Gebruiker Paswoord
Registreren

Vertaal programma's

Al onze programma files staan op deze site. Zie overzicht.
Alvorens te vertalen s.v.p. lees eerst hulp.
Kies een programma en taal welke u wilt vertalen:
Sonderzeichen:
Åå
Ää
Öö
Programma: Vertaling taal:
Toon talen:
Filter:
Pagina: Zinnen per pagina

Vertaling van Kaartenbak naar Zweeds

Download
Vertaling compleet: 33.8% Compleet: 156; wijzigingen: 0; leeg: 305
ÜbersetzenKürzelZweedsVertaling tekst
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'Sprachen Optionen
'Karteikasten
'mdlKarteikasten
'frmOptionen
'Allgemein
'Sprachen
'Sonderzeichen
'Üben
'Witze
'Speicherungen
'cmdOk
'cmdEntfernen
'txtVersuche
'cmdSpeicherungen
'cmdSpracheHinzufügen
'cmdSpracheEntfernen
'txtBenutzer
'txtShortcut
'frmSonderzeichen
'frmWörterbuch
AuswahlÜben
&Oefening keuze
&Practise selection
FilterBearbeiten
Wijzig &filter
Edit &filter
Wörterbuch
Woordenboek
Dictionary
Filter
{0} filter:
{0} filter:
Fach
{0} Niveau
{0} stage
Wort
{0} Woord
{0} word
Anzahl
Er zij {0} woorden in de lijst
There are currently {0} words in the list.
Schließen
Af&sluiten
Close
FilterAktiv
Filter is GEACTIVEERD!
Filter is ACTIVATED!
'Load
Bedeutung
{0} {1} Mening
{0} {1} meaning
msgWortLöschen
Wilt u dit woord verwijderen?
Do you really want to remove this word?
'Drucken
Seite
Pagina: {0}
Page: {0}
'frmWörterbuchFilter
Wörterbuchfilter
Filter woordenboek
Dictionary filter
NurWennAuswahlGenau
Alleen als keuze exact overeenkomt.
Only if selection applies exactly.
WennMindestensEins
Minstens een moet overeenkomen.
If at least one applies.
WennAlleAusgewählten
Alle geselecteerden komen overeen
If all selected apply.
Deaktiviert
Gedeactiveerd
Deactivated
Fächer
Niveaus
Stages
VonBis
Van ... naar
From ... to
Textfilter
Filter tekst
text filter
AlleWörter
Alle woorden
All words
Sonstiges
Andere
Other
NurWörterProzent
In {0}% van de gevallen had u een fout woord.
Only words which you have had wrong in at least {0}%.
chkWörterSeit
Woorden die niet zijn geleerd voor
Only words that you haven’t learned for
lblWörterSeit
Dagen:
days:
AuswahlTreffendeWörter
Deze selectie past op {0} woorden
The current selection fits on {0} words.
NichtGelernteAbfragen
Woorden die nog niet geleerd zijn, ook.
Words you haven’t learned yet, too.
NurWörterProzentHilfe
Van de woorden met hulp waren {0}% foutief.
Only words where you have needed help in at least {0}% or were always wrong .
JedesmalHilfe
Altijd hulp nodig
Needed help everytime
JedesmalFalsch
Weer fout
Always wrong
chkWenigerAls
Woorden die u geleerd heeft minder dan
Only words which you have learned less than
lblWenigerAls
keer.
times.
FilterKeineWörter
Selectie past op geen enkel woord!
The current selection doesn’t fit on any words!
AuswahlUmkehren
Selectie omkeren
Invert selection
Mehr
Meer ...
More ...
Weniger
Minder ....
Less ...
'frmWörterVonBenutzerFilter
frmFilter
Filter
Filter
'frmKategorienochNichtVorhanden
KategorieNichtVorhanden
Categorie "{0}" bestaat nog niet.
The category “{0}” doesn’t exist yet.
KategorieNichtErstellen
Maak geen categorie aan
Don’t create category
KategorieWählen
Selecteer een categorie of schrijf een nieuwe naam in het tekstveld.
Select a category or write a new name in the text box.
FürKategorieGleiche
Altijd eerder gemaakte keuze voor deze categorie uitvoeren "{0}".
Always do the same for the category “{0}”.
'frmWörterVonBenutzer
WörterVonBenutzer
Woorden van een andere gebruiker toevoegen
Add words from another user
AlleHinzufügen
&Alles toevoegen
&Add all
KategorienÜbernehmen
Categorieën overnemen
Take over the categories
WortstatistikÜbernehmen
Statistiek woord overnemen
Take word statistics
'frmWörterVonBenutzerWortVorhanden
WortBereitsVorhanden
Woord bestaat al
Word already exists
ZuWortHinzufügen
Aan woord toevoegen
Add to word
NichtHinzufügen
Niet toevoegen
Don’t add
AlsNeuHinzufügen
Als nieuw woord toevoegen
Add as new word
lblBereitsVorhanden
Dit bestaat al en heeft verschillende betekenissen. Kies de betekenis die u wilt gebruiken.
This word already exists with different meanings. Choose the meanings you want to use:
MindestensEineBedeutung
Kies minsten een betekenis per taal.
You have to choose at least one meaning per language.
Bedeutungen
{0} Betekenis
{0} meanings
BereitsVorhanden
Woord bestaat al
Already existing word
NeuesWort
Nieuw woord
New word
ImmerAktion
Altijd dit doen
Always do this
'frmDoppelteWörterfinden
DoppelteWörterFinden
Zoek dubbele woorden
Find duplicate words
KeineDoppelten
Geen dubbele woorden aanwezig
No duplicate words exist
lblDoppelte
In deze lijst staan twee overeenkomstige woorden in twee aparte regels. U kan deze woorden samenvoegen door een regel te selecteren en op "Samenvoegen woorden" te klikken.
In this list two words are shown in each line, that have at least one common meaning. You can merge these words by selecting a line and clicking “Merge words”.
Aktualisieren
Vernieuwen
Refresh
LinkesWortbearbeiten
Wijzig het linkse woord
Edit left word
RechtesWortbearbeiten
Wijzig het rechtse woord
Edit right word
WörterZusammenfügen
Woorden samenvoegen
Merge words
lblZusammenfügen
Maak keuze betekenis die u wilt gebruiken:
Choose the meanings you want to use:
DoppeltesWort
Dubbele woord
Duplicate word
erstesWort
{0} Woord
{0} word
Ja
Ja
Yes
Nein
Neen
No
KomplettGleich
Exact gelijk
completely equal
SucheDoppelte
Dubbele zoeken
Searching duplicates
'frmInfo
Info
Info omtrent {0}
About {0}
Version
Versie {0}
Version {0}
BitteUnterstützen
S.v.p. een kleine bijdrage voor dit programma.
Please support our program by donating.
Dank
We willen onze familie bedanken voor het testen van de software.
We also want to thank our family for the thorough testing.
Anregungen
Hebt u suggesties of hebt fouten gevonden laat het ons s.v.p. per mail weten:
If you have any ideas, suggestions or found errors you’re welcome to send us an email:
lblLizenz
Dit programma is geregistreerd {0}
This program is registered for {0}.
lblLizenzNicht
Dit programma is niet geregistreerd.
This program is not registered.
Lizenzieren
Registreren
Register
Vorteile
Voordelen
Advantages
'frmIntro
TasteZumÜberspringen
(Druk toets om door te gaan)
(Press key to continue)
'frmKarteikasten
'Menüs
mnuDatei
&File
&File
mnuNeu
&Nieuw
&New
mnuÖffnen
&Openen
&Open
mnuSpeichern
&Bewaren
&Save
mnuSpeichernUnter
Bewaren &als
Save &as
mnuExport
E&xporteren
E&xport
AlsCSVDatei
Als CSV bestand
As CSV file
AlsKarteikastenDatei
Als kaartenbak bestand (.kat)
As Flashcards file (.kat)
mnuImportieren
&Importeren
&Import
mnuDrucken
&Afdrukken
&Print...
mnuEnde
&Einde
&Exit
mnuBearbeiten
&Wijzigen
&Edit
mnuWörterHinzufügen
&Woorden toevoegen
&Add words
mnuWortBearbeiten
&Woord wijzigen
&Edit word
mnuWörterVonBenutzer
Woorden van een andere gebruiker &toevoegen
Add words from another &user
mnuKategorienBearbeiten
&Wijzig categorie
E&dit categories
mnuExtras
H&ulpmiddelen
&Tools
mnuDoppelteWörterFinden
Zoek &dubbele woorden
Find &duplicate words
mnuÜbenVonBis
&Oefenen van ... tot
&Practise from ... to
ÜbenMitFilter
&Oefenen met &filter
Learn with &filter
mnuProtokoll
&Toon protocol
&Show protocol
mnuWörterbuch
&Woordenboek
&Dictionary
mnuOptionen
&Opties
&Settings
mnuWitzeditor
&Moppen manipulator
Joke &editor
mnu?
&?
&?
mnuUpdatesSuchen
Zoek naar &updates
Search for &Updates
mnuUpdateHistory
Update &verleden
Update &history
mnuHomepage
Hoofdpagina
Homepage
mnuReleasenotes
Opmerkingen versie
Releasenotes
mnuLizenz
Toon licentie
Show license
mnuHilfe
&Help
&Help
mnuFehler
Meld een fout
Report a bug
mnuInfo
&Info
&About
'Statistik
Statistik
Vandaag geleerd:
Learnt today:
Richtige
Goed{0} {1}
Correct{0} {1}
Falsche
Fout{0} {1}
Wrong{0} {1}
MitTipp
Met hulp{0} {1}
With hint{0} {1}
Korrigierte
Foutieve hulp{0} {1}
Typos{0} {1}
WeißIch
Weet ik!{0} {1}
I know!{0} {1}
Hinzugefügt
Toegevoegd{0} {1}
Added{0} {1}
'Fächer
Wörterauswahl
Woordkeus
Selection of words
FachFunktionen
{0} niveau Functie
{0} stage functions
AlleWörter1FachVerschieben
Elk woord naar niveau 1 verplaatsen
Move every word to the 1st stage
ÄltereWörter1FachVerschieben
Oude woorden naar niveau 1 verplaatsen
Move older words to the 1st stage
ZahlWochen
{0} Weken ({1})
{0} weeks ({1})
ZahlMonate
{0} Maanden ({1})
{0} months ({1})
msgAnzahlWochen
Aantal weken ingeven:
Enter the number of weeks:
Andere
Andere
Other
WörterInsgesamt
Totaal aantal woorden: {0}
Total words: {0}
'Abfrageinfo
Abfrageinfo
Info vraagstelling: {0}
Interrogation info: {0}
WörterBisNächsterWitz
Woorden tot de volgende mop: {0}
Words until the next joke: {0}
WörterInAbfrage
Woorden in de vraagstelling:
Words in interrogation:
Noch
Nog:
Still:
ZuWiederholWörter
Nog te herhalen woorden:
Words to repeat:
WiederholenNichtGekonnte
Herhaal onbekende woorden
Repeat words you didn’t know
ZufälligeReihenfolge
Oefen woorden in willekeurige volgorde
Practise words in random order
GekonnteWeiter
Verplaats woorden die je kent naar volgend niveau
Move words you knew into the next stage
AbfrageZurücksetzen
Vragen terug&zetten
Reset interrogation
AuswahlÄndern
Wijzig &selectie
Change selection
lblSonderzeichen
Speciale tekens
Special characters
AuswahlLeeren
Selectie wissen
Clear selection
'Abfragen
Abfrage
Vraagstelling
Interrogation
FremdesWort
{0} woord:
{0} word:
GebenSieDasWortEin
{0} Woord ingeven
Enter the {0} word:
GebenSieDieBedeutungEin
{1} Betekenis van het {0} woord ingeven:
Enter the {1} {0} meaning:
LösungZeigen
Toon op&lossing
Show sol&ution
Auswerten
&Controle
Ch&eck
Weiter
Ver&der
Cont&inue
cmdWeißIch
Weet &ik!
&I know!
WarRichtig
Goed
Correct
WarFalsch
Fout
Wrong
Tipp
Hin&t
Hin&t
Richtig
Goed
Correct
Falsch
Fout
Wrong
ProbiersNochmal
Nogmaals proberen
Try again
IhreEingabe
Jou input:
{0}
Your input:
{0}
GelerntDauer
Geleerd: {0}
Learned: {0}
lblFach
{0} Niveau:
{0} stage:
Gespeichert
Opgeslagen
Saved
lblWortStatistik
Statistiek laat zien hoeveel keer u het woord wist:
Here you can see how often you have already known this word:
lblInsgesamtGeübt
Geoefend {0} keer
Practised {0} times
lblFalsch
Fout: {0}
Wrong: {0}
lblRichtig
Goed: {0}
Correct: {0}
lblMitHilfe
Waarvan met hulp: {0} ({1}%)
Only with help: {0} ({1}%)
lblZuletztGelernt
Recent geleerd: {0}
Last learned: {0}
NochNichtGelernt
Nog niet geleerd
Not learned yet
msgAuswahlLeer
Er zijn geen woorden geselecteerd.
Selecteren?
There are currently now words selected.
Select words now?
msgAuswahlFertig
In deze selectie hebt u alle woorden geoefend.
Wilt u opnieuw oefenen of andere woorden of afsluiten?
You have practised all words in this selection.
Do you want to practise these words again, practise other words or clear the selection?
NochmalÜben
Nogmaals oefenen
Practise again
AndereWörter
Andere woorden
Other words
'Form Load
msgHilfeSehen
Wilt u nu hulp bekijken?{0}Kan ook later.
Would you like to see the help?{0}You can look at it in the help menu later, too.
Hilfe
Hulp
Help
msgKeinPDFProgramm
U hebt PDF-viewer niet geïnstalleerd
You don’t have a pdf-viewer installed!
'aktivieren
KarteikastenVon
Kaartenbak de {0}
{0}’s Flashcards
'mnuNeu
msgNochSpeichern
Wijzigingen opslaan?
Save changes?
'cmdFach6Leeren
msgFachVerschieben
Wilt u woorden verplaatsen van {0} niveau naar {1} niveau?
Do you really want to move the words of the {0} stage to the {1} stage?
'Closing
KarteikastenBeenden
Beëindig Kaartenbak
Exit Flashcards
'Witzeditormenü
msgWitzeditorNichtVorhanden
De moppen manipulator bestaan niet
The joke editor doesn’t exist
FehlerAusführen
Fout tijdens het uitvoeren '{0}':
{1}
Error while trying to execute “{0}”:
{1}
msgWitzeditor
Moppen manipulator
Joke editor
'Hilfe
msgKeineHilfedatei
Hulp-bestand niet voorhanden!
Help file not existent!
'frmDrucken
frmDrucken
Afdrukken
Print
DruckerEinrichten
Afdruk parameters
Printer settings
SeiteEinrichten
Opmaak pagina
Page Setup
SchriftartÄndern
Wijzig lettertype
Change font
Druckvorschau
Bekijk print lay-out
Print preview
SortierenNach
Sorteren volgens
Sort by
SortFach
Niveau
Stage
Alle
Alles
All
Ausgewählte
Geselecteerd
Selected
Vokabeln
Woordenschat
Vocabulary
'frmKategorienBearbeiten
KategorienBearbeiten
Wijzig categorieën
Edit categories
colWörteranzahl
Aantal woorden
Word count
Neu
&Nieuw
&New
Umbenennen
&Herbenoemen
&Rename
VonAndererDatei
Haal uit andere file
Get from other file
'Neu
msgGebenSieEinenNamenEin
Naam invoeren:
Enter a name:
msgKategorieBereitsVorhanden
Deze categorie bestaat al
This category already exists
msgNeueKategorie
Nieuwe categorie
New category
'Umbenennen
msgNeuerName
Nieuwe naam ingeven:
Enter a new name:
Kategorien
Categorieën
Categories
msgKategorienUmbenennen
Herbenoem categorieën
Rename categories
'frmKategorienübernehmen
frmKategorienübernehmen
Categorieën kopiëren
Copy categories
übernehmen
Kopiëren
Copy
lblKategorienÜbernehmen
Kies een file voor categorieën
Choose a file to get categories:
lblKategorien
Categorieën:
Categories:
'frmNeu
NeuerKarteikasten
Nieuwe Kaartenbak
New Flashcards
Benutzername
Gebruikersnaam{0} {1}
Username{0} {1}
SpracheAuswählen
Selecteer taal:
Select language:
AndereSprache
Andere taal:
Other language:
'cmdOK(Optionen)
msgBenutzerEingeben
Gebruikersnaam ingeven:
Enter a user name:
msgNeu
Nieuwe Kaartenbak
New Flashcards
msgSpracheEingeben
Taal ingeven!!
Enter a language!!
msgSpracheAuswählen
Selecteer taal!!
Select a language!!
'frmAutoAuswahl
AutoAuswahlText
Bij automatisch selectie woord Kaartenbak krijgt u woorden die u dient te oefenen.

Deze woorden zijn gebaseerd op de laatst uitgevoerde oefening.

Hoe meer u oefent en weet des te minder oefenwoorden.
If you activate the automatic word selection then on each startup flashcards selects the words you should revise next.

The criteria for the selection is the date of the last revision.

The more often you have know a word the less often should it be revised.
AutoAuswahl
Automatisch selectie woord
Automatic word selection
msgAutoAuswahlStatistik
Om automatische selectie woord te gebruiken dient u statistiek woord te openen.
Nu openen?
In order to use the automatic word selection, you must activate the word statistic.
Activate it now?
AutoAuswahlLeer
Er zijn geen oefenwoorden.
There aren’t any words to revise.
AutoAuswahlAktivieren
Open automatische selectie woord
Activate automatic word selection
AutoFach1
{0} Niveau: Alles
{0} stage: Repeat every
AutoFach2
Dagen herhalen
days
WortanzahlBegrenzen
Aantal woorden begrensd tot
Limit selection to
WortanzahlBegrenzen2
Woorden
words
AutoWortauswahlFertig
U hebt uw aantal woorden voor nu geleerd.
You’ve learnt your word selection for today.
'frmÖffnenSpeichern
Löschen
&Wissen
&Delete
Speichern
Opslaan
Save
msgSpeichernVersion
Opslaan in deze versie kunnen instellingen verloren gaan tevens betekenis van de woorden.{0}Toch opslaan?
If you save in this version, settings could get lost and meanings of a word will be merged together.{0}Save in this version anyway?
msgVerboteneZeichenDateiname
Deze tekens zijn niet in een filenaam toegestaan: /\:*?<>|
The following characters are not allowed in the filename: /\:*?<>|
SpeichernUnter
Opslaan als
Save as
lblSprache
Taal: {0}
Language: {0}
WörterAnzahl
Aantal woorden: {0}
Words count: {0}
ZuWiederholendeWörter
Aantal woorden opnieuw: {0}
Words to revise: {0}
msgSpeicherungExistiertBereits
Deze file {0} bestaat al. Overschrijven?
The file {0} already exists. Overwrite?
msgSpeicherungLöschen
Wilt u deze file "{0}" verwijderen?
Do you really want to delete the file “{0}”?
msgSpeicherungLöschenCaption
File verwijderen
Delete file
SpeicherungsVersion
Versie opslaan:
Save in version:
msgÜberschreiben
Deze file {0} is reeds aanwezig in een bestaande map.{1}Wilt u het overschrijven(Ja) of toevoegen onder een andere naam(Neen)?
The file {0} already exists in the save folder. {1}Do you want to overwrite(Yes) it or add it with a different name(No)?
msgDateiKopiert
Deze file {0} is naar de map gekopieerd.
The file {0} has been copied into the save folder.
AusAnderemOrdnerÖffnen
Open uit een andere map
Open from another folder
Karteikastendateien
Kaartenbak bestanden
Flashcard files
InAnderenOrdnerSpeichern
Opslaan in een andere map
Save into a different folder
'frmProtokoll
Protokoll
Protocol
Protocol
Dateiname
Naam file{0}
File name{0}
Anfangszeit
Start
Beginning
Dauer
Tijdsduur
Duration
AlleBenutzer
Alle gebruikers
All users
'frmStart
Start
Start
Start
'frmVonBis
ÜbeWörterAus
Oefen woorden uit:
Practise words from the:
Von
Van:
From:
Bis
Tot:
To:
WörterAusgewählt
{0} woorden geselecteerd
{0} words selected
WortAusgewählt
{0} woord geselecteerd
{0} word selected
'frmWitz
Witz
Mop
Joke
'frmWort
WortBearbeiten
Wijzig woord
Edit word
Ändern
Wij&zigen
Cha&nge
KeineKategorien
Geen categorieën
No categories
lblWortBearbeiten
Wijzig hier het woord:
Edit the word here:
msgWortBereitsVorhanden
Dit woord bestaat al: {0} niveau, {1} woord
This word already exists: {0} stage, {1} word.
WörterHinzufügen
Woorden toevoegen
Add words
GebenSieWortEin
Nieuw woord ingeven:
Enter the new word:
EingabeBeenden
&Afsluiten
&Close
KategorienBeibehalten
&Onthoud categorieën voor het volgend woord
&Keep categories for the next word
WitzeAktualisieren
Vernieuw mop file
Update joke file
msgFehlerHinzufügen
Niet op TAB toets drukken als u een betekenis wist, maar klik op een betekenis in een andere taal.
When you delete a meaning, you mustn’t press Tab but click in another textbox of the other language.
AlternativeEingabe
Alternatie invoer methode
Alternative input method
'frmExport
KarteikastenExport
Exporteer Kaartenbak
Export flashcards
Auswahl
Uitpakken
extract
KarteikastenExportw
Exporteer {0} woorden
Export {0} flashcards
Exportieren
Exporteren
Export
Trennzeichen
Spatie tussen de kolommen:
Separator between the columns:
KategorienExport
Exporteer categorieën
Export categories
ExportÜberschriften
Maak Koppen
Create Headers
ExportErfolgreich
Exporteren is geslaagd!
Export was successful!
Kodierung
Coderen
Encoding
ExportVerändert
Vanwege de spatie dienen sommige woorden in de export file gewijzigd te worden.
Some words had to be changed in the export file due to the separator.
BedeutungExportieren
{0} betekenis exporteren
Export {0} meanings
'frmImport
Importieren
Binnenhalen
Import
InSpalte
{0} in
{0} in
VonSpalte
{0} van
{0} from
BisSpalte
tot
to
Spalte
Kolom {0}
column {0}
NichtVorhanden
Bestaat niet
Doesn’t exist
ListeBeginnt
Lijst begint bij
List starts at
ImportNeu
Om Kaartenbak binnen te halen eerst een nieuwe file maken.
To import flashcards you have to create a new file first.
'frmErinnerung
TageKarteikasten
{0} dagelijkse Kaartenbak
{0} days flashcards
DankeTageKarteikasten
Bedankt dat u Kaartenbak al {0} dagen heeft gebruikt
Thanks for having used the flashcards for {0} days now
BitteBewerten
Als dit programma u bevalt laat het ons s.v.p. weten via onze homepage. Iedere suggestie voor verbetering is welkom.
If you like our program we would be happy if you rate the flashcards on our homepage or tell us how to improve flashcards.
SpendeFreuen
Een kleine bijdrage ter ondersteuning word buitengewoon op prijs gesteld.
We would also be very happy about a small donation.
SpeicherungenSenden
Als u een grote woordenlijst in de Kaartenbak hebt verzamelt zijn we belangstellend om het met andere gebruikers te delen op onze homepage. Als u wilt mail het s.v.p. naar ons en we zullen uw naam vermelden op onze download pagina.
If you have a big vocabulary collection in flashcards, we would be delighted if you sent those to us. We will make it available to other flashcard users on our homepage. If you want we will mention you on the download page.
'frmSpenden
Spenden
Bijdrage
Donate
SpendenText
Dit programma ontwikkelen we in onze vrije tijd en we stellen het op prijs ons daarbij aan te moedigen om door te gaan.
We only develop this program in our spare time and would be very happy if you animate us to continue.
VielenDank
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Thank you very much for your donation!
PayPalSpenden
Betaal middels PayPal
Donate with PayPal
'frmKeyEingeben
lblKeySchritte
Registreer Kaartenbak als volgt:
In order to register Flashcards follow these steps:
lblSchritt1
1. Geef uw email adres in (idem als bij uw bijdrage)
1. Enter your e-mail address (the same one you entered when you donated)
lblSchritt2
2. Open sleutel file (heeft u gekregen via email)
2. Open key-file (it was sent via e-mail):
lblSchritt3
3. Registratie afsluiten:
3. Complete registration:
JetztLizenzieren
Registreer nu
Register now
KeyDateiÖffnen
Open sleutel file
Open key-file
NochKeineKeyDatei
Heeft u geen sleutel file?
Don’t have a key-file yet?
Lizenziert
Hartelijk dank!
Kaartenbak is geregistreerd
Thank you very much!
Flashcards is now registered.
LizenzierenFehler
Kaartenbak kan niet geregistreerd worden!
Of u gebruikt een foutieve sleutel of u email adres is onjuist.
Flashcards couldn’t be registered!
Either you used an invalid key or you spelt your e-mail wrongly.
'frmKeineWerbung
lblSpendenVorteile
U krijgt de volgende voordelen als u 10€ of meer doneert:
By donating 10€ you will have the following advantages:
lblSpendenVorteileListe
- Tijdens opstarten geen pop-ups bij Kaartenbak
- Een registratie voor de Duitse versie van Kaartenbak op mobiel voor leren op PDA
- No Pop-ups on Flashcards startup
- a license for the german version of Mobile Karteikasten for learning on the PDA
lblSpendenLizenz
Voor registratie doneer via PayPal.
In order to receive a registration key you can donate via PayPal.
frmKeineWerbung
Voordelen van een geregistreerde versie van Kaartenbak
Advantages of a registered version of Flashcards
'WitzAnzeigen
'frmWitz(Anzeigen)
'Witzeditor
'frmWitzeSuchen
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2023
Duits Engels Spaans Russisch Nederlands Pools Grieks Portugees Deens Frans Fins Norwegisch (Bokmål) Italiaans Tschechisch