Benutzer: Passwort:
Registrieren

Programme Übersetzen

Auf dieser Seite befinden sich alle Sprachdateien unserer Programme. Zur Übersicht
Bevor Sie mit dem Übersetzen anfangen, lesen Sie bitte unsere Hilfe durch.
Wählen Sie hier welches Programm und welche Sprache Sie übersetzen wollen:
Sonderzeichen:
Õõ
Ää
Öö
Üü
šž
Programm: Zu übersetzende Sprache:
Anzuzeigende Sprachen:
Filter:
Seite: Anzahl pro Seite:

Übersetzung des Kochbuch auf Estnisch

Download
Vollständigkeit der Übersetzung: 83.8% Fertig eingegeben: 320; Änderungen: 0; Leere: 62
ÜbersetzenKürzelEstnischZu übersetzender Text
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
NichtSchreibbar
Soubor nelze otevřít, neboť jej využívá jiný proces.
The cook book file can’t be opened for writing because another process is accessing it.
Vorschau
Náhled: Obrázek {0} z {1}
Preview: picture {0} of {1}
RezeptBereitsInDruckliste
Tyto recepty jsou již ve Skupině receptů obsaženy!
These recipes are already in the recipe box!
RezepteDrucklisteHinzugefügt
{0} z {1} receptů byly přidány do Skupiny receptů!
{0} of {1} recipes were added to the recipe box!
NächsterRezeptKonflikt
Přejít na další konflikt receptů
Jump to next recipe conflict
SynchronisierenKonflikte
{0} konfliktů, ke kterým došlo během synchronizace.
{0} conflicts encountered during synchronization.
KonfliktAufgetretenInfo
Obnovením receptu došlo k sloučení konfliktů. Nová verze receptu byla stažena ze serveru.
Refreshing this recipe resulted in a merge conflict. A new version was downloaded from the synchronization server and the recipe was edited locally.
'frmExportieren
ExportierenWählen
Zadejte jméno souboru. Obrázky budou exportovány do “[Jméno souboru] RezepteBilder”.
Choose an export filename. The pictures will be exported to “[Export filename] RezepteBilder”.
ExportierenWählenHTM
Vyberte adresár pro index.htm. Obrázky jsou uloženy v podsložce “Obrázky”.
Choose a folder for the website’s index.htm. Pictures are in the subfolder “Pictures”.
ExportierenWählenRTF
Zadejte jméno exportovaného souboru.
Choose an export filename.
BilderNachZubereitung
Výstup obrázků po úpravě
Output pictures after preparations
HtmlGroßeBilder
Odkaz na obrázky ve vysokém rozlišení ({0} MiB)
Link pictures with higher resolution ({0} MiB)
Ordner
Cesta:
Path:
MailZuGroß
Exportovaný soubor je {0} MiB velký, což může být problém u některých email providerů.
Chcete opravdu email odeslat?
The export file is {0} MiB big, that can cause problems with some e-mail providers.
Send the e-mail anyway?
EmailSubject
Email s receptem: {0} recepty
Recipe e-mail: {0} recipes
EmailSubject1
Email s receptem: {0}
Recipe e-mail: {0}
EmailBodyReze
(Tvůj text)

Tyto recepty lze importovat pomocí programu.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
(Your text)

This recipe file can be imported with the cookbook program.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyRTF
(Tvůj text)

Tento recept byl vytvořen v programu Cookbook. Můžete ho otevřít pomocí textového editoru (např. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can open it with any established word processor (e.g. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyLatex
(Tvůj text)

Tento recept byl vytvořen v programu Cookbook. Můžete ho převést na PDF pomocí LaTeX kompilátoru (např. TeX Live).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
RTFFooter
Vytvořeno v programu Cookbook od {0}
Created with Cookbook from {0}
'frmImportieren
ImportErfolgreich
Import byl úspěšný!
{0} z {3} receptů, {1} z {4} menu a {2} z {5} obrázků byly přidány:


{6}
Import was successful!
{0} of {3} recipes, {1} of {4} menus and {2} of {5} pictures were added:

{6}
ImportierenWählen
Vyber soubor k importu
Choose a file to import
'frmKompression
Bildkompression
Komprese obrázku
Image compression
KompressionBeschreibung
K zachování malé velikosti exportovaných obrázků (např. pro email) můžeze provést kompresi do JPG. Kvalitu nastavte posuvníkem.
To keep the exported images small, e.g. for mailing, you can compress them with JPG. You can set the image quality with the slider.
ZeitUnlesbar
Nebyl rozpoznán formát času.
Jsou možné tyto formáty:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Zašlete email s formátováním na flose@mal-was-anderes.de, abychom ho mohli v budoucnu přidat.
The cookbook doesn’t recognize this time formatting.
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
NichterkannteZeichen
Nebyly rozpoznány všechny znaky: {0}
Jsou možné tyto formáty:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Zašlete email s formátováním na flose@mal-was-anderes.de, abychom ho mohli v budoucnu přidat.
Not all characters could be recognized: {0}
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
'frmOptionen
SchreibgeschütztMerken
Při restartu zapamatovat nastavení Pouze pro čtení
Remember read only mode when restarting
SpeicherOrdnerÖffnen
Otevřít cestu uložení
Open save path
'frmKategorien
RezeptAnzahl
Počet receptů
Recipe count
CategoryDeleted
Kategorie “{0}” smazány
Category “{0}” deleted
CategoriesDeleted
{0} kategorií bylo smazáno
{0} categories deleted
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
DrucklisteBearbeiten
Upravit skupinu receptů
Edit recipe box
RezepteDrucklisteEntfernen
Odstranit všechni recepty ze Skupiny receptů?
Remove all recipes from recipe box?
RezepteDrucklisteEntfernenCaption
Vyčistit Skupinu receptů
Clear recipe box
'frmInfo
'frmSpenden
'frmMenü
Menüpunkt
Položka nabídky:
Menu item:
MenüpunktInfo
Chcete-li vytvořit novou položku, nejprve přidejte recept a potom napište název položky do textového pole.
In order to create a new menu item first add the recipe and then write the name of the menu item into the textbox
MenüDuplizieren
Duplicitní menu
Duplicate menu
'RezeptVerschieben
'frmSuchen
Schnellsuche
Quick search
SuchenBewertung
Žádné recepty hodnocené horší než:
No recipes which are rated worse than:
SuchenSchwierigkeit
Žádné recepty obtížnější než:
No recipes more difficult than:
'frmDrucken
DruckTitel
Vytisknout {0} recepty ze Skupiny receptů
Printing {0} recipes from the recipe box
mnuDruckvorschau
Náhle&d před tiskem
Print previe&w
DruckerEinrichten
&Nastavení tisku
Printer &setup
'frmBilderÜbersicht
lblBilderHilfe
Změnit pořadí obrázků můžete pomocí myši.
Kliknutím pravým tlačítkem myši můžete obrázky odebrat.
You can reorder the pictures with your mouse.
By right-clicking you can remove pictures
Vorschaugröße
Velikos náhledu: {0}px
Previewsize: {0}px
'frmRezeptUnterschied
'frmSync
SyncroErklärung
S online synchronizací máte v programu vždy aktuální recepty.
- V notebooku,
- v Android telefonu či tabletu
Vyzkoušejte synchronizaci na 20 dní zdarma!
Poté si ji můžete zaplatit za příznivou cenu. Pro více informací navštivte náš web:
With the automatic online synchronization you always have your up-to-date recipes with you.
- on your laptop at home
- on your Android phone and tablet
Test it 20 days for free!
Then extend for a favorable price, more infos on our website:
ErsteSyncErfolgreichErklärung
První synchronizace byla úspěšná!
Synchronizace obrázků může chvíli trvat.
Pro propojení všech programů Cookbooks vložte synchronizační kód.
First synchronization was successful!
It might take some time for pictures to be synchronized.
Enter the code in your other Cookbooks to connect them with this one.
NeuSynchronisierungBeschreibung
Zde začněte novou synchronizaci.
Zadejte platnou emailovou adresu.
Máte již synchronizační kód? Vraťte se zpět a připojte se k existující synchronizaci.
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
MitBestehendemBeschreibung
Zadejte kód z první synchronizace.
Dosud nesynchronizováno? Vraťte se a začněte novou synchronizaci.
Enter the code from the first synchronization.
Not synchronized yet? Just go back and start a new one.
ErsteSynchronisierungBeschreibung
Nyní jsou Vaše recepty synchronizovány.
Now your recipes are being uploaded to the synchronization server.
CodeWiederNachlesen
Kód lze kdykoliv vyhledat.
You can look up the code anytime.
SyncroAbmeldenFrage
Chcete se v toto zařízení odhlásit ze synchronizace Kochbuch synco®?

Poté nebude možno číst synchronizační token {0}. Pokud jej potřebujete, zapište si jej.
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
'mdlKochbuch
'frmMergeConflict
ÄnderungskonfliktRezept
Recept “{0}” má problém se sloučením.
Recipe “{0}” has merge conflicts.
KonfliktErklärung
Recept “{0}” byl změněn jak lokálně, tak v synchronizaci Cookbook. Ostatní Cookbook se budou synchronizovat.
Protože změny byly provedeny v textu na stejných místech, musíte nyní vybrat, kterou verzi chcete zachovat. Změny můžete provést také sami v textovém poli níže.
Recipe “{0}” was changed locally and also in another synchronized Cookbook. The other Cookbook synced first with the server.
Because the changes were made in the same places in the text, you must now select which version to keep. You can also make changes yourself in the text box below.
KonfliktTeileErklärung
Změny ve sloučených souborech jsou vyznačeny červeně:
Merge changes exist in the following red marked parts of the recipe:
ZusammengefügteVersion
Sloučená verze
Merged version
ServerVersion
Verze ze serveru
Version from server
KonfliktSpäterAuflösen
Chcete vyřečit konflik později? Všechny doposud provedené změny nebudou uloženy!
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
V červeně označených receptech jsou stále nevyřešené konflikty. Měli byste dané konflikty vyřešit {0}. Chcete je označit na vyřešené?
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
SyncroSpäterHinweis
Nebo později v nabídce Soubor -> Synchronizace
Or later in the file menu -> Setup synchronization
'frmSyncroExpired
AbgelaufenHinweisText
Vaše testovací období Kochbuch syncro vypršelo. Synchronizace je pozastavena dokud ji neprodloužíte.

Předplaťte si synchronizaci na 1-3 roky, Vaše recepty budou na všech Vašich zařízeních aktuální.

Ceny najdete na našich internetových stránkách:
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Pokud deaktivujete synchronizaci Kochbuch syncro, po objednání ji budete muset aktivovat ručně.
(nabídka Soubor -> Synchronizace)
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Deutsch Englisch Spanisch Russisch Niederländisch Polnisch Griechisch Portugiesisch Dänisch Französisch Finnisch Norwegisch (Bokmål) Italienisch Tschechisch