Gebruiker Paswoord
Registreren

Vertaal programma's

Al onze programma files staan op deze site. Zie overzicht.
Alvorens te vertalen s.v.p. lees eerst hulp.
Kies een programma en taal welke u wilt vertalen:
Sonderzeichen:
Čč
Šš
Žž
Programma: Vertaling taal:
Toon talen:
Filter:
Pagina: Zinnen per pagina

Vertaling van Kaartenbak naar Sloveens

Download
Vertaling compleet: 51.8% Compleet: 239; wijzigingen: 0; leeg: 222
ÜbersetzenKürzelSloveensVertaling tekst
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'Sprachen Optionen
'Karteikasten
'mdlKarteikasten
'frmOptionen
'Allgemein
PositionSpeichern
Deze positie bewaren tijdens afsluiten
Save current position at exit
AutoUpdate
Zoek naar updates tijdens opstarten
Search for updates on start-up
ÜberprüfenObWortVorhanden
Kijk of nieuw woord al bestaat
When adding a new word check if it already exists.
teSprache
{0} Taal:
{0} language:
Programmsprache
Programmataal:
program language:
BedeutungenWörterbuch
{0} toon betekenis in woordenboek.
{0} meanings in the dictionary.
IntroAnzeigen
Laat intro zien
Show intro
KeineWerbung
Toon producten in kaartenbak
Show ads in flashcards
'Sprachen
Hinzufügen
&Toevoegen
&Add
Entfernen
&Verwijderen
&Remove
BildLaden
&Foto laden
Load &image
'Sonderzeichen
Tastenkürzel
Sneltoetsen
Short cuts
Key1
Ctrl {0} {1}
Ctrl {0} {1}
Key2
Alt {0} {1}
Alt {0} {1}
Key3
Ctrl + Alt {0} {1}
Ctrl + Alt {0} {1}
'Üben
ToneffekteAktiv
Activeer geluidseffecten
Activate sound effects
StimmeWählen
Selecteer geluid:
Choose a voice:
Versuche
Pogingen tot het woord foutief is bevonden:
Attempts until a word is counted as wrong:
TippAnzahl
Aantal hints:
Number of possible hints:
6.FachAktiv
Activeer niveau 6
Activate 6th stage
FächerMischen
Mix niveaus
Mix stages
KategorienbeiAbfrageAnzeigen
Toon categorie tijdens zoeken
Show categories at interrogation
Abfragerichtung
Zoekrichting
Direction of interrogation
Anhören
Luisteren
Listen
AlleBedeutungen
Alle betekenissen moeten ingevoerd worden
All meanings have to be entered
NurTippfehlerVersuche
Verdere pogingen enkel voor typfouten
Further attempts only for typos
Zufällig
Willekeurig
Random
WortStatistik
Woordstatistieken opslaan
Save word statistics
WortStatistikDeaktivieren
Wilt u de woordstatistieken deactiveren?
Do you really want to deactivate word statistics?
FalscheZweimalAbfragen
Als een woord foutief is ingevoerd, vraag dan direct.
If a word is entered incorrectly, interrogate it again immediately
'Witze
Aktivieren
Toon moppen tijdens zoeken
Show jokes at interrogation
AktiviereAutostart
Toon moppen tijdens opstarten
Show jokes at windows startup
FehlerWitze
Kan moppen niet toevoegen tijdens opstarten{0}Log als administrator in en wijzig de opstartprocedure.
Couldn’t add jokes to start up{0}Logon as Administrator to change the startup.
WitzSprache
Taal van de moppen:
Language of jokes:
WörterBisWitz
Juiste woorden tot een mop verschijnt:
Correct words until a joke appears:
AuchErwachsenenWitze
Toon mop voor volwassene
Show adult jokes
'Speicherungen
DateienKopieren
Kopieer file naar nieuwe directory
Copy files in new directory
DateienVerschieben
Verplaats file naar nieuwe directory
Move files in new directory
LeeresVerzeichnis
Maak lege directory aan
Create empty directory
Standard
Standaard
Default
OrdnerÖffnen
Deze folder openen
Open this folder
KeineRechteSpeicherung
Onvoldoende recht om opslaglokatie te wijzigen, Start Kaartenbak als administrator.
You don’t have sufficient rights to change the save path, start Flashcards as administrator.
'cmdOk
msgKeineSchreibrechte
U heeft geen bevoegdheid in deze folder te schrijven!!
You don’t have writing permission in this folder!!
SpeicherungspfadÄndern
Wijzig opslaglokatie
Change save path
msgFehlerBeimVerschieben
Fout tijdens verplaatsen:{0}
Error while moving: {0}
'cmdEntfernen
msgSonderzeichenEntfernen
Wilt u deze speciale teken verwijderen?
Do you really want to remove this special character?
'txtVersuche
msgZahlZwischen
Geef in een nummer tussen {0} en {1}.
You have to enter a number between {0} and {1}.
'cmdSpeicherungen
SpeicherungsPfadWählen
Kies een opslaglokatie:
Choose a save path:
'cmdSpracheHinzufügen
msgSpracheHinzufügen
Taal ingeven:
Enter the name of the language:
msgSpracheHinzufügenCaption
Taal toevoegen
Add language
'cmdSpracheEntfernen
'txtBenutzer
BenutzernameEingeben
Gebruikersnaam invoeren!
Enter a username!
'txtShortcut
msgVerboteneZeichen
De volgende tekens zijn niet toegestaan: {0}
The following characters are not allowed: {0}
'frmSonderzeichen
Auswählen
&Selecteren
&Select
SonderzeichenWählen
Selecteer speciaal teken
Select special character
Lade
Laden...
Loading...
'frmWörterbuch
WortLöschen
&Verwijder woord
&Remove word
AuswahlÜben
&Oefening keuze
&Practise selection
FilterBearbeiten
Wijzig &filter
Edit &filter
Drucken
&Afdrukken
&Print
Wörterbuch
Woordenboek
Dictionary
Filter
{0} filter:
{0} filter:
Fach
{0} Niveau
{0} stage
Wort
{0} Woord
{0} word
Anzahl
Er zij {0} woorden in de lijst
There are currently {0} words in the list.
Schließen
Af&sluiten
Close
FilterAktiv
Filter is GEACTIVEERD!
Filter is ACTIVATED!
'Load
Bedeutung
{0} {1} Mening
{0} {1} meaning
msgWortLöschen
Wilt u dit woord verwijderen?
Do you really want to remove this word?
'Drucken
Seite
Pagina: {0}
Page: {0}
'frmWörterbuchFilter
Wörterbuchfilter
Filter woordenboek
Dictionary filter
NurWennAuswahlGenau
Alleen als keuze exact overeenkomt.
Only if selection applies exactly.
WennMindestensEins
Minstens een moet overeenkomen.
If at least one applies.
WennAlleAusgewählten
Alle geselecteerden komen overeen
If all selected apply.
Deaktiviert
Gedeactiveerd
Deactivated
Fächer
Niveaus
Stages
VonBis
Van ... naar
From ... to
Textfilter
Filter tekst
text filter
AlleWörter
Alle woorden
All words
Sonstiges
Andere
Other
NurWörterProzent
In {0}% van de gevallen had u een fout woord.
Only words which you have had wrong in at least {0}%.
chkWörterSeit
Woorden die niet zijn geleerd voor
Only words that you haven’t learned for
lblWörterSeit
Dagen:
days:
AuswahlTreffendeWörter
Deze selectie past op {0} woorden
The current selection fits on {0} words.
NichtGelernteAbfragen
Woorden die nog niet geleerd zijn, ook.
Words you haven’t learned yet, too.
NurWörterProzentHilfe
Van de woorden met hulp waren {0}% foutief.
Only words where you have needed help in at least {0}% or were always wrong .
JedesmalHilfe
Altijd hulp nodig
Needed help everytime
JedesmalFalsch
Weer fout
Always wrong
chkWenigerAls
Woorden die u geleerd heeft minder dan
Only words which you have learned less than
lblWenigerAls
keer.
times.
FilterKeineWörter
Selectie past op geen enkel woord!
The current selection doesn’t fit on any words!
AuswahlUmkehren
Selectie omkeren
Invert selection
Mehr
Meer ...
More ...
Weniger
Minder ....
Less ...
'frmWörterVonBenutzerFilter
frmFilter
Filter
Filter
'frmKategorienochNichtVorhanden
KategorieNichtVorhanden
Categorie "{0}" bestaat nog niet.
The category “{0}” doesn’t exist yet.
KategorieNichtErstellen
Maak geen categorie aan
Don’t create category
KategorieWählen
Selecteer een categorie of schrijf een nieuwe naam in het tekstveld.
Select a category or write a new name in the text box.
FürKategorieGleiche
Altijd eerder gemaakte keuze voor deze categorie uitvoeren "{0}".
Always do the same for the category “{0}”.
'frmWörterVonBenutzer
WörterVonBenutzer
Woorden van een andere gebruiker toevoegen
Add words from another user
AlleHinzufügen
&Alles toevoegen
&Add all
KategorienÜbernehmen
Categorieën overnemen
Take over the categories
WortstatistikÜbernehmen
Statistiek woord overnemen
Take word statistics
'frmWörterVonBenutzerWortVorhanden
WortBereitsVorhanden
Woord bestaat al
Word already exists
ZuWortHinzufügen
Aan woord toevoegen
Add to word
NichtHinzufügen
Niet toevoegen
Don’t add
AlsNeuHinzufügen
Als nieuw woord toevoegen
Add as new word
lblBereitsVorhanden
Dit bestaat al en heeft verschillende betekenissen. Kies de betekenis die u wilt gebruiken.
This word already exists with different meanings. Choose the meanings you want to use:
MindestensEineBedeutung
Kies minsten een betekenis per taal.
You have to choose at least one meaning per language.
Bedeutungen
{0} Betekenis
{0} meanings
BereitsVorhanden
Woord bestaat al
Already existing word
NeuesWort
Nieuw woord
New word
ImmerAktion
Altijd dit doen
Always do this
'frmDoppelteWörterfinden
DoppelteWörterFinden
Zoek dubbele woorden
Find duplicate words
KeineDoppelten
Geen dubbele woorden aanwezig
No duplicate words exist
lblDoppelte
In deze lijst staan twee overeenkomstige woorden in twee aparte regels. U kan deze woorden samenvoegen door een regel te selecteren en op "Samenvoegen woorden" te klikken.
In this list two words are shown in each line, that have at least one common meaning. You can merge these words by selecting a line and clicking “Merge words”.
Aktualisieren
Vernieuwen
Refresh
LinkesWortbearbeiten
Wijzig het linkse woord
Edit left word
RechtesWortbearbeiten
Wijzig het rechtse woord
Edit right word
WörterZusammenfügen
Woorden samenvoegen
Merge words
lblZusammenfügen
Maak keuze betekenis die u wilt gebruiken:
Choose the meanings you want to use:
DoppeltesWort
Dubbele woord
Duplicate word
erstesWort
{0} Woord
{0} word
Ja
Ja
Yes
Nein
Neen
No
KomplettGleich
Exact gelijk
completely equal
SucheDoppelte
Dubbele zoeken
Searching duplicates
'frmInfo
Info
Info omtrent {0}
About {0}
Version
Versie {0}
Version {0}
BitteUnterstützen
S.v.p. een kleine bijdrage voor dit programma.
Please support our program by donating.
Dank
We willen onze familie bedanken voor het testen van de software.
We also want to thank our family for the thorough testing.
Anregungen
Hebt u suggesties of hebt fouten gevonden laat het ons s.v.p. per mail weten:
If you have any ideas, suggestions or found errors you’re welcome to send us an email:
lblLizenz
Dit programma is geregistreerd {0}
This program is registered for {0}.
lblLizenzNicht
Dit programma is niet geregistreerd.
This program is not registered.
Lizenzieren
Registreren
Register
Vorteile
Voordelen
Advantages
'frmIntro
TasteZumÜberspringen
(Druk toets om door te gaan)
(Press key to continue)
'frmKarteikasten
'Menüs
'Statistik
'Fächer
'Abfrageinfo
'Abfragen
'Form Load
'aktivieren
'mnuNeu
'cmdFach6Leeren
'Closing
'Witzeditormenü
'Hilfe
'frmDrucken
'frmKategorienBearbeiten
'Neu
'Umbenennen
'frmKategorienübernehmen
'frmNeu
'cmdOK(Optionen)
'frmAutoAuswahl
'frmÖffnenSpeichern
msgSpeichernVersion
Opslaan in deze versie kunnen instellingen verloren gaan tevens betekenis van de woorden.{0}Toch opslaan?
If you save in this version, settings could get lost and meanings of a word will be merged together.{0}Save in this version anyway?
msgVerboteneZeichenDateiname
Deze tekens zijn niet in een filenaam toegestaan: /\:*?<>|
The following characters are not allowed in the filename: /\:*?<>|
msgSpeicherungExistiertBereits
Deze file {0} bestaat al. Overschrijven?
The file {0} already exists. Overwrite?
msgSpeicherungLöschen
Wilt u deze file "{0}" verwijderen?
Do you really want to delete the file “{0}”?
msgÜberschreiben
Deze file {0} is reeds aanwezig in een bestaande map.{1}Wilt u het overschrijven(Ja) of toevoegen onder een andere naam(Neen)?
The file {0} already exists in the save folder. {1}Do you want to overwrite(Yes) it or add it with a different name(No)?
msgDateiKopiert
Deze file {0} is naar de map gekopieerd.
The file {0} has been copied into the save folder.
AusAnderemOrdnerÖffnen
Open uit een andere map
Open from another folder
Karteikastendateien
Kaartenbak bestanden
Flashcard files
InAnderenOrdnerSpeichern
Opslaan in een andere map
Save into a different folder
'frmProtokoll
Protokoll
Protocol
Protocol
Dateiname
Naam file{0}
File name{0}
Anfangszeit
Start
Beginning
Dauer
Tijdsduur
Duration
AlleBenutzer
Alle gebruikers
All users
'frmStart
Start
Start
Start
'frmVonBis
ÜbeWörterAus
Oefen woorden uit:
Practise words from the:
Von
Van:
From:
Bis
Tot:
To:
WörterAusgewählt
{0} woorden geselecteerd
{0} words selected
WortAusgewählt
{0} woord geselecteerd
{0} word selected
'frmWitz
Witz
Mop
Joke
'frmWort
WortBearbeiten
Wijzig woord
Edit word
Ändern
Wij&zigen
Cha&nge
KeineKategorien
Geen categorieën
No categories
lblWortBearbeiten
Wijzig hier het woord:
Edit the word here:
msgWortBereitsVorhanden
Dit woord bestaat al: {0} niveau, {1} woord
This word already exists: {0} stage, {1} word.
WörterHinzufügen
Woorden toevoegen
Add words
GebenSieWortEin
Nieuw woord ingeven:
Enter the new word:
EingabeBeenden
&Afsluiten
&Close
KategorienBeibehalten
&Onthoud categorieën voor het volgend woord
&Keep categories for the next word
WitzeAktualisieren
Vernieuw mop file
Update joke file
msgFehlerHinzufügen
Niet op TAB toets drukken als u een betekenis wist, maar klik op een betekenis in een andere taal.
When you delete a meaning, you mustn’t press Tab but click in another textbox of the other language.
AlternativeEingabe
Alternatie invoer methode
Alternative input method
'frmExport
KarteikastenExport
Exporteer Kaartenbak
Export flashcards
Auswahl
Uitpakken
extract
KarteikastenExportw
Exporteer {0} woorden
Export {0} flashcards
Exportieren
Exporteren
Export
Trennzeichen
Spatie tussen de kolommen:
Separator between the columns:
KategorienExport
Exporteer categorieën
Export categories
ExportÜberschriften
Maak Koppen
Create Headers
ExportErfolgreich
Exporteren is geslaagd!
Export was successful!
Kodierung
Coderen
Encoding
ExportVerändert
Vanwege de spatie dienen sommige woorden in de export file gewijzigd te worden.
Some words had to be changed in the export file due to the separator.
BedeutungExportieren
{0} betekenis exporteren
Export {0} meanings
'frmImport
Importieren
Binnenhalen
Import
InSpalte
{0} in
{0} in
VonSpalte
{0} van
{0} from
BisSpalte
tot
to
Spalte
Kolom {0}
column {0}
NichtVorhanden
Bestaat niet
Doesn’t exist
ListeBeginnt
Lijst begint bij
List starts at
ImportNeu
Om Kaartenbak binnen te halen eerst een nieuwe file maken.
To import flashcards you have to create a new file first.
'frmErinnerung
TageKarteikasten
{0} dagelijkse Kaartenbak
{0} days flashcards
DankeTageKarteikasten
Bedankt dat u Kaartenbak al {0} dagen heeft gebruikt
Thanks for having used the flashcards for {0} days now
BitteBewerten
Als dit programma u bevalt laat het ons s.v.p. weten via onze homepage. Iedere suggestie voor verbetering is welkom.
If you like our program we would be happy if you rate the flashcards on our homepage or tell us how to improve flashcards.
SpendeFreuen
Een kleine bijdrage ter ondersteuning word buitengewoon op prijs gesteld.
We would also be very happy about a small donation.
SpeicherungenSenden
Als u een grote woordenlijst in de Kaartenbak hebt verzamelt zijn we belangstellend om het met andere gebruikers te delen op onze homepage. Als u wilt mail het s.v.p. naar ons en we zullen uw naam vermelden op onze download pagina.
If you have a big vocabulary collection in flashcards, we would be delighted if you sent those to us. We will make it available to other flashcard users on our homepage. If you want we will mention you on the download page.
'frmSpenden
Spenden
Bijdrage
Donate
SpendenText
Dit programma ontwikkelen we in onze vrije tijd en we stellen het op prijs ons daarbij aan te moedigen om door te gaan.
We only develop this program in our spare time and would be very happy if you animate us to continue.
VielenDank
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Thank you very much for your donation!
PayPalSpenden
Betaal middels PayPal
Donate with PayPal
'frmKeyEingeben
lblKeySchritte
Registreer Kaartenbak als volgt:
In order to register Flashcards follow these steps:
lblSchritt1
1. Geef uw email adres in (idem als bij uw bijdrage)
1. Enter your e-mail address (the same one you entered when you donated)
lblSchritt2
2. Open sleutel file (heeft u gekregen via email)
2. Open key-file (it was sent via e-mail):
lblSchritt3
3. Registratie afsluiten:
3. Complete registration:
JetztLizenzieren
Registreer nu
Register now
KeyDateiÖffnen
Open sleutel file
Open key-file
NochKeineKeyDatei
Heeft u geen sleutel file?
Don’t have a key-file yet?
Lizenziert
Hartelijk dank!
Kaartenbak is geregistreerd
Thank you very much!
Flashcards is now registered.
LizenzierenFehler
Kaartenbak kan niet geregistreerd worden!
Of u gebruikt een foutieve sleutel of u email adres is onjuist.
Flashcards couldn’t be registered!
Either you used an invalid key or you spelt your e-mail wrongly.
'frmKeineWerbung
lblSpendenVorteile
U krijgt de volgende voordelen als u 10€ of meer doneert:
By donating 10€ you will have the following advantages:
lblSpendenVorteileListe
- Tijdens opstarten geen pop-ups bij Kaartenbak
- Een registratie voor de Duitse versie van Kaartenbak op mobiel voor leren op PDA
- No Pop-ups on Flashcards startup
- a license for the german version of Mobile Karteikasten for learning on the PDA
lblSpendenLizenz
Voor registratie doneer via PayPal.
In order to receive a registration key you can donate via PayPal.
frmKeineWerbung
Voordelen van een geregistreerde versie van Kaartenbak
Advantages of a registered version of Flashcards
'WitzAnzeigen
'frmWitz(Anzeigen)
Nächster
Volgende
Next
'Witzeditor
msgNeueSprache
Nieuwe taal
New language
msgNeueSpracheEingeben
Voer nieuwe taal in:
Enter the new language:
msgWitzEntfernen
Mop verwijderen?
Remove joke?
msgWitzEntfernenCaption
Mop verwijderen
Remove joke
msgSpracheEntfernen
Taal verwijderen?
Remove language?
msgSpracheEntfernenCaption
Taal verwijderen
Remove language
NeuerWitz
Nieuwe mop
New joke
WitzErwachsene
Allen voor volwassenen
This joke is only suitable for adults
Suchen
Zoeken
Search
'frmWitzeSuchen
Status
{0} van {1} moppen gevonden.
{0} of {1} jokes found.
WitzeSuchen
Moppen zoeken
Search for jokes
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2021
Duits Engels Spaans Russisch Nederlands Pools Grieks Portugees Deens Frans Fins Norwegisch (Bokmål) Italiaans Tschechisch