöschen
Odstranit recept
Remove recipes
KategorienLöschen
Přejmenovat kategorie
Remove categories
mnuNeu
&Nový recept
&New recipe
mnuKategorienBearbeiten
&Upravit kategorie
&Edit categories
RecipeDeleted
Recept byl “{0}” smazán
Recipe “{0}” deleted
mnuLöschen
S&mazat recept
D&elete recipe
RecipesDeleted
{0} smazáno receptů
{0} recipes deleted
Kopie
Kopírovat
Copy
mnuVerschieben
&Přesunout recept do jiné kategorie
&Move recipe to a different category
mnuSuchen
&Hledat
&Search
mnuRezeptablage
&Skupina receptů
&Recipe box
mnuDrucklisteBearbeiten
&Upravit skupinu receptů
&Edit recipe box
mnuDrucklisteHinzufügen
&Přidat do skupiny receptů
&Add to recipe box
mnuDrucklisteLeeren
&Vyčistit skupinu receptů
&Clear recipe box
mnuDrucken
&Tisk
&Print
mnuAusgewähltesRezeptDrucken
&Tisk vybraného receptu
&Print selected recipe
mnuAusgewählteRezepteDrucken
&Tisk vybraných receptů
&Print selected recipes
mnuDrucklisteDrucken
T&isk receptů ze Skupiny receptů
P&rint recipes from recipe box
mnuExtras
&Nástroje
&Tools
mnuImportieren
&Import
&Import
mnuExportieren
&Export všech receptů jako
&Export all recipes as
ExportAls
Export jako {0}
Export as {0}
ExportRTF
Formátovaný textový soubor (.rtf)
Formatted Textfile (.rtf)
ExportLatex
Soubor LaTeX (.tex)
LaTeX file (.tex)
ExportWebseite
Webová stránka (.htm, .zip)
Website (.htm, .zip)
ExportKochbuchDatei
Soubor Cookbook (.reze, .zip)
Cookbook export file (.reze, .zip)
mnuMenüsBearbeiten
U&pravit menu
E&dit menus
mnuRezepteDrucklisteExportieren
Exportovat recepty ze Skupiny receptů jako
Export recipes from recipe box as
mnuOptionen
&Možnosti
&Options
mnuHilfe
&Nápověda
&Help
mnuUpdateSuchen
&Zkontrolovat aktualizace
&Search for updates
mnuUpdateHistory
Historie aktualizací
Update &history
mnuReleasenotes
Poznámky k vydání
Release notes
mnuInfo
&O programu
&About ...
Navigation
Navigace
Navigation
AlleRezepte
Všechny recepty
All recipes
Kategorien
Kategorie:
Categories:
Bearbeiten
Upravit
edit
Rezept
Recept
Recipe
Name
Název:
Name:
RezeptBereitsVorhanden
Tento název receptu již v dané kategorii “{0}” existuje.
This recipe name already exists in the “{0}” category.
Zutaten
Ingredience:
Ingredients:
Zubereitung
Postup:
Preparation:
LinkÖffnen
Stiskni “Ctrl” a klikni zde pro otevření odkazu.
Press “Ctrl” and click here to open the link.
Vorschau
Náhled: Obrázek {0} z {1}
Preview: picture {0} of {1}
BildNichtVorhanden
Obrázek “{0}” neexistuje nebo je poškozen
The picture “{0}” doesn’t exist or is corrupted
BildLaden
Nahrát obrázek
Load picture
BildHinzufügen
Přidat obrázek
Add picture
BildEntfernen
Odstranit obrázek
Remove picture
RezeptDrucken
Vytisknout recept
Print recipe
Übersicht
Přehled
Overview
BildWirklichLöschen
Odstranit obrázek?
Remove picture?
BildWirklichLöschenCaption
Odstranit obrázek
Remove picture
BilddateiLöschen
Odstranit obrázky?
Delete picture file as well?
AlleBilddateien
Všechny obrázky|{0}
All picture files|{0}
WählenSieBild
Vybrat obrázek:
Choose a picture:
NeuesRezept
Nový recept
New recipe
RezeptWirklichLöschenCaption
Odstranit recept
Remove recipe
RezeptBereitsInDruckliste
Tyto recepty jsou již ve Skupině receptů obsaženy!
These recipes are already in the recipe box!
ZuDrucklisteHinzufügen
Přidat do Skupiny receptů
Add to recipe box
RezeptDrucklisteHinzugefügt
Recept byl přidán do Skupiny receptů!
Recipe was added to the recipe box!
RezepteDrucklisteHinzugefügt
{0} z {1} receptů byly přidány do Skupiny receptů!
{0} of {1} recipes were added to the recipe box!
DrucklisteWirklichLeeren
Vyčistit Skupinu receptů?
Clear recipe box?
DrucklisteLeeren
Vyčistit Skupinu receptů
Clear recipe box
UngenutzteBilder
Ve složce Cookbook {0} jsou obrázky, které nepatří k žádnému receptu ({1} MiB):
{2}

Odstranit nepoužívané obrázky?
There are {0} pictures in the cookbook folder, which don’t belong to any recipe ({1} MiB):
{2}

Delete unused pictures?
ZwischenablageImport
Ve schránce jsou recepty, chcete je importovat?
There are recipes in the clipboard, import them?
StandardVorspeisen
Předkrm
appetiser
StandardHauptgerichte
Hlavní jídlo
main dish
StandardNachspeisen
Dezert
dessert
StandardKuchen
Koláč
cake
StandardDrinks
Pití
drinks
Synchronisieren
Synchronizace
Setup Synchronization
JetztSynchronisieren
Synchronizovat nyní
Synchronize now
SyncroEinstellungen
Nastavení syncro
Syncro settings
NächsterRezeptKonflikt
Přejít na další konflikt receptů
Jump to next recipe conflict
KürzlichGelöscht
Nedávné smazané recepty
Recently deleted recipes
KeinInternet
Nejste připojeni k internetu. Synchronizace není k dispozici.
You’re not connected to the internet. Synchronization is not possible.
SyncLäuftBaldAb
Platnost Kochbuch syncro brzy vyprší. Obnovte ho!
Kochbuch syncro will expire soon. Please renew!
SyncAbgelaufen
Platnost Kochbuch syncro vypršela!

Objednávka obnovena (klikněte zde a vyberte "Nastavení synchronizace").
Kochbuch syncro has expired!

Order renewal now (click here and select “Syncro settings”)
VerbindungsAufbau
Připojování k serveru ...
Connecting to server ...
ServerNichtErreichbar
Synchronizační server je nedostupný. Zkuste později.
The synchronization server is unavailable. Please retry later.
LetzteSynchronisierung
Poslední úspěšná synchrnonizace:
Last successful synchronization:
NochNichtSynchronisiert
Zatím není synchronizováno
Not synchronized yet
SynchronisierenKonflikte
{0} konfliktů, ke kterým došlo během synchronizace.
{0} conflicts encountered during synchronization.
KonfliktLösen
Konflikt vyřešen
Resolve conflict
KonfliktAufgetretenInfo
Obnovením receptu došlo k sloučení konfliktů. Nová verze receptu byla stažena ze serveru.
Refreshing this recipe resulted in a merge conflict. A new version was downloaded from the synchronization server and the recipe was edited locally.
'frmExportieren
ImportKategorie
Importováno
imported
ExportierenWählen
Zadejte jméno souboru. Obrázky budou exportovány do “[Jméno souboru] RezepteBilder”.
Choose an export filename. The pictures will be exported to “[Export filename] RezepteBilder”.
ExportierenWählenHTM
Vyberte adresár pro index.htm. Obrázky jsou uloženy v podsložce “Obrázky”.
Choose a folder for the website’s index.htm. Pictures are in the subfolder “Pictures”.
ExportierenWählenRTF
Zadejte jméno exportovaného souboru.
Choose an export filename.
BilderNachZubereitung
Výstup obrázků po úpravě
Output pictures after preparations
NurErstesBild
Exportovat pouze první obrázek
Only export first picture
RTFBilderExportieren
Exportovat obrázky
Export pictures
FehlerBeimExport
Chyba během exportování!! {0}
Error while exporting!! {0}
ExportErfolgreich
Export byl úspěšný
Export was successful
ExportDateiExisiert
Tento soubor již existuje.
Chcete jej přejmenovat?
This file already exists.
Overwrite it?
Exportieren
Export
Export
KochbuchExportDatei
Cookbook - Export
Cookbook-export
Datei
Soubor:
File:
BilderExportieren
Exportování obrázků ({0} MiB)
Export pictures ({0} MiB)
Kompression
&Komprese
&Compression
MenüsExportieren
Menu exportu
Export menus
ZIPExport
Komprimovat do souboru zip
Compress to zip file
HtmlInhaltsverzeichnis
Vytvořit obsah
Create a table of contents
WebsiteBilderOrdner
Obrázky
Pictures
HtmlVorschaubilder
Vytvořit náhledy
Create thumbnails
HtmlGroßeBilder
Odkaz na obrázky ve vysokém rozlišení ({0} MiB)
Link pictures with higher resolution ({0} MiB)
Ordner
Cesta:
Path:
ExportHTMTitel
Recepty
Recipes
Überschrift
Titul:
Title:
HtmlBildVergrößern
Klikněte pro zvětšení
Click here to enlarge
EmailExport
Odešli exportovaný soubor emailem
Send export file as e-mail
MailZuGroß
Exportovaný soubor je {0} MiB velký, což může být problém u některých email providerů.
Chcete opravdu email odeslat?
The export file is {0} MiB big, that can cause problems with some e-mail providers.
Send the e-mail anyway?
EmailSubject
Email s receptem: {0} recepty
Recipe e-mail: {0} recipes
EmailSubject1
Email s receptem: {0}
Recipe e-mail: {0}
EmailBodyReze
(Tvůj text)

Tyto recepty lze importovat pomocí programu.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
(Your text)

This recipe file can be imported with the cookbook program.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyRTF
(Tvůj text)

Tento recept byl vytvořen v programu Cookbook. Můžete ho otevřít pomocí textového editoru (např. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can open it with any established word processor (e.g. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyLatex
(Tvůj text)

Tento recept byl vytvořen v programu Cookbook. Můžete ho převést na PDF pomocí LaTeX kompilátoru (např. TeX Live).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
RTFFooter
Vytvořeno v programu Cookbook od {0}
Created with Cookbook from {0}
ExportFilterRTF
Formátovaný textový soubor
Formatted text file
ExportFilterLatex
Soubor LaTeX
LaTeX file
'frmImportieren
ImportErfolgreich
Import byl úspěšný!
{0} z {3} receptů, {1} z {4} menu a {2} z {5} obrázků byly přidány:


{6}
Import was successful!
{0} of {3} recipes, {1} of {4} menus and {2} of {5} pictures were added:

{6}
ImportierenWählen
Vyber soubor k importu
Choose a file to import
ImportFilterAlleImportDateien
Všechny soubory importovány
All import files
ImportFilterKochbuchDateien
Soubor Cookbook-export
Cookbook-export-file
ImportFilterZipDateien
Soubor zip
Zip file
ImportFilterAlleDateien
Všechny soubory
All files
Fehler
Chyba: {0}
Error: {0}
'frmKompression
ExportBilderVerkleinern
Zmenšené exportované obrázky
Shrink exported images
Bildkompression
Komprese obrázku
Image compression
Qualität
Kvalita:
Quality:
KompressionBeschreibung
K zachování malé velikosti exportovaných obrázků (např. pro email) můžeze provést kompresi do JPG. Kvalitu nastavte posuvníkem.
To keep the exported images small, e.g. for mailing, you can compress them with JPG. You can set the image quality with the slider.
BildauflösungVerkleinern
Zmenšit rozměr obrázku
Decrease image dimension
AuflösungFür
Zmenšit rozměr obrázku na:
Decrease image dimension to:
VorschaugrößeKochbuch
Náhled v Cookbook
Preview size in Cookbook
Hilfe
Nápověda
Help
HilfeNichtVorhanden
Soubor nápovědy {0} neexistuje!
The help file {0} doesn’t exist!
Bewertung0
Nehodnoceno
Not rated
Bewertung1
Špatné
Tastes bad
Bewertung2
Poživatelné
Eatable
Bewertung3
Dobré
Tastes good
Bewertung4
Lahodné
Delicious
Bewertung5
Labužnické
Mouth-watering
Schwierigkeit0
Nehodnoceno
Not rated
Schwierigkeit1
Triviální
Foolproof
Schwierigkeit2
Jednoduché
Easy
Schwierigkeit3
Středně pokročilá
Intermediate
Schwierigkeit4
Amatérské vaření
Amateur cook
Schwierigkeit5
Profesionální vaření
Professional cook
RezeptInfos
Informace o receptu
Recipe infos
Schwierigkeitsgrad
Obtížnost:
Difficulty:
Personenanzahl
Porce:
Servings:
Vorbereitungszeit
Čas na přípravu:
Preparation time:
Kochzeit
Čas na vaření:
Cooking time:
TagKürzel
d
d
StundeKürzel
h
h
MinuteKürzel
min
min
SekundeKürzel
s
s
ZeitUnlesbar
Nebyl rozpoznán formát času.
Jsou možné tyto formáty:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Zašlete email s formátováním na flose@mal-was-anderes.de, abychom ho mohli v budoucnu přidat.
The cookbook doesn’t recognize this time formatting.
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
NichterkannteZeichen
Nebyly rozpoznány všechny znaky: {0}
Jsou možné tyto formáty:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Zašlete email s formátováním na flose@mal-was-anderes.de, abychom ho mohli v budoucnu přidat.
Not all characters could be recognized: {0}
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
Bewertung
Hodnocení:
Rating:
Quelle
Zdroj{0}
Source{0}
AlleKategorien
Všechny kategorie
All categories
Anmerkung
Anotace:
Annotation:
'frmOptionen
Optionen
Možnosti
Options
ÜbersetzenHelfen
Pomoc s překladem
Help translating
KategorienAusRKMM
Importovat kategorie z RK/MM/RIP/RBK souborů
Import categories from RK/MM/RIP/RBK files
IntroZeigen
Zobrazovat úvodní obrazovku
Show intro
SonderzeichenUmwandeln
Automaticky převádět speciální znaky (např 1/2 in ½)
Automatically convert special characters (e.g. 1/2 in ½)
FensterPosition
Při ukončení uložit pozici okna
Save window position on exit
SchreibgeschütztMerken
Při restartu zapamatovat nastavení Pouze pro čtení
Remember read only mode when restarting
BeimStart
Při spuštění
On startup
BeimStartLetztesRezept
zobrazit dříve vybraný recept
show previously selected recipe
ErsteKategorieAnzeigen
zobrazit první kategorii
show first category
AlleRezepteAnzeigen
Zobrazit všechny recepty
show all recipes
BildFensterSchließen
Zobraz tlačítko uzavření v okně zobrazení obrázků
Show close button at the picture window
SpeicherOrdnerÖffnen
Otevřít cestu uložení
Open save path
Programmsprache
Jazyk programu:
Program language:
AutoUpdate
Vyhledat aktualizace programu automaticky
Search for updates automatically
Voreinstellungen
Výchozí
Defaults
Schriftgröße
Velikost písma:
Font size:
Ok
O&k
O&k
Abbrechen
Z&rušit
C&ancel
'frmKategorien
KategorienBearbeiten
Upravit kategorie
Edit Categories
KName
Jméno
Name
Beschreibung
Popis{0}
Description{0}
RezeptAnzahl
Počet receptů
Recipe count
Neu
&Nový
&New
KategorieSchonVorhanden
Kategorie s tímto jménem již existuje!
There is already a category with this name!
KategorieZusammentun
Kategorie s tímto jménem již existuje!
Chcete tyto dvě kategorie spojit?
There is already a category with this name!
Do you want to merge these two categories?
Entfernen
&Odstranit
&Remove
Löschen
Smazat
Delete
Vereinen
Spojit
Merge
KategorienVereinen
Spojit kategorie
Merge categories
NeuK
Nová kategorie
New category
CategoryDeleted
Kategorie “{0}” smazány
Category “{0}” deleted
CategoriesDeleted
{0} kategorií bylo smazáno
{0} categories deleted
'frmKategorieNameBearbeiten
KategorieBearbeiten
Upravit kategorii
Edit category
KategorieName
Název kategorie:
Category name:
NameEingeben
Vložte název!
Enter a name!
'frmDruckliste
AlleEntfernen
Odstranit vše
Remove all
DrucklisteBearbeiten
Upravit skupinu receptů
Edit recipe box
RezepteDrucklisteEntfernen
Odstranit všechni recepty ze Skupiny receptů?
Remove all recipes from recipe box?
RezepteDrucklisteEntfernenCaption
Vyčistit Skupinu receptů
Clear recipe box
'frmInfo
Info
O programu {0}
About {0}
Version
Verze {0}
Version {0}
Mail
Email {0}
Mail to {0}
BitteUnterstützen
Prosím, podpořte program darem.
Please support our program by donating.
ÜbersetzerInfo
Děkuji za Vaše překlady:
Čeština: Kevinar
Many thanks to our translators:
English: Flose
'frmSpenden
Spenden
Darovat
Donate
SpendenText