Użytkownik: Hasło:
Zarejestruj się

Tłumacz programy

Na tej stronie znajdziesz wszystkie pliki językowe naszych programów. Zobacz Przegląd
Przed tłumaczeniem przeczytaj proszę naszą Pomoc.
Wybierz który program i który język chcesz tłumaczyć:
Program: Język do przetłumaczenia:
Pokaż języki:
Filtr:
Strona: Ilość na stronie:

Tłumaczenie z Książka Kucharska na Grecki

Pobierz
Kompletność tłumaczenia: 84.8% Gotowe: 324; Zmiany: 6; Puste: 52
ÜbersetzenKürzelGreckiTekst do przetłumaczenia
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
Rückgängig
Cofnij
Undo
RezeptDuplizieren
Duplikuj przepis
Duplicate recipe
Wiederholen
Powtórz
Redo
KategorieLöschen
Usuń kategorię
Delete category
RezepteHinzufügen
Dodaj przepis
Add recipes
RezeptBearbeiten
Edytuj Przepis
Edit recipe
KategorieVerschieben
Przenieś kategorię
Move category
KategorienVerschieben
Przenieś kategorie
Move categories
RezepteLöschen
Usuń Przepisy
Remove recipes
KategorienLöschen
Usuń Kategorie
Remove categories
RecipeDeleted
Przepis „{0}” został usunięty
Recipe “{0}” deleted
RecipesDeleted
Usunięto {0} przepisów
{0} recipes deleted
Kopie
Kopiuj
Copy
mnuExportieren
&Eksportuj wszystkie przepisy jako
&Export all recipes as
ExportLatex
Plik LaTeX (.tex)
LaTeX file (.tex)
'frmExportieren
BilderNachZubereitung
Wyjście zdjęć po przygotowaniach
Output pictures after preparations
NurErstesBild
Eksportuj tylko pierwsze zdjęcie
Only export first picture
RTFBilderExportieren
Eksportuj zdjęcia
Export pictures
EmailBodyLatex
(Twój tekst)

Ten plik przepisu został utworzony za pomocą programu książki kucharskiej. Możesz przekonwertować go na plik PDF za pomocą kompilatora LaTeX, np. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
ExportFilterLatex
Plik LaTeX
LaTeX file
'frmImportieren
'frmKompression
TagKürzel
d
d
'frmOptionen
SchreibgeschütztMerken
Pamiętaj o ponownym uruchomieniu trybu tylko do odczytu
Remember read only mode when restarting
BeimStart
Przy uruchomieniu
On startup
BeimStartLetztesRezept
przy starcie przejdź do ostatnio używanego przepisu
show previously selected recipe
ErsteKategorieAnzeigen
pokaż pierwsze kategorie
show first category
AlleRezepteAnzeigen
pokaż wszystkie przepisy
show all recipes
'frmKategorien
Löschen
Usuń
Delete
CategoryDeleted
Usunięto kategorię „{0}”
Category “{0}” deleted
CategoriesDeleted
Usunięto {0} kategorii
{0} categories deleted
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
'frmInfo
'frmSpenden
'frmMenü
MenüDuplizieren
Duplikuj menu
Duplicate menu
RezeptEntfernenCaption
Usuń przepis
Delete recipe
'RezeptVerschieben
'frmSuchen
Schnellsuche
Quick search
'frmDrucken
'frmBilderÜbersicht
'frmRezeptUnterschied
'frmSync
NeuSynchronisierungBeschreibung
Tutaj możesz rozpocząć nową synchronizację.
Konieczne jest podanie prawdziwego adresu e-mail.
Masz już kod synchronizacji? Wróć i połącz się z istniejącą książką kucharską
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
SynchronisierungDeaktivieren
Wstrzymaj synchronizację
Pause synchronization
SynchronisierungAktivieren
Wznów synchronizację
Resume synchronization
LogoutSyncro
Wyloguj
Logout
SyncroAbmeldenFrage
Czy chcesz całkowicie wylogować się z Kochbuch syncro® na tym urządzeniu?
Następnie nie możesz już czytać swojego tokena synchronizacji {0} tutaj. Zapisz, jeśli nadal potrzebujesz.
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
'mdlKochbuch
'frmMergeConflict
KonfliktSpäterAuflösen
Rozwiąż konflikt później? Wszystkie dotychczasowe zmiany zostaną odrzucone!
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
Nadal występują konflikty w częściach przepisu, które są zaznaczone na czerwono na liście po lewej stronie. Powinieneś je wybrać i edytować obszary oznaczone {0}. Czy mimo to chcesz oznaczyć konflikt jako rozwiązany?
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
KochbuchInfo
Informacje o książce kucharskiej
Cookbook info
NichtMehrAnzeigen
Nie pokazuj ponownie
Do not show again
'frmSyncroExpired
AbgelaufenHinweisText
Upłynęła faza testowa Kochbuch syncro. Synchronizacja Twoich książek kucharskich jest teraz zawieszona, dopóki nie wydłużysz synchronizacji Kochbuch.

Zamów przedłużenie teraz na okres od jednego do trzech lat, aby nadal mieć przy sobie wszystkie aktualne przepisy.

Ceny można znaleźć na naszej stronie internetowej:
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Jeśli dezaktywujesz synchronizację Kochbuch, musisz ponownie ją ręcznie aktywować po zamówieniu rozszerzenia.
(W menu Plik -> Ustawienia synchronizacji)
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
Alle
Wszystko
A&ll
Keine
Brak
Non&e
AusgewählteImportieren
Importuj zaznaczone
Import selected
RezepteTitel
Przepisy
Recipes
KategorienTitel
Kategorie
Categories
MenüsTitel
Manu
Menus
BereitsVorhanden
Już istnieje
Exists already
KategorienImportieren
Importuj kategorię
Import categories
MenüsImportieren
Importuj menu
Import menus
Details
Szczegóły
Details
ImportFehlerMeldung
Nie można otworzyć jednego lub więcej plików!
One or more files couldn’t be opened!
Import
Importuj
Import
ja
tak
yes
RezeptGleichemNamenVorhanden
Przepis istnieje z identyczną nazwą
Recipe exists with identical name
BereitsIdentischVorhanden
Istnieje identyczny przepis
Identical recipe exists
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Niemiecki Angielski Hiszpański Rosyjski Holenderski Polski Grecki Portugalski Duński Francuzki Fiński Norwegisch (Bokmål) Włoski Tschechisch