Χρήστης: Κωδικός:
Εγγραφή

Μετάφραση προγραμμάτων

Τα αρχεία γλώσσας από όλα τα προγράμματα μας βρίσκονται σε αυτή την ιστοσελίδα. επισκόπηση
Προτού ξεκινήσετε την μετάφραση παρακαλώ διαβάστε την Βοήθεια
Επιλέξτε ποιό πρόγραμμα και ποιά γλώσσα θέλετε να μεταφράσετε:
Πρόγραμμα: Γλώσσα για μετάφραση:
Εμφάνισε γλώσσες:
Φίλτρο:
Σελίδα: Φράσεις ανά σελίδα:

Μετάφραση από Βιβλίο συνταγών έως Λιθουανικά

Κατέβασε
Ολοκλήρωση της μετάφρασης: 60.5% Ολοκλήρωση: 231; αλλαγές: 4; κενά: 147
ÜbersetzenKürzelΛιθουανικάΚείμενο για μετάφραση
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
Rückgängig
Undo
RezeptDuplizieren
Duplicate recipe
Wiederholen
Redo
KategorieLöschen
Delete category
RezepteHinzufügen
Add recipes
RezeptBearbeiten
Edit recipe
KategorieVerschieben
Move category
KategorienVerschieben
Move categories
RezepteLöschen
Remove recipes
KategorienLöschen
Remove categories
RecipeDeleted
Recipe “{0}” deleted
RecipesDeleted
{0} recipes deleted
mnuExportieren
(&Εξαγωγή ως)
&Export all recipes as
SyncLäuftBaldAb
Ο Kochbuch syncro λήγει σύντομα. Παρακαλώ ανανεώστε!
Kochbuch syncro will expire soon. Please renew!
SyncAbgelaufen
Ο Kochbuch syncro έληξε!

Ανανεώστε τώρα (επιλέξτε εδώ και διαλέξτε "Ρυθμίσεις συγχρονισμού")
Kochbuch syncro has expired!

Order renewal now (click here and select “Syncro settings”)
VerbindungsAufbau
Σύνδεση με εξυπηρετητή ...
Connecting to server ...
ServerNichtErreichbar
Ο εξυπηρετητής συγχρονισμού δεν είναι διαθέσιμος. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.
The synchronization server is unavailable. Please retry later.
LetzteSynchronisierung
Τελευταίος επιτυχημένος συγχρονισμός:
Last successful synchronization:
NochNichtSynchronisiert
Δεν έχει γίνει συγχρονισμός ακόμη
Not synchronized yet
SynchronisierenKonflikte
{0} διενέξεις κατά τον συγχρονισμό.
{0} conflicts encountered during synchronization.
KonfliktLösen
Επίλυση διένεξης
Resolve conflict
KonfliktAufgetretenInfo
Παρουσιάστηκε μία διένεξη κατά την ανανέωση της συνταγής. Μία νέα έκδοση κατέβηκε από τον εξυπηρετητή και η συνταγή διορθώθηκε τοπικά
Refreshing this recipe resulted in a merge conflict. A new version was downloaded from the synchronization server and the recipe was edited locally.
'frmExportieren
BilderNachZubereitung
Output pictures after preparations
NurErstesBild
Only export first picture
RTFBilderExportieren
Export pictures
EmailBodyReze
(Το κείμενό σου)

Αυτή η συνταγή μπορεί να εισαχθεί με το πρόγραμμα Βιβλίο συνταγών.
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file can be imported with the cookbook program.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyRTF
(Το κείμενό σου)

Αυτή η συνταγή δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα Βιβλίο συνταγών. Μπορείτε να την ανοίξετε με όποιον επεξεργαστή κειμένου θέλετε (π.χ. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can open it with any established word processor (e.g. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyLatex
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
ExportFilterLatex
LaTeX file
'frmImportieren
'frmKompression
KompressionBeschreibung
Για να διατηρήσετε το μέγεθος της εξαγώγιμης εικόνας μικρό π.χ. για αποστολή μέ e-mail, μπορείτε να την συμπιέσετε ως JPG. Μπορείτε να επιλέξετε την ποιότητα της εικόνας με τον δείκτη
To keep the exported images small, e.g. for mailing, you can compress them with JPG. You can set the image quality with the slider.
ZeitUnlesbar
Το βιβλίο συνταγών δεν αναγνωρίζει αυτή την μορφοποίηση.
Είναι επιτρεπτές οι ακόλουθες φόρμες:n\nπ.χ.: 1ώρα 20 λεπτά;1:20;80

Παρακαλώ στείλτε το φορμά σας στο flose@mal-was-anderes.de ώστε το βιβλίο συνταγών να το αναγνωρίζει στο μέλλον.
The cookbook doesn’t recognize this time formatting.
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
NichterkannteZeichen
Δεν αναγνωρίζονται όλοι οι χαρακτήρες:{0}
Είναι επιτρεπτές οι ακόλουθες φόρμες:n\nπ.χ.:1ώρα 20 λεπτά;1:20;80

Παρακαλώ στείλτε το φορμά σας στο flose@mal-was-anderes.de ώστε το βιβλίο συνταγών να το αναγνωρίζει στο μέλλον.
Not all characters could be recognized: {0}
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
'frmOptionen
SchreibgeschütztMerken
Remember read only mode when restarting
BeimStart
On startup
BeimStartLetztesRezept
(Κατά την έναρξη πήγαινε στην προηγούμενη συνταγή)
show previously selected recipe
ErsteKategorieAnzeigen
show first category
AlleRezepteAnzeigen
show all recipes
BildFensterSchließen
Δείξε Το κουμπί "κλείσιμο" στο παράθυρο της φωτογραφίας
Show close button at the picture window
'frmKategorien
Löschen
Delete
Vereinen
Συνέννωση
Merge
KategorienVereinen
Συνέννωση κατηγοριών
Merge categories
CategoryDeleted
Category “{0}” deleted
CategoriesDeleted
{0} categories deleted
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
DrucklisteBearbeiten
Επεξεργασία κουτιού συνταγών
Edit recipe box
RezepteDrucklisteEntfernen
Αφαίρεσε όλες τις συνταγές απο το κουτί συνταγών?
Remove all recipes from recipe box?
RezepteDrucklisteEntfernenCaption
Άδειασμα κουτιού συνταγών
Clear recipe box
'frmInfo
BitteUnterstützen
Υποστηρίξτε το πρόγραμμα μας δωρίζοντας.
Please support our program by donating.
'frmSpenden
SpendenText
Το πρόγραμμα αυτό έγινε στον ελεύθερο χρόνο μας και θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι αν μας ενθαρύνετε να συνεχίσουμε.
We only develop this program in our spare time and would be very happy if you motivate us to continue.
'frmMenü
MenüpunktInfo
Για να δημιουργήσετε ένα νέο Θέμα μενού πρώτα προσθέστε την συνταγή και έπειτα γράψτε το όνομα του μενού στο πλαίσιο κειμένου
In order to create a new menu item first add the recipe and then write the name of the menu item into the textbox
MenüDuplizieren
Duplicate menu
RezepteMenü
Συνταγές στο μενού
Recipes in the menu:
RezeptImKochbuch
Η συνταγή βρίσκεται στο βιβλίο συνταγων
Recipe is in the cookbook
ÄnderungenÜbernehmen
Εφαρμογή αλλαγών?
Apply changes?
NeuMenüName
Εισαγωγή νέου ονόματος μενού
Enter the new menu name
MenüBearbeiten
Επεξεργασία ονόματος μενού
Edit menu name
Hauptgericht
Κυρίως πιάτο
Main dish
RezeptEntfernenCaption
(Αφαίρεση συνταγης)
Delete recipe
MenüEntfernen
Αφαίρεση μενού?
Remove menu?
MenüEntfernenCaption
Αφαίρεση μενού
Remove menu
'RezeptVerschieben
'frmSuchen
Schnellsuche
Quick search
GefundeneRezepte
Βρέθηκαν συνταγές: {0}
Found recipes: {0}
SuchenBewertung
Δεν βρέθηκαν συνταγές χειρότερες από:
No recipes which are rated worse than:
SuchenPersonen1
Συνταγές για
Recipes for
SuchenPersonen2
άτομα.
persons.
SuchenSchwierigkeit
Δεν βρέθηκαν συνταγές πιο δύσκολες από:
No recipes more difficult than:
SuchenDauer1
Συνταγές που θέλουν περισσότερο από
Recipes which take no longer than
SuchenDauerKochen2
λεπτά για να μαγειρευτούν
minutes to cook
Relevanz
Σχετικά
Relevance
'frmDrucken
DruckTitel
Εκτυπώνονται {0} συνταγές από το κουτί συνταγών
Printing {0} recipes from the recipe box
lblDrucken
Επέλεξε πως να εκτυπώνονται οι συνταγές:
Choose how to print the recipes:
SeitennummerDrucken
Εκτύπωσε τον αριθμό σελίδας
Print page number
RezeptNamenZentrieren
Κέντραρε το όνομα
Center recipe name
DatumDrucken
Ημερομηνία
Print current date
ZubereitungDrucken
Εκτύπωσε την προετοιμασία
Print preparation
KategorieDrucken
Εκτύπωσε το όνομα της κατηγορίας
Print category name
Trennstrichdrucken
Βάλε μια γραμμή μεταξύ των συστατικών και της προετοιμασίας
Show dividing line between ingredients and preparation
GrößeManuell
Βάλε το μέγεθος χειροκίνητα
Set size manually
Breite
Πλάτος:
Width:
Höhe
Ύψος:
Height:
mnuDruckvorschau
Προεπισκόπιση Εκτύπωσης
Print previe&w
DruckerEinrichten
Εγκατάσταση Εκτυπωτή
Printer &setup
'frmBilderÜbersicht
frmBilderÜbersicht
Υπέρθεση εικόνας
Picture overview
lblBilderHilfe
Επαναπροσδιόρισε τις εικόνες με το ποντίκι.
Με δεξί κλίκ μπορείς να αφαιρέσεις τις εικόνες
You can reorder the pictures with your mouse.
By right-clicking you can remove pictures
Zurücksetzen
Επαναφορά
Reset
Vorschaugröße
Προεπισκόπιση μεγέθους: {0}px
Previewsize: {0}px
Zoom
Μεγένθυση:
Zoom:
'frmRezeptUnterschied
RezeptVorhanden
Η συνταγή "{0}" υπάρχει
The recipe “{0}” already exists
ZubereitungGeändert
Η προετοιμασία είναι διαφορετική:
The preparations are different:
ZutatenGeändert
Τα συστατικά είναι διαφορετικά:
The ingredients are different:
InfosGeändert
Τα χαρακτηριστικά της συνταγής είναι διαφορετικά:
The recipe infos are different:
'frmSync
Synchronisierung
Δημιουργία συγχρονισμού
Setup Kochbuch syncro
OnlineSynchronisierung
Kochbuch syncro ®
Kochbuch syncro ®
SyncroErklärung
Με τον αυτόματο συγχρονισμό πρέπει πάντα να ενημερώνονται οι συνταγές με σένα.
- στον φορητό υπολογιστή στο σπίτι
- στο Android κινητό και στο Tablet
Δοκιμάστε το δωρεάν για 20 ημέρες!
Μετά αναζητήστε μία ικανοποιητική τιμή ,περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας.
With the automatic online synchronization you always have your up-to-date recipes with you.
- on your laptop at home
- on your Android phone and tablet
Test it 20 days for free!
Then extend for a favorable price, more infos on our website:
BestellenDreiJahre
Παράγγειλε τώρα
Order now
ErsteSyncErfolgreichErklärung
Ο πρώτος συγχρονισμός ήταν επιτυχής!
Ίσως χρειαστεί κάποιος χρόνος για να συγχρονιστούν οι φωτογραφίες
Βάλτε τον κωδικό στα άλλα Βιβλία συνταγών για να συνδεθείτε με αυτό.
First synchronization was successful!
It might take some time for pictures to be synchronized.
Enter the code in your other Cookbooks to connect them with this one.
NeueSynchronisierung
Εκκίνηση νέου συγχρονισμού
Start new synchronization
NeuSynchronisierungBeschreibung
(Εδώ μπορείτε να ξεκινήσετε έναν νέο συγχρονισμό.
;Έχετε ήδη κωδικό συγχρονισμού;Πηγαίνετε πίσω και συνδεθείτε στο υπάρχον Βιβλίο συνταγών.
)
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
MitBestehendemKochbuch
Σύνδεση σε υπάρχον Βιβλίο συνταγών
Connect to existing Cookbook
MitBestehendemBeschreibung
Εισάγετε τον κωδικό από τον πρώτο συγχρονισμό.
Δεν έχετε συγχρονιστεί ακόμη; Πηγαίνετε πίσω και ξεκινήστε νέο συγχρονισμό.
Enter the code from the first synchronization.
Not synchronized yet? Just go back and start a new one.
ErsteSynchronisierung
Πρώτος συγχρονισμός
First synchronization
ErsteSynchronisierungBeschreibung
Τώρα οι συνταγές σας μεταφορτώνονται στον εξυπηρετητή συγχρονισμού.
Now your recipes are being uploaded to the synchronization server.
ErsteSynchroniserungErfolgreich
Ο πρώτος συγχρονισμός ήταν επιτυχής
First synchronization was successful
SynchronisierungDeaktivieren
(Απενεργοποίηση συγχρονισμού)
Pause synchronization
SynchronisierungAktivieren
(Ενεργοποίηση συγχρονισμού)
Resume synchronization
CodeWiederNachlesen
Μπορείτε να δείτε τον κωδικό οποιαδήποτε στιγμή.
You can look up the code anytime.
SynchronisierungNochTageAktiv
Ο συγχρονισμός θα είναι ενεργός για {0} ακόμα ημέρες.
Synchronization will be active for {0} more days.
SynchronisierungTageAbgelaufen
Ο συγχρονισμός έχει λήξει {0} ημέρες.
Synchronization has been expired for {0} days.
Registrieren
Εγγραφή ...
Registering ...
RegistrierungFehlgeschlagen
Αποτυχία εγγραφής
Registration failed
Anmelden
Σύνδεση ...
Logging in ...
FehlerAnmelden
Σφάλμα κατά την σύνδεση: {0}
Error occured when trying to log in: {0}
SyncDatenHochladen
Μεταφορτώνονται δεδομένα ...
Uploading data ...
LogoutSyncro
Logout
SyncroAbmeldenFrage
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
GelöschteWiederherstellenErklärung
Διάλεξε τις συνταγές που θέλεις να επαναφέρεις και επίλεξε "Επαναφορά συνταγών". Οι συνταγές εμφανίζοντε στη λίστα.
Select the recipes you want to restore and click on “Restore recipes”. Restored recipes still appear in the list.
'mdlKochbuch
'frmMergeConflict
KonfliktSpäterBeheben
Επίλυση διένεξης αργότερα
Resolve conflict later
VersionÜbernehmen
Εφαρμογή της έκδοσης
Apply this version
ÄnderungskonfliktRezept
Η συνταγή "{0}" έχει διένεξη συνένωσης
Recipe “{0}” has merge conflicts.
KonfliktErklärung
Η συνταγή "{0}" άλλαξε τοπικά και σε άλλο ένα συγχρονισμένο Βιβλίο συνταγών.Το άλλο βιβλίο συνταγών συγχρονίστηκε πρώτα με τον εξυπηρετητή.
Επειδή οι αλλαγές έγιναν στις ίδιες θέσεις στο κείμενο, πρέπει να διαλέξετε ποιά έκδοση θα κρατήσετε. Μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο ακόλουθο κουτί κειμένου.
Recipe “{0}” was changed locally and also in another synchronized Cookbook. The other Cookbook synced first with the server.
Because the changes were made in the same places in the text, you must now select which version to keep. You can also make changes yourself in the text box below.
KonfliktTeileErklärung
Η συνένωση άλλαξε τα ακόλουθα κόκκινα σημεία της συνταγής:
Merge changes exist in the following red marked parts of the recipe:
MeineÄnderungen
Οι αλλαγές μου:
My changes:
ServerÄnderungen
Αλλαγές στον εξυπηρετητή:
Changes on the server:
ZuÜbernehmendeVersion
Διάλεξε ποιά έκδοση να κρατηθεί:
Select which version to keep:
MeineVersion
Η έκδοση μου
My version
ZusammengefügteVersion
Συνημμένη έκδοση
Merged version
ServerVersion
Έκδοση στον εξυπηρετητή
Version from server
KonfliktSpäterAuflösen
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
SyncroSpäterHinweis
Η αργότερα στην επιλογή αρχείο -> Δημιουργία συγχρονισμού
Or later in the file menu -> Setup synchronization
SyncroJetztEinrichten
Δημιουργία συγχρονισμού τώρα
Setup Kochbuch syncro now
KochbuchInfo
Cookbook info
NichtMehrAnzeigen
Do not show again
'frmSyncroExpired
TestphaseAbgelaufen
Η περίοδος ελέγχου συγχρονισμού έληξε
Kochbuch syncro test phase expired
SpäterErinnern
Υπενθύμισε αργότερα
Remind me later
AbgelaufenHinweisText
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
Alle
A&ll
Keine
Non&e
AusgewählteImportieren
Import selected
RezepteTitel
Recipes
KategorienTitel
Categories
MenüsTitel
Menus
BereitsVorhanden
Exists already
KategorienImportieren
Import categories
MenüsImportieren
Import menus
Details
Details
ImportFehlerMeldung
One or more files couldn’t be opened!
Import
Import
ja
yes
RezeptGleichemNamenVorhanden
Recipe exists with identical name
BereitsIdentischVorhanden
Identical recipe exists
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Γερμανικά Αγγλικά Ισπανικά Ρώσσικα Ολλανδικά Πολωνικά Ελληνικά Πορτογαλλικά Δανέζικα Γαλλικά Φιλανδικά Norwegisch (Bokmål) Ιταλικά Tschechisch