Bruger: Kodeord:
Opret

Oversæt programmer

Sprogfiler af alle vores programmer er placeret på dette site. Se overview
Før du begynder at oversætte, bedes du læse vores help. Vælg hvilket program og hvilket sprog du vil oversætte:
Program: Sprog at oversætte:
Vis sprog:
Filter:
Side: Sætninger pr. side:

Oversættelse af Kogebog til Kinesisk

Download
Status for oversættelsen: 0.0% Komplet: 0; ændringer: 0; tom: 382
ÜbersetzenKürzelKinesiskTekst at oversætte
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
SprachenName
Dansk
English
'frmKochbuch
Kochbuch
Kogebog
Cookbook
mnuDatei
&Fil
&File
mnuSpeichern
&Gem
&Save
mnuSchreibgeschützt
Åbn som skrivebeskyttet
Open read only
NichtSchreibbar
Kogebogs filen anvendes af en anden proces, og kan derfor ikke åbnes til redigering.
The cook book file can’t be opened for writing because another process is accessing it.
mnuEnde
&Afslut
E&xit
mnuBearbeiten
&Rediger
&Edit
Rückgängig
Fortryd
Undo
RezeptDuplizieren
Kopier opskrift
Duplicate recipe
Wiederholen
Gentag
Redo
KategorieLöschen
Slet kategori
Delete category
RezepteHinzufügen
Tilføj opskrifter
Add recipes
RezeptBearbeiten
Rediger opskrift
Edit recipe
KategorieVerschieben
Flyt kategori
Move category
KategorienVerschieben
Flyt kategorier
Move categories
RezepteLöschen
Slet opskrifter
Remove recipes
KategorienLöschen
Slett kategorier
Remove categories
mnuNeu
&Ny opskrift
&New recipe
mnuKategorienBearbeiten
&Rediger Kategori
&Edit categories
RecipeDeleted
Opskrifter "{0}" slettet
Recipe “{0}” deleted
mnuLöschen
&Slet opskrift
D&elete recipe
RecipesDeleted
"{0}" Opskrifter slettet
{0} recipes deleted
Kopie
Kopier
Copy
mnuVerschieben
&Flyt opskrift til en anden kategori
&Move recipe to a different category
mnuSuchen
&Søg
&Search
mnuRezeptablage
&Opskriftsboks
&Recipe box
mnuDrucklisteBearbeiten
&Rediger opskriftsboks
&Edit recipe box
mnuDrucklisteHinzufügen
&Føj til opskriftsboks
&Add to recipe box
mnuDrucklisteLeeren
&Tøm opskriftsboks
&Clear recipe box
mnuDrucken
&Udskriv
&Print
mnuAusgewähltesRezeptDrucken
&Udskriv den valgte opskrift
&Print selected recipe
mnuAusgewählteRezepteDrucken
&Udskriv de valgte opskrifter
&Print selected recipes
mnuDrucklisteDrucken
&Udskriv fra opskriftsboksen
P&rint recipes from recipe box
mnuExtras
&Værktøj
&Tools
mnuImportieren
&Importer
&Import
mnuExportieren
&Eksporter alle opskrifter som
&Export all recipes as
ExportAls
Eksporter som {0}
Export as {0}
ExportRTF
Formateret tekst fil (.rtf)
Formatted Textfile (.rtf)
ExportLatex
LaTeX fil (.tex)
LaTeX file (.tex)
ExportWebseite
Webside (.htm, .zip)
Website (.htm, .zip)
ExportKochbuchDatei
Kogebog eksport fil (.reze, .zip)
Cookbook export file (.reze, .zip)
mnuMenüsBearbeiten
&Rediger menuer
E&dit menus
mnuRezepteDrucklisteExportieren
Eksporter opskrifter fra opskriftsboksen som
Export recipes from recipe box as
mnuOptionen
&Indstillinger
&Options
mnuHilfe
&Hjælp
&Help
mnuUpdateSuchen
&Søg efter opdateringer
&Search for updates
mnuUpdateHistory
Opdater &historik
Update &history
mnuReleasenotes
Udgivelsesnoter
Release notes
mnuInfo
&Om ...
&About ...
Navigation
Navigation
Navigation
AlleRezepte
Alle opskrifter
All recipes
Kategorien
Kategorier:
Categories:
Bearbeiten
rediger
edit
Rezept
Opskrift
Recipe
Name
Navn:
Name:
RezeptBereitsVorhanden
Navnet på denne opskrift findes allerede i "{0}" kategorien.
This recipe name already exists in the “{0}” category.
Zutaten
Ingredienser:
Ingredients:
Zubereitung
Tilberedning:
Preparation:
LinkÖffnen
Tryk "Ctrl" og klik her for at åbne linket.
Press “Ctrl” and click here to open the link.
Vorschau
Eksempel: Billede {0} of {1}
Preview: picture {0} of {1}
BildNichtVorhanden
Billedet "{0}" findes ikke eller er beskadiget
The picture “{0}” doesn’t exist or is corrupted
BildLaden
Hent billede
Load picture
BildHinzufügen
Tilføj billede
Add picture
BildEntfernen
Slet billede
Remove picture
RezeptDrucken
Udskriv opskrift
Print recipe
Übersicht
Oversigt
Overview
BildWirklichLöschen
Ønsker du virkelig at slette dette billede?
Remove picture?
BildWirklichLöschenCaption
Slet billede
Remove picture
BilddateiLöschen
Slet også billedet fra HD?
Delete picture file as well?
AlleBilddateien
Alle billedfiler|{0}
All picture files|{0}
WählenSieBild
Vælg et billede:
Choose a picture:
NeuesRezept
Ny opskrift
New recipe
RezeptWirklichLöschenCaption
Slet opskrift
Remove recipe
RezeptBereitsInDruckliste
Disse opskrifter findes allerede i opskriftsboksen!
These recipes are already in the recipe box!
ZuDrucklisteHinzufügen
Tilføj til opskriftsboks
Add to recipe box
RezeptDrucklisteHinzugefügt
Opskriften blev føjet til opskriftsboksen!
Recipe was added to the recipe box!
RezepteDrucklisteHinzugefügt
{0} af {1} opskrifter blev føjet til opskriftsboksen!
{0} of {1} recipes were added to the recipe box!
DrucklisteWirklichLeeren
Ønsker du virkelig at tømme opskriftsboksen?
Clear recipe box?
DrucklisteLeeren
Tøm opskriftsboks
Clear recipe box
UngenutzteBilder
Der er {0} billeder i kogebogsmappen, som ikke tilhører en opskrift ({1} MiB):
{2}

Slet uanvendte billeder?
There are {0} pictures in the cookbook folder, which don’t belong to any recipe ({1} MiB):
{2}

Delete unused pictures?
ZwischenablageImport
Der er opskrifter i udklipsholderen, ønsker du at importere dem?
There are recipes in the clipboard, import them?
StandardVorspeisen
Forret
appetiser
StandardHauptgerichte
Hovedret
main dish
StandardNachspeisen
Dessert
dessert
StandardKuchen
Kage
cake
StandardDrinks
Drinks
drinks
Synchronisieren
Konfigurer Synkronisering
Setup Synchronization
JetztSynchronisieren
Synkronisér nu
Synchronize now
SyncroEinstellungen
Syncro Indstillinger
Syncro settings
NächsterRezeptKonflikt
Spring til næste opskrift konflikt
Jump to next recipe conflict
KürzlichGelöscht
Nyligt slettede opskrifter
Recently deleted recipes
KeinInternet
Du er ikke tilsluttet internettet. Synkronisering er ikke mulig.
You’re not connected to the internet. Synchronization is not possible.
SyncLäuftBaldAb
Kochbuch syncro udløber snart. Forny nu!
Kochbuch syncro will expire soon. Please renew!
SyncAbgelaufen
Kochbuch syncro er udløbet!

Forny nu (klik her og vælg "Syncro indstillinger")
Kochbuch syncro has expired!

Order renewal now (click here and select “Syncro settings”)
VerbindungsAufbau
Forbinder til server ...
Connecting to server ...
ServerNichtErreichbar
Synkroniserings serveren er ikke tilgængelig. Prøv igen senere.
The synchronization server is unavailable. Please retry later.
LetzteSynchronisierung
Sidste succesfulde synkronisering:
Last successful synchronization:
NochNichtSynchronisiert
Synkronisering endnu ikke gennemført
Not synchronized yet
SynchronisierenKonflikte
Der opstod {0} fejl under synkronisering.
{0} conflicts encountered during synchronization.
KonfliktLösen
Løs konflikt
Resolve conflict
KonfliktAufgetretenInfo
Opdatering af denne opskrift resulterede i en sammenfletnings konflikt. En ny version blev hentet fra synkroniseringsserveren og opskriften blev redigeret lokalt.
Refreshing this recipe resulted in a merge conflict. A new version was downloaded from the synchronization server and the recipe was edited locally.
'frmExportieren
ImportKategorie
Importerede
imported
ExportierenWählen
Vælg filnavn og placering. Billeder eksporteres til en selvstændig mappe benævnt "[Valgt filnavn] RezepteBilder".
Choose an export filename. The pictures will be exported to “[Export filename] RezepteBilder”.
ExportierenWählenHTM
Vælg en mappe for websidens index.htm. Billeder placeres i undermappen "Billeder".
Choose a folder for the website’s index.htm. Pictures are in the subfolder “Pictures”.
ExportierenWählenRTF
Vælg et filnavn for eksporten.
Choose an export filename.
BilderNachZubereitung
Sæt billeder efter tilberedning
Output pictures after preparations
NurErstesBild
Eksporter kun første billede
Only export first picture
RTFBilderExportieren
Eksporter billeder
Export pictures
FehlerBeimExport
Fejl ved eksport!! {0}
Error while exporting!! {0}
ExportErfolgreich
Eksport gennemført
Export was successful
ExportDateiExisiert
Filen eksisterer allerede.
Erstat den?
This file already exists.
Overwrite it?
Exportieren
Eksporter
Export
KochbuchExportDatei
Kogebogseksport
Cookbook-export
Datei
Fil:
File:
BilderExportieren
Billedeksport ({0} MiB)
Export pictures ({0} MiB)
Kompression
&Kompression
&Compression
MenüsExportieren
Eksporter menuer
Export menus
ZIPExport
Komprimer til zip fil
Compress to zip file
HtmlInhaltsverzeichnis
Lav en indholdsfortegnelse
Create a table of contents
WebsiteBilderOrdner
Billeder
Pictures
HtmlVorschaubilder
Lav miniaturebilleder
Create thumbnails
HtmlGroßeBilder
Link til billeder med højere opløsning ({0} MiB)
Link pictures with higher resolution ({0} MiB)
Ordner
Sti:
Path:
ExportHTMTitel
Opskrifter
Recipes
Überschrift
Titel:
Title:
HtmlBildVergrößern
Klik her for større billede
Click here to enlarge
EmailExport
Send eksport filen som e-mail
Send export file as e-mail
MailZuGroß
Eksport filen er {0} MiB stor, det kan skabe problemer med visse e-mail leverandører.
Send som e-mail?
The export file is {0} MiB big, that can cause problems with some e-mail providers.
Send the e-mail anyway?
EmailSubject
Opskrift e-mail: {0} opskrift
Recipe e-mail: {0} recipes
EmailSubject1
Opskrift e-mail: {0}
Recipe e-mail: {0}
EmailBodyReze
(Din tekst)

Denne opskrifts fil kan importeres med programmet Kochbuch.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
(Your text)

This recipe file can be imported with the cookbook program.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyRTF
(Din tekst)

Denne opskrifts fil er lavet med programmet Kochbuch. Filen kan åbnes med alle kendte tekstbehandlingsprogrammer (f.eks. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can open it with any established word processor (e.g. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyLatex
(Din text)

Denne opskrift fil blev oprettet med kogebog programmet. Du kan konvertere den til en PDF-fil ved hjælp af en LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/xx/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
RTFFooter
Lavet med Kochbuch fra {0}
Created with Cookbook from {0}
ExportFilterRTF
Formateret tekst fil ({0})|{0}
Formatted text file
ExportFilterLatex
LaTeX fil
LaTeX file
'frmImportieren
ImportErfolgreich
Importen er gennemført!
{0} af {3} opskrifter, {1} af {4} menuer og {2} af {5} billeder blev tilføjet:

{6}
Import was successful!
{0} of {3} recipes, {1} of {4} menus and {2} of {5} pictures were added:

{6}
ImportierenWählen
Vælg en fil til import
Choose a file to import
ImportFilterAlleImportDateien
Alle import filer
All import files
ImportFilterKochbuchDateien
Kogebog-export-fil
Cookbook-export-file
ImportFilterZipDateien
Zip filer
Zip file
ImportFilterAlleDateien
Alle filer
All files
Fehler
Fejl: {0}
Error: {0}
'frmKompression
ExportBilderVerkleinern
Formindsk eksporterede billeder
Shrink exported images
Bildkompression
Billedkomprimering
Image compression
Qualität
Kvalitet:
Quality:
KompressionBeschreibung
For at holde de eksporterede billeder små fx for mail kan du komprimere dem med JPG. Du kan indstille billedkvaliteten med skyderen.
To keep the exported images small, e.g. for mailing, you can compress them with JPG. You can set the image quality with the slider.
BildauflösungVerkleinern
Formindsk billedstørrelsen
Decrease image dimension
AuflösungFür
Formindsk billedstørrelsen til:
Decrease image dimension to:
VorschaugrößeKochbuch
Se størrelse i kogebogen
Preview size in Cookbook
Hilfe
Hjælp
Help
HilfeNichtVorhanden
Hjælp filen {0} eksisterer ikke!
The help file {0} doesn’t exist!
Bewertung0
Ikke bedømt
Not rated
Bewertung1
Smager dårligt
Tastes bad
Bewertung2
Spiseligt
Eatable
Bewertung3
Smager godt
Tastes good
Bewertung4
Udsøgt
Delicious
Bewertung5
Perfekt
Mouth-watering
Schwierigkeit0
Ikke bedømt
Not rated
Schwierigkeit1
Idiotsikker
Foolproof
Schwierigkeit2
Nem
Easy
Schwierigkeit3
Middelsvær
Intermediate
Schwierigkeit4
Amatør kok
Amateur cook
Schwierigkeit5
Professionel kok
Professional cook
RezeptInfos
Opskrift info
Recipe infos
Schwierigkeitsgrad
Sværhedsgrad:
Difficulty:
Personenanzahl
Antal portioner:
Servings:
Vorbereitungszeit
Forberedelsestid
Preparation time:
Kochzeit
Tilberedningstid:
Cooking time:
TagKürzel
d
d
StundeKürzel
t
h
MinuteKürzel
min
min
SekundeKürzel
s
s
ZeitUnlesbar
Kogebogen kan ikke genkende tids formatet.
Følgende formater kan anvendes:
e.g: 1t 20min; 1:20; 80

E-mail venligst dit ønskede format til ”flose@mal-was-anderes.de”, så kogebogen kan genkende det i fremtiden.
The cookbook doesn’t recognize this time formatting.
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
NichterkannteZeichen
Ikke alle tegn kan genkendes: {0}
Følgende formater kan anvendes:
e.g: 1t 20min; 1:20; 80

E-mail venligst dit ønskede format til ”flose@mal-was-anderes.de”, så kogebogen kan genkende det i fremtiden.
Not all characters could be recognized: {0}
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
Bewertung
Vurdering:
Rating:
Quelle
Kilde{0}
Source{0}
AlleKategorien
Alle kategorier
All categories
Anmerkung
Kommentar:
Annotation:
'frmOptionen
Optionen
Indstillinger
Options
ÜbersetzenHelfen
Hjælp med oversættelse
Help translating
KategorienAusRKMM
Importer kategorier fra RK/MM/RIP/RBK filer
Import categories from RK/MM/RIP/RBK files
IntroZeigen
Vis intro
Show intro
SonderzeichenUmwandeln
Konverter automatisk specieltegn (fx 1/2 til ½)
Automatically convert special characters (e.g. 1/2 in ½)
FensterPosition
Gem vinduesposition ved afslutning
Save window position on exit
SchreibgeschütztMerken
Husk skrivebeskyttet tilstand ved genstart
Remember read only mode when restarting
BeimStart
Ved opstart
On startup
BeimStartLetztesRezept
vis sidst anvendte opskrift
show previously selected recipe
ErsteKategorieAnzeigen
vis første kategori
show first category
AlleRezepteAnzeigen
vis alle opskrifter
show all recipes
BildFensterSchließen
Vis luk-knap på billedvinduet
Show close button at the picture window
SpeicherOrdnerÖffnen
Åbn programmappen
Open save path
Programmsprache
Programsprog:
Program language:
AutoUpdate
Søg efter opdateringer automatisk
Search for updates automatically
Voreinstellungen
Standarder
Defaults
Schriftgröße
Fontstørrelse:
Font size:
Ok
O&k
O&k
Abbrechen
&Annuller
C&ancel
'frmKategorien
KategorienBearbeiten
Rediger Kategorier
Edit Categories
KName
Navn
Name
Beschreibung
Beskrivelse{0}
Description{0}
RezeptAnzahl
Opskrift antal
Recipe count
Neu
&Ny
&New
KategorieSchonVorhanden
Der er allerede en kategori med dette navn!
There is already a category with this name!
KategorieZusammentun
Der er allerede en kategori med dette navn!
Ønsker du at flette disse to kategorier?
There is already a category with this name!
Do you want to merge these two categories?
Entfernen
&Slet
&Remove
Löschen
Slet
Delete
Vereinen
Flet
Merge
KategorienVereinen
Flet Kategorier
Merge categories
NeuK
Ny kategori
New category
CategoryDeleted
Kategori "{0}" slettet
Category “{0}” deleted
CategoriesDeleted
"{0}" kategori slettet
{0} categories deleted
'frmKategorieNameBearbeiten
KategorieBearbeiten
Rediger kategori
Edit category
KategorieName
Kategori navn:
Category name:
NameEingeben
Indtast et navn!
Enter a name!
'frmDruckliste
AlleEntfernen
Slet alle
Remove all
DrucklisteBearbeiten
Rediger opskriftsboks
Edit recipe box
RezepteDrucklisteEntfernen
Slet alle opskrifter fra opskriftsboksen?
Remove all recipes from recipe box?
RezepteDrucklisteEntfernenCaption
Tøm opskriftsboks
Clear recipe box
'frmInfo
Info
Om {0}
About {0}
Version
Version {0}
Version {0}
Mail
Mail til {0}
Mail to {0}
BitteUnterstützen
Støt vores program ved at donere.
Please support our program by donating.
ÜbersetzerInfo
Mange tak til vore oversættere:
Dansk: Jan & Michal
Many thanks to our translators:
English: Flose
'frmSpenden
Spenden
Donér
Donate
SpendenText
Vi har udviklet dette program i vores fritid, og vil være meget glade, hvis du motiverer os til at fortsætte.
We only develop this program in our spare time and would be very happy if you motivate us to continue.
PayPalSpenden
Doner med PayPal
Donate with PayPal
VielenDank
Mange tak for din donation!
Thank you very much for your donation!
'frmMenü
Menü
Menu
Menu
Menüpunkt
Menupunkt:
Menu item:
MenüpunktInfo
For at oprette et nyt menupunkt skal du først tilføje opskriften og derefter skrive navnet på menupunktet i tekstfeltet.
In order to create a new menu item first add the recipe and then write the name of the menu item into the textbox
Menüs
Menuer:
Menus:
MenüDuplizieren
Kopier menu
Duplicate menu
RezepteMenü
Opskrifter i menuen:
Recipes in the menu:
Hinzufügen
Tilføj
Add
Anderes
Andet
Other
RezeptImKochbuch
Opskrift er i kogebogen
Recipe is in the cookbook
ÄnderungenÜbernehmen
Anvend ændringer?
Apply changes?
NeuMenüName
Indtast det nye menu navn
Enter the new menu name
NeuMenüNameCaption
Ny menu
New menu
MenüBearbeiten
Rediger menu navn
Edit menu name
Hauptgericht
Hovedret
Main dish
RezeptEntfernen
Slet opskrift?
Remove recipe?
RezeptEntfernenCaption
Slet opskrift
Delete recipe
KategorieEntfernen
Ønsker du virkelig at slette dette menupunkt?
Remove this menu item?
KategorieEntfernenCaption
Slet menupunkt
Remove menu item
MenüEntfernen
Ønsker du virkelig at slette denne menu?
Remove menu?
MenüEntfernenCaption
Slet menu
Remove menu
'RezeptVerschieben
RezeptVerschieben
Flyt opskrift
Move recipe
RezepteVerschieben
Flyt {0} opskrift
Move {0} recipes
Verschieben
Flyt
Move
'frmSuchen
Suchen
Søg
Search
Schnellsuche
Quick search
SuchenNach
Søg efter:
Search for:
Suchoptionen
Søgeindstillinger
Search settings
GefundeneRezepte
Fundne opskrifter: {0}
Found recipes: {0}
Kategorie
Kategori:
Category:
Schließen
Luk
Close
SuchenBewertung
Ingen opskrifter, der vurderes dårligere end:
No recipes which are rated worse than:
SuchenPersonen1
Opskrifter for
Recipes for
SuchenPersonen2
personer.
persons.
SuchenSchwierigkeit
Ingen opskrifter vanskeligere end:
No recipes more difficult than:
SuchenDauer1
Opskrifter som ikke tager længere tid end
Recipes which take no longer than
SuchenDauer2
minutter at forberede
minutes to prepare
SuchenDauerKochen2
minutter at tilberede
minutes to cook
Relevanz
Relevans
Relevance
'frmDrucken
DruckTitel
Udskriver {0} opskrifter fra opskriftsboksen
Printing {0} recipes from the recipe box
DruckTitelRezept
Udskriver opskrift
Printing recipe
lblDrucken
Tilpas udskrift:
Choose how to print the recipes:
SeitennummerDrucken
Udskriv sidenummer
Print page number
RezeptNamenZentrieren
Centrer opskriftsnavn
Center recipe name
DatumDrucken
Udskriv aktuel dato
Print current date
ZutatenDrucken
Udskriv ingredienser
Print ingredients
ZubereitungDrucken
Udskriv forberedelse
Print preparation
SeiteEinrichten
Sideopsætning
Page setup
SchriftartÄndern
Skift skrifttype
Change font
KategorieDrucken
Udskriv kategorinavn
Print category name
RezeptinfosDrucken
Udskriv opskrift info
Print recipe infos
Trennstrichdrucken
Vis skillelinje mellem ingredienser og tilberedning
Show dividing line between ingredients and preparation
EinRezeptProSeite
Udskriv én opskrift pr. side
Print one recipe per page
BildDrucken
Udskriv billeder
Print picture
DruckTitelRezepte
Udskriv {0} opskrifter
Print {0} recipes
Position
Position:
Position:
RechtsOben
øverst til højre
top right
UntenDrunter
under
below
GrößeManuell
Indstil størrelsen manuelt
Set size manually
Breite
Bredde:
Width:
Höhe
Højde:
Height:
mnuDruckvorschau
&Vis udskrift
Print previe&w
DruckerEinrichten
Printer op&sætning
Printer &setup
Seite
Side:
Page:
'frmBilderÜbersicht
frmBilderÜbersicht
Billedoversigt
Picture overview
lblBilderHilfe
Du kan omarrangere billeder med din mus.
Med højreklik kan du slette billeder
You can reorder the pictures with your mouse.
By right-clicking you can remove pictures
Zurücksetzen
Nulstil
Reset
Vorschaugröße
Vis størrelsen: {0}px
Previewsize: {0}px
Zoom
Zoom:
Zoom:
'frmRezeptUnterschied
RezeptVorhanden
Opskriften "{0}" eksisterer allerede
The recipe “{0}” already exists
ZubereitungGeändert
Forberedelserne er forskellige:
The preparations are different:
ZutatenGeändert
Ingredienserne er forskellige:
The ingredients are different:
InfosGeändert
Opskrifts infoerne er forskellige:
The recipe infos are different:
Überschreiben
Overskriv
Overwrite
AlsNeuHinzufügen
Tilføj som ny
Add as new
Überspringen
Spring over
Skip
DieseAktionImmer
Udfør altid denne handling
Always perform this action
'frmSync
Synchronisierung
Opsætning for Kochbuch syncro
Setup Kochbuch syncro
OnlineSynchronisierung
Kochbuch syncro ®
Kochbuch syncro ®
SyncroErklärung
Med automatisk online synkronisering har du altid dine opdaterede opskrifter med dig.
- på din computer
- på din Android telefon og tablet
Prøv det gratis i 20 dage!
Forlæng herefter perioden til en favorabel pris, se mere info på vores hjemmeside:
With the automatic online synchronization you always have your up-to-date recipes with you.
- on your laptop at home
- on your Android phone and tablet
Test it 20 days for free!
Then extend for a favorable price, more infos on our website:
BestellenDreiJahre
Bestil nu
Order now
ErsteSyncErfolgreichErklärung
Første synkronisering var vellykket!
Det kan tage noget tid før alle billeder er synkroniseret.
Indtast koden til dine andre kogebøger for at forbinde dem med denne.
First synchronization was successful!
It might take some time for pictures to be synchronized.
Enter the code in your other Cookbooks to connect them with this one.
Später
Senere
Later
NeueSynchronisierung
Start ny synkronisering
Start new synchronization
EMail
E-mail:
E-mail:
NeuSynchronisierungBeschreibung
Her kan du starte en ny synkronisering.
Det er vigtigt at du skriver din rigtige e-mail adresse.
Har du allerede fået en synkroniserings kode? Gå da tilbage og opret forbindelse til din eksisterende kogebog
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
StimmeAGBZu
Jeg accepterer betingelserne
I accept the terms
AGB
Betingelser
Terms
MitBestehendemKochbuch
Forbind til eksisterende kogebog
Connect to existing Cookbook
MitBestehendemBeschreibung
Tast koden fra den første synkronisering.
Har du endnu ikke synkroniseret? Gå da tilbage og start en ny synkronisering.
Enter the code from the first synchronization.
Not synchronized yet? Just go back and start a new one.
Start
Start
Start
Zurück
Tilbage
Back
ErsteSynchronisierung
Første synkronisering
First synchronization
ErsteSynchronisierungBeschreibung
Dine opskrifter bliver nu overført til synkroniserings serveren.
Now your recipes are being uploaded to the synchronization server.
ErsteSynchroniserungErfolgreich
Første synkronisering var succesfuld
First synchronization was successful
SynchronisierungDeaktivieren
Pause synkroniseringen
Pause synchronization
SynchronisierungAktivieren
Fortsæt synkroniseringen
Resume synchronization
CodeWiederNachlesen
Du kan altid finde din kode.
You can look up the code anytime.
SynchronisierungNochTageAktiv
Synkronisering er endnu aktiv i {0} dage.
Synchronization will be active for {0} more days.
SynchronisierungTageAbgelaufen
Synkronisering er udløbet for {0} dage siden.
Synchronization has been expired for {0} days.
Registrieren
Registrering ...
Registering ...
RegistrierungFehlgeschlagen
Registrering fejlede
Registration failed
Anmelden
Logger ind ...
Logging in ...
UngültigesToken
Fejl kode prøv venligst igen
Invalid code please check again
FehlerAnmelden
Fejl ved log in: {0}
Error occured when trying to log in: {0}
SyncDatenLaden
Henter data fra server ...
Downloading data from server ...
SyncDatenHochladen
Overfører data ...
Uploading data ...
Fertig
Færdig!
Finished!
LogoutSyncro
Log ud
Logout
SyncroAbmeldenFrage
Vil du logge fuldstændigt ud af Kochbuch syncro® på denne enhed?

Derefter kan du ikke læse din syncro token, {0}, mere her. Skriv den ned hvis du stadig har brug for den.
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
RezepteWiederherstellen
Genskab {0} opskrifter
Restore {0} recipes
RezeptWiederherstellen
Genskab 1 opskrift
Restore 1 recipe
MehrAnzeigen
Vis flere
Show more
KeineGelöschtenVorhanden
Der er ingen slettede opskrifter
There are no deleted recipes
GelöschteWiederherstellenErklärung
Vælg den opskrift du ønsker at genskabe og klik på "Genskab opskrifter". Genskabte opskrifter findes stadig på listen.
Select the recipes you want to restore and click on “Restore recipes”. Restored recipes still appear in the list.
'mdlKochbuch
FehlerÖffnen
Fejl under åbning: {0}
Error while opening: {0}
FehlerSpeichern
Fejl under gem: {0}
Error while saving: {0}
Öffnen
Åbn
Open
'frmMergeConflict
KonfliktSpäterBeheben
Løs konflikt senere
Resolve conflict later
VersionÜbernehmen
Anvend denne version
Apply this version
ÄnderungskonfliktRezept
Opskrift »{0}« har flettekonflikter.
Recipe “{0}” has merge conflicts.
KonfliktErklärung
Opskrift »{0}« blev ændret lokalt og også i en anden synkroniseret Kogebog. Den anden Kogebog blev først synkroniseret med serveren.
Da ændringerne blev foretaget de samme steder i teksten, må du nu vælge, hvilken version du ønsker at beholde. Du kan også selv foretage ændringer i tekstfeltet nedenfor.
Recipe “{0}” was changed locally and also in another synchronized Cookbook. The other Cookbook synced first with the server.
Because the changes were made in the same places in the text, you must now select which version to keep. You can also make changes yourself in the text box below.
KonfliktTeileErklärung
Flettede ændringer findes i denne opskrift og er markeret med rødt:
Merge changes exist in the following red marked parts of the recipe:
MeineÄnderungen
Mine ændringer:
My changes:
ServerÄnderungen
Ændringer på serveren:
Changes on the server:
ZuÜbernehmendeVersion
Vælg hvilken version der skal beholdes:
Select which version to keep:
MeineVersion
Min version
My version
ZusammengefügteVersion
Flettet version
Merged version
ServerVersion
Version fra server
Version from server
KonfliktSpäterAuflösen
Løs konflikter senere? Alle ændringer lavet indtil videre vil blive kasseret!
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
Der er stadig konflikter i de dele af opskriften der er markeret med rød i listen til venstre. Du bør vælge dem og redigere delene markeret med {0}. Vil du markere konflikten som løst alligevel?
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
SyncroSpäterHinweis
Eller senere i fil menuen -> Konfigurer synkronisering
Or later in the file menu -> Setup synchronization
SyncroJetztEinrichten
Konfigurer Kochbuch syncro nu
Setup Kochbuch syncro now
KochbuchInfo
Kogebog info
Cookbook info
NichtMehrAnzeigen
Vis ikke igen
Do not show again
'frmSyncroExpired
TestphaseAbgelaufen
Den gratis prøveperiode af Kochbuch syncro er udløbet
Kochbuch syncro test phase expired
SpäterErinnern
Påmind mig senere
Remind me later
AbgelaufenHinweisText
Din gratis prøveperiode af Kochbuch syncro er udløbet. Synkroniseringen af dine Kogebøger er nu ophørt, indtil du fornyer din licens til Kochbuch syncro.

Bestil en licens nu for et til tre år for fortsat at holde dine opskrifter synkroniseret. Find priserne på vores hjemmeside:
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Hvis du deaktiverer Kochbuch syncro kan du manuelt aktivere den igen, efter at du har fornyet perioden.

(I fil menuen -> Konfigurer synkronisering
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
Alle
A&lle
A&ll
Keine
I&ngen
Non&e
AusgewählteImportieren
Importer det valgte
Import selected
RezepteTitel
Opskrifter
Recipes
KategorienTitel
Kategorier
Categories
MenüsTitel
Menuer
Menus
BereitsVorhanden
Findes allerede
Exists already
KategorienImportieren
Importer kategorier
Import categories
MenüsImportieren
Importer menuer
Import menus
Details
Detaljer
Details
ImportFehlerMeldung
En eller flere filer kunne ikke åbnes!
One or more files couldn’t be opened!
Import
Importer
Import
ja
Ja
yes
RezeptGleichemNamenVorhanden
Der findes allerede én opskrift med dette navn
Recipe exists with identical name
BereitsIdentischVorhanden
Identisk opskrift findes allerede
Identical recipe exists
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Tysk Engelsk Spansk Russisk Hollandsk Polsk Græsk Portugisisk Dansk Fransk Finsk Norsk (Bokmål) Italiensk Tjekkisk