Gebruiker Paswoord
Registreren

Vertaal programma's

Al onze programma files staan op deze site. Zie overzicht.
Alvorens te vertalen s.v.p. lees eerst hulp.
Kies een programma en taal welke u wilt vertalen:
Programma: Vertaling taal:
Toon talen:
Filter:
Pagina: Zinnen per pagina

Vertaling van Kookboek naar Afrikaans

Download
Vertaling compleet: 46.9% Compleet: 179; wijzigingen: 4; leeg: 199
ÜbersetzenKürzelAfrikaansVertaling tekst
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
mnuSchreibgeschützt
Openen als "alleen lezen"
Open read only
NichtSchreibbar
Kookboek bestand kan niet geopend worden, het is mogelijk door een ander proces in gebruik.
The cook book file can’t be opened for writing because another process is accessing it.
Rückgängig
Ongedaan maken
Undo
RezeptDuplizieren
Dupliceer recept
Duplicate recipe
Wiederholen
Opnieuw
Redo
KategorieLöschen
Verwijder categorie
Delete category
RezepteHinzufügen
Recepten toevoegen
Add recipes
RezeptBearbeiten
Recept bewerken
Edit recipe
KategorieVerschieben
Verplaats categorie
Move category
KategorienVerschieben
Verplaats categorieën
Move categories
RezepteLöschen
Verwijder recepten
Remove recipes
KategorienLöschen
Verwijder categorieën
Remove categories
RecipeDeleted
Recept "{0}" verwijderd
Recipe “{0}” deleted
RecipesDeleted
{0} recepten verwijderd
{0} recipes deleted
Kopie
Kopie
Copy
mnuDrucklisteLeeren
Receptenbox &legen
&Clear recipe box
mnuAusgewähltesRezeptDrucken
Geselecteerd recept &printen
&Print selected recipe
mnuAusgewählteRezepteDrucken
Geselecteerde recepten &printen
&Print selected recipes
mnuDrucklisteDrucken
Recepten van receptenbox &printen
P&rint recipes from recipe box
mnuExportieren
Alle recepten &Exporteren als
&Export all recipes as
ExportRTF
Geformatteerd tekstbestand (.rtf)
Formatted Textfile (.rtf)
ExportLatex
LaTex bestand (.tex)
LaTeX file (.tex)
ExportKochbuchDatei
Kookboekexportbestand (.reze, .zip)
Cookbook export file (.reze, .zip)
mnuMenüsBearbeiten
Menu's bewerken
E&dit menus
mnuRezepteDrucklisteExportieren
Recepten uit de receptenbox exporteren als
Export recipes from recipe box as
LinkÖffnen
"Ctrl" indrukken en op deze link klikken, om de link te openen.
Press “Ctrl” and click here to open the link.
Vorschau
Voorbeeld: Afb. {0} van {1}
Preview: picture {0} of {1}
BildNichtVorhanden
Afbeelding "{0}" bestaat niet of is beschadigd
The picture “{0}” doesn’t exist or is corrupted
RezeptBereitsInDruckliste
Deze recepten bevinden zich reeds in de receptenbox!
These recipes are already in the recipe box!
RezeptDrucklisteHinzugefügt
Recept aan receptenbox toegevoegd!
Recipe was added to the recipe box!
RezepteDrucklisteHinzugefügt
{0} van {1} Recepten werden aan receptenbox toegevoegd!
{0} of {1} recipes were added to the recipe box!
DrucklisteWirklichLeeren
Receptenbox leeg maken?
Clear recipe box?
DrucklisteLeeren
Receptenbox leeg maken
Clear recipe box
UngenutzteBilder
In de afbeeldingen map bevinden zich {0} afbeeldingen, die niet bij een recept horen ({1} MiB):
{2}

Deze afbeeldingen verwijderen?
There are {0} pictures in the cookbook folder, which don’t belong to any recipe ({1} MiB):
{2}

Delete unused pictures?
ZwischenablageImport
In het klembord bevinden zich recepten, deze importeren?
There are recipes in the clipboard, import them?
Synchronisieren
Synchronisatie instellen
Setup Synchronization
SyncLäuftBaldAb
Kookboek synchronisatie zal weldra vervallen. Vergeet niet te vernieuwen.
Kochbuch syncro will expire soon. Please renew!
SyncAbgelaufen
Kookboek synchronisatie is vervallen!

Bestel hernieuwing nu (Klik hier en selecteer "Syncro instellingen")
Kochbuch syncro has expired!

Order renewal now (click here and select “Syncro settings”)
KonfliktLösen
Los conflict op
Resolve conflict
KonfliktAufgetretenInfo
Conflict bij het verversen van dit recept. Een nieuwe versie werd gedownload van de synchronisatie server en het recept werd lokaal bijgewerkt.
Refreshing this recipe resulted in a merge conflict. A new version was downloaded from the synchronization server and the recipe was edited locally.
'frmExportieren
ExportierenWählen
Voer een export bestandsnaam in. De afbeeldingen worden in de submap "[Naam van het Exportbestand] RezepteBilder" geëxporteerd.
Choose an export filename. The pictures will be exported to “[Export filename] RezepteBilder”.
ExportierenWählenHTM
Kies een map voor de website index.htm. Afbeeldingen staan in de submap "Afbeeldingen".
Choose a folder for the website’s index.htm. Pictures are in the subfolder “Pictures”.
ExportierenWählenRTF
Kies een bestandsnaam.
Choose an export filename.
BilderNachZubereitung
Output foto's na de bereiding.
Output pictures after preparations
NurErstesBild
Alleen eerste foto exporteren
Only export first picture
RTFBilderExportieren
Foto's exporteren
Export pictures
FehlerBeimExport
Fout bij Exporteren!! {0}
Error while exporting!! {0}
ExportErfolgreich
Exporteren geslaagd
Export was successful
ExportDateiExisiert
Dit bestand bestaat reeds.
Het bestand overschrijven?
This file already exists.
Overwrite it?
BilderExportieren
Afbeeldingen exporteren ({0} MiB)
Export pictures ({0} MiB)
Kompression
&Comprimeren
&Compression
MenüsExportieren
Menu's exporteren
Export menus
ZIPExport
Als .zip bestand opslaan
Compress to zip file
HtmlInhaltsverzeichnis
Overzicht van recepten maken
Create a table of contents
HtmlVorschaubilder
Maak miniatuur afbeeldingen
Create thumbnails
HtmlGroßeBilder
Koppel foto's met een hogere resolutie ({0} MiB)
Link pictures with higher resolution ({0} MiB)
Ordner
Map:
Path:
HtmlBildVergrößern
Klik hier om te vergroten
Click here to enlarge
EmailExport
Exportbestand emailen
Send export file as e-mail
MailZuGroß
Het exportbestand is {0} Mib groot, het kan bij sommige emailproviders tot problemen komen.
Deze email toch verzenden?
The export file is {0} MiB big, that can cause problems with some e-mail providers.
Send the e-mail anyway?
EmailBodyReze
(Eigen tekst)

Dit recept bestand kan met het programma "Kookboek" geïmporteerd worden.
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file can be imported with the cookbook program.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyRTF
(Eigen tekst)

Dit recept bestand werd met het programma "Kookboek" gemaakt. Dit kan met de gangbare tekstverwerkers (z.B LibreOffice Writer, Word, Wordpad) geopend worden.
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can open it with any established word processor (e.g. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyLatex
(Eigen tekst)

Dit recept bestand met het programma "Kookboek" gemaakt. U kunt converteren naar een PDF bestand door gebruik te maken van LaTex Compiler, v.b. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
ExportFilterRTF
Tekst-bestand
Formatted text file
ExportFilterLatex
LaTeX bestand
LaTeX file
'frmImportieren
ImportErfolgreich
Importeren is geslaagd!
Er werden {0} van {3} Recepten, {1} van {4} Menu's en {2} van {5} afbeeldingen geïmporteerd:

{6}
Import was successful!
{0} of {3} recipes, {1} of {4} menus and {2} of {5} pictures were added:

{6}
ImportierenWählen
Selecteer een bestand om te importeren
Choose a file to import
ImportFilterAlleImportDateien
Alle importbestanden
All import files
ImportFilterKochbuchDateien
Kookboek-Export-bestand
Cookbook-export-file
ImportFilterZipDateien
Zip-bestand
Zip file
ImportFilterAlleDateien
Alle bestanden
All files
Fehler
Fout: {0}
Error: {0}
'frmKompression
ExportBilderVerkleinern
Verklein de geëxporteerde beelden
Shrink exported images
Bildkompression
Afbeeldingscompressie
Image compression
KompressionBeschreibung
Om de te exporteren afbeeldingen klein te houden, bijvoorbeeld om ze per email te versturen, kun je ze comprimeren als JPG. Stel de afbeeldingskwaliteit in met de schuifbalk.
To keep the exported images small, e.g. for mailing, you can compress them with JPG. You can set the image quality with the slider.
BildauflösungVerkleinern
Verkleinen afmetingen afbeelding
Decrease image dimension
AuflösungFür
Verkleinen afmetingen afbeelding tot:
Decrease image dimension to:
VorschaugrößeKochbuch
Voorbeeld afmetingen in Kookboek
Preview size in Cookbook
HilfeNichtVorhanden
Het helpbestand {0} is niet gevonden!
The help file {0} doesn’t exist!
Bewertung0
Niet beoordeeld
Not rated
Schwierigkeit0
Niet beoordeeld
Not rated
TagKürzel
dag
d
ZeitUnlesbar
Tijdsaanduiding onbekend voor Kookboek.
Gebruik de volgende aanduidingen:
b.v. 1uur 20min; 1:20; 80

Mail svp uw tijdsaanduiding naar flose@mal-was-anderes.de zodat Kookboek het kan invoeren.
The cookbook doesn’t recognize this time formatting.
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
NichterkannteZeichen
Niet alle karakters worden herkend:{0}
Alleen de volgende aanduidingen:
b.v. 1h 20min; 1:20; 80

Mail svp uw tijdsaanduiding naar flose@mal-was-anderes.de zodat Kookboek het kan invoeren.
Not all characters could be recognized: {0}
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
Bewertung
Beoordeling:
Rating:
'frmOptionen
KategorienAusRKMM
Categorieën van RK/MM/RIP/RBK importeren
Import categories from RK/MM/RIP/RBK files
SonderzeichenUmwandeln
Automatisch bijzondere tekens omzetten (B.v. 1/2 in ½)
Automatically convert special characters (e.g. 1/2 in ½)
SchreibgeschütztMerken
Bij herstart enkel "alleen lezen" status
Remember read only mode when restarting
BeimStart
Bij opstart
On startup
BeimStartLetztesRezept
toon voorgaand geselecteerd recept
show previously selected recipe
ErsteKategorieAnzeigen
toon eerste categorie
show first category
AlleRezepteAnzeigen
toon alle recepten
show all recipes
BildFensterSchließen
Toon sluit-teken bij afbeeldingen
Show close button at the picture window
AutoUpdate
Automatisch naar Updates zoeken
Search for updates automatically
'frmKategorien
KategorieZusammentun
Er bestaat al een categorie met deze naam!
Wenst u beide categorieën samen te voegen?
There is already a category with this name!
Do you want to merge these two categories?
Löschen
Verwijderen
Delete
CategoryDeleted
Categorie "{0}" verwijdert
Category “{0}” deleted
CategoriesDeleted
{0} categorieën verwijdert
{0} categories deleted
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
RezepteDrucklisteEntfernenCaption
Receptenbox legen
Clear recipe box
'frmInfo
ÜbersetzerInfo
Hartelijk dank aan onze vertaler:
Nederlands: Tesro, Weiss, Erwin, Stephan
Many thanks to our translators:
English: Flose
'frmSpenden
SpendenText
Wij ontwikkelen dit programma geheel in onze vrijetijd en een voorstel om het verder ontwikkelen voor het programma is altijd welkom.
Bankgegevens voor overboeking:
We only develop this program in our spare time and would be very happy if you motivate us to continue.
'frmMenü
Menü
Menu
Menu
Menüpunkt
Menu onderdeel:
Menu item:
MenüpunktInfo
Om een nieuw onderdeel aan een menu toe te voegen, voeg eerst het recept toe en schrijf dan de naam van het onderdeel in het Tekstveld.
In order to create a new menu item first add the recipe and then write the name of the menu item into the textbox
Menüs
Menu's:
Menus:
MenüDuplizieren
Kopieer menu
Duplicate menu
RezepteMenü
Recepten in het menu:
Recipes in the menu:
NeuMenüName
Voer de nieuwe menunaam in
Enter the new menu name
NeuMenüNameCaption
Nieuw Menu
New menu
MenüBearbeiten
Menunaam bewerken
Edit menu name
RezeptEntfernenCaption
Recept verwijderen
Delete recipe
KategorieEntfernen
Dit menu onderdeel geheel verwijderen?
Remove this menu item?
KategorieEntfernenCaption
Menu onderdeel verwijderen
Remove menu item
MenüEntfernen
Dit menu geheel verwijderen?
Remove menu?
MenüEntfernenCaption
Menu verwijderen
Remove menu
'RezeptVerschieben
'frmSuchen
Schnellsuche
Quick search
SuchenBewertung
Geen recepten, die lager beoordeeld zijn als:
No recipes which are rated worse than:
SuchenSchwierigkeit
Geen recepten, die moeilijker zijn als:
No recipes more difficult than:
SuchenDauer1
Recepten, die hoogstens
Recipes which take no longer than
'frmDrucken
DruckTitel
{0} recepten van uit receptenbox afdrukken
Printing {0} recipes from the recipe box
lblDrucken
Bepaal hier hoe de recepten afgedrukt moeten worden:
Choose how to print the recipes:
RezeptNamenZentrieren
Centreer de naam van het recept
Center recipe name
DatumDrucken
Huidige datum afdrukken
Print current date
SchriftartÄndern
Lettertype
Change font
Trennstrichdrucken
Scheidingslijn tussen ingrediënten en bereiding
Show dividing line between ingredients and preparation
GrößeManuell
Aangepaste grote
Set size manually
mnuDruckvorschau
Voorbeeld
Print previe&w
'frmBilderÜbersicht
frmBilderÜbersicht
Afbeeldingen overzicht
Picture overview
lblBilderHilfe
De afbeeldingen kunnen met de muis verschoven worden.
Met de rechtermuisknop kunnen afbeeldingen verwijderd worden.
You can reorder the pictures with your mouse.
By right-clicking you can remove pictures
Zurücksetzen
Terugzetten
Reset
Vorschaugröße
Voorbeeld grote: {0}px
Previewsize: {0}px
Zoom
Zoom:
Zoom:
'frmRezeptUnterschied
RezeptVorhanden
Het recept "{0}" bestaat reeds
The recipe “{0}” already exists
ZubereitungGeändert
De bereidingen verschillen onderling:
The preparations are different:
ZutatenGeändert
De ingrediënten verschillen onderling:
The ingredients are different:
InfosGeändert
De receptinfo's verschillen onderling:
The recipe infos are different:
Überschreiben
Overschrijven
Overwrite
DieseAktionImmer
Deze actie altijd uitvoeren
Always perform this action
'frmSync
Synchronisierung
Kochbuch syncro instellen
Setup Kochbuch syncro
SyncroErklärung
Met de automatische online synchronisatie heb je altijd je bijgewerkte recepten bij je.
- op je laptop thuis
- op je Android telefoon en tablet
Probeer het gratis gedurende 20 dagen!
Verleng daarna tegen een lage prijs, meer info op onze website:
With the automatic online synchronization you always have your up-to-date recipes with you.
- on your laptop at home
- on your Android phone and tablet
Test it 20 days for free!
Then extend for a favorable price, more infos on our website:
BestellenDreiJahre
Bestel nu
Order now
ErsteSyncErfolgreichErklärung
Eerste synchronisatie was geslaagd!
Het zal enige tijd duren om alle afbeeldingen te synchroniseren.
Voer de code in je andere Kookboeken in om ze te verbinden met deze.
First synchronization was successful!
It might take some time for pictures to be synchronized.
Enter the code in your other Cookbooks to connect them with this one.
NeuSynchronisierungBeschreibung
U kan hier een nieuwe synchronisatie maken.
Het is verplicht om uw echten emailadres te gebruiken.
Heeft u al een synchronisatie code? Keer terug en verbind met uw bestaand Kookboek.
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
MitBestehendemKochbuch
Verbind met bestaand Kookboek
Connect to existing Cookbook
MitBestehendemBeschreibung
Voer de Code in van de eerste synchronisatie.
Nog niet gesynchroniseerd? Ga dan terug en start een nieuwe op.
Enter the code from the first synchronization.
Not synchronized yet? Just go back and start a new one.
ErsteSynchronisierung
Eerste synchronisatie
First synchronization
ErsteSynchronisierungBeschreibung
Uw recepten worden nu geüploaded naar de synchronisatie server
Now your recipes are being uploaded to the synchronization server.
ErsteSynchroniserungErfolgreich
De eerste synchronisatie was succesvol
First synchronization was successful
SynchronisierungDeaktivieren
Pauzeer synchronisatie
Pause synchronization
SynchronisierungAktivieren
Hervat synchronisatie
Resume synchronization
CodeWiederNachlesen
U kunt de code altijd opzoeken.
You can look up the code anytime.
SynchronisierungNochTageAktiv
Synchronisatie zal actief blijven voor {0} dagen.
Synchronization will be active for {0} more days.
SynchronisierungTageAbgelaufen
Synchronisatie is verlopen sinds {0} dagen.
Synchronization has been expired for {0} days.
Registrieren
Registreren ...
Registering ...
Anmelden
Bezig met aanmelden
Logging in ...
UngültigesToken
Ongeldige code, probeer opnieuw
Invalid code please check again
FehlerAnmelden
Fout bij het aanmelden: {0}
Error occured when trying to log in: {0}
SyncDatenLaden
Data van server downloaden ...
Downloading data from server ...
SyncDatenHochladen
Data uploaden ...
Uploading data ...
LogoutSyncro
Afmelden
Logout
SyncroAbmeldenFrage
Wenst u zich volledig af te melden in Kochbuch syncro op dit toestel?

Nadien kan u uw syncro token, {0}, hier niet meer gebruiken. Schrijf het op indien u het nog nodig hebt.
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
RezepteWiederherstellen
Herstel {0} recepten
Restore {0} recipes
RezeptWiederherstellen
Herstel 1 recept
Restore 1 recipe
KeineGelöschtenVorhanden
Er zijn geen verwijderde recepten
There are no deleted recipes
GelöschteWiederherstellenErklärung
Selecteer de recepten die u wilt herstellen en klik op "Herstel recepten". Herstelde recepten steeds weergeven in de lijst.
Select the recipes you want to restore and click on “Restore recipes”. Restored recipes still appear in the list.
'mdlKochbuch
FehlerÖffnen
Fout bij openen: {0}
Error while opening: {0}
FehlerSpeichern
Fout bij opslaan: {0}
Error while saving: {0}
'frmMergeConflict
KonfliktSpäterBeheben
Conflict later verhelpen
Resolve conflict later
VersionÜbernehmen
Deze versie toestaan
Apply this version
ÄnderungskonfliktRezept
Het recept "{0}" heeft veranderings-conflicten.
Recipe “{0}” has merge conflicts.
KonfliktErklärung
Recept "{0}" werd lokaal veranderd en ook in een ander gesynchroniseerd Kookboek. Het andere Kookboek werd eerst gesynchroniseerd met de server.
Omdat die de wijzigingen zijn aangebracht op dezelfde plaatsen in de tekst, moet u nu kiezen welke versie u wilt houden. U kunt ook wijzigingen aanbrengen in het tekstvak hieronder.
Recipe “{0}” was changed locally and also in another synchronized Cookbook. The other Cookbook synced first with the server.
Because the changes were made in the same places in the text, you must now select which version to keep. You can also make changes yourself in the text box below.
KonfliktTeileErklärung
Samengevoegde wijzigingen bestaan in de volgende rood gemarkeerde delen van het recept:
Merge changes exist in the following red marked parts of the recipe:
MeineÄnderungen
Mijn wijzigingen:
My changes:
ServerÄnderungen
Wijzigingen op de server:
Changes on the server:
ZuÜbernehmendeVersion
Selecteer welke versie te behouden:
Select which version to keep:
MeineVersion
Mijn versie
My version
ZusammengefügteVersion
Samengevoegde versie
Merged version
ServerVersion
Versie op de server
Version from server
KonfliktSpäterAuflösen
Los het conflict later op? Alle aangebrachte wijzigingen worden verwijderd.
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
Er blijven conflicten in de delen van het recept die rood gemarkeerd zijn in het overzicht links. U dient ze te selecteren en bewerk het gemarkeerde gebied {0}. Wenst u het conflict als opgelost aan te duiden?
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
SyncroSpäterHinweis
Of later in het bestand menu -> Synchronisatie instellen
Or later in the file menu -> Setup synchronization
SyncroJetztEinrichten
Kochbuch syncro nu instellen
Setup Kochbuch syncro now
KochbuchInfo
Kookboek Info
Cookbook info
NichtMehrAnzeigen
Dit niet meer tonen
Do not show again
'frmSyncroExpired
TestphaseAbgelaufen
De testperiode Kochbuch syncro is afgelopen.
Kochbuch syncro test phase expired
SpäterErinnern
Herinner me later
Remind me later
AbgelaufenHinweisText
De testfase van uw Kochbuch syncro is verlopen. De synchronisatie van uw kookboeken wordt nu geschorst, totdat u uw Kookboek syncro verlengd.

Bestel nu een uitbreiding voor één tot drie jaar om al uw actuele recepten met u mee te nemen.

Vind de prijzen op onze website:
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Als u Kochbuch syncro deactiveert moet u het opnieuw handmatig activeren, nadat u een verlenging besteld hebt.
(In het bestandsmenu-> Setup synchronisatie)
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
Alle
&Alles
A&ll
Keine
&Geen
Non&e
AusgewählteImportieren
Geselecteerde importeren
Import selected
RezepteTitel
Recepten
Recipes
KategorienTitel
Categorieën
Categories
MenüsTitel
Menu's
Menus
BereitsVorhanden
Bestaat reeds
Exists already
KategorienImportieren
Categorieën importeren
Import categories
MenüsImportieren
Menu's importeren
Import menus
Details
Details
Details
ImportFehlerMeldung
Een of meerdere bestanden konden niet worden geopend!
One or more files couldn’t be opened!
Import
Importeer
Import
ja
ja
yes
RezeptGleichemNamenVorhanden
Gelijknamig recept bestaat reeds
Recipe exists with identical name
BereitsIdentischVorhanden
Identiek recept bestaat reeds
Identical recipe exists
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Duits Engels Spaans Russisch Nederlands Pools Grieks Portugees Deens Frans Fins Norwegisch (Bokmål) Italiaans Tschechisch