Benutzer: Passwort:
Registrieren

Programme Übersetzen

Auf dieser Seite befinden sich alle Sprachdateien unserer Programme. Zur Übersicht
Bevor Sie mit dem Übersetzen anfangen, lesen Sie bitte unsere Hilfe durch.
Wählen Sie hier welches Programm und welche Sprache Sie übersetzen wollen:
Programm: Zu übersetzende Sprache:
Anzuzeigende Sprachen:
Filter:
Seite: Anzahl pro Seite:

Übersetzung des Kochbuch auf Afrikaans

Download
Vollständigkeit der Übersetzung: 47.0% Fertig eingegeben: 179; Änderungen: 4; Leere: 198
ÜbersetzenKürzelAfrikaansZu übersetzender Text
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
mnuSchreibgeschützt
Otevřít pouze pro čtení
Open read only
NichtSchreibbar
Soubor nelze otevřít, neboť jej využívá jiný proces.
The cook book file can’t be opened for writing because another process is accessing it.
Rückgängig
Zpět
Undo
RezeptDuplizieren
Duplicitní recept
Duplicate recipe
Wiederholen
Předělat
Redo
KategorieLöschen
Smazat kategorii
Delete category
RezepteHinzufügen
Přidat recept
Add recipes
RezeptBearbeiten
Upravit recept
Edit recipe
KategorieVerschieben
Přesunout kategorii
Move category
KategorienVerschieben
Přesunout kategorie
Move categories
RezepteLöschen
Odstranit recept
Remove recipes
KategorienLöschen
Přejmenovat kategorie
Remove categories
RecipeDeleted
Recept byl “{0}” smazán
Recipe “{0}” deleted
RecipesDeleted
{0} smazáno receptů
{0} recipes deleted
Kopie
Kopírovat
Copy
mnuDrucklisteLeeren
&Vyčistit skupinu receptů
&Clear recipe box
mnuAusgewähltesRezeptDrucken
&Tisk vybraného receptu
&Print selected recipe
mnuAusgewählteRezepteDrucken
&Tisk vybraných receptů
&Print selected recipes
mnuDrucklisteDrucken
T&isk receptů ze Skupiny receptů
P&rint recipes from recipe box
mnuExportieren
&Export všech receptů jako
&Export all recipes as
ExportRTF
Formátovaný textový soubor (.rtf)
Formatted Textfile (.rtf)
ExportLatex
Soubor LaTeX (.tex)
LaTeX file (.tex)
ExportKochbuchDatei
Soubor Cookbook (.reze, .zip)
Cookbook export file (.reze, .zip)
mnuMenüsBearbeiten
U&pravit menu
E&dit menus
mnuRezepteDrucklisteExportieren
Exportovat recepty ze Skupiny receptů jako
Export recipes from recipe box as
LinkÖffnen
Stiskni “Ctrl” a klikni zde pro otevření odkazu.
Press “Ctrl” and click here to open the link.
Vorschau
Náhled: Obrázek {0} z {1}
Preview: picture {0} of {1}
BildNichtVorhanden
Obrázek “{0}” neexistuje nebo je poškozen
The picture “{0}” doesn’t exist or is corrupted
RezeptBereitsInDruckliste
Tyto recepty jsou již ve Skupině receptů obsaženy!
These recipes are already in the recipe box!
RezeptDrucklisteHinzugefügt
Recept byl přidán do Skupiny receptů!
Recipe was added to the recipe box!
RezepteDrucklisteHinzugefügt
{0} z {1} receptů byly přidány do Skupiny receptů!
{0} of {1} recipes were added to the recipe box!
DrucklisteWirklichLeeren
Vyčistit Skupinu receptů?
Clear recipe box?
DrucklisteLeeren
Vyčistit Skupinu receptů
Clear recipe box
UngenutzteBilder
Ve složce Cookbook {0} jsou obrázky, které nepatří k žádnému receptu ({1} MiB):
{2}

Odstranit nepoužívané obrázky?
There are {0} pictures in the cookbook folder, which don’t belong to any recipe ({1} MiB):
{2}

Delete unused pictures?
ZwischenablageImport
Ve schránce jsou recepty, chcete je importovat?
There are recipes in the clipboard, import them?
Synchronisieren
Synchronizace
Setup Synchronization
SyncLäuftBaldAb
Platnost Kochbuch syncro brzy vyprší. Obnovte ho!
Kochbuch syncro will expire soon. Please renew!
SyncAbgelaufen
Platnost Kochbuch syncro vypršela!

Objednávka obnovena (klikněte zde a vyberte "Nastavení synchronizace").
Kochbuch syncro has expired!

Order renewal now (click here and select “Syncro settings”)
KonfliktLösen
Konflikt vyřešen
Resolve conflict
KonfliktAufgetretenInfo
Obnovením receptu došlo k sloučení konfliktů. Nová verze receptu byla stažena ze serveru.
Refreshing this recipe resulted in a merge conflict. A new version was downloaded from the synchronization server and the recipe was edited locally.
'frmExportieren
ExportierenWählen
Zadejte jméno souboru. Obrázky budou exportovány do “[Jméno souboru] RezepteBilder”.
Choose an export filename. The pictures will be exported to “[Export filename] RezepteBilder”.
ExportierenWählenHTM
Vyberte adresár pro index.htm. Obrázky jsou uloženy v podsložce “Obrázky”.
Choose a folder for the website’s index.htm. Pictures are in the subfolder “Pictures”.
ExportierenWählenRTF
Zadejte jméno exportovaného souboru.
Choose an export filename.
BilderNachZubereitung
Výstup obrázků po úpravě
Output pictures after preparations
NurErstesBild
Exportovat pouze první obrázek
Only export first picture
RTFBilderExportieren
Exportovat obrázky
Export pictures
FehlerBeimExport
Chyba během exportování!! {0}
Error while exporting!! {0}
ExportErfolgreich
Export byl úspěšný
Export was successful
ExportDateiExisiert
Tento soubor již existuje.
Chcete jej přejmenovat?
This file already exists.
Overwrite it?
BilderExportieren
Exportování obrázků ({0} MiB)
Export pictures ({0} MiB)
Kompression
&Komprese
&Compression
MenüsExportieren
Menu exportu
Export menus
ZIPExport
Komprimovat do souboru zip
Compress to zip file
HtmlInhaltsverzeichnis
Vytvořit obsah
Create a table of contents
HtmlVorschaubilder
Vytvořit náhledy
Create thumbnails
HtmlGroßeBilder
Odkaz na obrázky ve vysokém rozlišení ({0} MiB)
Link pictures with higher resolution ({0} MiB)
Ordner
Cesta:
Path:
HtmlBildVergrößern
Klikněte pro zvětšení
Click here to enlarge
EmailExport
Odešli exportovaný soubor emailem
Send export file as e-mail
MailZuGroß
Exportovaný soubor je {0} MiB velký, což může být problém u některých email providerů.
Chcete opravdu email odeslat?
The export file is {0} MiB big, that can cause problems with some e-mail providers.
Send the e-mail anyway?
EmailBodyReze
(Tvůj text)

Tyto recepty lze importovat pomocí programu.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
(Your text)

This recipe file can be imported with the cookbook program.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyRTF
(Tvůj text)

Tento recept byl vytvořen v programu Cookbook. Můžete ho otevřít pomocí textového editoru (např. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can open it with any established word processor (e.g. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyLatex
(Tvůj text)

Tento recept byl vytvořen v programu Cookbook. Můžete ho převést na PDF pomocí LaTeX kompilátoru (např. TeX Live).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
ExportFilterRTF
Formátovaný textový soubor
Formatted text file
ExportFilterLatex
Soubor LaTeX
LaTeX file
'frmImportieren
ImportErfolgreich
Import byl úspěšný!
{0} z {3} receptů, {1} z {4} menu a {2} z {5} obrázků byly přidány:


{6}
Import was successful!
{0} of {3} recipes, {1} of {4} menus and {2} of {5} pictures were added:

{6}
ImportierenWählen
Vyber soubor k importu
Choose a file to import
ImportFilterAlleImportDateien
Všechny soubory importovány
All import files
ImportFilterKochbuchDateien
Soubor Cookbook-export
Cookbook-export-file
ImportFilterZipDateien
Soubor zip
Zip file
ImportFilterAlleDateien
Všechny soubory
All files
Fehler
Chyba: {0}
Error: {0}
'frmKompression
ExportBilderVerkleinern
Zmenšené exportované obrázky
Shrink exported images
Bildkompression
Komprese obrázku
Image compression
KompressionBeschreibung
K zachování malé velikosti exportovaných obrázků (např. pro email) můžeze provést kompresi do JPG. Kvalitu nastavte posuvníkem.
To keep the exported images small, e.g. for mailing, you can compress them with JPG. You can set the image quality with the slider.
BildauflösungVerkleinern
Zmenšit rozměr obrázku
Decrease image dimension
AuflösungFür
Zmenšit rozměr obrázku na:
Decrease image dimension to:
VorschaugrößeKochbuch
Náhled v Cookbook
Preview size in Cookbook
HilfeNichtVorhanden
Soubor nápovědy {0} neexistuje!
The help file {0} doesn’t exist!
Bewertung0
Nehodnoceno
Not rated
Schwierigkeit0
Nehodnoceno
Not rated
TagKürzel
d
d
ZeitUnlesbar
Nebyl rozpoznán formát času.
Jsou možné tyto formáty:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Zašlete email s formátováním na flose@mal-was-anderes.de, abychom ho mohli v budoucnu přidat.
The cookbook doesn’t recognize this time formatting.
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
NichterkannteZeichen
Nebyly rozpoznány všechny znaky: {0}
Jsou možné tyto formáty:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Zašlete email s formátováním na flose@mal-was-anderes.de, abychom ho mohli v budoucnu přidat.
Not all characters could be recognized: {0}
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
Bewertung
Hodnocení:
Rating:
'frmOptionen
KategorienAusRKMM
Importovat kategorie z RK/MM/RIP/RBK souborů
Import categories from RK/MM/RIP/RBK files
SonderzeichenUmwandeln
Automaticky převádět speciální znaky (např 1/2 in ½)
Automatically convert special characters (e.g. 1/2 in ½)
SchreibgeschütztMerken
Při restartu zapamatovat nastavení Pouze pro čtení
Remember read only mode when restarting
BeimStart
Při spuštění
On startup
BeimStartLetztesRezept
zobrazit dříve vybraný recept
show previously selected recipe
ErsteKategorieAnzeigen
zobrazit první kategorii
show first category
AlleRezepteAnzeigen
Zobrazit všechny recepty
show all recipes
BildFensterSchließen
Zobraz tlačítko uzavření v okně zobrazení obrázků
Show close button at the picture window
AutoUpdate
Vyhledat aktualizace programu automaticky
Search for updates automatically
'frmKategorien
KategorieZusammentun
Kategorie s tímto jménem již existuje!
Chcete tyto dvě kategorie spojit?
There is already a category with this name!
Do you want to merge these two categories?
Löschen
Smazat
Delete
CategoryDeleted
Kategorie “{0}” smazány
Category “{0}” deleted
CategoriesDeleted
{0} kategorií bylo smazáno
{0} categories deleted
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
RezepteDrucklisteEntfernenCaption
Vyčistit Skupinu receptů
Clear recipe box
'frmInfo
ÜbersetzerInfo
Děkuji za Vaše překlady:
Čeština: Kevinar
Many thanks to our translators:
English: Flose
'frmSpenden
SpendenText
Tento program vytváříme pouze v našem volném čase. Budeme rádi, když naši snahu oceníte.
We only develop this program in our spare time and would be very happy if you motivate us to continue.
'frmMenü
Menü
Menu
Menu
Menüpunkt
Položka nabídky:
Menu item:
MenüpunktInfo
Chcete-li vytvořit novou položku, nejprve přidejte recept a potom napište název položky do textového pole.
In order to create a new menu item first add the recipe and then write the name of the menu item into the textbox
Menüs
Menu:
Menus:
MenüDuplizieren
Duplicitní menu
Duplicate menu
RezepteMenü
Recepty v nabídce:
Recipes in the menu:
NeuMenüName
Vložte jméno nového menu
Enter the new menu name
NeuMenüNameCaption
Nové menu
New menu
MenüBearbeiten
Upravit jméno menu
Edit menu name
RezeptEntfernenCaption
Smazat recept
Delete recipe
KategorieEntfernen
Odstranit tuto položku menu?
Remove this menu item?
KategorieEntfernenCaption
Odstranit položku menu
Remove menu item
MenüEntfernen
Odstranit menu?
Remove menu?
MenüEntfernenCaption
Odstranit menu
Remove menu
'RezeptVerschieben
'frmSuchen
SuchenBewertung
Žádné recepty hodnocené horší než:
No recipes which are rated worse than:
SuchenSchwierigkeit
Žádné recepty obtížnější než:
No recipes more difficult than:
SuchenDauer1
Recepty, které netrvají déle než:
Recipes which take no longer than
'frmDrucken
DruckTitel
Vytisknout {0} recepty ze Skupiny receptů
Printing {0} recipes from the recipe box
lblDrucken
Vyberte jak recepty vytisknout:
Choose how to print the recipes:
RezeptNamenZentrieren
Vycentrovat název receptu
Center recipe name
DatumDrucken
Vytisknout aktuální čas
Print current date
SchriftartÄndern
Změnit písmo
Change font
Trennstrichdrucken
Zobrazit dělící čáru mezi ingrediencemi a přípravou
Show dividing line between ingredients and preparation
GrößeManuell
Nastavit velikost ručně
Set size manually
mnuDruckvorschau
Náhle&d před tiskem
Print previe&w
'frmBilderÜbersicht
frmBilderÜbersicht
Náhled obrázku
Picture overview
lblBilderHilfe
Změnit pořadí obrázků můžete pomocí myši.
Kliknutím pravým tlačítkem myši můžete obrázky odebrat.
You can reorder the pictures with your mouse.
By right-clicking you can remove pictures
Zurücksetzen
Reset
Reset
Vorschaugröße
Velikos náhledu: {0}px
Previewsize: {0}px
Zoom
Zvětšení:
Zoom:
'frmRezeptUnterschied
RezeptVorhanden
Recept “{0}” již existuje
The recipe “{0}” already exists
ZubereitungGeändert
Přípravy jsou odlišné:
The preparations are different:
ZutatenGeändert
Ingredience jsou odlišné:
The ingredients are different:
InfosGeändert
Informace o receptu jsou odlišné:
The recipe infos are different:
Überschreiben
Přepsat
Overwrite
DieseAktionImmer
Vždy provádět tuto akci
Always perform this action
'frmSync
Synchronisierung
Nastavení Kochbuch syncro
Setup Kochbuch syncro
SyncroErklärung
S online synchronizací máte v programu vždy aktuální recepty.
- V notebooku,
- v Android telefonu či tabletu
Vyzkoušejte synchronizaci na 20 dní zdarma!
Poté si ji můžete zaplatit za příznivou cenu. Pro více informací navštivte náš web:
With the automatic online synchronization you always have your up-to-date recipes with you.
- on your laptop at home
- on your Android phone and tablet
Test it 20 days for free!
Then extend for a favorable price, more infos on our website:
BestellenDreiJahre
Objednat nyní
Order now
ErsteSyncErfolgreichErklärung
První synchronizace byla úspěšná!
Synchronizace obrázků může chvíli trvat.
Pro propojení všech programů Cookbooks vložte synchronizační kód.
First synchronization was successful!
It might take some time for pictures to be synchronized.
Enter the code in your other Cookbooks to connect them with this one.
NeuSynchronisierungBeschreibung
Zde začněte novou synchronizaci.
Zadejte platnou emailovou adresu.
Máte již synchronizační kód? Vraťte se zpět a připojte se k existující synchronizaci.
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
MitBestehendemKochbuch
Připojit k existující synchronizaci
Connect to existing Cookbook
MitBestehendemBeschreibung
Zadejte kód z první synchronizace.
Dosud nesynchronizováno? Vraťte se a začněte novou synchronizaci.
Enter the code from the first synchronization.
Not synchronized yet? Just go back and start a new one.
ErsteSynchronisierung
První synchronizace
First synchronization
ErsteSynchronisierungBeschreibung
Nyní jsou Vaše recepty synchronizovány.
Now your recipes are being uploaded to the synchronization server.
ErsteSynchroniserungErfolgreich
První synchronizace byla úspěšná
First synchronization was successful
SynchronisierungDeaktivieren
Pozastavení synchronizace
Pause synchronization
SynchronisierungAktivieren
Obnovení synchronizace
Resume synchronization
CodeWiederNachlesen
Kód lze kdykoliv vyhledat.
You can look up the code anytime.
SynchronisierungNochTageAktiv
Synchronizace bude prodloužena o {0} dní.
Synchronization will be active for {0} more days.
SynchronisierungTageAbgelaufen
Synchronizace vyprší za {0} dní.
Synchronization has been expired for {0} days.
Registrieren
Registrování ...
Registering ...
Anmelden
Přihlašování ...
Logging in ...
UngültigesToken
Neplatný kód, zkontrolujte jej.
Invalid code please check again
FehlerAnmelden
Při pokusu o přihlášení došlo k chybě: {0}
Error occured when trying to log in: {0}
SyncDatenLaden
Stahování dat ze serveru ...
Downloading data from server ...
SyncDatenHochladen
Nahrávání dat ...
Uploading data ...
LogoutSyncro
Odhlásit
Logout
SyncroAbmeldenFrage
Chcete se v toto zařízení odhlásit ze synchronizace Kochbuch synco®?

Poté nebude možno číst synchronizační token {0}. Pokud jej potřebujete, zapište si jej.
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
RezepteWiederherstellen
Obnoveno {0} receptů
Restore {0} recipes
RezeptWiederherstellen
Obnoven 1 recept
Restore 1 recipe
KeineGelöschtenVorhanden
Neexistují žádné smazané recepty
There are no deleted recipes
GelöschteWiederherstellenErklärung
Vyberte recepty, které chcete obnovit a klikněte na "Obnovit recepty". Obnovené recepty se stále zobrazují v seznamu.
Select the recipes you want to restore and click on “Restore recipes”. Restored recipes still appear in the list.
'mdlKochbuch
FehlerÖffnen
Chyba během otvírání: {0}
Error while opening: {0}
FehlerSpeichern
Chyba během ukládání: {0}
Error while saving: {0}
'frmMergeConflict
KonfliktSpäterBeheben
Vyřešit konflikt později
Resolve conflict later
VersionÜbernehmen
Použít tuto verzi
Apply this version
ÄnderungskonfliktRezept
Recept “{0}” má problém se sloučením.
Recipe “{0}” has merge conflicts.
KonfliktErklärung
Recept “{0}” byl změněn jak lokálně, tak v synchronizaci Cookbook. Ostatní Cookbook se budou synchronizovat.
Protože změny byly provedeny v textu na stejných místech, musíte nyní vybrat, kterou verzi chcete zachovat. Změny můžete provést také sami v textovém poli níže.
Recipe “{0}” was changed locally and also in another synchronized Cookbook. The other Cookbook synced first with the server.
Because the changes were made in the same places in the text, you must now select which version to keep. You can also make changes yourself in the text box below.
KonfliktTeileErklärung
Změny ve sloučených souborech jsou vyznačeny červeně:
Merge changes exist in the following red marked parts of the recipe:
MeineÄnderungen
Mé změny:
My changes:
ServerÄnderungen
Změny na serveru:
Changes on the server:
ZuÜbernehmendeVersion
Vyberte verzi, kterou chcete zachovat:
Select which version to keep:
MeineVersion
Má verze
My version
ZusammengefügteVersion
Sloučená verze
Merged version
ServerVersion
Verze ze serveru
Version from server
KonfliktSpäterAuflösen
Chcete vyřečit konflik později? Všechny doposud provedené změny nebudou uloženy!
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
V červeně označených receptech jsou stále nevyřešené konflikty. Měli byste dané konflikty vyřešit {0}. Chcete je označit na vyřešené?
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
SyncroSpäterHinweis
Nebo později v nabídce Soubor -> Synchronizace
Or later in the file menu -> Setup synchronization
SyncroJetztEinrichten
Nastavit Kochbuch syncro nyní
Setup Kochbuch syncro now
KochbuchInfo
Informace o Kuchařce
Cookbook info
NichtMehrAnzeigen
Již nezobrazovat
Do not show again
'frmSyncroExpired
TestphaseAbgelaufen
Testovací období Kochbuch syncro vypršelo
Kochbuch syncro test phase expired
SpäterErinnern
Připomenout později
Remind me later
AbgelaufenHinweisText
Vaše testovací období Kochbuch syncro vypršelo. Synchronizace je pozastavena dokud ji neprodloužíte.

Předplaťte si synchronizaci na 1-3 roky, Vaše recepty budou na všech Vašich zařízeních aktuální.

Ceny najdete na našich internetových stránkách:
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Pokud deaktivujete synchronizaci Kochbuch syncro, po objednání ji budete muset aktivovat ručně.
(nabídka Soubor -> Synchronizace)
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
Alle
V&še
A&ll
Keine
Žád&ný
Non&e
AusgewählteImportieren
Import vybraný
Import selected
RezepteTitel
Recepty
Recipes
KategorienTitel
Categorie
Categories
MenüsTitel
Menu
Menus
BereitsVorhanden
Již existuje
Exists already
KategorienImportieren
Kategorie importovány
Import categories
MenüsImportieren
Menu importovány
Import menus
Details
Detaily
Details
ImportFehlerMeldung
Jeden nebo více souborů nelze otevřít!
One or more files couldn’t be opened!
Import
Import
Import
ja
ano
yes
RezeptGleichemNamenVorhanden
Recept s tímto názvem již exostuje
Recipe exists with identical name
BereitsIdentischVorhanden
Stejný recept již existuje
Identical recipe exists
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2020
Deutsch Englisch Spanisch Russisch Niederländisch Polnisch Griechisch Portugiesisch Dänisch Französisch Finnisch Norwegisch (Bokmål) Italienisch Tschechisch
Recommend this page