Użytkownik: Hasło:
Zarejestruj się

Tłumacz programy

Na tej stronie znajdziesz wszystkie pliki językowe naszych programów. Zobacz Przegląd
Przed tłumaczeniem przeczytaj proszę naszą Pomoc.
Wybierz który program i który język chcesz tłumaczyć:
Program: Język do przetłumaczenia:
Pokaż języki:
Filtr:
Strona: Ilość na stronie:

Tłumaczenie z Książka Kucharska na Afrykański

Pobierz
Kompletność tłumaczenia: 47.0% Gotowe: 179; Zmiany: 4; Puste: 198
ÜbersetzenKürzelAfrykańskiTekst do przetłumaczenia
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
mnuSchreibgeschützt
Otwórz &tylko do odczytu
Open read only
NichtSchreibbar
Plik Książki kucharskiej nie może być otwarty z możliwością zapisu, ponieważ jest używany przez inny proces.
The cook book file can’t be opened for writing because another process is accessing it.
Rückgängig
Cofnij
Undo
RezeptDuplizieren
Duplikuj przepis
Duplicate recipe
Wiederholen
Powtórz
Redo
KategorieLöschen
Usuń kategorię
Delete category
RezepteHinzufügen
Dodaj przepis
Add recipes
RezeptBearbeiten
Edytuj Przepis
Edit recipe
KategorieVerschieben
Przenieś kategorię
Move category
KategorienVerschieben
Przenieś kategorie
Move categories
RezepteLöschen
Usuń Przepisy
Remove recipes
KategorienLöschen
Usuń Kategorie
Remove categories
RecipeDeleted
Przepis „{0}” został usunięty
Recipe “{0}” deleted
RecipesDeleted
Usunięto {0} przepisów
{0} recipes deleted
Kopie
Kopiuj
Copy
mnuDrucklisteLeeren
&Opróżnij schowek przepisów
&Clear recipe box
mnuAusgewähltesRezeptDrucken
&Drukuj wybrany przepis
&Print selected recipe
mnuAusgewählteRezepteDrucken
&Drukuj wybrane przepisy
&Print selected recipes
mnuDrucklisteDrucken
Drukuj przepisy ze &schowka
P&rint recipes from recipe box
mnuExportieren
&Eksportuj wszystkie przepisy jako
&Export all recipes as
ExportRTF
Sformatowany tekst (.rtf)
Formatted Textfile (.rtf)
ExportLatex
Plik LaTeX (.tex)
LaTeX file (.tex)
ExportKochbuchDatei
Plik eksportu książki (.reze, .zip)
Cookbook export file (.reze, .zip)
mnuMenüsBearbeiten
Edytuj Menu
E&dit menus
mnuRezepteDrucklisteExportieren
Przepisy w schowku przepisów eksportuj jako
Export recipes from recipe box as
LinkÖffnen
Wciśnij "Ctrl" i kliknij tutaj, żeby otworzyć odnośnik
Press “Ctrl” and click here to open the link.
Vorschau
Podgląd: Zdjęcie {0} z {1}
Preview: picture {0} of {1}
BildNichtVorhanden
Zdjęcie "{0}" nie istnieje, lub jest błędne
The picture “{0}” doesn’t exist or is corrupted
RezeptBereitsInDruckliste
Te przepisy są już w schowku przepisów!
These recipes are already in the recipe box!
RezeptDrucklisteHinzugefügt
Przepis został dodany do schowka przepisów!
Recipe was added to the recipe box!
RezepteDrucklisteHinzugefügt
{0} z {1} Przepisów zostały dodane do schowka przepisów!
{0} of {1} recipes were added to the recipe box!
DrucklisteWirklichLeeren
Naprawdę chcesz opróżnić Schowek przepisów?
Clear recipe box?
DrucklisteLeeren
Oczyść schowek przepisów
Clear recipe box
UngenutzteBilder
W folderze zdjęć książki znajduje się {0} Zdjęć, nie przypisanych do przepisów. ({1} MiB):
{2}

Czy mam je usunąć?
There are {0} pictures in the cookbook folder, which don’t belong to any recipe ({1} MiB):
{2}

Delete unused pictures?
ZwischenablageImport
W schowku znajdują się przepisy, czy mam je zaimportować?
There are recipes in the clipboard, import them?
Synchronisieren
Ustawienia synchronizacji
Setup Synchronization
SyncLäuftBaldAb
Kochbuch syncro kończy się niebawem. Przedłuż teraz!
Kochbuch syncro will expire soon. Please renew!
SyncAbgelaufen
Synchron Kochbuch wygasł!

Zamów przedłużenie teraz (kliknij tutaj i wybierz „Ustawienia Syncro”)
Kochbuch syncro has expired!

Order renewal now (click here and select “Syncro settings”)
KonfliktLösen
Rozwiązać konflikt
Resolve conflict
KonfliktAufgetretenInfo
Odświeżenie tego przepisu spowodowało konflikt scalania. Nowa wersja została pobrana z serwera synchronizacji, a przepis został edytowany lokalnie.
Refreshing this recipe resulted in a merge conflict. A new version was downloaded from the synchronization server and the recipe was edited locally.
'frmExportieren
ExportierenWählen
Wybierz nazwę pliku do eksportu. Zdjęcia zostaną zapisane do podfolderu "[Nazwa pliku do eksportu] RezepteBilder".
Choose an export filename. The pictures will be exported to “[Export filename] RezepteBilder”.
ExportierenWählenHTM
Wybierz folder, w który zostanie zapisana Strona internetowa. W tym folderze zostanie utworzony plik index.htm, zdjęcia zostaną zapisane w podfolderze "Obrazki".
Choose a folder for the website’s index.htm. Pictures are in the subfolder “Pictures”.
ExportierenWählenRTF
Wybierz nazwę pliku do eksportu.
Choose an export filename.
BilderNachZubereitung
Wyjście zdjęć po przygotowaniach
Output pictures after preparations
NurErstesBild
Eksportuj tylko pierwsze zdjęcie
Only export first picture
RTFBilderExportieren
Eksportuj zdjęcia
Export pictures
FehlerBeimExport
Błąd eksportu!! {0}
Error while exporting!! {0}
ExportErfolgreich
Eksport się powiódł
Export was successful
ExportDateiExisiert
Ten plik już istnieje.
Czy mam nadpisać go?
This file already exists.
Overwrite it?
BilderExportieren
Eksportuj obrazki ({0} MiB)
Export pictures ({0} MiB)
Kompression
&Kompresja
&Compression
MenüsExportieren
Eksportuj Menu
Export menus
ZIPExport
Zapisz skompresowane w plik .zip
Compress to zip file
HtmlInhaltsverzeichnis
Stwórz spis treści przepisów
Create a table of contents
HtmlVorschaubilder
Stwórz podglądy obrazków
Create thumbnails
HtmlGroßeBilder
Stwórz odnośnik do zdjęć z większą rozdzielczością ({0} MiB)
Link pictures with higher resolution ({0} MiB)
Ordner
Folder:
Path:
HtmlBildVergrößern
Kliknij tutaj aby powiększyć
Click here to enlarge
EmailExport
Wyślij plik eksportu jako e-mail
Send export file as e-mail
MailZuGroß
Ten plik eksportu ma {0} MiB, niektóre skrzynki pocztowe mogą mieć z tym problem.
Nadal chcesz wysłać ten e-mail?
The export file is {0} MiB big, that can cause problems with some e-mail providers.
Send the e-mail anyway?
EmailBodyReze
(Twój tekst)

Ten plik przepisu może zostać zaimportowany programem Książka Kucharska.
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file can be imported with the cookbook program.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyRTF
(Twój tekst)

Ten plik przepisu został stworzony programem Książka Kucharska. Można ją otworzyć dostępnymi edytorami tekstu (np. LibreOffice Writer, Word, Notatnik).
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can open it with any established word processor (e.g. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyLatex
(Twój tekst)

Ten plik przepisu został utworzony za pomocą programu książki kucharskiej. Możesz przekonwertować go na plik PDF za pomocą kompilatora LaTeX, np. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
ExportFilterRTF
Plik sformatowanego tekstu
Formatted text file
ExportFilterLatex
Plik LaTeX
LaTeX file
'frmImportieren
ImportErfolgreich
Import powiódł się!
Zaimportowano {0} z {3} przepisów, {1} z {4} zestawów i {2} z {5} obrazów:

{6}
Import was successful!
{0} of {3} recipes, {1} of {4} menus and {2} of {5} pictures were added:

{6}
ImportierenWählen
Wybierz plik do importu
Choose a file to import
ImportFilterAlleImportDateien
Wszystkie pliki do importu
All import files
ImportFilterKochbuchDateien
Plik eksportu Książki Kucharskiej
Cookbook-export-file
ImportFilterZipDateien
Plik Zip
Zip file
ImportFilterAlleDateien
Wszystkie pliki
All files
Fehler
Błąd: {0}
Error: {0}
'frmKompression
ExportBilderVerkleinern
Pomniejsz wyeksportowane zdjęcia
Shrink exported images
Bildkompression
Kompresja zdjęć
Image compression
KompressionBeschreibung
Żeby Zdjęcia nie były za duże do eksportu, można je z JPG pomniejszyć. Docelową jakość można ustawić suwakiem.
To keep the exported images small, e.g. for mailing, you can compress them with JPG. You can set the image quality with the slider.
BildauflösungVerkleinern
Zmień rozdzielczość zdjęcia
Decrease image dimension
AuflösungFür
Dopasuj rozdzielczość do:
Decrease image dimension to:
VorschaugrößeKochbuch
Wielkość podglądu w książce Kucharskiej
Preview size in Cookbook
HilfeNichtVorhanden
Brak pliku pomocy {0}!
The help file {0} doesn’t exist!
Bewertung0
bez oceny
Not rated
Schwierigkeit0
bez oceny
Not rated
TagKürzel
d
d
ZeitUnlesbar
Książka Kucharska nie zna formatu czasu.
Następujące sformatowania są dostępne:
na przykład 1g 20min; 1:20; 80

Proszę o przesłanie własnego formatu do flose@mal-was-anderes.de żeby program mógł go w przyszłości rozpoznać.
The cookbook doesn’t recognize this time formatting.
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
NichterkannteZeichen
Nie wszystkie znaki rozpoznano: {0}
Następujące sformatowania są dostępne:
na przykład 1h 20min; 1:20; 80

Proszę o przesłanie własnego formatu do flose@mal-was-anderes.de żeby program mógł go w przyszłości rozpoznać.
Not all characters could be recognized: {0}
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
Bewertung
Ocena:
Rating:
'frmOptionen
KategorienAusRKMM
Importuj kategorie z plików RK/MM/RIP/RBK
Import categories from RK/MM/RIP/RBK files
SonderzeichenUmwandeln
Zmień znaki specjalne automatycznie (na przykład 1/2 in ½)
Automatically convert special characters (e.g. 1/2 in ½)
SchreibgeschütztMerken
Pamiętaj o ponownym uruchomieniu trybu tylko do odczytu
Remember read only mode when restarting
BeimStart
Przy uruchomieniu
On startup
BeimStartLetztesRezept
przy starcie przejdź do ostatnio używanego przepisu
show previously selected recipe
ErsteKategorieAnzeigen
pokaż pierwsze kategorie
show first category
AlleRezepteAnzeigen
pokaż wszystkie przepisy
show all recipes
BildFensterSchließen
W oknie zdjęcia przepisu pokaż guzik zamknięcia
Show close button at the picture window
AutoUpdate
Szukaj automatycznie aktualizacji
Search for updates automatically
'frmKategorien
KategorieZusammentun
Kategoria o tej nazwie już istnieje!
Chcesz scalić obie kategorie w jedną?
There is already a category with this name!
Do you want to merge these two categories?
Löschen
Usuń
Delete
CategoryDeleted
Usunięto kategorię „{0}”
Category “{0}” deleted
CategoriesDeleted
Usunięto {0} kategorii
{0} categories deleted
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
RezepteDrucklisteEntfernenCaption
Opróżnij schowek przepisów
Clear recipe box
'frmInfo
ÜbersetzerInfo
Dziękujemy naszym tłumaczom:
Polski: Marcin
Many thanks to our translators:
English: Flose
'frmSpenden
SpendenText
Rozwijamy ten program w naszym wolnym czasie i bardzo nas ucieszy inicjatywa z państwa strony, wspomagająca dalszy rozwój.
We only develop this program in our spare time and would be very happy if you motivate us to continue.
'frmMenü
Menü
Zestawy
Menu
Menüpunkt
Danie zestawu:
Menu item:
MenüpunktInfo
Żeby dodać danie do zestawu, musisz dodać najpierw przepis a potem podać nazwę dania w pole tekstowe.
In order to create a new menu item first add the recipe and then write the name of the menu item into the textbox
Menüs
Zestawy:
Menus:
MenüDuplizieren
Duplikuj menu
Duplicate menu
RezepteMenü
Przepisy w zestawie:
Recipes in the menu:
NeuMenüName
Podaj nową nazwę zestawu
Enter the new menu name
NeuMenüNameCaption
Nowy zestaw
New menu
MenüBearbeiten
Zmień nazwę zestawu
Edit menu name
RezeptEntfernenCaption
Usuń przepis
Delete recipe
KategorieEntfernen
Naprawdę chcesz usunąć ten przepis z zestawu?
Remove this menu item?
KategorieEntfernenCaption
Usuń przepis z zestawu
Remove menu item
MenüEntfernen
Naprawdę chcesz usunąć ten zestaw?
Remove menu?
MenüEntfernenCaption
Usuń zestaw
Remove menu
'RezeptVerschieben
'frmSuchen
SuchenBewertung
Bez przepisów gorzej ocenionych niż:
No recipes which are rated worse than:
SuchenSchwierigkeit
Bez przepisów trudniejszych niż:
No recipes more difficult than:
SuchenDauer1
Przepisy które potrzebują nie więcej niż
Recipes which take no longer than
'frmDrucken
DruckTitel
drukuj {0} przepis(ów) ze schowka
Printing {0} recipes from the recipe box
lblDrucken
Wybierz tutaj jak przepisy zostaną wydrukowane:
Choose how to print the recipes:
RezeptNamenZentrieren
Wyśrodkuj nazwę przepisu
Center recipe name
DatumDrucken
Drukuj aktualną datę
Print current date
SchriftartÄndern
Zmień czcionkę
Change font
Trennstrichdrucken
Pokaż linie między składnikami a sposobem przygotowania
Show dividing line between ingredients and preparation
GrößeManuell
Ustaw wielkość ręcznie
Set size manually
mnuDruckvorschau
Podgląd wydruku
Print previe&w
'frmBilderÜbersicht
frmBilderÜbersicht
Podgląd zdjęć
Picture overview
lblBilderHilfe
Można przesunąć zdjęcia myszką.
Prawym przyciskiem myszy można je usunąć.
You can reorder the pictures with your mouse.
By right-clicking you can remove pictures
Zurücksetzen
Cofnij
Reset
Vorschaugröße
Wielkość podglądu: {0}px
Previewsize: {0}px
Zoom
Zoom:
Zoom:
'frmRezeptUnterschied
RezeptVorhanden
Przepis "{0}" już istnieje
The recipe “{0}” already exists
ZubereitungGeändert
Różnią się sposoby przygotowania:
The preparations are different:
ZutatenGeändert
Składniki różnią się:
The ingredients are different:
InfosGeändert
Informacje o przepisie różnią się:
The recipe infos are different:
Überschreiben
Nadpisz
Overwrite
DieseAktionImmer
Zawsze wykonaj tą ackje
Always perform this action
'frmSync
Synchronisierung
Skonfiguruj Kochbuch syncro
Setup Kochbuch syncro
SyncroErklärung
Dzięki automatycznej synchronizacji online zawsze masz przy sobie aktualne przepisy.
- na twoim laptopie w domu
- na telefonie i tablecie z Androidem
Przetestuj to 20 dni za darmo!
Następnie przedłuż za korzystną cenę, więcej informacji na naszej stronie internetowej:
With the automatic online synchronization you always have your up-to-date recipes with you.
- on your laptop at home
- on your Android phone and tablet
Test it 20 days for free!
Then extend for a favorable price, more infos on our website:
BestellenDreiJahre
Zamów teraz
Order now
ErsteSyncErfolgreichErklärung
Pierwsza synchronizacja powiodła się!
Synchronizacja zdjęć może zająć trochę czasu.
Wpisz kod w swoich innych książkach kucharskich, aby połączyć je z tym.
First synchronization was successful!
It might take some time for pictures to be synchronized.
Enter the code in your other Cookbooks to connect them with this one.
NeuSynchronisierungBeschreibung
Tutaj możesz rozpocząć nową synchronizację.
Konieczne jest podanie prawdziwego adresu e-mail.
Masz już kod synchronizacji? Wróć i połącz się z istniejącą książką kucharską
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
MitBestehendemKochbuch
Połącz mnie z już istniejącą książką kucharską
Connect to existing Cookbook
MitBestehendemBeschreibung
Podaj tutaj kod, który pokazał się przy pierwszej synchronizacji.
Jeszcze nie Synchronizowałeś? Wróć się i rozpocznij nową synchronizację.
Enter the code from the first synchronization.
Not synchronized yet? Just go back and start a new one.
ErsteSynchronisierung
Pierwsza synchronizacja
First synchronization
ErsteSynchronisierungBeschreibung
Twoje przepisy zostają teraz pierwszy raz wysłane do serwera
Now your recipes are being uploaded to the synchronization server.
ErsteSynchroniserungErfolgreich
Pierwsza synchronizacja zakończyła się powodzeniem
First synchronization was successful
SynchronisierungDeaktivieren
Wstrzymaj synchronizację
Pause synchronization
SynchronisierungAktivieren
Wznów synchronizację
Resume synchronization
CodeWiederNachlesen
Ten kod można tutaj zawsze odnaleźć
You can look up the code anytime.
SynchronisierungNochTageAktiv
Synchronizacja będzie jeszcze {0} dni aktywna.
Synchronization will be active for {0} more days.
SynchronisierungTageAbgelaufen
Synchronizacja wygasła na {0} dni.
Synchronization has been expired for {0} days.
Registrieren
Rejestruj ...
Registering ...
Anmelden
Zaloguj ...
Logging in ...
UngültigesToken
Nieprawidłowy kod, proszę sprawdzić
Invalid code please check again
FehlerAnmelden
Błąd przy logowaniu: {0}
Error occured when trying to log in: {0}
SyncDatenLaden
Pobieram dane z serwera ...
Downloading data from server ...
SyncDatenHochladen
Wysyłam dane ...
Uploading data ...
LogoutSyncro
Wyloguj
Logout
SyncroAbmeldenFrage
Czy chcesz całkowicie wylogować się z Kochbuch syncro® na tym urządzeniu?
Następnie nie możesz już czytać swojego tokena synchronizacji {0} tutaj. Zapisz, jeśli nadal potrzebujesz.
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
RezepteWiederherstellen
Przywróć przepisy {0}
Restore {0} recipes
RezeptWiederherstellen
Przywróć 1 przepis
Restore 1 recipe
KeineGelöschtenVorhanden
Niema skasowanych przepisów
There are no deleted recipes
GelöschteWiederherstellenErklärung
Wybierz przepisy, które chcesz przywrócić, i kliknij „Przywróć przepisy”. Przywrócone przepisy wciąż pojawiają się na liście.
Select the recipes you want to restore and click on “Restore recipes”. Restored recipes still appear in the list.
'mdlKochbuch
FehlerÖffnen
Błąd przy otwarciu: {0}
Error while opening: {0}
FehlerSpeichern
Błąd zapisu: {0}
Error while saving: {0}
'frmMergeConflict
KonfliktSpäterBeheben
Rozwiąż konflikt później
Resolve conflict later
VersionÜbernehmen
Zastosuj tę wersję
Apply this version
ÄnderungskonfliktRezept
Przepis „{0}” ma konflikty scalania.
Recipe “{0}” has merge conflicts.
KonfliktErklärung
Przepis „{0}” został zmieniony lokalnie, a także w innej zsynchronizowanej książce kucharskiej. Druga książka kucharska zsynchronizowana najpierw z serwerem.
Ponieważ zmiany zostały wprowadzone w tych samych miejscach w tekście, musisz teraz wybrać, którą wersję zachować. Możesz także samodzielnie wprowadzić zmiany w polu tekstowym poniżej.
Recipe “{0}” was changed locally and also in another synchronized Cookbook. The other Cookbook synced first with the server.
Because the changes were made in the same places in the text, you must now select which version to keep. You can also make changes yourself in the text box below.
KonfliktTeileErklärung
Zmiany scalania istnieją w następujących zaznaczonych na czerwono częściach przepisu:
Merge changes exist in the following red marked parts of the recipe:
MeineÄnderungen
Moje zmiany:
My changes:
ServerÄnderungen
Zmiany na serwerze:
Changes on the server:
ZuÜbernehmendeVersion
Wybierz, którą wersję zachować:
Select which version to keep:
MeineVersion
Moja wersja
My version
ZusammengefügteVersion
Wersja połączona
Merged version
ServerVersion
Wersja z serwera
Version from server
KonfliktSpäterAuflösen
Rozwiąż konflikt później? Wszystkie dotychczasowe zmiany zostaną odrzucone!
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
Nadal występują konflikty w częściach przepisu, które są zaznaczone na czerwono na liście po lewej stronie. Powinieneś je wybrać i edytować obszary oznaczone {0}. Czy mimo to chcesz oznaczyć konflikt jako rozwiązany?
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
SyncroSpäterHinweis
Lub później w menu Plik -> Ustawienia synchronizacji
Or later in the file menu -> Setup synchronization
SyncroJetztEinrichten
Skonfiguruj teraz Kochbuch syncro
Setup Kochbuch syncro now
KochbuchInfo
Informacje o książce kucharskiej
Cookbook info
NichtMehrAnzeigen
Nie pokazuj ponownie
Do not show again
'frmSyncroExpired
TestphaseAbgelaufen
Upłynęła faza testowa Kochbuch syncro
Kochbuch syncro test phase expired
SpäterErinnern
Przypomnij mi później
Remind me later
AbgelaufenHinweisText
Upłynęła faza testowa Kochbuch syncro. Synchronizacja Twoich książek kucharskich jest teraz zawieszona, dopóki nie wydłużysz synchronizacji Kochbuch.

Zamów przedłużenie teraz na okres od jednego do trzech lat, aby nadal mieć przy sobie wszystkie aktualne przepisy.

Ceny można znaleźć na naszej stronie internetowej:
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Jeśli dezaktywujesz synchronizację Kochbuch, musisz ponownie ją ręcznie aktywować po zamówieniu rozszerzenia.
(W menu Plik -> Ustawienia synchronizacji)
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
Alle
Wszystko
A&ll
Keine
Brak
Non&e
AusgewählteImportieren
Importuj zaznaczone
Import selected
RezepteTitel
Przepisy
Recipes
KategorienTitel
Kategorie
Categories
MenüsTitel
Manu
Menus
BereitsVorhanden
Już istnieje
Exists already
KategorienImportieren
Importuj kategorię
Import categories
MenüsImportieren
Importuj menu
Import menus
Details
Szczegóły
Details
ImportFehlerMeldung
Nie można otworzyć jednego lub więcej plików!
One or more files couldn’t be opened!
Import
Importuj
Import
ja
tak
yes
RezeptGleichemNamenVorhanden
Przepis istnieje z identyczną nazwą
Recipe exists with identical name
BereitsIdentischVorhanden
Istnieje identyczny przepis
Identical recipe exists
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2020
Niemiecki Angielski Hiszpański Rosyjski Holenderski Polski Grecki Portugalski Duński Francuzki Fiński Norwegisch (Bokmål) Włoski Tschechisch
Recommend this page