Gebruiker Paswoord
Registreren

Vertaal programma's

Al onze programma files staan op deze site. Zie overzicht.
Alvorens te vertalen s.v.p. lees eerst hulp.
Kies een programma en taal welke u wilt vertalen:
Programma: Vertaling taal:
Toon talen:
Filter:
Pagina: Zinnen per pagina

Vertaling van Kookboek naar Litouws

Download
Vertaling compleet: 60.5% Compleet: 231; wijzigingen: 4; leeg: 147
ÜbersetzenKürzelLitouwsVertaling tekst
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
Rückgängig
Ongedaan maken
Undo
RezeptDuplizieren
Dupliceer recept
Duplicate recipe
Wiederholen
Opnieuw
Redo
KategorieLöschen
Verwijder categorie
Delete category
RezepteHinzufügen
Recepten toevoegen
Add recipes
RezeptBearbeiten
Recept bewerken
Edit recipe
KategorieVerschieben
Verplaats categorie
Move category
KategorienVerschieben
Verplaats categorieën
Move categories
RezepteLöschen
Verwijder recepten
Remove recipes
KategorienLöschen
Verwijder categorieën
Remove categories
RecipeDeleted
Recept "{0}" verwijderd
Recipe “{0}” deleted
RecipesDeleted
{0} recepten verwijderd
{0} recipes deleted
mnuExportieren
Alle recepten &Exporteren als
&Export all recipes as
SyncLäuftBaldAb
Kookboek synchronisatie zal weldra vervallen. Vergeet niet te vernieuwen.
Kochbuch syncro will expire soon. Please renew!
SyncAbgelaufen
Kookboek synchronisatie is vervallen!

Bestel hernieuwing nu (Klik hier en selecteer "Syncro instellingen")
Kochbuch syncro has expired!

Order renewal now (click here and select “Syncro settings”)
VerbindungsAufbau
Verbinden met server ...
Connecting to server ...
ServerNichtErreichbar
De synchronisatie server is niet beschikbaar. Probeer later opnieuw.
The synchronization server is unavailable. Please retry later.
LetzteSynchronisierung
Laatste geslaagde synchronisatie:
Last successful synchronization:
NochNichtSynchronisiert
Nog niet gesynchroniseerd
Not synchronized yet
SynchronisierenKonflikte
{0} conflict opgetreden tijdens synchronisatie
{0} conflicts encountered during synchronization.
KonfliktLösen
Los conflict op
Resolve conflict
KonfliktAufgetretenInfo
Conflict bij het verversen van dit recept. Een nieuwe versie werd gedownload van de synchronisatie server en het recept werd lokaal bijgewerkt.
Refreshing this recipe resulted in a merge conflict. A new version was downloaded from the synchronization server and the recipe was edited locally.
'frmExportieren
BilderNachZubereitung
Output foto's na de bereiding.
Output pictures after preparations
NurErstesBild
Alleen eerste foto exporteren
Only export first picture
RTFBilderExportieren
Foto's exporteren
Export pictures
EmailBodyReze
(Eigen tekst)

Dit recept bestand kan met het programma "Kookboek" geïmporteerd worden.
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file can be imported with the cookbook program.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyRTF
(Eigen tekst)

Dit recept bestand werd met het programma "Kookboek" gemaakt. Dit kan met de gangbare tekstverwerkers (z.B LibreOffice Writer, Word, Wordpad) geopend worden.
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can open it with any established word processor (e.g. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyLatex
(Eigen tekst)

Dit recept bestand met het programma "Kookboek" gemaakt. U kunt converteren naar een PDF bestand door gebruik te maken van LaTex Compiler, v.b. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
ExportFilterLatex
LaTeX bestand
LaTeX file
'frmImportieren
'frmKompression
KompressionBeschreibung
Om de te exporteren afbeeldingen klein te houden, bijvoorbeeld om ze per email te versturen, kun je ze comprimeren als JPG. Stel de afbeeldingskwaliteit in met de schuifbalk.
To keep the exported images small, e.g. for mailing, you can compress them with JPG. You can set the image quality with the slider.
ZeitUnlesbar
Tijdsaanduiding onbekend voor Kookboek.
Gebruik de volgende aanduidingen:
b.v. 1uur 20min; 1:20; 80

Mail svp uw tijdsaanduiding naar flose@mal-was-anderes.de zodat Kookboek het kan invoeren.
The cookbook doesn’t recognize this time formatting.
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
NichterkannteZeichen
Niet alle karakters worden herkend:{0}
Alleen de volgende aanduidingen:
b.v. 1h 20min; 1:20; 80

Mail svp uw tijdsaanduiding naar flose@mal-was-anderes.de zodat Kookboek het kan invoeren.
Not all characters could be recognized: {0}
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
'frmOptionen
SchreibgeschütztMerken
Bij herstart enkel "alleen lezen" status
Remember read only mode when restarting
BeimStart
Bij opstart
On startup
BeimStartLetztesRezept
toon voorgaand geselecteerd recept
show previously selected recipe
ErsteKategorieAnzeigen
toon eerste categorie
show first category
AlleRezepteAnzeigen
toon alle recepten
show all recipes
BildFensterSchließen
Toon sluit-teken bij afbeeldingen
Show close button at the picture window
'frmKategorien
Löschen
Verwijderen
Delete
Vereinen
Samenvoegen
Merge
KategorienVereinen
Categorieën samenvoegen
Merge categories
CategoryDeleted
Categorie "{0}" verwijdert
Category “{0}” deleted
CategoriesDeleted
{0} categorieën verwijdert
{0} categories deleted
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
DrucklisteBearbeiten
Receptenbox bewerken
Edit recipe box
RezepteDrucklisteEntfernen
Alle recepten uit de Receptenbox verwijderen?
Remove all recipes from recipe box?
RezepteDrucklisteEntfernenCaption
Receptenbox legen
Clear recipe box
'frmInfo
BitteUnterstützen
Ondersteun ons programma door een kleine donatie.
Please support our program by donating.
'frmSpenden
SpendenText
Wij ontwikkelen dit programma geheel in onze vrijetijd en een voorstel om het verder ontwikkelen voor het programma is altijd welkom.
Bankgegevens voor overboeking:
We only develop this program in our spare time and would be very happy if you motivate us to continue.
'frmMenü
MenüpunktInfo
Om een nieuw onderdeel aan een menu toe te voegen, voeg eerst het recept toe en schrijf dan de naam van het onderdeel in het Tekstveld.
In order to create a new menu item first add the recipe and then write the name of the menu item into the textbox
MenüDuplizieren
Kopieer menu
Duplicate menu
RezepteMenü
Recepten in het menu:
Recipes in the menu:
RezeptImKochbuch
Recept in Kookboek
Recipe is in the cookbook
ÄnderungenÜbernehmen
Wijziging toepassen?
Apply changes?
NeuMenüName
Voer de nieuwe menunaam in
Enter the new menu name
MenüBearbeiten
Menunaam bewerken
Edit menu name
Hauptgericht
Hoofdgerecht
Main dish
RezeptEntfernenCaption
Recept verwijderen
Delete recipe
MenüEntfernen
Dit menu geheel verwijderen?
Remove menu?
MenüEntfernenCaption
Menu verwijderen
Remove menu
'RezeptVerschieben
'frmSuchen
Schnellsuche
Quick search
GefundeneRezepte
Gevonden recept(en): {0}
Found recipes: {0}
SuchenBewertung
Geen recepten, die lager beoordeeld zijn als:
No recipes which are rated worse than:
SuchenPersonen1
Recepten voor
Recipes for
SuchenPersonen2
personen.
persons.
SuchenSchwierigkeit
Geen recepten, die moeilijker zijn als:
No recipes more difficult than:
SuchenDauer1
Recepten, die hoogstens
Recipes which take no longer than
SuchenDauerKochen2
minuten te Koken
minutes to cook
Relevanz
relevantie
Relevance
'frmDrucken
DruckTitel
{0} recepten van uit receptenbox afdrukken
Printing {0} recipes from the recipe box
lblDrucken
Bepaal hier hoe de recepten afgedrukt moeten worden:
Choose how to print the recipes:
SeitennummerDrucken
Pagina nummer afdrukken
Print page number
RezeptNamenZentrieren
Centreer de naam van het recept
Center recipe name
DatumDrucken
Huidige datum afdrukken
Print current date
ZubereitungDrucken
Bereiding
Print preparation
KategorieDrucken
Categorie naam
Print category name
Trennstrichdrucken
Scheidingslijn tussen ingrediënten en bereiding
Show dividing line between ingredients and preparation
GrößeManuell
Aangepaste grote
Set size manually
Breite
Breedte:
Width:
Höhe
Hoogte:
Height:
mnuDruckvorschau
Voorbeeld
Print previe&w
DruckerEinrichten
Eigenschappen
Printer &setup
'frmBilderÜbersicht
frmBilderÜbersicht
Afbeeldingen overzicht
Picture overview
lblBilderHilfe
De afbeeldingen kunnen met de muis verschoven worden.
Met de rechtermuisknop kunnen afbeeldingen verwijderd worden.
You can reorder the pictures with your mouse.
By right-clicking you can remove pictures
Zurücksetzen
Terugzetten
Reset
Vorschaugröße
Voorbeeld grote: {0}px
Previewsize: {0}px
Zoom
Zoom:
Zoom:
'frmRezeptUnterschied
RezeptVorhanden
Het recept "{0}" bestaat reeds
The recipe “{0}” already exists
ZubereitungGeändert
De bereidingen verschillen onderling:
The preparations are different:
ZutatenGeändert
De ingrediënten verschillen onderling:
The ingredients are different:
InfosGeändert
De receptinfo's verschillen onderling:
The recipe infos are different:
'frmSync
Synchronisierung
Kochbuch syncro instellen
Setup Kochbuch syncro
OnlineSynchronisierung
Kochbuch syncro ®
Kochbuch syncro ®
SyncroErklärung
Met de automatische online synchronisatie heb je altijd je bijgewerkte recepten bij je.
- op je laptop thuis
- op je Android telefoon en tablet
Probeer het gratis gedurende 20 dagen!
Verleng daarna tegen een lage prijs, meer info op onze website:
With the automatic online synchronization you always have your up-to-date recipes with you.
- on your laptop at home
- on your Android phone and tablet
Test it 20 days for free!
Then extend for a favorable price, more infos on our website:
BestellenDreiJahre
Bestel nu
Order now
ErsteSyncErfolgreichErklärung
Eerste synchronisatie was geslaagd!
Het zal enige tijd duren om alle afbeeldingen te synchroniseren.
Voer de code in je andere Kookboeken in om ze te verbinden met deze.
First synchronization was successful!
It might take some time for pictures to be synchronized.
Enter the code in your other Cookbooks to connect them with this one.
NeueSynchronisierung
Start nieuwe synchronisatie
Start new synchronization
NeuSynchronisierungBeschreibung
U kan hier een nieuwe synchronisatie maken.
Het is verplicht om uw echten emailadres te gebruiken.
Heeft u al een synchronisatie code? Keer terug en verbind met uw bestaand Kookboek.
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
MitBestehendemKochbuch
Verbind met bestaand Kookboek
Connect to existing Cookbook
MitBestehendemBeschreibung
Voer de Code in van de eerste synchronisatie.
Nog niet gesynchroniseerd? Ga dan terug en start een nieuwe op.
Enter the code from the first synchronization.
Not synchronized yet? Just go back and start a new one.
ErsteSynchronisierung
Eerste synchronisatie
First synchronization
ErsteSynchronisierungBeschreibung
Uw recepten worden nu geüploaded naar de synchronisatie server
Now your recipes are being uploaded to the synchronization server.
ErsteSynchroniserungErfolgreich
De eerste synchronisatie was succesvol
First synchronization was successful
SynchronisierungDeaktivieren
Pauzeer synchronisatie
Pause synchronization
SynchronisierungAktivieren
Hervat synchronisatie
Resume synchronization
CodeWiederNachlesen
U kunt de code altijd opzoeken.
You can look up the code anytime.
SynchronisierungNochTageAktiv
Synchronisatie zal actief blijven voor {0} dagen.
Synchronization will be active for {0} more days.
SynchronisierungTageAbgelaufen
Synchronisatie is verlopen sinds {0} dagen.
Synchronization has been expired for {0} days.
Registrieren
Registreren ...
Registering ...
RegistrierungFehlgeschlagen
Registratie mislukt
Registration failed
Anmelden
Bezig met aanmelden
Logging in ...
FehlerAnmelden
Fout bij het aanmelden: {0}
Error occured when trying to log in: {0}
SyncDatenHochladen
Data uploaden ...
Uploading data ...
LogoutSyncro
Afmelden
Logout
SyncroAbmeldenFrage
Wenst u zich volledig af te melden in Kochbuch syncro op dit toestel?

Nadien kan u uw syncro token, {0}, hier niet meer gebruiken. Schrijf het op indien u het nog nodig hebt.
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
GelöschteWiederherstellenErklärung
Selecteer de recepten die u wilt herstellen en klik op "Herstel recepten". Herstelde recepten steeds weergeven in de lijst.
Select the recipes you want to restore and click on “Restore recipes”. Restored recipes still appear in the list.
'mdlKochbuch
'frmMergeConflict
KonfliktSpäterBeheben
Conflict later verhelpen
Resolve conflict later
VersionÜbernehmen
Deze versie toestaan
Apply this version
ÄnderungskonfliktRezept
Het recept "{0}" heeft veranderings-conflicten.
Recipe “{0}” has merge conflicts.
KonfliktErklärung
Recept "{0}" werd lokaal veranderd en ook in een ander gesynchroniseerd Kookboek. Het andere Kookboek werd eerst gesynchroniseerd met de server.
Omdat die de wijzigingen zijn aangebracht op dezelfde plaatsen in de tekst, moet u nu kiezen welke versie u wilt houden. U kunt ook wijzigingen aanbrengen in het tekstvak hieronder.
Recipe “{0}” was changed locally and also in another synchronized Cookbook. The other Cookbook synced first with the server.
Because the changes were made in the same places in the text, you must now select which version to keep. You can also make changes yourself in the text box below.
KonfliktTeileErklärung
Samengevoegde wijzigingen bestaan in de volgende rood gemarkeerde delen van het recept:
Merge changes exist in the following red marked parts of the recipe:
MeineÄnderungen
Mijn wijzigingen:
My changes:
ServerÄnderungen
Wijzigingen op de server:
Changes on the server:
ZuÜbernehmendeVersion
Selecteer welke versie te behouden:
Select which version to keep:
MeineVersion
Mijn versie
My version
ZusammengefügteVersion
Samengevoegde versie
Merged version
ServerVersion
Versie op de server
Version from server
KonfliktSpäterAuflösen
Los het conflict later op? Alle aangebrachte wijzigingen worden verwijderd.
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
Er blijven conflicten in de delen van het recept die rood gemarkeerd zijn in het overzicht links. U dient ze te selecteren en bewerk het gemarkeerde gebied {0}. Wenst u het conflict als opgelost aan te duiden?
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
SyncroSpäterHinweis
Of later in het bestand menu -> Synchronisatie instellen
Or later in the file menu -> Setup synchronization
SyncroJetztEinrichten
Kochbuch syncro nu instellen
Setup Kochbuch syncro now
KochbuchInfo
Kookboek Info
Cookbook info
NichtMehrAnzeigen
Dit niet meer tonen
Do not show again
'frmSyncroExpired
TestphaseAbgelaufen
De testperiode Kochbuch syncro is afgelopen.
Kochbuch syncro test phase expired
SpäterErinnern
Herinner me later
Remind me later
AbgelaufenHinweisText
De testfase van uw Kochbuch syncro is verlopen. De synchronisatie van uw kookboeken wordt nu geschorst, totdat u uw Kookboek syncro verlengd.

Bestel nu een uitbreiding voor één tot drie jaar om al uw actuele recepten met u mee te nemen.

Vind de prijzen op onze website:
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Als u Kochbuch syncro deactiveert moet u het opnieuw handmatig activeren, nadat u een verlenging besteld hebt.
(In het bestandsmenu-> Setup synchronisatie)
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
Alle
&Alles
A&ll
Keine
&Geen
Non&e
AusgewählteImportieren
Geselecteerde importeren
Import selected
RezepteTitel
Recepten
Recipes
KategorienTitel
Categorieën
Categories
MenüsTitel
Menu's
Menus
BereitsVorhanden
Bestaat reeds
Exists already
KategorienImportieren
Categorieën importeren
Import categories
MenüsImportieren
Menu's importeren
Import menus
Details
Details
Details
ImportFehlerMeldung
Een of meerdere bestanden konden niet worden geopend!
One or more files couldn’t be opened!
Import
Importeer
Import
ja
ja
yes
RezeptGleichemNamenVorhanden
Gelijknamig recept bestaat reeds
Recipe exists with identical name
BereitsIdentischVorhanden
Identiek recept bestaat reeds
Identical recipe exists
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Duits Engels Spaans Russisch Nederlands Pools Grieks Portugees Deens Frans Fins Norwegisch (Bokmål) Italiaans Tschechisch