Użytkownik: Hasło:
Zarejestruj się

Tłumacz programy

Na tej stronie znajdziesz wszystkie pliki językowe naszych programów. Zobacz Przegląd
Przed tłumaczeniem przeczytaj proszę naszą Pomoc.
Wybierz który program i który język chcesz tłumaczyć:
Sonderzeichen:
Čč
Šš
Žž
Program: Język do przetłumaczenia:
Pokaż języki:
Filtr:
Strona: Ilość na stronie:

Tłumaczenie z Kartoteka na Słoweński

Pobierz
Kompletność tłumaczenia: 51.8% Gotowe: 239; Zmiany: 0; Puste: 222
ÜbersetzenKürzelSłoweńskiTekst do przetłumaczenia
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'Sprachen Optionen
'Karteikasten
'mdlKarteikasten
'frmOptionen
'Allgemein
PositionSpeichern
Zapisz aktualną pozycje przy zakończeniu
Save current position at exit
AutoUpdate
Szukaj aktualizacje podczas uruchomienia
Search for updates on start-up
ÜberprüfenObWortVorhanden
Przy dodawaniu nowego słowa sprawdzaj czy już nie istnieje.
When adding a new word check if it already exists.
teSprache
{0} Język:
{0} language:
Programmsprache
Język programu:
program language:
BedeutungenWörterbuch
Pokaż {0} znaczeń w słowniku.
{0} meanings in the dictionary.
IntroAnzeigen
Pokaż wstęp
Show intro
KeineWerbung
Pokaż informacje o produktach w kartotekach
Show ads in flashcards
'Sprachen
Hinzufügen
Dodaj
&Add
Entfernen
Usuń
&Remove
BildLaden
Załaduj obrazek
Load &image
'Sonderzeichen
Tastenkürzel
Skróty klawiszowe
Short cuts
Key1
Ctrl {0} {1}
Ctrl {0} {1}
Key2
Alt {0} {1}
Alt {0} {1}
Key3
Ctrl + Alt {0} {1}
Ctrl + Alt {0} {1}
'Üben
ToneffekteAktiv
Włącz efekty dźwiękowe
Activate sound effects
StimmeWählen
Wybierz głos:
Choose a voice:
Versuche
Ilość prób do zaliczenia słowa jako błędne:
Attempts until a word is counted as wrong:
TippAnzahl
Ilość możliwych podpowiedzi:
Number of possible hints:
6.FachAktiv
Aktywuj 6. poziom
Activate 6th stage
FächerMischen
Mieszaj poziomy
Mix stages
KategorienbeiAbfrageAnzeigen
Pokaż kategorie w trakcie odpytywania
Show categories at interrogation
Abfragerichtung
Kierunek zapytań
Direction of interrogation
Anhören
Słuchaj
Listen
AlleBedeutungen
Wszystkie znaczenia muszą zostać podane
All meanings have to be entered
NurTippfehlerVersuche
Dalsze próby tylko przy błędach ortograficznych
Further attempts only for typos
Zufällig
Przypadkowe
Random
WortStatistik
Zapisuj statystyki słów
Save word statistics
WortStatistikDeaktivieren
Naprawdę chcesz wyłączyć statystyki słów?
Do you really want to deactivate word statistics?
FalscheZweimalAbfragen
Jeżeli słowo jest błędne, odpytuj natychmiast ponownie
If a word is entered incorrectly, interrogate it again immediately
'Witze
Aktivieren
Uruchom kawały podczas odpytywana
Show jokes at interrogation
AktiviereAutostart
Uruchom kawały przy starcie Windowsa
Show jokes at windows startup
FehlerWitze
Kawały nie mogły zostać dodane do Autostartu{0}Zaloguj się jako Administrator, żeby zmienić Autostart.
Couldn’t add jokes to start up{0}Logon as Administrator to change the startup.
WitzSprache
Język kawałów:
Language of jokes:
WörterBisWitz
Poprawnych słów aż pojawi się kawał:
Correct words until a joke appears:
AuchErwachsenenWitze
Pokaż też kawały dla dorosłych
Show adult jokes
'Speicherungen
DateienKopieren
Kopiuj pliki do nowego folderu
Copy files in new directory
DateienVerschieben
Przesuń pliki do nowego folderu
Move files in new directory
LeeresVerzeichnis
Utwórz pusty folder
Create empty directory
Standard
Domyślne
Default
OrdnerÖffnen
Otwórz ten folder
Open this folder
KeineRechteSpeicherung
Nie masz wystarczających praw do zmiany folderu zapisu, uruchom kartotekę jako administrator.
You don’t have sufficient rights to change the save path, start Flashcards as administrator.
'cmdOk
msgKeineSchreibrechte
Nie masz praw zapisu w podanym folderze!!
You don’t have writing permission in this folder!!
SpeicherungspfadÄndern
Zmień folder zapisu
Change save path
msgFehlerBeimVerschieben
Błąd przy przenoszeniu: {0}
Error while moving: {0}
'cmdEntfernen
msgSonderzeichenEntfernen
Czy naprawdę chcesz usunąć ten znak specjalny?
Do you really want to remove this special character?
'txtVersuche
msgZahlZwischen
Musisz podać liczbę między {0} a {1}.
You have to enter a number between {0} and {1}.
'cmdSpeicherungen
SpeicherungsPfadWählen
Wybierz ścieżkę zapisu:
Choose a save path:
'cmdSpracheHinzufügen
msgSpracheHinzufügen
Podaj nazwę języka:
Enter the name of the language:
msgSpracheHinzufügenCaption
Dodaj język
Add language
'cmdSpracheEntfernen
'txtBenutzer
BenutzernameEingeben
Wprowadź nazwę użytkownika!
Enter a username!
'txtShortcut
msgVerboteneZeichen
Następujące znaki nie są dozwolone: {0}
The following characters are not allowed: {0}
'frmSonderzeichen
Auswählen
&Wybierz
&Select
SonderzeichenWählen
Wybierz znaki specjalne
Select special character
Lade
Ładuje ...
Loading...
'frmWörterbuch
WortLöschen
Usuń &słowo
&Remove word
AuswahlÜben
Ć&wicz wybór
&Practise selection
FilterBearbeiten
Edytuj &filtr
Edit &filter
Drucken
&Drukuj
&Print
Wörterbuch
Słownik
Dictionary
Filter
Filtr {0}:
{0} filter:
Fach
{0} Poziom
{0} stage
Wort
{0} Słowo
{0} word
Anzahl
Aktualna ilość słów w liście {0}
There are currently {0} words in the list.
Schließen
&Zamknij
Close
FilterAktiv
Filtr AKTYWNY!
Filter is ACTIVATED!
'Load
Bedeutung
{0} {1} Znaczenie
{0} {1} meaning
msgWortLöschen
Chcesz to słowo naprawdę usunąć?
Do you really want to remove this word?
'Drucken
Seite
Strona: {0}
Page: {0}
'frmWörterbuchFilter
Wörterbuchfilter
Filtr Słowników
Dictionary filter
NurWennAuswahlGenau
Tylko jak wybór będzie identyczny.
Only if selection applies exactly.
WennMindestensEins
Jeśli co najmniej jeden dotyczy.
If at least one applies.
WennAlleAusgewählten
Jeśli wszystkie wybrane zastosowania.
If all selected apply.
Deaktiviert
Wyłączone
Deactivated
Fächer
Poziomy
Stages
VonBis
Od ... do
From ... to
Textfilter
Filtr tekstu
text filter
AlleWörter
Wszystkie słowa
All words
Sonstiges
Inne
Other
NurWörterProzent
Tylko słowa które były błędne co najmniej {0}%.
Only words which you have had wrong in at least {0}%.
chkWörterSeit
Tylko słowa których się nie uczyłeś od
Only words that you haven’t learned for
lblWörterSeit
dni:
days:
AuswahlTreffendeWörter
Wybór odpowiada {0} słowom
The current selection fits on {0} words.
NichtGelernteAbfragen
Słowa których się jeszcze nie uczyłeś.
Words you haven’t learned yet, too.
NurWörterProzentHilfe
Tylko słowa, do których w {0}% potrzebowałeś pomocy lub były błędne.
Only words where you have needed help in at least {0}% or were always wrong .
JedesmalHilfe
Potrzebowałeś pomocy za każdym razem
Needed help everytime
JedesmalFalsch
Zawsze błędnie
Always wrong
chkWenigerAls
Tylko słowa które się uczyłeś mniej jak
Only words which you have learned less than
lblWenigerAls
razy.
times.
FilterKeineWörter
Aktualnemu wyborowi nie odpowiadają żadne słowa.
The current selection doesn’t fit on any words!
AuswahlUmkehren
Odwróć wybór
Invert selection
Mehr
Więcej ...
More ...
Weniger
Mniej ...
Less ...
'frmWörterVonBenutzerFilter
frmFilter
Filtr
Filter
'frmKategorienochNichtVorhanden
KategorieNichtVorhanden
Kategoria "{0}" jeszcze nie istnieje.
The category “{0}” doesn’t exist yet.
KategorieNichtErstellen
Nie twórz kategorii
Don’t create category
KategorieWählen
Wybierz kategorie lub podaj nową nazwę w polu tekstowym.
Select a category or write a new name in the text box.
FürKategorieGleiche
Wybierz zawszę tą czynność dla kategorii "{0}".
Always do the same for the category “{0}”.
'frmWörterVonBenutzer
WörterVonBenutzer
Dodaj słówka innego użytkownika
Add words from another user
AlleHinzufügen
&Dodaj wszystkie
&Add all
KategorienÜbernehmen
Przejmij kategorie
Take over the categories
WortstatistikÜbernehmen
Przejmij statystyki słówek
Take word statistics
'frmWörterVonBenutzerWortVorhanden
WortBereitsVorhanden
Słowo już istnieje
Word already exists
ZuWortHinzufügen
Dodaj do słowa
Add to word
NichtHinzufügen
Nie dodaj
Don’t add
AlsNeuHinzufügen
Dodaj jako nowe słowo
Add as new word
lblBereitsVorhanden
To słowo już istnieje w różnych znaczeniach. Wybierz znaczenie, które chcesz użyć:
This word already exists with different meanings. Choose the meanings you want to use:
MindestensEineBedeutung
Musisz wybrać co najmniej jedno znaczenie dla słowa
You have to choose at least one meaning per language.
Bedeutungen
{0} znaczeń
{0} meanings
BereitsVorhanden
Już istniejące słowo
Already existing word
NeuesWort
Nowe słowo
New word
ImmerAktion
Zawszę wykonaj tą czynność
Always do this
'frmDoppelteWörterfinden
DoppelteWörterFinden
Znajdź duplikaty
Find duplicate words
KeineDoppelten
Brak duplikatów
No duplicate words exist
lblDoppelte
Na tej liście są dwa słowa pokazane na każdej linii, które mają co najmniej jeden wspólny znaczenie. Można połączyć te słowa, wybierając linię i klikając przycisk "Połącz słowa".
In this list two words are shown in each line, that have at least one common meaning. You can merge these words by selecting a line and clicking “Merge words”.
Aktualisieren
Aktualizuj
Refresh
LinkesWortbearbeiten
Edytuj lewe słowo
Edit left word
RechtesWortbearbeiten
Edytuj prawe słowo
Edit right word
WörterZusammenfügen
Scal słowa
Merge words
lblZusammenfügen
Wybierz znaczenie które chcesz używać.
Choose the meanings you want to use:
DoppeltesWort
Podwójne słowo
Duplicate word
erstesWort
{0} słowo
{0} word
Ja
Tak
Yes
Nein
Nie
No
KomplettGleich
równa się całkowicie
completely equal
SucheDoppelte
Wyszukiwanie podwójnych
Searching duplicates
'frmInfo
Info
O programie {0}
About {0}
Version
Wersja {0}
Version {0}
BitteUnterstützen
Proszę o wsparcie naszego programu przez małą dotacje.
Please support our program by donating.
Dank
Dodatkowo dziękujemy naszej rodzinie za dokładne przetestowanie oprogramowania.
We also want to thank our family for the thorough testing.
Anregungen
Jeśli masz jakieś pomysły, sugestie i znalezione błędy, to serdecznie zapraszamy do wysłania nam e-mail:
If you have any ideas, suggestions or found errors you’re welcome to send us an email:
lblLizenz
Ten program jest zarejestrowany na {0}.
This program is registered for {0}.
lblLizenzNicht
Ten program nie jest zarejestrowany.
This program is not registered.
Lizenzieren
Rejestruj
Register
Vorteile
Korzyści
Advantages
'frmIntro
TasteZumÜberspringen
(Wciśnij klawisz aby przejść dalej)
(Press key to continue)
'frmKarteikasten
'Menüs
'Statistik
'Fächer
'Abfrageinfo
'Abfragen
'Form Load
'aktivieren
'mnuNeu
'cmdFach6Leeren
'Closing
'Witzeditormenü
'Hilfe
'frmDrucken
'frmKategorienBearbeiten
'Neu
'Umbenennen
'frmKategorienübernehmen
'frmNeu
'cmdOK(Optionen)
'frmAutoAuswahl
'frmÖffnenSpeichern
msgSpeichernVersion
Jeśli zapiszesz się w tej wersji, ustawienia mogą się zgubić i znaczenie słowa zostaną połączone ze sobą.{0}Zapisz w tej wersji tak?
If you save in this version, settings could get lost and meanings of a word will be merged together.{0}Save in this version anyway?
msgVerboteneZeichenDateiname
Następujące znaki nie mogą występować w nazwie pliku: /\:*?<>|
The following characters are not allowed in the filename: /\:*?<>|
msgSpeicherungExistiertBereits
Plik {0} już istnieje. Chcesz go nadpisać?
The file {0} already exists. Overwrite?
msgSpeicherungLöschen
Naprawdę chcesz usunąć plik "{0}"?
Do you really want to delete the file “{0}”?
msgÜberschreiben
Plik {0} już istnieje w folderze zapisu.{1}Chcesz go nadpisać(Tak) lub zapisać pod inną nazwą(Nie)?
The file {0} already exists in the save folder. {1}Do you want to overwrite(Yes) it or add it with a different name(No)?
msgDateiKopiert
Plik {0} został skopiowany do folderu zapisu.
The file {0} has been copied into the save folder.
AusAnderemOrdnerÖffnen
Otwórz z innego folderu
Open from another folder
Karteikastendateien
Pliki Kartoteki
Flashcard files
InAnderenOrdnerSpeichern
Zapisz w innym folderze
Save into a different folder
'frmProtokoll
Protokoll
Protokół
Protocol
Dateiname
Nazwa pliku{0}
File name{0}
Anfangszeit
Początek
Beginning
Dauer
Czas trwania
Duration
AlleBenutzer
Wszyscy użytkownicy
All users
'frmStart
Start
Start
Start
'frmVonBis
ÜbeWörterAus
Ćwicz słowa z:
Practise words from the:
Von
Od:
From:
Bis
Do:
To:
WörterAusgewählt
{0} Wybranych słów
{0} words selected
WortAusgewählt
{0} Wybrane słowo
{0} word selected
'frmWitz
Witz
Kawał
Joke
'frmWort
WortBearbeiten
Edytuj słowo
Edit word
Ändern
Zmień
Cha&nge
KeineKategorien
Brak kategorii
No categories
lblWortBearbeiten
Edytuj słowo tutaj:
Edit the word here:
msgWortBereitsVorhanden
To słowo już istnieje {0} Poziom, {1} Słowo.
This word already exists: {0} stage, {1} word.
WörterHinzufügen
Dodaj słowa
Add words
GebenSieWortEin
Wprowadź nowe słowo:
Enter the new word:
EingabeBeenden
Zamknij
&Close
KategorienBeibehalten
Zachowaj &kategorie dla następnego słowa
&Keep categories for the next word
WitzeAktualisieren
Aktualizuj kawały
Update joke file
msgFehlerHinzufügen
Po usunięciu znaczenie, nie należy nacisnąć klawisz Tab, ale kliknij w innym polu tekstowym na inny język.
When you delete a meaning, you mustn’t press Tab but click in another textbox of the other language.
AlternativeEingabe
Wprowadzanie alternatywne
Alternative input method
'frmExport
KarteikastenExport
Eksport kartoteki
Export flashcards
Auswahl
Wybór
extract
KarteikastenExportw
Eksport {0} słów z kartoteki
Export {0} flashcards
Exportieren
Eksportuj
Export
Trennzeichen
Separator między kolumnami:
Separator between the columns:
KategorienExport
Eksport kategorii
Export categories
ExportÜberschriften
Utwórz Nagłówki
Create Headers
ExportErfolgreich
Eksport się udał!
Export was successful!
Kodierung
Kodowanie:
Encoding
ExportVerändert
Niektóre słowa musiały zostać zmienione ze względu na separator.
Some words had to be changed in the export file due to the separator.
BedeutungExportieren
Eksportuj {0} znaczenia
Export {0} meanings
'frmImport
Importieren
Importuj
Import
InSpalte
{0} w
{0} in
VonSpalte
{0} od
{0} from
BisSpalte
do
to
Spalte
Kolumna {0}
column {0}
NichtVorhanden
Nie istnieje
Doesn’t exist
ListeBeginnt
Lista zaczyna się od
List starts at
ImportNeu
Aby zaimportować plik, musisz najpierw utworzyć nowy plik.
To import flashcards you have to create a new file first.
'frmErinnerung
TageKarteikasten
{0} dni Kartoteki
{0} days flashcards
DankeTageKarteikasten
Dziękuje, że używasz kartotekę już {0} dni.
Thanks for having used the flashcards for {0} days now
BitteBewerten
Jeśli podoba Ci się nasz program, bylibyśmy szczęśliwi, gdybyś ocenił fiszki na naszej stronie głównej lub powiedz nam, jak poprawić fiszki.
If you like our program we would be happy if you rate the flashcards on our homepage or tell us how to improve flashcards.
SpendeFreuen
Dodatkowo cieszyła by nas mała darowizna.
We would also be very happy about a small donation.
SpeicherungenSenden
Jeśli masz dużą kolekcję słówek we fiszkach, bylibyśmy zachwyceni, gdybyś je nam przesłał. Udostępnimy go innym użytkownikom kartami na naszej stronie głównej. Jeśli chcesz, wymienimy Cię na stronie pobierania.
If you have a big vocabulary collection in flashcards, we would be delighted if you sent those to us. We will make it available to other flashcard users on our homepage. If you want we will mention you on the download page.
'frmSpenden
Spenden
Dotuj
Donate
SpendenText
Program ten rozwijamy tylko w wolnym czasie i będziemy bardzo szczęśliwi, jeśli ożywisz nas, aby kontynuować.
We only develop this program in our spare time and would be very happy if you animate us to continue.
VielenDank
Bardzo dziękujemy za dotacje!
Thank you very much for your donation!
PayPalSpenden
Dotacja przez PayPal
Donate with PayPal
'frmKeyEingeben
lblKeySchritte
Aby zarejestrować program Kartoteki postępuj według następujących kroków:
In order to register Flashcards follow these steps:
lblSchritt1
1. Podaj e-mail (ten sam co podczas zakupu/dotacji):
1. Enter your e-mail address (the same one you entered when you donated)
lblSchritt2
2. Otwórz plik z kluczem (został przesłany mailem):
2. Open key-file (it was sent via e-mail):
lblSchritt3
3. Dokonaj rejestracje:
3. Complete registration:
JetztLizenzieren
Zarejestruj się teraz
Register now
KeyDateiÖffnen
Otwórz plik z kluczem
Open key-file
NochKeineKeyDatei
Nie masz jeszcze pliku z kluczem?
Don’t have a key-file yet?
Lizenziert
Bardzo dziękujemy!
Kartoteka jest teraz zarejestrowana.
Thank you very much!
Flashcards is now registered.
LizenzierenFehler
Fiszek nie można zarejestrować!
Albo użyłeś nieprawidłowego klucza, albo źle wpisałeś swój adres e-mail.
Flashcards couldn’t be registered!
Either you used an invalid key or you spelt your e-mail wrongly.
'frmKeineWerbung
lblSpendenVorteile
Przez dotacje co najmniej 10€ masz dodatkowe korzyści:
By donating 10€ you will have the following advantages:
lblSpendenVorteileListe
- Brak wyskakujących okienek przy uruchamianiu Flashcards
- licencja na niemiecką wersję Mobile Karteikasten do nauki na PDA
- No Pop-ups on Flashcards startup
- a license for the german version of Mobile Karteikasten for learning on the PDA
lblSpendenLizenz
Aby otrzymać klucz rejestracyjny, możesz przekazać darowiznę za pośrednictwem PayPal.
In order to receive a registration key you can donate via PayPal.
frmKeineWerbung
Dodatkowe korzyści zarejestrowanej kartoteki
Advantages of a registered version of Flashcards
'WitzAnzeigen
'frmWitz(Anzeigen)
Nächster
Następny
Next
'Witzeditor
msgNeueSprache
Nowy język
New language
msgNeueSpracheEingeben
podaj nowy język:
Enter the new language:
msgWitzEntfernen
Naprawdę chcesz usunąć ten kawał?
Remove joke?
msgWitzEntfernenCaption
Usuń kawał
Remove joke
msgSpracheEntfernen
Naprawdę chcesz usunąć ten język?
Remove language?
msgSpracheEntfernenCaption
Usuń język
Remove language
NeuerWitz
Nowy kawał
New joke
WitzErwachsene
Ten kawał jest przeznaczony tylko dla dorosłych
This joke is only suitable for adults
Suchen
Szukaj
Search
'frmWitzeSuchen
Status
Znaleziono {0} z {1} kawałów.
{0} of {1} jokes found.
WitzeSuchen
Szukaj kawały
Search for jokes
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2021
Niemiecki Angielski Hiszpański Rosyjski Holenderski Polski Grecki Portugalski Duński Francuzki Fiński Norwegisch (Bokmål) Włoski Tschechisch