Gebruiker Paswoord
Registreren

Vertaal programma's

Al onze programma files staan op deze site. Zie overzicht.
Alvorens te vertalen s.v.p. lees eerst hulp.
Kies een programma en taal welke u wilt vertalen:
Sonderzeichen:
Õõ
Ää
Öö
Üü
šž
Programma: Vertaling taal:
Toon talen:
Filter:
Pagina: Zinnen per pagina

Vertaling van Kookboek naar Estlands

Download
Vertaling compleet: 84.0% Compleet: 320; wijzigingen: 0; leeg: 61
ÜbersetzenKürzelEstlandsVertaling tekst
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
NichtSchreibbar
Kookboek bestand kan niet geopend worden, het is mogelijk door een ander proces in gebruik.
The cook book file can’t be opened for writing because another process is accessing it.
Vorschau
Voorbeeld: Afb. {0} van {1}
Preview: picture {0} of {1}
RezeptBereitsInDruckliste
Deze recepten bevinden zich reeds in de receptenbox!
These recipes are already in the recipe box!
RezepteDrucklisteHinzugefügt
{0} van {1} Recepten werden aan receptenbox toegevoegd!
{0} of {1} recipes were added to the recipe box!
NächsterRezeptKonflikt
Ga naar volgend conflict
Jump to next recipe conflict
SynchronisierenKonflikte
{0} conflict opgetreden tijdens synchronisatie
{0} conflicts encountered during synchronization.
KonfliktAufgetretenInfo
Conflict bij het verversen van dit recept. Een nieuwe versie werd gedownload van de synchronisatie server en het recept werd lokaal bijgewerkt.
Refreshing this recipe resulted in a merge conflict. A new version was downloaded from the synchronization server and the recipe was edited locally.
'frmExportieren
ExportierenWählen
Voer een export bestandsnaam in. De afbeeldingen worden in de submap "[Naam van het Exportbestand] RezepteBilder" geëxporteerd.
Choose an export filename. The pictures will be exported to “[Export filename] RezepteBilder”.
ExportierenWählenHTM
Kies een map voor de website index.htm. Afbeeldingen staan in de submap "Afbeeldingen".
Choose a folder for the website’s index.htm. Pictures are in the subfolder “Pictures”.
ExportierenWählenRTF
Kies een bestandsnaam.
Choose an export filename.
BilderNachZubereitung
Output foto's na de bereiding.
Output pictures after preparations
HtmlGroßeBilder
Koppel foto's met een hogere resolutie ({0} MiB)
Link pictures with higher resolution ({0} MiB)
Ordner
Map:
Path:
MailZuGroß
Het exportbestand is {0} Mib groot, het kan bij sommige emailproviders tot problemen komen.
Deze email toch verzenden?
The export file is {0} MiB big, that can cause problems with some e-mail providers.
Send the e-mail anyway?
EmailSubject
Recept email: {0} recepten
Recipe e-mail: {0} recipes
EmailSubject1
Recept email: {0}
Recipe e-mail: {0}
EmailBodyReze
(Eigen tekst)

Dit recept bestand kan met het programma "Kookboek" geïmporteerd worden.
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file can be imported with the cookbook program.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyRTF
(Eigen tekst)

Dit recept bestand werd met het programma "Kookboek" gemaakt. Dit kan met de gangbare tekstverwerkers (z.B LibreOffice Writer, Word, Wordpad) geopend worden.
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can open it with any established word processor (e.g. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyLatex
(Eigen tekst)

Dit recept bestand met het programma "Kookboek" gemaakt. U kunt converteren naar een PDF bestand door gebruik te maken van LaTex Compiler, v.b. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
RTFFooter
Gemaakt met "Kookboek" van {0}
Created with Cookbook from {0}
'frmImportieren
ImportErfolgreich
Importeren is geslaagd!
Er werden {0} van {3} Recepten, {1} van {4} Menu's en {2} van {5} afbeeldingen geïmporteerd:

{6}
Import was successful!
{0} of {3} recipes, {1} of {4} menus and {2} of {5} pictures were added:

{6}
ImportierenWählen
Selecteer een bestand om te importeren
Choose a file to import
'frmKompression
Bildkompression
Afbeeldingscompressie
Image compression
KompressionBeschreibung
Om de te exporteren afbeeldingen klein te houden, bijvoorbeeld om ze per email te versturen, kun je ze comprimeren als JPG. Stel de afbeeldingskwaliteit in met de schuifbalk.
To keep the exported images small, e.g. for mailing, you can compress them with JPG. You can set the image quality with the slider.
ZeitUnlesbar
Tijdsaanduiding onbekend voor Kookboek.
Gebruik de volgende aanduidingen:
b.v. 1uur 20min; 1:20; 80

Mail svp uw tijdsaanduiding naar flose@mal-was-anderes.de zodat Kookboek het kan invoeren.
The cookbook doesn’t recognize this time formatting.
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
NichterkannteZeichen
Niet alle karakters worden herkend:{0}
Alleen de volgende aanduidingen:
b.v. 1h 20min; 1:20; 80

Mail svp uw tijdsaanduiding naar flose@mal-was-anderes.de zodat Kookboek het kan invoeren.
Not all characters could be recognized: {0}
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
'frmOptionen
SchreibgeschütztMerken
Bij herstart enkel "alleen lezen" status
Remember read only mode when restarting
SpeicherOrdnerÖffnen
Bestandsmap openen
Open save path
'frmKategorien
RezeptAnzahl
Aantal
Recipe count
CategoryDeleted
Categorie "{0}" verwijdert
Category “{0}” deleted
CategoriesDeleted
{0} categorieën verwijdert
{0} categories deleted
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
DrucklisteBearbeiten
Receptenbox bewerken
Edit recipe box
RezepteDrucklisteEntfernen
Alle recepten uit de Receptenbox verwijderen?
Remove all recipes from recipe box?
RezepteDrucklisteEntfernenCaption
Receptenbox legen
Clear recipe box
'frmInfo
'frmSpenden
'frmMenü
Menüpunkt
Menu onderdeel:
Menu item:
MenüpunktInfo
Om een nieuw onderdeel aan een menu toe te voegen, voeg eerst het recept toe en schrijf dan de naam van het onderdeel in het Tekstveld.
In order to create a new menu item first add the recipe and then write the name of the menu item into the textbox
MenüDuplizieren
Kopieer menu
Duplicate menu
'RezeptVerschieben
'frmSuchen
SuchenBewertung
Geen recepten, die lager beoordeeld zijn als:
No recipes which are rated worse than:
SuchenSchwierigkeit
Geen recepten, die moeilijker zijn als:
No recipes more difficult than:
'frmDrucken
DruckTitel
{0} recepten van uit receptenbox afdrukken
Printing {0} recipes from the recipe box
mnuDruckvorschau
Voorbeeld
Print previe&w
DruckerEinrichten
Eigenschappen
Printer &setup
'frmBilderÜbersicht
lblBilderHilfe
De afbeeldingen kunnen met de muis verschoven worden.
Met de rechtermuisknop kunnen afbeeldingen verwijderd worden.
You can reorder the pictures with your mouse.
By right-clicking you can remove pictures
Vorschaugröße
Voorbeeld grote: {0}px
Previewsize: {0}px
'frmRezeptUnterschied
'frmSync
SyncroErklärung
Met de automatische online synchronisatie heb je altijd je bijgewerkte recepten bij je.
- op je laptop thuis
- op je Android telefoon en tablet
Probeer het gratis gedurende 20 dagen!
Verleng daarna tegen een lage prijs, meer info op onze website:
With the automatic online synchronization you always have your up-to-date recipes with you.
- on your laptop at home
- on your Android phone and tablet
Test it 20 days for free!
Then extend for a favorable price, more infos on our website:
ErsteSyncErfolgreichErklärung
Eerste synchronisatie was geslaagd!
Het zal enige tijd duren om alle afbeeldingen te synchroniseren.
Voer de code in je andere Kookboeken in om ze te verbinden met deze.
First synchronization was successful!
It might take some time for pictures to be synchronized.
Enter the code in your other Cookbooks to connect them with this one.
NeuSynchronisierungBeschreibung
U kan hier een nieuwe synchronisatie maken.
Het is verplicht om uw echten emailadres te gebruiken.
Heeft u al een synchronisatie code? Keer terug en verbind met uw bestaand Kookboek.
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
MitBestehendemBeschreibung
Voer de Code in van de eerste synchronisatie.
Nog niet gesynchroniseerd? Ga dan terug en start een nieuwe op.
Enter the code from the first synchronization.
Not synchronized yet? Just go back and start a new one.
ErsteSynchronisierungBeschreibung
Uw recepten worden nu geüploaded naar de synchronisatie server
Now your recipes are being uploaded to the synchronization server.
CodeWiederNachlesen
U kunt de code altijd opzoeken.
You can look up the code anytime.
SyncroAbmeldenFrage
Wenst u zich volledig af te melden in Kochbuch syncro op dit toestel?

Nadien kan u uw syncro token, {0}, hier niet meer gebruiken. Schrijf het op indien u het nog nodig hebt.
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
'mdlKochbuch
'frmMergeConflict
ÄnderungskonfliktRezept
Het recept "{0}" heeft veranderings-conflicten.
Recipe “{0}” has merge conflicts.
KonfliktErklärung
Recept "{0}" werd lokaal veranderd en ook in een ander gesynchroniseerd Kookboek. Het andere Kookboek werd eerst gesynchroniseerd met de server.
Omdat die de wijzigingen zijn aangebracht op dezelfde plaatsen in de tekst, moet u nu kiezen welke versie u wilt houden. U kunt ook wijzigingen aanbrengen in het tekstvak hieronder.
Recipe “{0}” was changed locally and also in another synchronized Cookbook. The other Cookbook synced first with the server.
Because the changes were made in the same places in the text, you must now select which version to keep. You can also make changes yourself in the text box below.
KonfliktTeileErklärung
Samengevoegde wijzigingen bestaan in de volgende rood gemarkeerde delen van het recept:
Merge changes exist in the following red marked parts of the recipe:
ZusammengefügteVersion
Samengevoegde versie
Merged version
ServerVersion
Versie op de server
Version from server
KonfliktSpäterAuflösen
Los het conflict later op? Alle aangebrachte wijzigingen worden verwijderd.
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
Er blijven conflicten in de delen van het recept die rood gemarkeerd zijn in het overzicht links. U dient ze te selecteren en bewerk het gemarkeerde gebied {0}. Wenst u het conflict als opgelost aan te duiden?
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
SyncroSpäterHinweis
Of later in het bestand menu -> Synchronisatie instellen
Or later in the file menu -> Setup synchronization
'frmSyncroExpired
AbgelaufenHinweisText
De testfase van uw Kochbuch syncro is verlopen. De synchronisatie van uw kookboeken wordt nu geschorst, totdat u uw Kookboek syncro verlengd.

Bestel nu een uitbreiding voor één tot drie jaar om al uw actuele recepten met u mee te nemen.

Vind de prijzen op onze website:
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Als u Kochbuch syncro deactiveert moet u het opnieuw handmatig activeren, nadat u een verlenging besteld hebt.
(In het bestandsmenu-> Setup synchronisatie)
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Duits Engels Spaans Russisch Nederlands Pools Grieks Portugees Deens Frans Fins Norwegisch (Bokmål) Italiaans Tschechisch