Użytkownik: Hasło:
Zarejestruj się

Tłumacz programy

Na tej stronie znajdziesz wszystkie pliki językowe naszych programów. Zobacz Przegląd
Przed tłumaczeniem przeczytaj proszę naszą Pomoc.
Wybierz który program i który język chcesz tłumaczyć:
Sonderzeichen:
Öö
Őő
Üü
Űű
Program: Język do przetłumaczenia:
Pokaż języki:
Filtr:
Strona: Ilość na stronie:

Tłumaczenie z Książka Kucharska na Węgierski

Pobierz
Kompletność tłumaczenia: 81.7% Gotowe: 312; Zmiany: 1; Puste: 69
ÜbersetzenKürzelWęgierskiTekst do przetłumaczenia
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
NächsterRezeptKonflikt
Przeskocz do następnego konfliktu z przepisem
Jump to next recipe conflict
KürzlichGelöscht
Ostatnio kasowane przepisy
Recently deleted recipes
KeinInternet
Nie jesteś połączony z internetem, nie możesz synchronizować
You’re not connected to the internet. Synchronization is not possible.
SyncLäuftBaldAb
Kochbuch syncro kończy się niebawem. Przedłuż teraz!
Kochbuch syncro will expire soon. Please renew!
SyncAbgelaufen
Synchron Kochbuch wygasł!

Zamów przedłużenie teraz (kliknij tutaj i wybierz „Ustawienia Syncro”)
Kochbuch syncro has expired!

Order renewal now (click here and select “Syncro settings”)
VerbindungsAufbau
Łącze z serwerem ...
Connecting to server ...
ServerNichtErreichbar
Serwer synchronizacji jest nieosiągalny, spróbuj jeszcze raz później.
The synchronization server is unavailable. Please retry later.
LetzteSynchronisierung
Ostatnia pomyślna synchronizacja:
Last successful synchronization:
NochNichtSynchronisiert
Jeszcze nie synchronizowano
Not synchronized yet
SynchronisierenKonflikte
Przy synchronizacji wystąpiło {0} konfliktów.
{0} conflicts encountered during synchronization.
KonfliktLösen
Rozwiązać konflikt
Resolve conflict
KonfliktAufgetretenInfo
Odświeżenie tego przepisu spowodowało konflikt scalania. Nowa wersja została pobrana z serwera synchronizacji, a przepis został edytowany lokalnie.
Refreshing this recipe resulted in a merge conflict. A new version was downloaded from the synchronization server and the recipe was edited locally.
'frmExportieren
EmailBodyLatex
(Twój tekst)

Ten plik przepisu został utworzony za pomocą programu książki kucharskiej. Możesz przekonwertować go na plik PDF za pomocą kompilatora LaTeX, np. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
'frmImportieren
'frmKompression
TagKürzel
d
d
'frmOptionen
SchreibgeschütztMerken
Pamiętaj o ponownym uruchomieniu trybu tylko do odczytu
Remember read only mode when restarting
BeimStartLetztesRezept
przy starcie przejdź do ostatnio używanego przepisu
show previously selected recipe
'frmKategorien
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
'frmInfo
'frmSpenden
'frmMenü
MenüDuplizieren
Duplikuj menu
Duplicate menu
'RezeptVerschieben
'frmSuchen
Schnellsuche
Quick search
'frmDrucken
'frmBilderÜbersicht
'frmRezeptUnterschied
'frmSync
Synchronisierung
Skonfiguruj Kochbuch syncro
Setup Kochbuch syncro
OnlineSynchronisierung
Kochbuch syncro ®
Kochbuch syncro ®
SyncroErklärung
Dzięki automatycznej synchronizacji online zawsze masz przy sobie aktualne przepisy.
- na twoim laptopie w domu
- na telefonie i tablecie z Androidem
Przetestuj to 20 dni za darmo!
Następnie przedłuż za korzystną cenę, więcej informacji na naszej stronie internetowej:
With the automatic online synchronization you always have your up-to-date recipes with you.
- on your laptop at home
- on your Android phone and tablet
Test it 20 days for free!
Then extend for a favorable price, more infos on our website:
BestellenDreiJahre
Zamów teraz
Order now
ErsteSyncErfolgreichErklärung
Pierwsza synchronizacja powiodła się!
Synchronizacja zdjęć może zająć trochę czasu.
Wpisz kod w swoich innych książkach kucharskich, aby połączyć je z tym.
First synchronization was successful!
It might take some time for pictures to be synchronized.
Enter the code in your other Cookbooks to connect them with this one.
NeueSynchronisierung
Rozpocznij nową synchronizację
Start new synchronization
NeuSynchronisierungBeschreibung
Tutaj możesz rozpocząć nową synchronizację.
Konieczne jest podanie prawdziwego adresu e-mail.
Masz już kod synchronizacji? Wróć i połącz się z istniejącą książką kucharską
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
StimmeAGBZu
Akceptuje OWH
I accept the terms
AGB
Ogólne Warunki Handlowe
Terms
MitBestehendemKochbuch
Połącz mnie z już istniejącą książką kucharską
Connect to existing Cookbook
MitBestehendemBeschreibung
Podaj tutaj kod, który pokazał się przy pierwszej synchronizacji.
Jeszcze nie Synchronizowałeś? Wróć się i rozpocznij nową synchronizację.
Enter the code from the first synchronization.
Not synchronized yet? Just go back and start a new one.
ErsteSynchronisierung
Pierwsza synchronizacja
First synchronization
ErsteSynchronisierungBeschreibung
Twoje przepisy zostają teraz pierwszy raz wysłane do serwera
Now your recipes are being uploaded to the synchronization server.
ErsteSynchroniserungErfolgreich
Pierwsza synchronizacja zakończyła się powodzeniem
First synchronization was successful
SynchronisierungDeaktivieren
Wstrzymaj synchronizację
Pause synchronization
SynchronisierungAktivieren
Wznów synchronizację
Resume synchronization
CodeWiederNachlesen
Ten kod można tutaj zawsze odnaleźć
You can look up the code anytime.
SynchronisierungNochTageAktiv
Synchronizacja będzie jeszcze {0} dni aktywna.
Synchronization will be active for {0} more days.
SynchronisierungTageAbgelaufen
Synchronizacja wygasła na {0} dni.
Synchronization has been expired for {0} days.
LogoutSyncro
Wyloguj
Logout
SyncroAbmeldenFrage
Czy chcesz całkowicie wylogować się z Kochbuch syncro® na tym urządzeniu?
Następnie nie możesz już czytać swojego tokena synchronizacji {0} tutaj. Zapisz, jeśli nadal potrzebujesz.
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
RezepteWiederherstellen
Przywróć przepisy {0}
Restore {0} recipes
RezeptWiederherstellen
Przywróć 1 przepis
Restore 1 recipe
MehrAnzeigen
Pokaż więcej
Show more
KeineGelöschtenVorhanden
Niema skasowanych przepisów
There are no deleted recipes
GelöschteWiederherstellenErklärung
Wybierz przepisy, które chcesz przywrócić, i kliknij „Przywróć przepisy”. Przywrócone przepisy wciąż pojawiają się na liście.
Select the recipes you want to restore and click on “Restore recipes”. Restored recipes still appear in the list.
'mdlKochbuch
'frmMergeConflict
KonfliktSpäterBeheben
Rozwiąż konflikt później
Resolve conflict later
VersionÜbernehmen
Zastosuj tę wersję
Apply this version
ÄnderungskonfliktRezept
Przepis „{0}” ma konflikty scalania.
Recipe “{0}” has merge conflicts.
KonfliktErklärung
Przepis „{0}” został zmieniony lokalnie, a także w innej zsynchronizowanej książce kucharskiej. Druga książka kucharska zsynchronizowana najpierw z serwerem.
Ponieważ zmiany zostały wprowadzone w tych samych miejscach w tekście, musisz teraz wybrać, którą wersję zachować. Możesz także samodzielnie wprowadzić zmiany w polu tekstowym poniżej.
Recipe “{0}” was changed locally and also in another synchronized Cookbook. The other Cookbook synced first with the server.
Because the changes were made in the same places in the text, you must now select which version to keep. You can also make changes yourself in the text box below.
KonfliktTeileErklärung
Zmiany scalania istnieją w następujących zaznaczonych na czerwono częściach przepisu:
Merge changes exist in the following red marked parts of the recipe:
MeineÄnderungen
Moje zmiany:
My changes:
ServerÄnderungen
Zmiany na serwerze:
Changes on the server:
ZuÜbernehmendeVersion
Wybierz, którą wersję zachować:
Select which version to keep:
MeineVersion
Moja wersja
My version
ZusammengefügteVersion
Wersja połączona
Merged version
ServerVersion
Wersja z serwera
Version from server
KonfliktSpäterAuflösen
Rozwiąż konflikt później? Wszystkie dotychczasowe zmiany zostaną odrzucone!
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
Nadal występują konflikty w częściach przepisu, które są zaznaczone na czerwono na liście po lewej stronie. Powinieneś je wybrać i edytować obszary oznaczone {0}. Czy mimo to chcesz oznaczyć konflikt jako rozwiązany?
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
SyncroSpäterHinweis
Lub później w menu Plik -> Ustawienia synchronizacji
Or later in the file menu -> Setup synchronization
SyncroJetztEinrichten
Skonfiguruj teraz Kochbuch syncro
Setup Kochbuch syncro now
'frmSyncroExpired
TestphaseAbgelaufen
Upłynęła faza testowa Kochbuch syncro
Kochbuch syncro test phase expired
AbgelaufenHinweisText
Upłynęła faza testowa Kochbuch syncro. Synchronizacja Twoich książek kucharskich jest teraz zawieszona, dopóki nie wydłużysz synchronizacji Kochbuch.

Zamów przedłużenie teraz na okres od jednego do trzech lat, aby nadal mieć przy sobie wszystkie aktualne przepisy.

Ceny można znaleźć na naszej stronie internetowej:
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Jeśli dezaktywujesz synchronizację Kochbuch, musisz ponownie ją ręcznie aktywować po zamówieniu rozszerzenia.
(W menu Plik -> Ustawienia synchronizacji)
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
AusgewählteImportieren
Importuj zaznaczone
Import selected
RezepteTitel
Przepisy
Recipes
BereitsVorhanden
Już istnieje
Exists already
KategorienImportieren
Importuj kategorię
Import categories
MenüsImportieren
Importuj menu
Import menus
ImportFehlerMeldung
Nie można otworzyć jednego lub więcej plików!
One or more files couldn’t be opened!
RezeptGleichemNamenVorhanden
Przepis istnieje z identyczną nazwą
Recipe exists with identical name
BereitsIdentischVorhanden
Istnieje identyczny przepis
Identical recipe exists
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Niemiecki Angielski Hiszpański Rosyjski Holenderski Polski Grecki Portugalski Duński Francuzki Fiński Norwegisch (Bokmål) Włoski Tschechisch