Bruker: Passord:
Registrer

Oversett programmer

Språkfilene til alle våre programmer finnes på dette nettstedet. Se oversikt
Før du begynner å oversette bør du lese vår hjelp.
Velg hvilke programmer og hvilke språk du ønsker å oversette:
Sonderzeichen:
Õõ
Ää
Öö
Üü
šž
Program: Språk som skal oversettes:
Vis språk:
Filter:
Side: Fraser per side:

Oversetting av Kokebok til Estisk

Last ned
Ferdigstillelsesgrad for oversettelsen 84.0% Fullført: 320; endringer: 0; tomme: 61
ÜbersetzenKürzelEstiskTekst som skal oversettes
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
NichtSchreibbar
Kokebokfilen kan ikke åpnes for skriving da den brukes av en annen prosess.
The cook book file can’t be opened for writing because another process is accessing it.
Vorschau
Forhåndsvis: bilde {0} av {1}
Preview: picture {0} of {1}
RezeptBereitsInDruckliste
Disse oppskriftene finnes allerede i oppskriftsboksen!
These recipes are already in the recipe box!
RezepteDrucklisteHinzugefügt
{0} av {1} opppskrifter ble lagt til i oppskriftsboksen!
{0} of {1} recipes were added to the recipe box!
NächsterRezeptKonflikt
Gå til neste oppskriftkonflikt
Jump to next recipe conflict
SynchronisierenKonflikte
{0} konflikter oppstod under synkroniseringen.
{0} conflicts encountered during synchronization.
KonfliktAufgetretenInfo
Oppdateringen av denne oppskriften medføre en flette-konflikt. En ny version ble hentet fra synkroniseringstjeneren og oppskriften ble redigert lokalt.
Refreshing this recipe resulted in a merge conflict. A new version was downloaded from the synchronization server and the recipe was edited locally.
'frmExportieren
ExportierenWählen
Velg et eksportfilnavn. Bildene blir eksportert til "[Eksport filnavn] RezepteBilder".
Choose an export filename. The pictures will be exported to “[Export filename] RezepteBilder”.
ExportierenWählenHTM
Velg en mappe for nettstedets index.htm. Bilder finnes i undermappen "Bilder".
Choose a folder for the website’s index.htm. Pictures are in the subfolder “Pictures”.
ExportierenWählenRTF
Velg et filnavn for eksporten.
Choose an export filename.
BilderNachZubereitung
Bilder etter forberedelser
Output pictures after preparations
HtmlGroßeBilder
Lenk bilder med høyere oppløsning ({0} MiB)
Link pictures with higher resolution ({0} MiB)
Ordner
Sti:
Path:
MailZuGroß
Eksportfilen er {0} MB stor, dette kan gi problemer med enkelte e-postleverandører.
Vil du allikevel sende som e-post?
The export file is {0} MiB big, that can cause problems with some e-mail providers.
Send the e-mail anyway?
EmailSubject
Oppskrift e-post: {0} oppskrift
Recipe e-mail: {0} recipes
EmailSubject1
Oppskrift e-post: {0}
Recipe e-mail: {0}
EmailBodyReze
(Din tekst)

Denne oppskriftsfilen kan importeres med kokebokprogrammet.
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file can be imported with the cookbook program.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyRTF
(Din tekst)

Denne oppskriftsfilen ble laget med kokebokprogramet. Den kan åpnes med alle kjente tekstbehandlere (f.eks. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can open it with any established word processor (e.g. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyLatex
(Din tekst)

Denne oppskriftsfilen ble laget med kokebokprogramet. Du kan konvertere den til en PDF-fil med en LaTeX kompilator, f.eks. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
RTFFooter
Laget med Kokebok fra {0}
Created with Cookbook from {0}
'frmImportieren
ImportErfolgreich
Importen utført!
{0} av {3} oppskrifter, {1} av {4} menyer og {2} av {5} bilder er lagt til:

{6}
Import was successful!
{0} of {3} recipes, {1} of {4} menus and {2} of {5} pictures were added:

{6}
ImportierenWählen
Velg en fil som skal importeres
Choose a file to import
'frmKompression
Bildkompression
Bildekomprimering
Image compression
KompressionBeschreibung
For å holde ekporterte bilder små, f.eks. for utsending, kan du komprimera dem med JPG. Du kan velge bildekvalitet med glidebryteren.
To keep the exported images small, e.g. for mailing, you can compress them with JPG. You can set the image quality with the slider.
ZeitUnlesbar
Kokeboken kjenner ikke igjen denne tidsformateringen.
Følgende format er mulige:
F.eks.: 1tim 20min; 1:20; 80

Vennligst send ditt format på epost til flose@mal-was-anderes.de slik at kokeboken kan gjenkjenne det i fremtiden.
The cookbook doesn’t recognize this time formatting.
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
NichterkannteZeichen
Kunne ikke gjenkjenne alle tegn: {0}
Følgende format er mulige:
F.eks.: 1h 20min; 1:20; 80

Vennligst send ditt format på epost til flose@mal-was-anderes.de slik at kokeboken kan gjenkjenne det i fremtiden.
Not all characters could be recognized: {0}
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
'frmOptionen
SchreibgeschütztMerken
Husk skrivebeskyttet modus ved omstart
Remember read only mode when restarting
SpeicherOrdnerÖffnen
Åpne lagringsmappen
Open save path
'frmKategorien
RezeptAnzahl
Ant. oppskrifter
Recipe count
CategoryDeleted
Kategori "{0}" er slettet
Category “{0}” deleted
CategoriesDeleted
{0} kategorier er slettet
{0} categories deleted
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
DrucklisteBearbeiten
Rediger oppskriftsboks
Edit recipe box
RezepteDrucklisteEntfernen
Vil du fjerne alle oppskrifter fra oppskriftsboksen?
Remove all recipes from recipe box?
RezepteDrucklisteEntfernenCaption
Tøm oppskriftsboksen
Clear recipe box
'frmInfo
'frmSpenden
'frmMenü
Menüpunkt
Menyelement:
Menu item:
MenüpunktInfo
For å lage et nytt menyelement legger du først til oppskriften, og så skriver du navnet på menyelementet i tekstboksen
In order to create a new menu item first add the recipe and then write the name of the menu item into the textbox
MenüDuplizieren
Dupliser meny
Duplicate menu
'RezeptVerschieben
'frmSuchen
SuchenBewertung
Ingen oppskrifter som er vurdert som dårligere enn:
No recipes which are rated worse than:
SuchenSchwierigkeit
Ingen oppskrifter som er vanskeligere enn:
No recipes more difficult than:
'frmDrucken
DruckTitel
Skriver ut {0} oppskrift fra oppskriftsboksen
Printing {0} recipes from the recipe box
mnuDruckvorschau
&Forhåndsvis
Print previe&w
DruckerEinrichten
Skriver&instillinger
Printer &setup
'frmBilderÜbersicht
lblBilderHilfe
Du kan endre rekkefølgen på bildene med musen.
Du kan fjerne bilder ved å høyreklikke.
You can reorder the pictures with your mouse.
By right-clicking you can remove pictures
Vorschaugröße
Forhåndsvisning størrelse: {0}px
Previewsize: {0}px
'frmRezeptUnterschied
'frmSync
SyncroErklärung
Med automatisk onlinesynkronisering har du alltid dine oppdaterte oppskrifter med deg.
- på din bærbare PC hjemme
- på din Android-telefon og nettbrett
Test det 20 dagar gratis!
Siden har du muligheten til å forlenge til en fordelaktig pris, mer information på vår hjemmeside:
With the automatic online synchronization you always have your up-to-date recipes with you.
- on your laptop at home
- on your Android phone and tablet
Test it 20 days for free!
Then extend for a favorable price, more infos on our website:
ErsteSyncErfolgreichErklärung
Første synkronisering utført!
Det kan ta litt tid før bilder synkroniseras.
Angi koden i dine andre kokebøker for å koble dem til denne.
First synchronization was successful!
It might take some time for pictures to be synchronized.
Enter the code in your other Cookbooks to connect them with this one.
NeuSynchronisierungBeschreibung
Her kan du starte en ny synkronisering.
Det er absolutt nødvendig at du angir din faktiske e-postadresse!
Har du allerede fått en synkroniseringskode? Da er det bara å gå tilbake og koble til din eksisternde kokebok.
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
MitBestehendemBeschreibung
Angi koden fra den første synkroniseringen.
Ikke synkronisert enda? Gå tilbake og start en ny synkronisering.
Enter the code from the first synchronization.
Not synchronized yet? Just go back and start a new one.
ErsteSynchronisierungBeschreibung
Dine oppskrifter lastes nå opp til synkroniseringstjeneren.
Now your recipes are being uploaded to the synchronization server.
CodeWiederNachlesen
Du kan se denne koden på nytt her når som helst.
You can look up the code anytime.
SyncroAbmeldenFrage
Vil du logge ut helt fra Kochbuch syncro® på denne enheten?

Da vil du ikke kunne lese din synkroniseringskode, {0}, her lenger. Skriv den ned i tillfelle du trenger den seinere.
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
'mdlKochbuch
'frmMergeConflict
ÄnderungskonfliktRezept
Oppskrift "{0}" har konflikter
Recipe “{0}” has merge conflicts.
KonfliktErklärung
Oppskrift "{0}" er endret lokalt og i en annen synkronisert kokebok. Den andre kokeboken synkroniserte først med tjeneren.
Ettersom endringene var på samma sted i teksten må du velg hvilken versjon du vil beholde. Du kan også endre selv i tekstruten nedenfor.
Recipe “{0}” was changed locally and also in another synchronized Cookbook. The other Cookbook synced first with the server.
Because the changes were made in the same places in the text, you must now select which version to keep. You can also make changes yourself in the text box below.
KonfliktTeileErklärung
Følgende røde markeringer i oppskriften har konflikter
Merge changes exist in the following red marked parts of the recipe:
ZusammengefügteVersion
Flettet versjon
Merged version
ServerVersion
Tjenerens versjon
Version from server
KonfliktSpäterAuflösen
Vil du håndtere konflikt seinere? Alle endringer så langt vil bli borte!
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
Det finnes fortsatt konflikter i deler av oppskriften som er markert med rödt i listen til venstre. Du bør velge dem og ändra de delene som er markert med {0}. Vil du allikevel markere konflikten som løst?
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
SyncroSpäterHinweis
Eller seinere i filmenyen -> Sett opp synkronisering
Or later in the file menu -> Setup synchronization
'frmSyncroExpired
AbgelaufenHinweisText
Testperioden for Kochbuch syncro har gått ut. Synkronisering av dine kokebøker har nå opphørt til du fornyer din kokbok syncro.

Bestill en forlengelse nå for ett til tre år for å fortsette å ha dina oppdaterte oppskrifter med deg.

Du kan finne prisene på vår hjemmeside:
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Om du deaktiverar Kochbuch syncro må du aktivera den manuelt på nytt etter at du bestilt en forlengelse.
(I filmenyen -> Sett opp synkronisering)
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Tysk Engelsk Spansk Russisk Nederlandsk Polsk Gresk Portugisisk Dansk Fransk Fisnk Norsk Bokmål Italiensk Tsjekkisk