Bruger: Kodeord:
Opret

Oversæt programmer

Sprogfiler af alle vores programmer er placeret på dette site. Se overview
Før du begynder at oversætte, bedes du læse vores help. Vælg hvilket program og hvilket sprog du vil oversætte:
Program: Sprog at oversætte:
Vis sprog:
Filter:
Side: Sætninger pr. side:

Oversættelse af Hjemmeside til Polsk

Status for oversættelsen: 87.1% Komplet: 88; ændringer: 2; tom: 11
ÜbersetzenKürzelPolskTekst at oversætte
RegistrierenText
(<a href="%s">Tilbage til oversættelse</a> For at oversætte behøver du ikke at være registreret, men det har den fordel, at dine ændringer tælles. Når du har oversat flere sætninger kan vi give dig administrator rettigheder, så du kan redigere dataene direkte. Når du har oversat 100 sætninger får du en Flashcard licensnøgle gratis.)
<a href="%s">Back to translating</a>
In order to translate you don't have to be registered but it has the advantage that your modifications are counted. When you have translated several phrases we can give you admin rights so you can edit the data directly.
When you have translated 100 phrases you get Kochbuch syncro or a Flashcards licence key for free. Just contact us and tell us which of the two you want!
Navtranslation
Hjælp med at oversætte
Help translating
Navkochbuch-server
Kogebog Server
Cookbook server
sprlngserbian_cyrillic
Serbokroatisk (kyrillisk)
Serbian (cyrillic)
sprlnghebrew
Hebræisk
Hebrew
sprlngcatalan
Catalansk
Catalan
Sprlngslovak
Slovakisk
Slovak
sprlngnorwegian
Norsk (Bokmål)
Norwegian (Bokmål)
sprlngturkish
Tyrkisk
Turkish
sprlngczech
Tjekkisk
Czech
ÜbersetzenHilfe
<a href="%s">Tilbage til oversættelse</a>
Med vores oversættelses site kan alle forbedre og udvide oversættelser af vores programmer.
For at oversætte et program skal du vælge det program og det sprog du ønsker at oversætte. Hvis det ønskede sprog endnu ikke er tilgængeligt så send os venligst en <a href="%2$s">email</a>, så vil vi tilføje det.
Når du har klikket på "Vis" vises en liste med de sætninger der skal oversættes.
Alle sætninger der endnu ikke er oversat vises med rødt. Den orange farve betyder at den oprindelige tekst er ændret og oversættelsen skal ajourføres.
Foretag dine ændringer og klik derefter på "Send forslag".
Først vil dine ændringer vises som et forslag i tekstboksen.
De vil blive brugt så snart vi har kontrolleret dem.
Hvis du planlægger at lave flere ændringer kan du registrere dig <a href="%3$s">her</a>.
Så snart du har lavet nogle gode oversættelser, kan vi give dig administratorrettigheder, så dine ændringer vil blive tilføjet direkte.
Hvis du har lavet mere end 100 ændringer fra din konto, vil du modtage Kogebog Syncro eller en Hukommelseskort nøgle gratis.
Vær opmærksom på at du vil blive automatisk logget ud efter en time, hvis du har JavaScript deaktiveret. Tilføj derfor dine ændringer jævnligt så de ikke går tabt.
<h2>Bemærk ved oversættelse af programmerne</h2><ul><li>{0},{1}, ... er pladsholdere for tekst eller tal. fx: dansk tekst: "Fejl under lagring: {0}", hvor {0} er en pladsholder for fejlmeddelelsen. Pladsholderen skal også fremgå i oversættelsen. </li><li> & tegnet bruges til at understrege bogstavet bagved i menuer eller knapper og gøre det tilgængeligt via Alt + [det understregede bogstav]. fx: tekst: "Vis løs&ning" på vis løsning knappen den vigtigste form. På denne knap er "n" understreget og ved at trykke Alt + n aktiveres knappen.
I oversættelsen skal & også fremgå, hvis muligt foran samme bogstav, hvis det ikke er muligt, vælg da blot et bogstav.</li></ul><h2>Bemærk ved oversættelse af hukommelseskort</h2><ul><li>Alle koder der begynder med "Sprlng" er sprog navne. Oversættelsen må også begynde med "Sprlng" + sprogets navn</li></ul>
Hvis du har yderligere spørgsmål eller noget virker uforståeligt send os da en <a href="%2$s">email</a>
<a href="%s">Back to translating</a>
With our translation site everybody can improve and extend the translations of our programs.

In order to translate a program select the program and the language you want to edit. If the language you want to translate isn’t available yet please send us an <a href="%2$s">email</a>, so we’ll add it.

After clicking on “Show” the list with the phrases to translate is shown.
All untranslated phrases are show in red. Orange lines indicate that the original text has changed and the translation has to be updated.
Carry out your changes and then click on “Send suggestion”.

At first your changes will be shown as suggestions under the textboxes.
They will be used as soon as we’ve checked them.

If you’re planning on making more changes you can register <a href="%3$s">here</a>.
As soon as you've done some good translating, we can give you admin rights, so you’re changes will be applied directly.

If you’ve done more than 100 changes from your account, you’ll receive Kochbuch syncro or a Flashcards key free of charge.

Please keep in mind that you will be logged out automatically after an hour if you have JavaScript disabled. So apply your changes regularly so they won’t get lost.

<h2>Notices for translating the programs</h2><ul><li>{0}, {1}, ... are placeholders for text or numbers. e.g: english text: "Error while saving: {0}", where {0} is a placeholder for an error message. This placeholder must also appear in the translation.</li><li>The & character is used to underline the character behind it in menus or buttons and make it accessible via Alt + [underlined character]. e.g: text: "Show sol&ution" of the show solution button on the main form. On this button the "u" is underlined and by pressing Alt + u the button is clicked.
In the translation the & must also appear, if possible in front of the same character, if that's not possible, just choose one.</li></ul><h2>Notices for translating flashcards</h2><ul><li>All texts that begin wit "Sprlng" are language names. The translation must also start with "Sprlng" + translated languagename</li></ul>

If you have any further questions or something is unclear just write us an <a href="%2$s">email</a>
ReleasenotesKochbuchAndroid
Version 1.6
Import og Eksport af Zip filer (arbejder bedre med billeder)
Fejl rettet

Version 1.5
Nyt billed galleri
Fejl rettet

Version 1.4.6
Klar til Android N
Mulighed for log ind på Kogebog Syncro når kontoen er udløbet
Rettelser

Version 1.4.4
Import forbedret, filer fra alle eksterne lagre vises
Vis fuldskærm ikon på tablets
Fejl rettet

Version 1.4.3
Forbedret billede synkroniserings adfærd af navne med specialtegn

Version 1.4.2
Ny Finsk oversættelse

Version 1.4.1
Flydende Knap repareret i Android 2.3
Nye oversættelser

Version 1.4
Relevant Design og nyt ikon
Mulighed for at flytte om på kategorier
Miniaturer i opskrifts listen
Deler også opskrift information
Fejl rettet

Version 1.3.5.1 Udgivet 29.06.2015:
Emoji synkronisering rettet
Synkroniser nu knap

Version 1.3.5 Udgivet 30.05.2015:
Fejl rettet ved første syncro login
Ny oversættelse: Kroatisk
Version 1.6.2
Android 8.0 Oreo Support
Cookbook now requires at least Android 4.0 Ice Cream Sandwich
Fix bugs

Version 1.6
Import and Export of Zip files (works better with photos)
Fixed bugs

Version 1.5
New image galery
Fixed bugs

Version 1.4.6
Ready for Android N
Enable logging in to Kochbuch syncro when expired
Bugfixes

Version 1.4.4
Improve import, show files from all external storages
Show fullscreen icon on tablets
Fix crashes
GooglePlayAndroid
Kogebog hjælper dig med at organisere dine opskrifter og få adgang til dem, når som helst du har brug for det.

Hold styr på alle dine yndlingsopskrifter på en nem og intuitiv måde. Kogebog giver dig mulighed for at tilføje flere billeder til hver opskrift.
Brug hurtig søgning til let at finde dine opskrifter.

Vores online synkronisering Kogebog Syncro holder din Android og PC kogebog (https://www.mal-was-anderes.de) opdateret.
Du kan også importere .reze eksport filer fra pc-versionen.

Tilgængelig på 15 sprog: Bulgarsk, Engelsk, Fransk, Tysk, Græsk, Polsk, Portugisisk, Serbokroatisk, Spansk, Italiensk, Hollandsk, Dansk, Kroatisk, Rumænsk, Finsk
Hjælp til oversættelse: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation

Nødvendige tilladelser:
- Til synkroniserings funktionen:
INTERNET, ACCESS_NETWORK_STATE, WAKE_LOCK:

- Nødvendigt for at gemme billeder og eksportere:
WRITE_EXTERNAL_STORAGE:
Cookbook helps you organize your recipes and access them whenever you need to.

Keep track of all your favourite recipes in an easy and intuitive way. Cookbook allows you to add multiple images to each recipe.
Use the quick search to easily find your recipes.

Our online synchronization Kochbuch syncro keeps your Android and PC cookbook (https://www.mal-was-anderes.de) up-to-date.
You can also import .reze export files from the PC version.

Available in 15 languages: Bulgarian, English, French, German, Greek, Polish, Portuguese, Serbian, Spanish, Italian, Dutch, Danish, Croatian, Romanian, Finnish
Help translating: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation

Required permissions:
- For the synchronization feature:
INTERNET, ACCESS_NETWORK_STATE, WAKE_LOCK:

- Needed in order to save images and export:
WRITE_EXTERNAL_STORAGE:
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Tysk Engelsk Spansk Russisk Hollandsk Polsk Græsk Portugisisk Dansk Fransk Finsk Norsk (Bokmål) Italiensk Tjekkisk