Użytkownik: Hasło:
Zarejestruj się

Tłumacz programy

Na tej stronie znajdziesz wszystkie pliki językowe naszych programów. Zobacz Przegląd
Przed tłumaczeniem przeczytaj proszę naszą Pomoc.
Wybierz który program i który język chcesz tłumaczyć:
Sonderzeichen:
Õõ
Ää
Öö
Üü
šž
Program: Język do przetłumaczenia:
Pokaż języki:
Filtr:
Strona: Ilość na stronie:

Tłumaczenie z Książka Kucharska na Estoński

Pobierz
Kompletność tłumaczenia: 84.0% Gotowe: 320; Zmiany: 0; Puste: 61
ÜbersetzenKürzelEstońskiTekst do przetłumaczenia
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
NichtSchreibbar
Plik Książki kucharskiej nie może być otwarty z możliwością zapisu, ponieważ jest używany przez inny proces.
The cook book file can’t be opened for writing because another process is accessing it.
Vorschau
Podgląd: Zdjęcie {0} z {1}
Preview: picture {0} of {1}
RezeptBereitsInDruckliste
Te przepisy są już w schowku przepisów!
These recipes are already in the recipe box!
RezepteDrucklisteHinzugefügt
{0} z {1} Przepisów zostały dodane do schowka przepisów!
{0} of {1} recipes were added to the recipe box!
NächsterRezeptKonflikt
Przeskocz do następnego konfliktu z przepisem
Jump to next recipe conflict
SynchronisierenKonflikte
Przy synchronizacji wystąpiło {0} konfliktów.
{0} conflicts encountered during synchronization.
KonfliktAufgetretenInfo
Odświeżenie tego przepisu spowodowało konflikt scalania. Nowa wersja została pobrana z serwera synchronizacji, a przepis został edytowany lokalnie.
Refreshing this recipe resulted in a merge conflict. A new version was downloaded from the synchronization server and the recipe was edited locally.
'frmExportieren
ExportierenWählen
Wybierz nazwę pliku do eksportu. Zdjęcia zostaną zapisane do podfolderu "[Nazwa pliku do eksportu] RezepteBilder".
Choose an export filename. The pictures will be exported to “[Export filename] RezepteBilder”.
ExportierenWählenHTM
Wybierz folder, w który zostanie zapisana Strona internetowa. W tym folderze zostanie utworzony plik index.htm, zdjęcia zostaną zapisane w podfolderze "Obrazki".
Choose a folder for the website’s index.htm. Pictures are in the subfolder “Pictures”.
ExportierenWählenRTF
Wybierz nazwę pliku do eksportu.
Choose an export filename.
BilderNachZubereitung
Wyjście zdjęć po przygotowaniach
Output pictures after preparations
HtmlGroßeBilder
Stwórz odnośnik do zdjęć z większą rozdzielczością ({0} MiB)
Link pictures with higher resolution ({0} MiB)
Ordner
Folder:
Path:
MailZuGroß
Ten plik eksportu ma {0} MiB, niektóre skrzynki pocztowe mogą mieć z tym problem.
Nadal chcesz wysłać ten e-mail?
The export file is {0} MiB big, that can cause problems with some e-mail providers.
Send the e-mail anyway?
EmailSubject
E-mai z przepisem: {0} przepisów
Recipe e-mail: {0} recipes
EmailSubject1
E-mai z przepisem: {0}
Recipe e-mail: {0}
EmailBodyReze
(Twój tekst)

Ten plik przepisu może zostać zaimportowany programem Książka Kucharska.
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file can be imported with the cookbook program.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyRTF
(Twój tekst)

Ten plik przepisu został stworzony programem Książka Kucharska. Można ją otworzyć dostępnymi edytorami tekstu (np. LibreOffice Writer, Word, Notatnik).
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can open it with any established word processor (e.g. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyLatex
(Twój tekst)

Ten plik przepisu został utworzony za pomocą programu książki kucharskiej. Możesz przekonwertować go na plik PDF za pomocą kompilatora LaTeX, np. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
RTFFooter
Wykonano z Książką Kucharską przez {0}
Created with Cookbook from {0}
'frmImportieren
ImportErfolgreich
Import powiódł się!
Zaimportowano {0} z {3} przepisów, {1} z {4} zestawów i {2} z {5} obrazów:

{6}
Import was successful!
{0} of {3} recipes, {1} of {4} menus and {2} of {5} pictures were added:

{6}
ImportierenWählen
Wybierz plik do importu
Choose a file to import
'frmKompression
Bildkompression
Kompresja zdjęć
Image compression
KompressionBeschreibung
Żeby Zdjęcia nie były za duże do eksportu, można je z JPG pomniejszyć. Docelową jakość można ustawić suwakiem.
To keep the exported images small, e.g. for mailing, you can compress them with JPG. You can set the image quality with the slider.
ZeitUnlesbar
Książka Kucharska nie zna formatu czasu.
Następujące sformatowania są dostępne:
na przykład 1g 20min; 1:20; 80

Proszę o przesłanie własnego formatu do flose@mal-was-anderes.de żeby program mógł go w przyszłości rozpoznać.
The cookbook doesn’t recognize this time formatting.
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
NichterkannteZeichen
Nie wszystkie znaki rozpoznano: {0}
Następujące sformatowania są dostępne:
na przykład 1h 20min; 1:20; 80

Proszę o przesłanie własnego formatu do flose@mal-was-anderes.de żeby program mógł go w przyszłości rozpoznać.
Not all characters could be recognized: {0}
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
'frmOptionen
SchreibgeschütztMerken
Pamiętaj o ponownym uruchomieniu trybu tylko do odczytu
Remember read only mode when restarting
SpeicherOrdnerÖffnen
Otwórz folder zapisu
Open save path
'frmKategorien
RezeptAnzahl
Ilość przepisów
Recipe count
CategoryDeleted
Usunięto kategorię „{0}”
Category “{0}” deleted
CategoriesDeleted
Usunięto {0} kategorii
{0} categories deleted
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
DrucklisteBearbeiten
Edytuj schowek przepisów
Edit recipe box
RezepteDrucklisteEntfernen
Naprawdę chcesz usunąć wszystkie przepisy z schowka przepisów?
Remove all recipes from recipe box?
RezepteDrucklisteEntfernenCaption
Opróżnij schowek przepisów
Clear recipe box
'frmInfo
'frmSpenden
'frmMenü
Menüpunkt
Danie zestawu:
Menu item:
MenüpunktInfo
Żeby dodać danie do zestawu, musisz dodać najpierw przepis a potem podać nazwę dania w pole tekstowe.
In order to create a new menu item first add the recipe and then write the name of the menu item into the textbox
MenüDuplizieren
Duplikuj menu
Duplicate menu
'RezeptVerschieben
'frmSuchen
SuchenBewertung
Bez przepisów gorzej ocenionych niż:
No recipes which are rated worse than:
SuchenSchwierigkeit
Bez przepisów trudniejszych niż:
No recipes more difficult than:
'frmDrucken
DruckTitel
drukuj {0} przepis(ów) ze schowka
Printing {0} recipes from the recipe box
mnuDruckvorschau
Podgląd wydruku
Print previe&w
DruckerEinrichten
Ustawienia drukarki
Printer &setup
'frmBilderÜbersicht
lblBilderHilfe
Można przesunąć zdjęcia myszką.
Prawym przyciskiem myszy można je usunąć.
You can reorder the pictures with your mouse.
By right-clicking you can remove pictures
Vorschaugröße
Wielkość podglądu: {0}px
Previewsize: {0}px
'frmRezeptUnterschied
'frmSync
SyncroErklärung
Dzięki automatycznej synchronizacji online zawsze masz przy sobie aktualne przepisy.
- na twoim laptopie w domu
- na telefonie i tablecie z Androidem
Przetestuj to 20 dni za darmo!
Następnie przedłuż za korzystną cenę, więcej informacji na naszej stronie internetowej:
With the automatic online synchronization you always have your up-to-date recipes with you.
- on your laptop at home
- on your Android phone and tablet
Test it 20 days for free!
Then extend for a favorable price, more infos on our website:
ErsteSyncErfolgreichErklärung
Pierwsza synchronizacja powiodła się!
Synchronizacja zdjęć może zająć trochę czasu.
Wpisz kod w swoich innych książkach kucharskich, aby połączyć je z tym.
First synchronization was successful!
It might take some time for pictures to be synchronized.
Enter the code in your other Cookbooks to connect them with this one.
NeuSynchronisierungBeschreibung
Tutaj możesz rozpocząć nową synchronizację.
Konieczne jest podanie prawdziwego adresu e-mail.
Masz już kod synchronizacji? Wróć i połącz się z istniejącą książką kucharską
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
MitBestehendemBeschreibung
Podaj tutaj kod, który pokazał się przy pierwszej synchronizacji.
Jeszcze nie Synchronizowałeś? Wróć się i rozpocznij nową synchronizację.
Enter the code from the first synchronization.
Not synchronized yet? Just go back and start a new one.
ErsteSynchronisierungBeschreibung
Twoje przepisy zostają teraz pierwszy raz wysłane do serwera
Now your recipes are being uploaded to the synchronization server.
CodeWiederNachlesen
Ten kod można tutaj zawsze odnaleźć
You can look up the code anytime.
SyncroAbmeldenFrage
Czy chcesz całkowicie wylogować się z Kochbuch syncro® na tym urządzeniu?
Następnie nie możesz już czytać swojego tokena synchronizacji {0} tutaj. Zapisz, jeśli nadal potrzebujesz.
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
'mdlKochbuch
'frmMergeConflict
ÄnderungskonfliktRezept
Przepis „{0}” ma konflikty scalania.
Recipe “{0}” has merge conflicts.
KonfliktErklärung
Przepis „{0}” został zmieniony lokalnie, a także w innej zsynchronizowanej książce kucharskiej. Druga książka kucharska zsynchronizowana najpierw z serwerem.
Ponieważ zmiany zostały wprowadzone w tych samych miejscach w tekście, musisz teraz wybrać, którą wersję zachować. Możesz także samodzielnie wprowadzić zmiany w polu tekstowym poniżej.
Recipe “{0}” was changed locally and also in another synchronized Cookbook. The other Cookbook synced first with the server.
Because the changes were made in the same places in the text, you must now select which version to keep. You can also make changes yourself in the text box below.
KonfliktTeileErklärung
Zmiany scalania istnieją w następujących zaznaczonych na czerwono częściach przepisu:
Merge changes exist in the following red marked parts of the recipe:
ZusammengefügteVersion
Wersja połączona
Merged version
ServerVersion
Wersja z serwera
Version from server
KonfliktSpäterAuflösen
Rozwiąż konflikt później? Wszystkie dotychczasowe zmiany zostaną odrzucone!
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
Nadal występują konflikty w częściach przepisu, które są zaznaczone na czerwono na liście po lewej stronie. Powinieneś je wybrać i edytować obszary oznaczone {0}. Czy mimo to chcesz oznaczyć konflikt jako rozwiązany?
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
SyncroSpäterHinweis
Lub później w menu Plik -> Ustawienia synchronizacji
Or later in the file menu -> Setup synchronization
'frmSyncroExpired
AbgelaufenHinweisText
Upłynęła faza testowa Kochbuch syncro. Synchronizacja Twoich książek kucharskich jest teraz zawieszona, dopóki nie wydłużysz synchronizacji Kochbuch.

Zamów przedłużenie teraz na okres od jednego do trzech lat, aby nadal mieć przy sobie wszystkie aktualne przepisy.

Ceny można znaleźć na naszej stronie internetowej:
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Jeśli dezaktywujesz synchronizację Kochbuch, musisz ponownie ją ręcznie aktywować po zamówieniu rozszerzenia.
(W menu Plik -> Ustawienia synchronizacji)
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Niemiecki Angielski Hiszpański Rosyjski Holenderski Polski Grecki Portugalski Duński Francuzki Fiński Norwegisch (Bokmål) Włoski Tschechisch