Käyttäjä: Salasana:
Rekisteröidy

Käännä ohjelmia

Kielikansiot kaikkiin ohjelmiimme löytyvät tältä sivulta. Lue overview
Ennen kuin alat kääntämään, ole hyvä ja lue meidän help.
Valitse minkä ohjelman ja mille kielelle haluat kääntää:
Ohjelma: Kieli mille käännät:
Näytä kielet:
Suodata:
Sivu: Tekstejä sivua kohden:

Keittokirja:n käännös kiina:ksi

Lataa
Käännöksen valmius: 0.0% Valmis: 0; muutoksia 0; tyhjiä 382
ÜbersetzenKürzelkiinaKäännettävä teksti
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
SprachenName
Suomi
English
'frmKochbuch
Kochbuch
Keittokirja
Cookbook
mnuDatei
&Tiedosto
&File
mnuSpeichern
T&allenna
&Save
mnuSchreibgeschützt
Avaa vain luku
Open read only
NichtSchreibbar
Keittokirja ei voi avata tiedostoa käytettäväksi. Tiedosto voi olla jo käytössä.
The cook book file can’t be opened for writing because another process is accessing it.
mnuEnde
P&oistu
E&xit
mnuBearbeiten
&Muokkaa
&Edit
Rückgängig
Kumoa
Undo
RezeptDuplizieren
Monista resepti
Duplicate recipe
Wiederholen
Toista
Redo
KategorieLöschen
Poista kategoria
Delete category
RezepteHinzufügen
Lisää reseptejä
Add recipes
RezeptBearbeiten
Muokkaa reseptiä
Edit recipe
KategorieVerschieben
Siirrä kategoria
Move category
KategorienVerschieben
Siirrä kategorioita
Move categories
RezepteLöschen
Poista reseptejä
Remove recipes
KategorienLöschen
Poista kategorioita
Remove categories
mnuNeu
Uu&si resepti
&New recipe
mnuKategorienBearbeiten
&Muokkaa kategoriat
&Edit categories
RecipeDeleted
Resepti "{0}" poistettu
Recipe “{0}” deleted
mnuLöschen
P&oista resepti
D&elete recipe
RecipesDeleted
{0} reseptiä poistettu
{0} recipes deleted
Kopie
Kopioi
Copy
mnuVerschieben
S&iirrä resepti toiseen kategoriaan
&Move recipe to a different category
mnuSuchen
&Etsi
&Search
mnuRezeptablage
&Reseptivarasto
&Recipe box
mnuDrucklisteBearbeiten
&Muokkaa Reseptivarastoa
&Edit recipe box
mnuDrucklisteHinzufügen
Lisä&ä Reseptivarastoon
&Add to recipe box
mnuDrucklisteLeeren
Ty&hjennä Reseptivarasto
&Clear recipe box
mnuDrucken
Tu&losta
&Print
mnuAusgewähltesRezeptDrucken
Tu&losta valitut reseptit
&Print selected recipe
mnuAusgewählteRezepteDrucken
Tu&losta valitut reseptit
&Print selected recipes
mnuDrucklisteDrucken
Tu&losta reseptit Reseptivarastosta
P&rint recipes from recipe box
mnuExtras
T&yökalut
&Tools
mnuImportieren
T&uo
&Import
mnuExportieren
&Vie kaikki reseptit nimellä
&Export all recipes as
ExportAls
Vie nimellä {0}
Export as {0}
ExportRTF
Formatoituna tekstitiedostona (.rtf)
Formatted Textfile (.rtf)
ExportLatex
LaTex Tiedosto (.tex)
LaTeX file (.tex)
ExportWebseite
Websivu (.htm, .zip)
Website (.htm, .zip)
ExportKochbuchDatei
Keittokirjan vientitiedostona (.reze, .zip)
Cookbook export file (.reze, .zip)
mnuMenüsBearbeiten
&Muokkaa ruokalistaa
E&dit menus
mnuRezepteDrucklisteExportieren
Vie resepti Reseptivarastoon nimellä
Export recipes from recipe box as
mnuOptionen
&Asetukset
&Options
mnuHilfe
A&pua
&Help
mnuUpdateSuchen
&Etsi päivityksiä
&Search for updates
mnuUpdateHistory
Päivitys&historia
Update &history
mnuReleasenotes
Julkaisutietoja
Release notes
mnuInfo
&Muuta...
&About ...
Navigation
Navigointi
Navigation
AlleRezepte
Kaikki reseptit
All recipes
Kategorien
Kategoriat:
Categories:
Bearbeiten
muokkaa
edit
Rezept
Resepti
Recipe
Name
Nimi:
Name:
RezeptBereitsVorhanden
Tämän niminen resepti on jo ”{0}” kategoriassa.
This recipe name already exists in the “{0}” category.
Zutaten
Ainesosat:
Ingredients:
Zubereitung
Valmistaminen:
Preparation:
LinkÖffnen
Paina ”Ctrl” ja klikkaa täällä avattua linkkiä.
Press “Ctrl” and click here to open the link.
Vorschau
Selaa: kuva {0}/{1}
Preview: picture {0} of {1}
BildNichtVorhanden
Kuva ”{0}” ei ole valmiina tai tiedosto on kelvoton.
The picture “{0}” doesn’t exist or is corrupted
BildLaden
Lataa kuva
Load picture
BildHinzufügen
Lisää kuva
Add picture
BildEntfernen
Hävitä kuva
Remove picture
RezeptDrucken
Tulosta reseptit
Print recipe
Übersicht
Kaikki kuvat
Overview
BildWirklichLöschen
Hävitä kuva?
Remove picture?
BildWirklichLöschenCaption
Hävitä kuva
Remove picture
BilddateiLöschen
Hävitä kuvatiedosto kokonaan?
Delete picture file as well?
AlleBilddateien
Kaikki kuvatiedostot|{0}
All picture files|{0}
WählenSieBild
Valitse kuva:
Choose a picture:
NeuesRezept
Uusi resepti
New recipe
RezeptWirklichLöschenCaption
Hävitä resepti
Remove recipe
RezeptBereitsInDruckliste
Uusi resepti on siirretty Reseptivarastoon!
These recipes are already in the recipe box!
ZuDrucklisteHinzufügen
Lisää Reseptivarastoon
Add to recipe box
RezeptDrucklisteHinzugefügt
Resepti on lisätty Reseptivarastoon!
Recipe was added to the recipe box!
RezepteDrucklisteHinzugefügt
{0}/{1} reseptiä on lisätty Reseptivarastoon!
{0} of {1} recipes were added to the recipe box!
DrucklisteWirklichLeeren
Tyhjennä Reseptivarasto?
Clear recipe box?
DrucklisteLeeren
Tyhjennä Reseptivarasto
Clear recipe box
UngenutzteBilder
Keittokirjan kansiossa on {0} kuvaa,jotka eivät kuulu mihinkään reseptiin ({1} MiB):
{2}

Poistatko käyttämättömät kuvat?
There are {0} pictures in the cookbook folder, which don’t belong to any recipe ({1} MiB):
{2}

Delete unused pictures?
ZwischenablageImport
Reseptejä on kopioituna leikepöydälle. Tuodaanko ne?
There are recipes in the clipboard, import them?
StandardVorspeisen
Alkupalat
appetiser
StandardHauptgerichte
Pääruoka
main dish
StandardNachspeisen
Jälkiruoka
dessert
StandardKuchen
Leivonnaiset
cake
StandardDrinks
Juomat
drinks
Synchronisieren
Luo Synkronointi
Setup Synchronization
JetztSynchronisieren
Synkronoi nyt
Synchronize now
SyncroEinstellungen
Syncro asetukset
Syncro settings
NächsterRezeptKonflikt
Siirry seuraavaan ongelmareseptiin
Jump to next recipe conflict
KürzlichGelöscht
Äskettäin poistetut reseptit
Recently deleted recipes
KeinInternet
Et ole yhteydessä verkkoon. Synkronointi ei ole mahdollista.
You’re not connected to the internet. Synchronization is not possible.
SyncLäuftBaldAb
Kochbuch syncro vanhenee pian. Ole hyvä ja uudista!
Kochbuch syncro will expire soon. Please renew!
SyncAbgelaufen
Kochbuch syncro on vanhentunut!

Tilaa uudistus nyt (paina tästä ja valitset ”Syncro asetukset”)
Kochbuch syncro has expired!

Order renewal now (click here and select “Syncro settings”)
VerbindungsAufbau
Yhdistetään palvelimeen...
Connecting to server ...
ServerNichtErreichbar
Synkronointipalvelimeen ei saada yhteyttä. Yritä myöhemmin uudestaan.
The synchronization server is unavailable. Please retry later.
LetzteSynchronisierung
Viimeisin onnistunut synkronointi:
Last successful synchronization:
NochNichtSynchronisiert
Ei synkronoitu
Not synchronized yet
SynchronisierenKonflikte
{0} ongelmaa kohdattu synkronoinin aikana.
{0} conflicts encountered during synchronization.
KonfliktLösen
Ratkaise ongelma
Resolve conflict
KonfliktAufgetretenInfo
Tämän reseptin päivittäminen johti yhdistämisongelmaan. Uusi versio ladattiin synkronointipalvelimesta ja reseptiä muokattiin paikallisesti.
Refreshing this recipe resulted in a merge conflict. A new version was downloaded from the synchronization server and the recipe was edited locally.
'frmExportieren
ImportKategorie
Tuotuja
imported
ExportierenWählen
Valitse vietävä tiedosto. Kuvat viedään ”[Vie tiedostonimi] RezepteBilder” kansiosta.
Choose an export filename. The pictures will be exported to “[Export filename] RezepteBilder”.
ExportierenWählenHTM
Valitse kansio websivun index.html. Kuvat ovat alihakemistossa ”Kuvat”.
Choose a folder for the website’s index.htm. Pictures are in the subfolder “Pictures”.
ExportierenWählenRTF
Valitse vietävän tiedoston nimi.
Choose an export filename.
BilderNachZubereitung
Tulosta kuvia valmistelun jälkeen
Output pictures after preparations
NurErstesBild
Vie vain ensimmäinen kuva
Only export first picture
RTFBilderExportieren
Vie kuvia
Export pictures
FehlerBeimExport
Virhe viennissä!! {0}
Error while exporting!! {0}
ExportErfolgreich
Vienti onnistui
Export was successful
ExportDateiExisiert
Tiedosto on jo olemassa.
Ylikirjoitetaanko se?
This file already exists.
Overwrite it?
Exportieren
Vie
Export
KochbuchExportDatei
Keittokirja-vienti
Cookbook-export
Datei
Tiedosto:
File:
BilderExportieren
Vie kuvat ({0} MiB)
Export pictures ({0} MiB)
Kompression
Pak&kaus
&Compression
MenüsExportieren
Vie ruokalistat
Export menus
ZIPExport
Pakataan zip-tiedostoksi
Compress to zip file
HtmlInhaltsverzeichnis
Luo sisällysluettelo
Create a table of contents
WebsiteBilderOrdner
Kuvat
Pictures
HtmlVorschaubilder
Luo pikkukuvat
Create thumbnails
HtmlGroßeBilder
Korkeampi resoluutio linkin kuville ({0} MiB)
Link pictures with higher resolution ({0} MiB)
Ordner
Polku:
Path:
ExportHTMTitel
Reseptit
Recipes
Überschrift
Otsikko:
Title:
HtmlBildVergrößern
Klikkaa tästä suuremmaksi
Click here to enlarge
EmailExport
Lähetä vietävä tiedosto sähköpostiin
Send export file as e-mail
MailZuGroß
Vietävän tiedoston on {0} megatavua suuri. Tämä voi aiheuttaa joidenkin sähköpostien tarjoajille.
Lähetä se silti?
The export file is {0} MiB big, that can cause problems with some e-mail providers.
Send the e-mail anyway?
EmailSubject
Resepti sähköpostitse: {0} reseptiä
Recipe e-mail: {0} recipes
EmailSubject1
Resepti sähköpostitse: {0}
Recipe e-mail: {0}
EmailBodyReze
(Tekstisi)

Tämä reseptitiedosto voidaan tuoda Keittokirja ohjelmalla.
https://www.mal-was-anderes.de/xx/kochbuch
(Your text)

This recipe file can be imported with the cookbook program.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyRTF
(Tekstisi)

Tämä tiedosto on luotu Keittokirja ohjelmalla. Voit avata sen sopivalla tekstinkäsittelyohjelmalla (esim. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/xx/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can open it with any established word processor (e.g. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyLatex
(Tekstisi)

Tämä tiedosto on luotu Keittokirja ohjelmalla. Voit muuntaa sen PDF-tiedostoksi käyttäen LaTeX kääntäjää, esimerkiksi TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/xx/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
RTFFooter
Luotu Keittokirjalla osoitteesta {0}
Created with Cookbook from {0}
ExportFilterRTF
Muokattu tekstitiedosto
Formatted text file
ExportFilterLatex
LaTeX-tiedosto
LaTeX file
'frmImportieren
ImportErfolgreich
Tuonti onnistui!
{0} / {3} reseptiä, {1} / {4} ruokalistaa ja {2} / {5} kuvaa lisätty:

{6}
Import was successful!
{0} of {3} recipes, {1} of {4} menus and {2} of {5} pictures were added:

{6}
ImportierenWählen
Valitse tiedosto tuotavaksi
Choose a file to import
ImportFilterAlleImportDateien
Kaikki tuodut tiedostot
All import files
ImportFilterKochbuchDateien
Keittokirja-vienti-tiedosto
Cookbook-export-file
ImportFilterZipDateien
Zip tiedosto
Zip file
ImportFilterAlleDateien
Kaikki tiedostot
All files
Fehler
Virheitä: {0}
Error: {0}
'frmKompression
ExportBilderVerkleinern
Muuta vietäviä kuvia
Shrink exported images
Bildkompression
Kuvan pakkaus
Image compression
Qualität
Laatu:
Quality:
KompressionBeschreibung
Pidä vietävät kuvat pieninä, esim. sähköpostitusta varten, voit pakata ne JPG muotoon. Voit valita kuvan laadun liukusäätimellä.
To keep the exported images small, e.g. for mailing, you can compress them with JPG. You can set the image quality with the slider.
BildauflösungVerkleinern
Muunna kuvan kokoa
Decrease image dimension
AuflösungFür
Valitse valmiiksi asetettu koko:
Decrease image dimension to:
VorschaugrößeKochbuch
Kuvan koko keittokirjassa
Preview size in Cookbook
Hilfe
Apua
Help
HilfeNichtVorhanden
Aputiedostoa {0} ei ole!
The help file {0} doesn’t exist!
Bewertung0
Ei luokitusta
Not rated
Bewertung1
Pahanmakuinen
Tastes bad
Bewertung2
Syömäkelpoinen
Eatable
Bewertung3
Hyvän makuinen
Tastes good
Bewertung4
Herkullinen
Delicious
Bewertung5
Erittäin herkullinen
Mouth-watering
Schwierigkeit0
Ei luokitusta
Not rated
Schwierigkeit1
Idioottivarma
Foolproof
Schwierigkeit2
Helppo
Easy
Schwierigkeit3
Keskiverto
Intermediate
Schwierigkeit4
Amatööri kokki
Amateur cook
Schwierigkeit5
Ammattimainen kokki
Professional cook
RezeptInfos
Reseptin tiedot
Recipe infos
Schwierigkeitsgrad
Vaikeusaste:
Difficulty:
Personenanzahl
Annoksia:
Servings:
Vorbereitungszeit
Valmistusaika:
Preparation time:
Kochzeit
Keittoaika:
Cooking time:
TagKürzel
pv
d
StundeKürzel
h
h
MinuteKürzel
min
min
SekundeKürzel
s
s
ZeitUnlesbar
Keittokirja ei tunnista tätä aikaformaattia.
Seuraavat formaatit ovat mahdollisia:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Lähetä sähköpostia osoitteeseen flose@mal-was-anderes.de jotta Keittokirja voi tunnistaa formaatin tulevaisuudessa.
The cookbook doesn’t recognize this time formatting.
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
NichterkannteZeichen
Kaikkia merkkejä ei voitu tunnistaa:{0}
Seuraavat formaatit ovat mahdollisia:
esim.: 1h 20min; 1:20; 80

Lähetä sähköpostia osoitteeseen flose@mal-was-anderes.de jotta Keittokirja voi tunnistaa formaatin tulevaisuudessa.
Not all characters could be recognized: {0}
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
Bewertung
Luokitus:
Rating:
Quelle
Lähde{0}
Source{0}
AlleKategorien
Kaikki kategoriat
All categories
Anmerkung
Huomautus:
Annotation:
'frmOptionen
Optionen
Asetukset
Options
ÜbersetzenHelfen
Auta käännöksessä
Help translating
KategorienAusRKMM
Tuo kategoriat RK/MM/RIP/RBK stä
Import categories from RK/MM/RIP/RBK files
IntroZeigen
Näytä intro ohjelman käynnistyessä
Show intro
SonderzeichenUmwandeln
Automaattinen konvertointi erikoismerkeille (esim. 1/2 on ½)
Automatically convert special characters (e.g. 1/2 in ½)
FensterPosition
Tallenna ikkunan sijainti suljettaessa
Save window position on exit
SchreibgeschütztMerken
Muista vain luku-tila uudelleenkäynnistyessä
Remember read only mode when restarting
BeimStart
Käynnistyessä
On startup
BeimStartLetztesRezept
siirry aikaisempaan reseptiin käynnistyessä
show previously selected recipe
ErsteKategorieAnzeigen
näytä ensimmäinen kategoria
show first category
AlleRezepteAnzeigen
näytä kaikki reseptit
show all recipes
BildFensterSchließen
Näytä sulje painike kuvaikkunassa
Show close button at the picture window
SpeicherOrdnerÖffnen
Avaa tallennettu polku
Open save path
Programmsprache
Kielivalinta:
Program language:
AutoUpdate
Etsi päivitykset automaattisesti
Search for updates automatically
Voreinstellungen
Oletukset
Defaults
Schriftgröße
Fonttikoko:
Font size:
Ok
O&k
O&k
Abbrechen
O&hita
C&ancel
'frmKategorien
KategorienBearbeiten
Muokkaa Kategoriat
Edit Categories
KName
Nimi
Name
Beschreibung
Kuvaus{0}
Description{0}
RezeptAnzahl
Reseptien lukumäärä
Recipe count
Neu
&Uusi
&New
KategorieSchonVorhanden
Saman niminen kategoria on jo olemassa!
There is already a category with this name!
KategorieZusammentun
Saman niminen kategoria on jo olemassa!
Haluatko yhdistää nämä kaksi kategoriaa?
There is already a category with this name!
Do you want to merge these two categories?
Entfernen
&Hävitä
&Remove
Löschen
Poista
Delete
Vereinen
Yhdistä
Merge
KategorienVereinen
Yhdistä kategorioita
Merge categories
NeuK
Uusi kategoria
New category
CategoryDeleted
Kategoria "{0}" poistettu
Category “{0}” deleted
CategoriesDeleted
{0} kategoriaa poistettu
{0} categories deleted
'frmKategorieNameBearbeiten
KategorieBearbeiten
Muokkaa kategoria
Edit category
KategorieName
Kategorian nimi:
Category name:
NameEingeben
Kirjoita nimi!
Enter a name!
'frmDruckliste
AlleEntfernen
Hävitä kaikki
Remove all
DrucklisteBearbeiten
Muokkaa Reseptivarastoa
Edit recipe box
RezepteDrucklisteEntfernen
Hävitätkö kaikki reseptit Reseptivarastosta?
Remove all recipes from recipe box?
RezepteDrucklisteEntfernenCaption
Tyhjennä Reseptivarasto
Clear recipe box
'frmInfo
Info
Muuta {0}
About {0}
Version
Versio {0}
Version {0}
Mail
Sähköposti {0}
Mail to {0}
BitteUnterstützen
Pyydän ohjelman tukemista lahjoittamalla.
Please support our program by donating.
ÜbersetzerInfo
Suuret kiitokset ohjelman käännöksestä:
Suomi: Jorma Hurtig, Markus Koskelin, THKangas
Many thanks to our translators:
English: Flose
'frmSpenden
Spenden
Lahjoita
Donate
SpendenText
Olemme kehittäneet tätä ohjelmaa paljon myös vapaa-ajallamme ja olemme erittäin iloisia siitä jos motivoit meitä jatkamaan.
We only develop this program in our spare time and would be very happy if you motivate us to continue.
PayPalSpenden
Tee PayPal lahjoitus
Donate with PayPal
VielenDank
Erittäin paljon kiitoksia lahjoituksestasi!
Thank you very much for your donation!
'frmMenü
Menü
Ruokalista
Menu
Menüpunkt
Ruokalistan nimike:
Menu item:
MenüpunktInfo
Ruokalistan uuden nimikkeen luomiseksi lisätään ensimmäiseksi resepti ja sitten kirjoitetaan ruokalistan nimike tekstikenttään.
In order to create a new menu item first add the recipe and then write the name of the menu item into the textbox
Menüs
Ruokalistat:
Menus:
MenüDuplizieren
Monista ruokalista
Duplicate menu
RezepteMenü
Reseptit ruokalistalla:
Recipes in the menu:
Hinzufügen
Lisää
Add
Anderes
Muu
Other
RezeptImKochbuch
Resepti on keittokirjassa
Recipe is in the cookbook
ÄnderungenÜbernehmen
Käytä muutoksia?
Apply changes?
NeuMenüName
Kirjoita uusi ruokalistan nimi
Enter the new menu name
NeuMenüNameCaption
Uusi ruokalista
New menu
MenüBearbeiten
Muokkaa ruokalistan nimeä
Edit menu name
Hauptgericht
Pääruoka
Main dish
RezeptEntfernen
Hävitätkö reseptin?
Remove recipe?
RezeptEntfernenCaption
Hävitä resepti
Delete recipe
KategorieEntfernen
Hävitätkö tämän ruokalistan nimikkeen?
Remove this menu item?
KategorieEntfernenCaption
Hävitä ruokalistan nimike
Remove menu item
MenüEntfernen
Hävitä ruokalista?
Remove menu?
MenüEntfernenCaption
Hävitä ruokalista
Remove menu
'RezeptVerschieben
RezeptVerschieben
Siirrä resepti
Move recipe
RezepteVerschieben
Siirrä {0} reseptiä
Move {0} recipes
Verschieben
Siirrä
Move
'frmSuchen
Suchen
Etsi
Search
Schnellsuche
Quick search
SuchenNach
Etsi:
Search for:
Suchoptionen
Etsinnän asetukset
Search settings
GefundeneRezepte
Löydettyjä reseptejä: {0}
Found recipes: {0}
Kategorie
Kategoria:
Category:
Schließen
Su&lje
Close
SuchenBewertung
Ei reseptejä joiden luokitus on pienempi kuin:
No recipes which are rated worse than:
SuchenPersonen1
Reseptit
Recipes for
SuchenPersonen2
henkilöt.
persons.
SuchenSchwierigkeit
Ei reseptejä joiden vaikeusaste on korkeampi kuin:
No recipes more difficult than:
SuchenDauer1
Reseptit, jotka vievät enintään
Recipes which take no longer than
SuchenDauer2
minuuttia valmistella
minutes to prepare
SuchenDauerKochen2
minuuttia kokata
minutes to cook
Relevanz
Merkitys
Relevance
'frmDrucken
DruckTitel
Tulosta {0} reseptiä Reseptivarastosta
Printing {0} recipes from the recipe box
DruckTitelRezept
Reseptien tulostus
Printing recipe
lblDrucken
Valitse tulostettavan sivun näkymä resepteille:
Choose how to print the recipes:
SeitennummerDrucken
Tulosta sivunumero
Print page number
RezeptNamenZentrieren
Reseptin nimi keskitettynä
Center recipe name
DatumDrucken
Tulosta nykyinen aika
Print current date
ZutatenDrucken
Tulosta ainesosat
Print ingredients
ZubereitungDrucken
Tulosta valmistaminen
Print preparation
SeiteEinrichten
Sivun asetukset
Page setup
SchriftartÄndern
Vaihda fontti
Change font
KategorieDrucken
Tulosta kategorian nimi
Print category name
RezeptinfosDrucken
Tulosta reseptin tiedot
Print recipe infos
Trennstrichdrucken
Erota ainesosat ja valmistaminen väliviivalla
Show dividing line between ingredients and preparation
EinRezeptProSeite
Tulosta yksi resepti yhdelle sivulle
Print one recipe per page
BildDrucken
Tulosta kuva
Print picture
DruckTitelRezepte
Tulostus {0} reseptiä
Print {0} recipes
Position
Sijainti:
Position:
RechtsOben
Oikealla sivulla
top right
UntenDrunter
Alhaalla
below
GrößeManuell
Aseta kuvan koko manuaalisesti
Set size manually
Breite
Leveys:
Width:
Höhe
Korkeus:
Height:
mnuDruckvorschau
Esikats&elu
Print previe&w
DruckerEinrichten
Tulo&stinasetukset
Printer &setup
Seite
Sivu:
Page:
'frmBilderÜbersicht
frmBilderÜbersicht
Kuvien katselu
Picture overview
lblBilderHilfe
Kuvien järjestystä voi muuttaa hiirellä vetämällä.
Kuvan voi hävittää oikealla klikkauksella.
You can reorder the pictures with your mouse.
By right-clicking you can remove pictures
Zurücksetzen
Aseta
Reset
Vorschaugröße
Koko: {0}px
Previewsize: {0}px
Zoom
Zoomaus:
Zoom:
'frmRezeptUnterschied
RezeptVorhanden
Reseptejä on "{0}" valmiina
The recipe “{0}” already exists
ZubereitungGeändert
Valmistaminen on erilainen:
The preparations are different:
ZutatenGeändert
Ainesosat ovat erilaiset:
The ingredients are different:
InfosGeändert
Reseptin tiedot ovat erilaiset:
The recipe infos are different:
Überschreiben
Ylikirjoitus
Overwrite
AlsNeuHinzufügen
Lisää uusi
Add as new
Überspringen
Hyppää yli
Skip
DieseAktionImmer
Tee aina tämä toiminto
Always perform this action
'frmSync
Synchronisierung
Aloita Kochbuch syncro
Setup Kochbuch syncro
OnlineSynchronisierung
Kochbuch syncro ®
Kochbuch syncro ®
SyncroErklärung
Automaattisen verkkosynkronoinin avulla reseptisi ovat ajan tasalla ja aina mukana.
- kotona tietokoneellasi
- Android-puhelimellasi ja tabletilla
Testaa 20 päivää ilmaiseksi!
Tämän jälkeen voit jatkaa tilausta sopivaan hintaan, lisää tietoa nettisivuillamme:
With the automatic online synchronization you always have your up-to-date recipes with you.
- on your laptop at home
- on your Android phone and tablet
Test it 20 days for free!
Then extend for a favorable price, more infos on our website:
BestellenDreiJahre
Tilaa nyt
Order now
ErsteSyncErfolgreichErklärung
Ensimmäinen synkronointi onnistui!
Kuvien synkronointi saattaa viedä jonkin aikaa.
Lisää koodi muihin Keittokirjohin yhdistääksesi ne tämän kanssa
First synchronization was successful!
It might take some time for pictures to be synchronized.
Enter the code in your other Cookbooks to connect them with this one.
Später
Myöhemmin
Later
NeueSynchronisierung
Aloita uusi synkronointi
Start new synchronization
EMail
Sähköposti:
E-mail:
NeuSynchronisierungBeschreibung
Tässä voit aloittaa uuden synkronoinnin.
On äärimmäisen tärkeää että käytät oikeaa sähköpostiosoitettasi.
Onko sinulla jo synkronointikoodi? Palaa takaisin ja yhdistä Keittokirjasi.
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
StimmeAGBZu
Hyväksyn käyttöehdot
I accept the terms
AGB
Käyttöehdot
Terms
MitBestehendemKochbuch
Yhdistä valmiiseen Keittokirja
Connect to existing Cookbook
MitBestehendemBeschreibung
Kirjoita ensimmäisen synkronoinin koodisi.
Etkö ole vielä synkronoinut? Palaa takaisin ja aloita uusi.
Enter the code from the first synchronization.
Not synchronized yet? Just go back and start a new one.
Start
Aloitus
Start
Zurück
Takaisin
Back
ErsteSynchronisierung
Ensimmäinen synkronointi
First synchronization
ErsteSynchronisierungBeschreibung
Nyt reseptisi ladataan synkronointipalvelimeen
Now your recipes are being uploaded to the synchronization server.
ErsteSynchroniserungErfolgreich
Ensimmäinen synkronointi onnistui
First synchronization was successful
SynchronisierungDeaktivieren
Pysäytä synkronointi
Pause synchronization
SynchronisierungAktivieren
Jatka synkronointia
Resume synchronization
CodeWiederNachlesen
Voit tarkistaa koodisi milloin vain.
You can look up the code anytime.
SynchronisierungNochTageAktiv
Synkronointi on aktiivinen vielä {0} päivää.
Synchronization will be active for {0} more days.
SynchronisierungTageAbgelaufen
Synkronointi vanhentui {0} päivää sitten.
Synchronization has been expired for {0} days.
Registrieren
Rekisteröidään...
Registering ...
RegistrierungFehlgeschlagen
Rekisteröinti epäonnistui
Registration failed
Anmelden
Kirjaudutaan sisään...
Logging in ...
UngültigesToken
Virheelinen koodi, ole hyvä ja tarkista uudelleen
Invalid code please check again
FehlerAnmelden
Virhe tapahtui kirjautuessa sisään: {0}
Error occured when trying to log in: {0}
SyncDatenLaden
Ladataan dataa palvelimesta...
Downloading data from server ...
SyncDatenHochladen
Ladataan dataa...
Uploading data ...
Fertig
Valmis!
Finished!
LogoutSyncro
Kirjaudu ulos
Logout
SyncroAbmeldenFrage
Haluatko kirjautua kokonaan ulos Kochbuch synco®sta tällä laitteella?

Tämän jälkeen et voit lukea synkronointikoodiasi, {0}, enää täällä. Kirjoita se muistiin jos vielä tarvitset sitä.
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
RezepteWiederherstellen
Palauta {0} reseptiä
Restore {0} recipes
RezeptWiederherstellen
Palauta 1 resepti
Restore 1 recipe
MehrAnzeigen
Näytä lisää
Show more
KeineGelöschtenVorhanden
Ei poistettuja reseptejä
There are no deleted recipes
GelöschteWiederherstellenErklärung
Valitse reseptit jotka haluat palauttaa ja paina ”Palauta reseptit”. Palautetut reseptit näkyvät edelleen listassa.
Select the recipes you want to restore and click on “Restore recipes”. Restored recipes still appear in the list.
'mdlKochbuch
FehlerÖffnen
Virheitä avatessa: {0}
Error while opening: {0}
FehlerSpeichern
Virheitä tallennettaessa: {0}
Error while saving: {0}
Öffnen
Avaa
Open
'frmMergeConflict
KonfliktSpäterBeheben
Ratkaise ongelma myöhemmin
Resolve conflict later
VersionÜbernehmen
Ota käyttöön tässä versiossa
Apply this version
ÄnderungskonfliktRezept
Reseptillä ”{0}” on ongelmia yhdistäytymisessä.
Recipe “{0}” has merge conflicts.
KonfliktErklärung
Reseptiä ”{0}” muokattiin paikallisesti sekä toisessa synkronoidussa Keittokirjassa. Toinen Keittokirja synkronoi ensin palvelimeen.
Koska muutoksia tehtiin samaan tekstiin, sinun täytyy nyt valita kumman version pidät. Voit myös tehdä muutoksia itse tekstilaatikkoon alapuolella.
Recipe “{0}” was changed locally and also in another synchronized Cookbook. The other Cookbook synced first with the server.
Because the changes were made in the same places in the text, you must now select which version to keep. You can also make changes yourself in the text box below.
KonfliktTeileErklärung
Yhdistämismuutokset näkyvät punaisella merkittyinä reseptissä:
Merge changes exist in the following red marked parts of the recipe:
MeineÄnderungen
Minun tekemät muutokset:
My changes:
ServerÄnderungen
Muutokset palvelimesta:
Changes on the server:
ZuÜbernehmendeVersion
Valitse kumman version pidät:
Select which version to keep:
MeineVersion
Minun versio
My version
ZusammengefügteVersion
Yhdistetty versio
Merged version
ServerVersion
Versio palvelimesta
Version from server
KonfliktSpäterAuflösen
Ratkaise ongelma myöhemmin? Kaikki muutokset unohdetaan!
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
Reseptissä on edelleen ongelmia, mitkä ovat merkitty listaan vasemmalla punaisella. Sinun pitäisi valita ne ja muokata kohdat jotka on merkitty {0}. Haluatko merkata nämä ongelmat ratkaistuiksi?
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
SyncroSpäterHinweis
Tai myöhemmin menemällä Tiedosto -> Luo synkronointi
Or later in the file menu -> Setup synchronization
SyncroJetztEinrichten
Luo Kochbuch syncro nyt
Setup Kochbuch syncro now
KochbuchInfo
Keittokirja info
Cookbook info
NichtMehrAnzeigen
Älä näytä uudestaan
Do not show again
'frmSyncroExpired
TestphaseAbgelaufen
Kochbuch syncro kokeiluversio on vanhentunut
Kochbuch syncro test phase expired
SpäterErinnern
Muistuta myöhemmin
Remind me later
AbgelaufenHinweisText
Kochbuch syncron kokeiluversio on vanhentunut. Keittokirjasi synkronointi on lopetettu kunnes tilaat uuden Kochbuch syncron.

Tilaa jatkoa yhdestä kolmeen vuoteen pitääksesi reseptisi ajan tasalla ja aina mukana.

Voit myös löytää hintamme nettisivuiltamme:
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Jos otat Kochbuch syncron pois käytöstä, sinun täytyy itse aktivoida uudestaan kun olet tilannut pidennyksen.
(Tiedosto -> Luo synkronointi)
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
Alle
K&aikki
A&ll
Keine
E&i yhtään
Non&e
AusgewählteImportieren
Tuonti valittu
Import selected
RezepteTitel
Reseptit
Recipes
KategorienTitel
Kategoriat
Categories
MenüsTitel
Ruokalistat
Menus
BereitsVorhanden
On jo olemassa
Exists already
KategorienImportieren
Tuo kategorioita
Import categories
MenüsImportieren
Tuo ruokalistoja
Import menus
Details
Tiedot
Details
ImportFehlerMeldung
Yhtä tai useampaa kansiota ei voitu avata!
One or more files couldn’t be opened!
Import
Tuo
Import
ja
Kyllä
yes
RezeptGleichemNamenVorhanden
Samanniminen resepti on jo olemassa
Recipe exists with identical name
BereitsIdentischVorhanden
Samanlainen resepti on jo olemassa
Identical recipe exists
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
saksa englanti espanja venäjä hollanti puola kreikka portugali tanska ranska suomi Norwegisch (Bokmål) italia Tschechisch