Użytkownik: Hasło:
Zarejestruj się

Tłumacz programy

Na tej stronie znajdziesz wszystkie pliki językowe naszych programów. Zobacz Przegląd
Przed tłumaczeniem przeczytaj proszę naszą Pomoc.
Wybierz który program i który język chcesz tłumaczyć:
Program: Język do przetłumaczenia:
Pokaż języki:
Filtr:
Strona: Ilość na stronie:

Tłumaczenie z Kartoteka na Chiński

Pobierz
Kompletność tłumaczenia: 19.7% Gotowe: 91; Zmiany: 0; Puste: 370
ÜbersetzenKürzelChińskiTekst do przetłumaczenia
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'Sprachen Optionen
SprlngChinese
SprlngChiński
SprlngChinese
'Karteikasten
'mdlKarteikasten
'frmOptionen
'Allgemein
teSprache
Propozycje innych użytkowników:

{0} 语言 (2010-11-13 18:17:57)
{0} Język:
{0} language:
Programmsprache
Propozycje innych użytkowników:

程式语言 (2010-11-13 18:17:57)
Język programu:
program language:
BedeutungenWörterbuch
Propozycje innych użytkowników:

{0} 在字典中的含义。 (2010-11-13 18:17:57)
Pokaż {0} znaczeń w słowniku.
{0} meanings in the dictionary.
IntroAnzeigen
Propozycje innych użytkowników:

展览简介 (2010-11-13 18:17:57)
Pokaż wstęp
Show intro
'Sprachen
Entfernen
Propozycje innych użytkowników:

删除 (2010-11-13 18:17:57)
Usuń
&Remove
BildLaden
Propozycje innych użytkowników:

载入图片 (2010-11-13 18:17:57)
Załaduj obrazek
Load &image
'Sonderzeichen
Tastenkürzel
Propozycje innych użytkowników:

捷径 (2010-11-13 18:17:57)
Skróty klawiszowe
Short cuts
Key1
Propozycje innych użytkowników:

Ctrl键{0} {1} (2010-11-13 18:17:57)
Ctrl {0} {1}
Ctrl {0} {1}
Key2
Propozycje innych użytkowników:

Alt键{0} {1} (2010-11-13 18:42:36)
Alt {0} {1}
Alt {0} {1}
Key3
Propozycje innych użytkowników:

Ctrl键 + Alt键{0} {1} (2010-11-13 18:42:36)
Ctrl + Alt {0} {1}
Ctrl + Alt {0} {1}
'Üben
ToneffekteAktiv
Propozycje innych użytkowników:

激活声音效果 (2010-11-13 18:42:36)
Włącz efekty dźwiękowe
Activate sound effects
StimmeWählen
Propozycje innych użytkowników:

选择一个声音: (2010-11-13 18:42:36)
Wybierz głos:
Choose a voice:
Versuche
Propozycje innych użytkowników:
Ilość prób do zaliczenia słowa jako błędne:
Attempts until a word is counted as wrong:
TippAnzahl
Propozycje innych użytkowników:

数量可能的提示: (2010-11-13 18:42:36)
Ilość możliwych podpowiedzi:
Number of possible hints:
6.FachAktiv
Propozycje innych użytkowników:

启动第六阶段 (2010-11-13 18:42:36)
Aktywuj 6. poziom
Activate 6th stage
FächerMischen
Propozycje innych użytkowników:

混合阶段 (2010-11-13 18:42:36)
Mieszaj poziomy
Mix stages
KategorienbeiAbfrageAnzeigen
Propozycje innych użytkowników:

在审讯显示分类 (2010-11-13 18:42:36)
Pokaż kategorie w trakcie odpytywania
Show categories at interrogation
Abfragerichtung
Propozycje innych użytkowników:

审讯方向 (2010-11-13 18:42:36)
Kierunek zapytań
Direction of interrogation
Anhören
Propozycje innych użytkowników:

(2010-11-13 18:42:36)
Słuchaj
Listen
AlleBedeutungen
Propozycje innych użytkowników:

所有的意义都必须输入 (2010-11-13 18:42:36)
Wszystkie znaczenia muszą zostać podane
All meanings have to be entered
NurTippfehlerVersuche
Propozycje innych użytkowników:

只为错别字进一步尝试 (2010-11-13 18:42:36)
Dalsze próby tylko przy błędach ortograficznych
Further attempts only for typos
Zufällig
Propozycje innych użytkowników:

随机 (2010-11-13 18:42:36)
Przypadkowe
Random
WortStatistik
Propozycje innych użytkowników:

字统计商店 (2010-11-13 18:42:36)
Zapisuj statystyki słów
Save word statistics
WortStatistikDeaktivieren
Propozycje innych użytkowników:

你想禁用词统计真的吗? (2010-11-13 18:42:36)
Naprawdę chcesz wyłączyć statystyki słów?
Do you really want to deactivate word statistics?
FalscheZweimalAbfragen
Jeżeli słowo jest błędne, odpytuj natychmiast ponownie
If a word is entered incorrectly, interrogate it again immediately
'Witze
Aktivieren
Propozycje innych użytkowników:

在审讯显示笑话 (2010-11-13 18:42:37)
Uruchom kawały podczas odpytywana
Show jokes at interrogation
AktiviereAutostart
Propozycje innych użytkowników:
Uruchom kawały przy starcie Windowsa
Show jokes at windows startup
FehlerWitze
Propozycje innych użytkowników:
Kawały nie mogły zostać dodane do Autostartu{0}Zaloguj się jako Administrator, żeby zmienić Autostart.
Couldn’t add jokes to start up{0}Logon as Administrator to change the startup.
WitzSprache
Propozycje innych użytkowników:

语言的笑话: (2010-11-13 18:42:37)
Język kawałów:
Language of jokes:
WörterBisWitz
Propozycje innych użytkowników:
Poprawnych słów aż pojawi się kawał:
Correct words until a joke appears:
AuchErwachsenenWitze
Propozycje innych użytkowników:

显示成人笑话 (2010-11-13 18:42:37)
Pokaż też kawały dla dorosłych
Show adult jokes
'Speicherungen
DateienKopieren
Propozycje innych użytkowników:

在新的目录复制文件 (2010-11-13 18:42:37)
Kopiuj pliki do nowego folderu
Copy files in new directory
DateienVerschieben
Propozycje innych użytkowników:
Przesuń pliki do nowego folderu
Move files in new directory
LeeresVerzeichnis
Propozycje innych użytkowników:

创建空目录 (2010-11-13 18:42:37)
Utwórz pusty folder
Create empty directory
Standard
Propozycje innych użytkowników:

默认 (2010-11-13 18:42:37)
Domyślne
Default
OrdnerÖffnen
Propozycje innych użytkowników:

打开此文件夹 (2010-11-13 18:42:37)
Otwórz ten folder
Open this folder
KeineRechteSpeicherung
Propozycje innych użytkowników:
Nie masz wystarczających praw do zmiany folderu zapisu, uruchom kartotekę jako administrator.
You don’t have sufficient rights to change the save path, start Flashcards as administrator.
'cmdOk
msgKeineSchreibrechte
Propozycje innych użytkowników:
Nie masz praw zapisu w podanym folderze!!
You don’t have writing permission in this folder!!
SpeicherungspfadÄndern
Propozycje innych użytkowników:

更改保存路径 (2010-11-13 18:42:37)
Zmień folder zapisu
Change save path
msgFehlerBeimVerschieben
Propozycje innych użytkowników:

移动时发生错误:{0} (2010-11-13 18:42:37)
Błąd przy przenoszeniu: {0}
Error while moving: {0}
'cmdEntfernen
msgSonderzeichenEntfernen
Propozycje innych użytkowników:
Czy naprawdę chcesz usunąć ten znak specjalny?
Do you really want to remove this special character?
'txtVersuche
msgZahlZwischen
Propozycje innych użytkowników:
Musisz podać liczbę między {0} a {1}.
You have to enter a number between {0} and {1}.
'cmdSpeicherungen
SpeicherungsPfadWählen
Propozycje innych użytkowników:

选择一个保存路径: (2010-11-13 18:42:37)
Wybierz ścieżkę zapisu:
Choose a save path:
'cmdSpracheHinzufügen
msgSpracheHinzufügen
Propozycje innych użytkowników:

输入语言的名字: (2010-11-13 18:42:37)
Podaj nazwę języka:
Enter the name of the language:
msgSpracheHinzufügenCaption
Propozycje innych użytkowników:

新增语言 (2010-11-13 18:42:37)
Dodaj język
Add language
'cmdSpracheEntfernen
'txtBenutzer
BenutzernameEingeben
Propozycje innych użytkowników:

输入一个用户名! (2010-11-13 18:42:37)
Wprowadź nazwę użytkownika!
Enter a username!
'txtShortcut
msgVerboteneZeichen
Propozycje innych użytkowników:

以下字符是不允许的:{0} (2010-11-13 18:42:37)
Następujące znaki nie są dozwolone: {0}
The following characters are not allowed: {0}
'frmSonderzeichen
Auswählen
Propozycje innych użytkowników:

选择 (2010-11-13 18:42:37)
&Wybierz
&Select
SonderzeichenWählen
Propozycje innych użytkowników:

选择特殊字符 (2010-11-13 18:42:37)
Wybierz znaki specjalne
Select special character
Lade
Propozycje innych użytkowników:

载入中... (2010-11-13 18:42:37)
Ładuje ...
Loading...
'frmWörterbuch
WortLöschen
Propozycje innych użytkowników:

删除字 (2010-11-13 18:42:37)
Usuń &słowo
&Remove word
AuswahlÜben
Propozycje innych użytkowników:

实践选择 (2010-11-13 18:42:37)
Ć&wicz wybór
&Practise selection
FilterBearbeiten
Propozycje innych użytkowników:

编辑筛选 (2010-11-13 18:42:37)
Edytuj &filtr
Edit &filter
Drucken
Propozycje innych użytkowników:

打印 (2010-11-13 18:42:37)
&Drukuj
&Print
Wörterbuch
Propozycje innych użytkowników:

字典 (2010-11-13 18:42:37)
Słownik
Dictionary
Filter
Propozycje innych użytkowników:

过滤器 (2010-11-13 18:42:37)
Filtr {0}:
{0} filter:
Fach
Propozycje innych użytkowników:

时报 (2010-11-13 18:42:37)
{0} Poziom
{0} stage
Wort
Propozycje innych użytkowników:

(2010-11-13 18:42:37)
{0} Słowo
{0} word
Anzahl
Propozycje innych użytkowników:

目前有{0}词在列表中。 (2010-11-13 18:42:37)
Aktualna ilość słów w liście {0}
There are currently {0} words in the list.
Schließen
Propozycje innych użytkowników:

关闭 (2010-11-13 18:42:37)
&Zamknij
Close
FilterAktiv
Propozycje innych użytkowników:

过滤器被激活! (2010-11-13 18:42:37)
Filtr AKTYWNY!
Filter is ACTIVATED!
'Load
Bedeutung
Propozycje innych użytkowników:

{0} {1} 重要性 (2010-11-13 18:42:37)
{0} {1} Znaczenie
{0} {1} meaning
msgWortLöschen
Propozycje innych użytkowników:

你真的要删除这个字? (2010-11-13 18:42:37)
Chcesz to słowo naprawdę usunąć?
Do you really want to remove this word?
'Drucken
Seite
Propozycje innych użytkowników:

页:{0} (2010-11-13 18:42:37)
Strona: {0}
Page: {0}
'frmWörterbuchFilter
Wörterbuchfilter
Propozycje innych użytkowników:

字典过滤器 (2010-11-13 18:42:37)
Filtr Słowników
Dictionary filter
NurWennAuswahlGenau
Propozycje innych użytkowników:

只有准确地选择适用。 (2010-11-13 18:42:37)
Tylko jak wybór będzie identyczny.
Only if selection applies exactly.
WennMindestensEins
Propozycje innych użytkowników:

如果至少一个适用。 (2010-11-13 18:42:37)
Jeśli co najmniej jeden dotyczy.
If at least one applies.
WennAlleAusgewählten
Propozycje innych użytkowników:

如果所有的选择适用 (2010-11-13 18:42:37)
Jeśli wszystkie wybrane zastosowania.
If all selected apply.
Deaktiviert
Propozycje innych użytkowników:

停用 (2010-11-13 18:42:37)
Wyłączone
Deactivated
Fächer
Propozycje innych użytkowników:

阶段 (2010-11-13 18:42:37)
Poziomy
Stages
VonBis
Propozycje innych użytkowników:

从...到 (2010-11-13 18:42:37)
Od ... do
From ... to
Textfilter
Propozycje innych użytkowników:

文字过滤 (2010-11-13 18:42:37)
Filtr tekstu
text filter
AlleWörter
Propozycje innych użytkowników:

所有词 (2010-11-13 18:42:37)
Wszystkie słowa
All words
Sonstiges
Propozycje innych użytkowników:

其他 (2010-11-13 18:42:37)
Inne
Other
NurWörterProzent
Propozycje innych użytkowników:
Tylko słowa które były błędne co najmniej {0}%.
Only words which you have had wrong in at least {0}%.
chkWörterSeit
Propozycje innych użytkowników:

你没有学过只字 (2010-11-13 18:42:37)
Tylko słowa których się nie uczyłeś od
Only words that you haven’t learned for
lblWörterSeit
Propozycje innych użytkowników:

天: (2010-11-13 18:42:37)
dni:
days:
AuswahlTreffendeWörter
Propozycje innych użytkowników:
Wybór odpowiada {0} słowom
The current selection fits on {0} words.
NichtGelernteAbfragen
Propozycje innych użytkowników:

话你有没有学过了。 (2010-11-13 18:42:37)
Słowa których się jeszcze nie uczyłeś.
Words you haven’t learned yet, too.
NurWörterProzentHilfe
Propozycje innych użytkowników:
Tylko słowa, do których w {0}% potrzebowałeś pomocy lub były błędne.
Only words where you have needed help in at least {0}% or were always wrong .
JedesmalHilfe
Propozycje innych użytkowników:

每次需要帮助 (2010-11-13 18:42:37)
Potrzebowałeś pomocy za każdym razem
Needed help everytime
JedesmalFalsch
Propozycje innych użytkowników:

总是错误的 (2010-11-13 18:42:37)
Zawsze błędnie
Always wrong
chkWenigerAls
Propozycje innych użytkowników:

只有你所学不到的话 (2010-11-13 18:42:37)
Tylko słowa które się uczyłeś mniej jak
Only words which you have learned less than
lblWenigerAls
Propozycje innych użytkowników:

倍。 (2010-11-13 18:42:37)
razy.
times.
FilterKeineWörter
Propozycje innych użytkowników:
Aktualnemu wyborowi nie odpowiadają żadne słowa.
The current selection doesn’t fit on any words!
AuswahlUmkehren
Propozycje innych użytkowników:

反向选择 (2010-11-13 18:42:37)
Odwróć wybór
Invert selection
Mehr
Propozycje innych użytkowników:

更多... (2010-11-13 18:42:37)
Więcej ...
More ...
Weniger
Propozycje innych użytkowników:

少... (2010-11-13 18:42:37)
Mniej ...
Less ...
'frmWörterVonBenutzerFilter
frmFilter
Propozycje innych użytkowników:

过滤器 (2010-11-13 18:42:37)
Filtr
Filter
'frmKategorienochNichtVorhanden
KategorieNichtVorhanden
Propozycje innych użytkowników:

类别“{0}”不存在。 (2010-11-13 18:42:37)
Kategoria "{0}" jeszcze nie istnieje.
The category “{0}” doesn’t exist yet.
KategorieNichtErstellen
Propozycje innych użytkowników:

不要创建类别 (2010-11-13 18:42:37)
Nie twórz kategorii
Don’t create category
KategorieWählen
Propozycje innych użytkowników:
Wybierz kategorie lub podaj nową nazwę w polu tekstowym.
Select a category or write a new name in the text box.
FürKategorieGleiche
Propozycje innych użytkowników:
Wybierz zawszę tą czynność dla kategorii "{0}".
Always do the same for the category “{0}”.
'frmWörterVonBenutzer
WörterVonBenutzer
Propozycje innych użytkowników:

从另一个用户添加单词 (2010-11-13 18:42:37)
Dodaj słówka innego użytkownika
Add words from another user
AlleHinzufügen
Propozycje innych użytkowników:

添加所有 (2010-11-13 18:42:37)
&Dodaj wszystkie
&Add all
KategorienÜbernehmen
Propozycje innych użytkowników:

接管的类别 (2010-11-13 18:42:37)
Przejmij kategorie
Take over the categories
WortstatistikÜbernehmen
Propozycje innych użytkowników:

以字统计 (2010-11-13 18:42:37)
Przejmij statystyki słówek
Take word statistics
'frmWörterVonBenutzerWortVorhanden
WortBereitsVorhanden
Propozycje innych użytkowników:

字已存在 (2010-11-13 18:42:37)
Słowo już istnieje
Word already exists
ZuWortHinzufügen
Propozycje innych użytkowników:

要添加一个字 (2010-11-13 18:42:37)
Dodaj do słowa
Add to word
NichtHinzufügen
Propozycje innych użytkowników:

不添加 (2010-11-13 18:42:37)
Nie dodaj
Don’t add
AlsNeuHinzufügen
Propozycje innych użytkowników:

添加为新词 (2010-11-13 18:42:37)
Dodaj jako nowe słowo
Add as new word
lblBereitsVorhanden
Propozycje innych użytkowników:
To słowo już istnieje w różnych znaczeniach. Wybierz znaczenie, które chcesz użyć:
This word already exists with different meanings. Choose the meanings you want to use:
MindestensEineBedeutung
Propozycje innych użytkowników:
Musisz wybrać co najmniej jedno znaczenie dla słowa
You have to choose at least one meaning per language.
Bedeutungen
Propozycje innych użytkowników:

{0} 含义 (2010-11-13 19:00:22)
{0} znaczeń
{0} meanings
BereitsVorhanden
Propozycje innych użytkowników:

已经存在的词 (2010-11-13 19:00:22)
Już istniejące słowo
Already existing word
NeuesWort
Propozycje innych użytkowników:

新词 (2010-11-13 19:00:22)
Nowe słowo
New word
ImmerAktion
Propozycje innych użytkowników:

始终执行此操作 (2010-11-13 19:00:22)
Zawszę wykonaj tą czynność
Always do this
'frmDoppelteWörterfinden
DoppelteWörterFinden
Propozycje innych użytkowników:

查找双字 (2010-11-13 19:00:22)
Znajdź duplikaty
Find duplicate words
KeineDoppelten
Propozycje innych użytkowników:

目前没有重复的话 (2010-11-13 19:00:22)
Brak duplikatów
No duplicate words exist
lblDoppelte
Propozycje innych użytkowników:
Na tej liście są dwa słowa pokazane na każdej linii, które mają co najmniej jeden wspólny znaczenie. Można połączyć te słowa, wybierając linię i klikając przycisk "Połącz słowa".
In this list two words are shown in each line, that have at least one common meaning. You can merge these words by selecting a line and clicking “Merge words”.
Aktualisieren
Propozycje innych użytkowników:

刷新 (2010-11-13 19:00:22)
Aktualizuj
Refresh
LinkesWortbearbeiten
Propozycje innych użytkowników:

编辑左边的单词 (2010-11-13 19:00:22)
Edytuj lewe słowo
Edit left word
RechtesWortbearbeiten
Propozycje innych użytkowników:

编辑正确的字 (2010-11-13 19:00:22)
Edytuj prawe słowo
Edit right word
WörterZusammenfügen
Propozycje innych użytkowników:

文字放在一起 (2010-11-13 19:00:22)
Scal słowa
Merge words
lblZusammenfügen
Propozycje innych użytkowników:

选择您要使用的含义: (2010-11-13 19:00:22)
Wybierz znaczenie które chcesz używać.
Choose the meanings you want to use:
DoppeltesWort
Propozycje innych użytkowników:

双字 (2010-11-13 19:00:22)
Podwójne słowo
Duplicate word
erstesWort
Propozycje innych użytkowników:

{0} 字 (2010-11-13 19:00:22)
{0} słowo
{0} word
Ja
Propozycje innych użytkowników:

是的 (2010-11-13 19:00:22)
Tak
Yes
Nein
Propozycje innych użytkowników:

(2010-11-13 19:00:22)
Nie
No
KomplettGleich
Propozycje innych użytkowników:

完全平等 (2010-11-13 19:00:22)
równa się całkowicie
completely equal
SucheDoppelte
Propozycje innych użytkowników:

搜索双打 (2010-11-13 19:00:22)
Wyszukiwanie podwójnych
Searching duplicates
'frmInfo
Info
Propozycje innych użytkowników:

关于{0} (2010-11-13 19:00:22)
O programie {0}
About {0}
Version
Propozycje innych użytkowników:

版本{0} (2010-11-13 19:00:22)
Wersja {0}
Version {0}
BitteUnterstützen
Propozycje innych użytkowników:

请捐款支持我们的节目。 (2010-11-13 19:00:22)
Proszę o wsparcie naszego programu przez małą dotacje.
Please support our program by donating.
Dank
Propozycje innych użytkowników:
Dodatkowo dziękujemy naszej rodzinie za dokładne przetestowanie oprogramowania.
We also want to thank our family for the thorough testing.
Anregungen
Propozycje innych użytkowników:
Jeśli masz jakieś pomysły, sugestie i znalezione błędy, to serdecznie zapraszamy do wysłania nam e-mail:
If you have any ideas, suggestions or found errors you’re welcome to send us an email:
lblLizenz
Propozycje innych użytkowników:

这个程序注册为{0}. (2010-11-13 19:00:22)
Ten program jest zarejestrowany na {0}.
This program is registered for {0}.
lblLizenzNicht
Propozycje innych użytkowników:

这个程序没有注册。 (2010-11-13 19:00:22)
Ten program nie jest zarejestrowany.
This program is not registered.
Lizenzieren
Propozycje innych użytkowników:

注册 (2010-11-13 19:00:22)
Rejestruj
Register
Vorteile
Propozycje innych użytkowników:

优势 (2010-11-13 19:00:22)
Korzyści
Advantages
'frmIntro
TasteZumÜberspringen
Propozycje innych użytkowników:

(按键继续) (2010-11-13 19:00:22)
(Wciśnij klawisz aby przejść dalej)
(Press key to continue)
'frmKarteikasten
'Menüs
mnuDatei
Propozycje innych użytkowników:

文件 (2010-11-13 19:00:22)
&Plik
&File
mnuNeu
Propozycje innych użytkowników:

(2010-11-13 19:00:22)
&Nowy
&New
mnuÖffnen
Propozycje innych użytkowników:

打开 (2010-11-13 19:00:22)
&Otwórz
&Open
mnuSpeichern
Propozycje innych użytkowników:

保存 (2010-11-13 19:00:22)
&Zapisz
&Save
mnuSpeichernUnter
Propozycje innych użytkowników:

保存 (2010-11-13 19:00:22)
Z&apisz jako
Save &as
mnuExport
Propozycje innych użytkowników:

出口 (2010-11-13 19:00:22)
E&xportuj
E&xport
AlsCSVDatei
Propozycje innych użytkowników:

作为CSV文件 (2010-11-13 19:00:22)
Jako plik CSV
As CSV file
AlsKarteikastenDatei
Propozycje innych użytkowników:

由于抽认卡文件(.kat) (2010-11-13 19:00:22)
Jako plik kartoteki (.kat)
As Flashcards file (.kat)
mnuImportieren
Propozycje innych użytkowników:

进口 (2010-11-13 19:00:22)
&Importuj
&Import
mnuDrucken
Propozycje innych użytkowników:

打印... (2010-11-13 19:00:22)
&Drukuj...
&Print...
mnuEnde
Propozycje innych użytkowników:

退出 (2010-11-13 19:00:22)
Za&kończ
&Exit
mnuBearbeiten
Propozycje innych użytkowników:

编辑 (2010-11-13 19:00:22)
&Edytuj
&Edit
mnuWörterHinzufügen
Propozycje innych użytkowników:

新增词 (2010-11-13 19:00:22)
Dod&aj słowa
&Add words
mnuWortBearbeiten
Propozycje innych użytkowników:

编辑的话 (2010-11-13 19:00:22)
&Edytuj słowo
&Edit word
mnuWörterVonBenutzer
Propozycje innych użytkowników:

从另一个用户添加单词 (2010-11-13 19:00:22)
Dodaj &słówka innego użytkownika
Add words from another &user
mnuKategorienBearbeiten
Propozycje innych użytkowników:

编辑类别 (2010-11-13 19:00:22)
E&dituj kategorie
E&dit categories
mnuExtras
Propozycje innych użytkowników:

工具 (2010-11-13 19:00:22)
Na&rzędzia
&Tools
mnuDoppelteWörterFinden
Propozycje innych użytkowników:

查找重复的话 (2010-11-13 19:00:22)
Znajdź po&dwójne słowa
Find &duplicate words
mnuÜbenVonBis
Propozycje innych użytkowników:

从实践...到 (2010-11-13 19:00:22)
&Ćwicz Od ... do
&Practise from ... to
ÜbenMitFilter
Propozycje innych użytkowników:

了解带过滤器 (2010-11-13 19:00:22)
Ćwicz z &Filtruj
Learn with &filter
mnuProtokoll
Propozycje innych użytkowników:

显示协议 (2010-11-13 19:00:22)
&Pokaż Protokół
&Show protocol
mnuWörterbuch
Propozycje innych użytkowników:

字典 (2010-11-13 19:00:22)
&Słownik
&Dictionary
mnuOptionen
Propozycje innych użytkowników:

和设置 (2010-11-13 19:00:22)
&Ustawienia
&Settings
mnuWitzeditor
Propozycje innych użytkowników:

笑话编辑器 (2010-11-13 19:00:22)
&Edytor kawałów
Joke &editor
mnu?
Propozycje innych użytkowników:

? (2010-11-13 19:00:22)
&?
&?
mnuUpdatesSuchen
Propozycje innych użytkowników:

更新 (2010-11-13 19:00:22)
Sprawdź akt&ualizacje
Search for &Updates
mnuUpdateHistory
Propozycje innych użytkowników:

更新历史记录 (2010-11-13 19:00:22)
&Historia aktualizacji
Update &history
mnuHomepage
Propozycje innych użytkowników:

首页 (2010-11-13 19:00:22)
W&ywołaj stronę domową
Homepage
mnuReleasenotes
Propozycje innych użytkowników:

发布记录 (2010-11-13 19:00:22)
Releasenotes
Releasenotes
mnuLizenz
Propozycje innych użytkowników:

显示牌 (2010-11-13 19:00:22)
Pokaż licencje
Show license
mnuHilfe
Propozycje innych użytkowników:

帮助 (2010-11-13 19:00:22)
&Pomoc
&Help
mnuFehler
Propozycje innych użytkowników:

报告错误 (2010-11-13 19:00:22)
Zgłoś błąd
Report a bug
mnuInfo
Propozycje innych użytkowników:

信息 (2010-11-13 19:00:22)
&O programie
&About
'Statistik
Statistik
Propozycje innych użytkowników:

今天的教训: (2010-11-13 19:00:22)
Dziś się nauczyłeś:
Learnt today:
Richtige
Propozycje innych użytkowników:

正确的{0} {1} (2010-11-13 19:00:22)
Poprawne{0} {1}
Correct{0} {1}
Falsche
Propozycje innych użytkowników:

错{0} {1} (2010-11-13 19:00:22)
Błędne{0} {1}
Wrong{0} {1}
MitTipp
Propozycje innych użytkowników:

随着提示{0} {1} (2010-11-13 19:00:22)
Z podpowiedzią{0} {1}
With hint{0} {1}
Korrigierte
Propozycje innych użytkowników:

错字{0} {1} (2010-11-13 19:00:22)
Błędna pisownia{0} {1}
Typos{0} {1}
WeißIch
Propozycje innych użytkowników:

我知道!{0} {1} (2010-11-13 19:00:22)
Wiem!{0} {1}
I know!{0} {1}
Hinzugefügt
Propozycje innych użytkowników:

新增{0} {1} (2010-11-13 19:00:22)
Dodano{0} {1}
Added{0} {1}
'Fächer
Wörterauswahl
Propozycje innych użytkowników:

选择的话 (2010-11-13 19:00:22)
Wybór słów
Selection of words
FachFunktionen
Propozycje innych użytkowników:

{0} 舞台功能 (2010-11-13 19:00:22)
{0} Funkcje poziomów
{0} stage functions
AlleWörter1FachVerschieben
Propozycje innych użytkowników:
Przesuń wszystkie słowa do pierwszego poziomu
Move every word to the 1st stage
ÄltereWörter1FachVerschieben
Propozycje innych użytkowników:

移动旧的单词的第一阶段 (2010-11-13 19:00:22)
Przesuń starsze słowa do pierwszego poziomu
Move older words to the 1st stage
ZahlWochen
Propozycje innych użytkowników:

{0} 周({1}) (2010-11-13 19:00:22)
{0} Tygodni ({1})
{0} weeks ({1})
ZahlMonate
Propozycje innych użytkowników:

{0} 个月({1}) (2010-11-13 19:00:22)
{0} Miesięcy ({1})
{0} months ({1})
msgAnzahlWochen
Propozycje innych użytkowników:

输入周数: (2010-11-13 19:00:22)
Podaj ilość tygodni:
Enter the number of weeks:
Andere
Propozycje innych użytkowników:

其他 (2010-11-13 19:00:22)
Inne
Other
WörterInsgesamt
Propozycje innych użytkowników:

总的话:{0} (2010-11-13 19:00:22)
Suma wszystkich słów: {0}
Total words: {0}
'Abfrageinfo
Abfrageinfo
Propozycje innych użytkowników:

查询信息:{0} (2010-11-13 19:00:22)
Informacje o przepytaniu: {0}
Interrogation info: {0}
WörterBisNächsterWitz
Propozycje innych użytkowników:

词,直到下一个笑话:{0} (2010-11-13 19:00:22)
Słowa do następnego kawału: {0}
Words until the next joke: {0}
WörterInAbfrage
Propozycje innych użytkowników:

在审讯的话: (2010-11-13 19:00:22)
Słowa do przepytania:
Words in interrogation:
Noch
Propozycje innych użytkowników:

只有: (2010-11-13 19:00:22)
Jeszcze:
Still:
ZuWiederholWörter
Propozycje innych użytkowników:

话再说一遍: (2010-11-13 19:00:22)
Słowa do powtórzenia:
Words to repeat:
WiederholenNichtGekonnte
Propozycje innych użytkowników:

重复的话你不知道 (2010-11-13 19:20:20)
Powtórz słowa które nie wiedziałeś
Repeat words you didn’t know
ZufälligeReihenfolge
Propozycje innych użytkowników:

在实践的话随机顺序 (2010-11-13 19:20:20)
Przepytaj &słówka w losowej kolejności
Practise words in random order
GekonnteWeiter
Propozycje innych użytkowników:
&Przesuń nauczone słowa do następnego poziomu
Move words you knew into the next stage
AbfrageZurücksetzen
Propozycje innych użytkowników:

复位审讯 (2010-11-13 19:20:20)
Resetuj pr&zepytanie
Reset interrogation
AuswahlÄndern
Propozycje innych użytkowników:

更改选择 (2010-11-13 19:20:20)
Zmień &wybór
Change selection
lblSonderzeichen
Propozycje innych użytkowników:

特殊字符 (2010-11-13 19:20:20)
Znaki specjalne
Special characters
AuswahlLeeren
Propozycje innych użytkowników:

清除选择 (2010-11-13 19:20:20)
Usuń wybór
Clear selection
'Abfragen
Abfrage
Propozycje innych użytkowników:

查询 (2010-11-13 19:20:20)
Wypytywanie
Interrogation
FremdesWort
Propozycje innych użytkowników:

{0} 字 (2010-11-13 19:20:20)
{0} Słowo:
{0} word:
GebenSieDasWortEin
Propozycje innych użytkowników:

{0}输入单词: (2010-11-13 19:20:20)
Wprowadź {0} słowo:
Enter the {0} word:
GebenSieDieBedeutungEin
Propozycje innych użytkowników:

输入{1} {0} 含义: (2010-11-13 19:20:20)
Wprowadź {1} {0} znaczenie:
Enter the {1} {0} meaning:
LösungZeigen
Propozycje innych użytkowników:

显示解决方案 (2010-11-13 19:20:20)
P&okaż rozwiązanie
Show sol&ution
Auswerten
Propozycje innych użytkowników:

评价 (2010-11-13 19:20:20)
W&eryfikuj
Ch&eck
Weiter
Propozycje innych użytkowników:

继续 (2010-11-13 19:20:20)
Da&lej
Cont&inue
cmdWeißIch
Propozycje innych użytkowników:

我知道! (2010-11-13 19:20:20)
W&iem!
&I know!
WarRichtig
Propozycje innych użytkowników:

正确的 (2010-11-13 19:20:20)
Było poprawnie
Correct
WarFalsch
Propozycje innych użytkowników:

(2010-11-13 19:20:20)
Było błędnie
Wrong
Tipp
Propozycje innych użytkowników:

提示 (2010-11-13 19:20:20)
&Podpowiedź
Hin&t
Richtig
Propozycje innych użytkowników:

正确的 (2010-11-13 19:20:20)
Prawidłowo
Correct
Falsch
Propozycje innych użytkowników:

(2010-11-13 19:20:20)
Błędnie
Wrong
ProbiersNochmal
Propozycje innych użytkowników:

再试一次 (2010-11-13 19:20:20)
Spróbuj jeszcze raz
Try again
IhreEingabe
Podałeś:
{0}
Your input:
{0}
GelerntDauer
Propozycje innych użytkowników:

经验教训:{0} (2010-11-13 19:20:20)
Wyuczone: {0}
Learned: {0}
lblFach
Propozycje innych użytkowników:

{0}阶段: (2010-11-13 19:20:20)
{0} Poziom:
{0} stage:
Gespeichert
Propozycje innych użytkowników:

保存 (2010-11-13 19:20:20)
Zapisane
Saved
lblWortStatistik
Propozycje innych użytkowników:
W tej statystyce widzisz, ile razy znałeś to słowo:
Here you can see how often you have already known this word:
lblInsgesamtGeübt
Propozycje innych użytkowników:

{0}次从实践 (2010-11-13 19:20:20)
Ćwiczyłeś {0} razy
Practised {0} times
lblFalsch
Propozycje innych użytkowników:

错:{0} (2010-11-13 19:20:20)
Błędne: {0}
Wrong: {0}
lblRichtig
Propozycje innych użytkowników:

正确的:{0} (2010-11-13 19:20:20)
Prawidłowe: {0}
Correct: {0}
lblMitHilfe
Propozycje innych użytkowników:

只有帮助:{0} ({1}%) (2010-11-13 19:20:20)
Z tego {0} ({1}%) tylko z pomocą
Only with help: {0} ({1}%)
lblZuletztGelernt
Propozycje innych użytkowników:

上次的教训:{0} (2010-11-13 19:20:20)
Ostatnio nauczone: {0}
Last learned: {0}
NochNichtGelernt
Propozycje innych użytkowników:

还没有学会 (2010-11-13 19:20:20)
Jeszcze nie nauczone
Not learned yet
msgAuswahlLeer
Propozycje innych użytkowników:
Aktualnie brak wybranych słówek.
Chcesz wybrać teraz słowa?
There are currently now words selected.
Select words now?
msgAuswahlFertig
Propozycje innych użytkowników:
Nauczyłeś się słówek z bieżącego wyboru.
Chcesz te słowa jeszcze raz przećwiczyć, ćwiczyć inne czy usunąć wybór?
You have practised all words in this selection.
Do you want to practise these words again, practise other words or clear the selection?
NochmalÜben
Propozycje innych użytkowników:

实践再次 (2010-11-13 19:20:20)
Ćwicz jeszcze raz
Practise again
AndereWörter
Propozycje innych użytkowników:

换句话说 (2010-11-13 19:20:20)
Inne słowa
Other words
'Form Load
msgHilfeSehen
Propozycje innych użytkowników:
Czy chciałbyś, aby zobaczyć pomoc?{0}Możesz spojrzeć na to w menu pomocy później też.
Would you like to see the help?{0}You can look at it in the help menu later, too.
Hilfe
Propozycje innych użytkowników:

帮助 (2010-11-13 19:20:20)
Pomoc
Help
msgKeinPDFProgramm
Propozycje innych użytkowników:
Nie ma zainstalowanej przeglądarki plików PDF!
You don’t have a pdf-viewer installed!
'aktivieren
KarteikastenVon
Propozycje innych użytkowników:

卡指数{0} (2010-11-13 19:20:20)
Właściciel Kartoteki {0}
{0}’s Flashcards
'mnuNeu
msgNochSpeichern
Propozycje innych użytkowników:

保存更改? (2010-11-13 19:20:20)
Chcesz jeszcze zapisać zmiany?
Save changes?
'cmdFach6Leeren
msgFachVerschieben
Propozycje innych użytkowników:
Chcesz naprawdę słowa z poziomu {0} przesunąć do poziomu {1}?
Do you really want to move the words of the {0} stage to the {1} stage?
'Closing
KarteikastenBeenden
Propozycje innych użytkowników:

退出抽认卡 (2010-11-13 19:20:20)
Zakończ kartotekę
Exit Flashcards
'Witzeditormenü
msgWitzeditorNichtVorhanden
Propozycje innych użytkowników:

这个笑话编辑器不存在 (2010-11-13 19:20:20)
Edytor kawałów nie istnieje
The joke editor doesn’t exist
FehlerAusführen
Propozycje innych użytkowników:
Błąd w wykonaniu '{0}':
{1}
Error while trying to execute “{0}”:
{1}
msgWitzeditor
Propozycje innych użytkowników:

笑话编辑器 (2010-11-13 19:20:20)
Edytor kawałów
Joke editor
'Hilfe
msgKeineHilfedatei
Propozycje innych użytkowników:

帮助文件不存在! (2010-11-13 19:20:20)
Brak pliku pomocy!
Help file not existent!
'frmDrucken
frmDrucken
Propozycje innych użytkowników:

打印 (2010-11-13 19:20:20)
Drukarka
Print
DruckerEinrichten
Propozycje innych użytkowników:

打印机设置 (2010-11-13 19:20:20)
Ustawienia wydruku
Printer settings
SeiteEinrichten
Propozycje innych użytkowników:

页面设置 (2010-11-13 19:20:20)
Ustawienia strony
Page Setup
SchriftartÄndern
Propozycje innych użytkowników:

更改字体 (2010-11-13 19:20:20)
Zmień czcionkę
Change font
Druckvorschau
Propozycje innych użytkowników:

打印预览 (2010-11-13 19:20:20)
Podgląd wydruku
Print preview
SortierenNach
Propozycje innych użytkowników:

排序方式 (2010-11-13 19:20:20)
Sortuj według
Sort by
SortFach
Propozycje innych użytkowników:

舞台 (2010-11-13 19:20:20)
Poziom
Stage
Alle
Propozycje innych użytkowników:

所有 (2010-11-13 19:20:20)
Wszystkie
All
Ausgewählte
Propozycje innych użytkowników:

选择 (2010-11-13 19:20:20)
Wybrane
Selected
Vokabeln
Propozycje innych użytkowników:

词汇 (2010-11-13 19:20:20)
Słówka
Vocabulary
'frmKategorienBearbeiten
KategorienBearbeiten
Propozycje innych użytkowników:

编辑类别 (2010-11-13 19:20:20)
Edytuj kategorie
Edit categories
colWörteranzahl
Propozycje innych użytkowników:

字数 (2010-11-13 19:20:20)
Ilość Słów
Word count
Neu
Propozycje innych użytkowników:

(2010-11-13 19:20:20)
&Nowa
&New
Umbenennen
Propozycje innych użytkowników:

重命名 (2010-11-13 19:20:20)
&Zmień nazwę
&Rename
VonAndererDatei
Propozycje innych użytkowników:

从其他文件 (2010-11-13 19:20:20)
Przejmij z innego pliku
Get from other file
'Neu
msgGebenSieEinenNamenEin
Propozycje innych użytkowników:

输入一个名称: (2010-11-13 19:20:20)
Podaj nazwę:
Enter a name:
msgKategorieBereitsVorhanden
Propozycje innych użytkowników:

此类别已存在 (2010-11-13 19:20:20)
Kategoria już istnieje
This category already exists
msgNeueKategorie
Propozycje innych użytkowników:

新类别 (2010-11-13 19:20:20)
Nowa Kategoria
New category
'Umbenennen
msgNeuerName
Propozycje innych użytkowników:

输入一个新名称: (2010-11-13 19:20:20)
Podaj nową nazwę:
Enter a new name:
Kategorien
Propozycje innych użytkowników:

分类 (2010-11-13 19:20:20)
Kategorie
Categories
msgKategorienUmbenennen
Propozycje innych użytkowników:

重命名类别 (2010-11-13 19:20:20)
Przejmij kategorie
Rename categories
'frmKategorienübernehmen
frmKategorienübernehmen
Propozycje innych użytkowników:

复制类别 (2010-11-13 19:20:20)
Kopiuj kategorie
Copy categories
übernehmen
Propozycje innych użytkowników:

复制 (2010-11-13 19:20:20)
Przejmij
Copy
lblKategorienÜbernehmen
Propozycje innych użytkowników:

选择文件从类别: (2010-11-13 19:20:20)
Wybierz plik do przejęcia kategorii:
Choose a file to get categories:
lblKategorien
Propozycje innych użytkowników:

分类: (2010-11-13 19:20:20)
Kategorie:
Categories:
'frmNeu
NeuerKarteikasten
Propozycje innych użytkowników:

新的抽认卡 (2010-11-13 19:20:20)
Nowa Kartoteka
New Flashcards
Benutzername
Propozycje innych użytkowników:

用户名{0} {1} (2010-11-13 19:20:20)
Nazwa użytkownika{0} {1}
Username{0} {1}
SpracheAuswählen
Propozycje innych użytkowników:

选择语言: (2010-11-13 19:20:20)
Wybór języka:
Select language:
AndereSprache
Propozycje innych użytkowników:

其他语言: (2010-11-13 19:20:20)
Inny język:
Other language:
'cmdOK(Optionen)
msgBenutzerEingeben
Propozycje innych użytkowników:

输入用户名: (2010-11-13 19:20:20)
Wprowadź nazwę uzytkownika
Enter a user name:
msgNeu
Propozycje innych użytkowników:

新的抽认卡 (2010-11-13 19:20:20)
Nowa Kartoteka
New Flashcards
msgSpracheEingeben
Propozycje innych użytkowników:

输入的语言! (2010-11-13 19:20:20)
Wprowadź język!!
Enter a language!!
msgSpracheAuswählen
Propozycje innych użytkowników:

选择一种语言! (2010-11-13 19:20:20)
Wybierz język!!
Select a language!!
'frmAutoAuswahl
AutoAuswahlText
Propozycje innych użytkowników:
Po włączeniu automatycznego wyboru słowo to na każdym starcie kartach wybiera słowa należy rewizji obok.
kryteria wyboru jest data ostatniego przeglądu.
częściej trzeba wiedzieć słowo rzadziej powinien być zmieniony.
If you activate the automatic word selection then on each startup flashcards selects the words you should revise next.

The criteria for the selection is the date of the last revision.

The more often you have know a word the less often should it be revised.
AutoAuswahl
Propozycje innych użytkowników:

自动选词 (2010-11-13 19:20:20)
Automatyczny wybór słów
Automatic word selection
msgAutoAuswahlStatistik
Propozycje innych użytkowników:
W celu korzystania z automatycznego wyboru tekstu, należy aktywować statystyki słowo.
Aktywuj teraz?
In order to use the automatic word selection, you must activate the word statistic.
Activate it now?
AutoAuswahlLeer
Propozycje innych użytkowników:

没有任何文字修改。 (2010-11-13 19:20:20)
Aktualnie niema słów to powtórzenia.
There aren’t any words to revise.
AutoAuswahlAktivieren
Propozycje innych użytkowników:

激活自动选词 (2010-11-13 19:20:20)
Uruchom automatyczny wybór słówek
Activate automatic word selection
AutoFach1
Propozycje innych użytkowników:

{0} 阶段:重复间隔 (2010-11-13 19:20:20)
{0} Poziom: Wszystkie
{0} stage: Repeat every
AutoFach2
Propozycje innych użytkowników:

(2010-11-13 19:20:20)
dni
days
WortanzahlBegrenzen
Propozycje innych użytkowników:

限制选择,以 (2010-11-13 19:20:20)
Ogranicz ilość wybranych słów do
Limit selection to
WortanzahlBegrenzen2
Propozycje innych użytkowników:

(2010-11-13 19:20:20)
Słowa
words
AutoWortauswahlFertig
Propozycje innych użytkowników:
Nauczyłeś się wybrane na dziś słowa.
You’ve learnt your word selection for today.
'frmÖffnenSpeichern
Löschen
Propozycje innych użytkowników:

删除 (2010-11-13 19:39:04)
&Usuń
&Delete
Speichern
Propozycje innych użytkowników:

保存 (2010-11-13 19:39:04)
Zapisz
Save
msgSpeichernVersion
Propozycje innych użytkowników:
Jeśli zapiszesz się w tej wersji, ustawienia mogą się zgubić i znaczenie słowa zostaną połączone ze sobą.{0}Zapisz w tej wersji tak?
If you save in this version, settings could get lost and meanings of a word will be merged together.{0}Save in this version anyway?
msgVerboteneZeichenDateiname
Propozycje innych użytkowników:
Następujące znaki nie mogą występować w nazwie pliku: /\:*?<>|
The following characters are not allowed in the filename: /\:*?<>|
SpeichernUnter
Propozycje innych użytkowników:

另存为 (2010-11-13 19:39:04)
Zapisz jako
Save as
lblSprache
Propozycje innych użytkowników:

语言:{0} (2010-11-13 19:39:04)
Język: {0}
Language: {0}
WörterAnzahl
Propozycje innych użytkowników:

词数:{0} (2010-11-13 19:39:04)
Ilość słówek: {0}
Words count: {0}
ZuWiederholendeWörter
Propozycje innych użytkowników:

词修改:{0} (2010-11-13 19:39:04)
Słowa do powtórzenia: {0}
Words to revise: {0}
msgSpeicherungExistiertBereits
Propozycje innych użytkowników:

文件{0}已经存在。覆盖? (2010-11-13 19:39:04)
Plik {0} już istnieje. Chcesz go nadpisać?
The file {0} already exists. Overwrite?
msgSpeicherungLöschen
Propozycje innych użytkowników:
Naprawdę chcesz usunąć plik "{0}"?
Do you really want to delete the file “{0}”?
msgSpeicherungLöschenCaption
Propozycje innych użytkowników:

删除文件 (2010-11-13 19:39:04)
Usuń plik
Delete file
SpeicherungsVersion
Propozycje innych użytkowników:

保存在版本: (2010-11-13 19:39:04)
Zapisuj w wersji:
Save in version:
msgÜberschreiben
Propozycje innych użytkowników:
Plik {0} już istnieje w folderze zapisu.{1}Chcesz go nadpisać(Tak) lub zapisać pod inną nazwą(Nie)?
The file {0} already exists in the save folder. {1}Do you want to overwrite(Yes) it or add it with a different name(No)?
msgDateiKopiert
Propozycje innych użytkowników:
Plik {0} został skopiowany do folderu zapisu.
The file {0} has been copied into the save folder.
AusAnderemOrdnerÖffnen
Propozycje innych użytkowników:

从另一个文件夹打开 (2010-11-13 19:39:04)
Otwórz z innego folderu
Open from another folder
Karteikastendateien
Propozycje innych użytkowników:

烧录卡文件 (2010-11-13 19:39:04)
Pliki Kartoteki
Flashcard files
InAnderenOrdnerSpeichern
Propozycje innych użytkowników:

保存到不同的文件夹 (2010-11-13 19:39:04)
Zapisz w innym folderze
Save into a different folder
'frmProtokoll
Protokoll
Propozycje innych użytkowników:

协议 (2010-11-13 19:39:04)
Protokół
Protocol
Dateiname
Propozycje innych użytkowników:

文件名{0} (2010-11-13 19:39:04)
Nazwa pliku{0}
File name{0}
Anfangszeit
Propozycje innych użytkowników:

开始时间 (2010-11-13 19:39:04)
Początek
Beginning
Dauer
Propozycje innych użytkowników:

时间 (2010-11-13 19:39:04)
Czas trwania
Duration
AlleBenutzer
Propozycje innych użytkowników:

所有用户 (2010-11-13 19:39:04)
Wszyscy użytkownicy
All users
'frmStart
Start
Propozycje innych użytkowników:

开始 (2010-11-13 19:39:04)
Start
Start
'frmVonBis
ÜbeWörterAus
Propozycje innych użytkowników:

从实践的话: (2010-11-13 19:39:04)
Ćwicz słowa z:
Practise words from the:
Von
Propozycje innych użytkowników:

来自: (2010-11-13 19:39:04)
Od:
From:
Bis
Propozycje innych użytkowników:

致: (2010-11-13 19:39:04)
Do:
To:
WörterAusgewählt
Propozycje innych użytkowników:

{0}单词选择 (2010-11-13 19:39:04)
{0} Wybranych słów
{0} words selected
WortAusgewählt
Propozycje innych użytkowników:

{0}单词选择 (2010-11-13 19:39:04)
{0} Wybrane słowo
{0} word selected
'frmWitz
Witz
Propozycje innych użytkowników:

笑话 (2010-11-13 19:39:04)
Kawał
Joke
'frmWort
WortBearbeiten
Propozycje innych użytkowników:

拼写单词 (2010-11-13 19:39:04)
Edytuj słowo
Edit word
Ändern
Propozycje innych użytkowników:

变更 (2010-11-13 19:39:04)
Zmień
Cha&nge
KeineKategorien
Propozycje innych użytkowników:

没有分类 (2010-11-13 19:39:04)
Brak kategorii
No categories
lblWortBearbeiten
Propozycje innych użytkowników:

字编辑这里: (2010-11-13 19:39:04)
Edytuj słowo tutaj:
Edit the word here:
msgWortBereitsVorhanden
Propozycje innych użytkowników:
To słowo już istnieje {0} Poziom, {1} Słowo.
This word already exists: {0} stage, {1} word.
WörterHinzufügen
Propozycje innych użytkowników:

新增词 (2010-11-13 19:39:04)
Dodaj słowa
Add words
GebenSieWortEin
Propozycje innych użytkowników:

输入新词: (2010-11-13 19:39:04)
Wprowadź nowe słowo:
Enter the new word:
EingabeBeenden
Propozycje innych użytkowników:

关闭 (2010-11-13 19:39:04)
Zamknij
&Close
KategorienBeibehalten
Propozycje innych użytkowników:
Zachowaj &kategorie dla następnego słowa
&Keep categories for the next word
WitzeAktualisieren
Propozycje innych użytkowników:

笑话更新文件 (2010-11-13 19:39:04)
Aktualizuj kawały
Update joke file
msgFehlerHinzufügen
Propozycje innych użytkowników:
Po usunięciu znaczenie, nie należy nacisnąć klawisz Tab, ale kliknij w innym polu tekstowym na inny język.
When you delete a meaning, you mustn’t press Tab but click in another textbox of the other language.
AlternativeEingabe
Propozycje innych użytkowników:

替代的输入法 (2010-11-13 19:39:04)
Wprowadzanie alternatywne
Alternative input method
'frmExport
KarteikastenExport
Propozycje innych użytkowników:

出口卡片 (2010-11-13 19:39:04)
Eksport kartoteki
Export flashcards
Auswahl
Propozycje innych użytkowników:

选择 (2010-11-13 19:39:04)
Wybór
extract
KarteikastenExportw
Propozycje innych użytkowników:

抽认卡出口{0}字 (2010-11-13 19:39:04)
Eksport {0} słów z kartoteki
Export {0} flashcards
Exportieren
Propozycje innych użytkowników:

出口 (2010-11-13 19:39:04)
Eksportuj
Export
Trennzeichen
Propozycje innych użytkowników:

列之间的分隔符: (2010-11-13 19:39:04)
Separator między kolumnami:
Separator between the columns:
KategorienExport
Propozycje innych użytkowników:

出口产品种类 (2010-11-13 19:39:04)
Eksport kategorii
Export categories
ExportÜberschriften
Propozycje innych użytkowników:

创建页眉 (2010-11-13 19:39:04)
Utwórz Nagłówki
Create Headers
ExportErfolgreich
Propozycje innych użytkowników:

导出成功了! (2010-11-13 19:39:04)
Eksport się udał!
Export was successful!
Kodierung
Propozycje innych użytkowników:

编码 (2010-11-13 19:39:04)
Kodowanie:
Encoding
ExportVerändert
Propozycje innych użytkowników:
Niektóre słowa musiały zostać zmienione ze względu na separator.
Some words had to be changed in the export file due to the separator.
BedeutungExportieren
Propozycje innych użytkowników:

{0} 出口意义 (2010-11-13 19:39:04)
Eksportuj {0} znaczenia
Export {0} meanings
'frmImport
Importieren
Propozycje innych użytkowników:

进口 (2010-11-13 19:39:04)
Importuj
Import
InSpalte
Propozycje innych użytkowników:

{0} 在 (2010-11-13 19:39:04)
{0} w
{0} in
VonSpalte
Propozycje innych użytkowników:

{0} 从 (2010-11-13 19:39:04)
{0} od
{0} from
BisSpalte
Propozycje innych użytkowników:

(2010-11-13 19:39:04)
do
to
Spalte
Propozycje innych użytkowników:

{0} 列 (2010-11-13 19:39:04)
Kolumna {0}
column {0}
NichtVorhanden
Propozycje innych użytkowników:

不存在 (2010-11-13 19:39:04)
Nie istnieje
Doesn’t exist
ListeBeginnt
Propozycje innych użytkowników:

列表开始于 (2010-11-13 19:39:04)
Lista zaczyna się od
List starts at
ImportNeu
Propozycje innych użytkowników:
Aby zaimportować plik, musisz najpierw utworzyć nowy plik.
To import flashcards you have to create a new file first.
'frmErinnerung
TageKarteikasten
Propozycje innych użytkowników:

{0} 天闪卡 (2010-11-13 19:39:04)
{0} dni Kartoteki
{0} days flashcards
DankeTageKarteikasten
Propozycje innych użytkowników:
Dziękuje, że używasz kartotekę już {0} dni.
Thanks for having used the flashcards for {0} days now
BitteBewerten
Propozycje innych użytkowników:
Jeśli podoba Ci się nasz program, bylibyśmy szczęśliwi, gdybyś ocenił fiszki na naszej stronie głównej lub powiedz nam, jak poprawić fiszki.
If you like our program we would be happy if you rate the flashcards on our homepage or tell us how to improve flashcards.
SpendeFreuen
Propozycje innych użytkowników:
Dodatkowo cieszyła by nas mała darowizna.
We would also be very happy about a small donation.
SpeicherungenSenden
Propozycje innych użytkowników:
Jeśli masz dużą kolekcję słówek we fiszkach, bylibyśmy zachwyceni, gdybyś je nam przesłał. Udostępnimy go innym użytkownikom kartami na naszej stronie głównej. Jeśli chcesz, wymienimy Cię na stronie pobierania.
If you have a big vocabulary collection in flashcards, we would be delighted if you sent those to us. We will make it available to other flashcard users on our homepage. If you want we will mention you on the download page.
'frmSpenden
Spenden
Propozycje innych użytkowników:

捐赠 (2010-11-13 19:39:04)
Dotuj
Donate
SpendenText
Propozycje innych użytkowników:
Program ten rozwijamy tylko w wolnym czasie i będziemy bardzo szczęśliwi, jeśli ożywisz nas, aby kontynuować.
We only develop this program in our spare time and would be very happy if you animate us to continue.
VielenDank
Propozycje innych użytkowników:

非常感谢您为您的捐赠! (2010-11-13 19:39:04)
Bardzo dziękujemy za dotacje!
Thank you very much for your donation!
PayPalSpenden
Propozycje innych użytkowników:

捐赠与PayPal (2010-11-13 19:39:04)
Dotacja przez PayPal
Donate with PayPal
'frmKeyEingeben
lblKeySchritte
Propozycje innych użytkowników:
Aby zarejestrować program Kartoteki postępuj według następujących kroków:
In order to register Flashcards follow these steps:
lblSchritt1
Propozycje innych użytkowników:
1. Podaj e-mail (ten sam co podczas zakupu/dotacji):
1. Enter your e-mail address (the same one you entered when you donated)
lblSchritt2
Propozycje innych użytkowników:
2. Otwórz plik z kluczem (został przesłany mailem):
2. Open key-file (it was sent via e-mail):
lblSchritt3
Propozycje innych użytkowników:

3。完成注册: (2010-11-13 19:39:04)
3. Dokonaj rejestracje:
3. Complete registration:
JetztLizenzieren
Propozycje innych użytkowników:

立即注册 (2010-11-13 19:39:04)
Zarejestruj się teraz
Register now
KeyDateiÖffnen
Propozycje innych użytkowników:

开关键文件 (2010-11-13 19:39:04)
Otwórz plik z kluczem
Open key-file
NochKeineKeyDatei
Propozycje innych użytkowników:

没有一个密钥文件了吗? (2010-11-13 19:39:04)
Nie masz jeszcze pliku z kluczem?
Don’t have a key-file yet?
Lizenziert
Propozycje innych użytkowników:
Bardzo dziękujemy!
Kartoteka jest teraz zarejestrowana.
Thank you very much!
Flashcards is now registered.
LizenzierenFehler
Propozycje innych użytkowników:
Fiszek nie można zarejestrować!
Albo użyłeś nieprawidłowego klucza, albo źle wpisałeś swój adres e-mail.
Flashcards couldn’t be registered!
Either you used an invalid key or you spelt your e-mail wrongly.
'frmKeineWerbung
lblSpendenVorteile
Propozycje innych użytkowników:
Przez dotacje co najmniej 10€ masz dodatkowe korzyści:
By donating 10€ you will have the following advantages:
lblSpendenVorteileListe
Propozycje innych użytkowników:
- Brak wyskakujących okienek przy uruchamianiu Flashcards
- licencja na niemiecką wersję Mobile Karteikasten do nauki na PDA
- No Pop-ups on Flashcards startup
- a license for the german version of Mobile Karteikasten for learning on the PDA
lblSpendenLizenz
Propozycje innych użytkowników:
Aby otrzymać klucz rejestracyjny, możesz przekazać darowiznę za pośrednictwem PayPal.
In order to receive a registration key you can donate via PayPal.
frmKeineWerbung
Propozycje innych użytkowników:

优势的抽认卡注册版 (2010-11-13 19:39:04)
Dodatkowe korzyści zarejestrowanej kartoteki
Advantages of a registered version of Flashcards
'WitzAnzeigen
'frmWitz(Anzeigen)
Nächster
Propozycje innych użytkowników:

下一页 (2010-11-13 19:39:04)
Następny
Next
'Witzeditor
msgNeueSprache
Propozycje innych użytkowników:

新的语言 (2010-11-13 19:39:04)
Nowy język
New language
msgNeueSpracheEingeben
Propozycje innych użytkowników:

输入新的语言: (2010-11-13 19:39:04)
podaj nowy język:
Enter the new language:
msgWitzEntfernen
Propozycje innych użytkowników:

删除笑话吗? (2010-11-13 19:40:47)
Naprawdę chcesz usunąć ten kawał?
Remove joke?
msgWitzEntfernenCaption
Propozycje innych użytkowników:

删除笑话吗? (2010-11-13 19:40:47)
Usuń kawał
Remove joke
msgSpracheEntfernen
Propozycje innych użytkowników:

消除语言? (2010-11-13 19:40:47)
Naprawdę chcesz usunąć ten język?
Remove language?
msgSpracheEntfernenCaption
Propozycje innych użytkowników:

消除语言? (2010-11-13 19:40:47)
Usuń język
Remove language
NeuerWitz
Propozycje innych użytkowników:

新笑话 (2010-11-13 19:40:47)
Nowy kawał
New joke
WitzErwachsene
Propozycje innych użytkowników:

这个笑话是只适合成人 (2010-11-13 19:40:47)
Ten kawał jest przeznaczony tylko dla dorosłych
This joke is only suitable for adults
Suchen
Propozycje innych użytkowników:

搜索 (2010-11-13 19:40:47)
Szukaj
Search
'frmWitzeSuchen
Status
Propozycje innych użytkowników:

{0} {1}笑话发现。 (2010-11-13 19:40:47)
Znaleziono {0} z {1} kawałów.
{0} of {1} jokes found.
WitzeSuchen
Propozycje innych użytkowników:

搜索笑话 (2010-11-13 19:40:47)
Szukaj kawały
Search for jokes
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Niemiecki Angielski Hiszpański Rosyjski Holenderski Polski Grecki Portugalski Duński Francuzki Fiński Norwegisch (Bokmål) Włoski Tschechisch