Użytkownik: Hasło:
Zarejestruj się

Tłumacz programy

Na tej stronie znajdziesz wszystkie pliki językowe naszych programów. Zobacz Przegląd
Przed tłumaczeniem przeczytaj proszę naszą Pomoc.
Wybierz który program i który język chcesz tłumaczyć:
Program: Język do przetłumaczenia:
Pokaż języki:
Filtr:
Strona: Ilość na stronie:

Tłumaczenie z Książka Kucharska na Litwiński

Pobierz
Kompletność tłumaczenia: 60.5% Gotowe: 231; Zmiany: 4; Puste: 147
ÜbersetzenKürzelLitwińskiTekst do przetłumaczenia
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
Rückgängig
Cofnij
Undo
RezeptDuplizieren
Duplikuj przepis
Duplicate recipe
Wiederholen
Powtórz
Redo
KategorieLöschen
Usuń kategorię
Delete category
RezepteHinzufügen
Dodaj przepis
Add recipes
RezeptBearbeiten
Edytuj Przepis
Edit recipe
KategorieVerschieben
Przenieś kategorię
Move category
KategorienVerschieben
Przenieś kategorie
Move categories
RezepteLöschen
Usuń Przepisy
Remove recipes
KategorienLöschen
Usuń Kategorie
Remove categories
RecipeDeleted
Przepis „{0}” został usunięty
Recipe “{0}” deleted
RecipesDeleted
Usunięto {0} przepisów
{0} recipes deleted
mnuExportieren
&Eksportuj wszystkie przepisy jako
&Export all recipes as
SyncLäuftBaldAb
Kochbuch syncro kończy się niebawem. Przedłuż teraz!
Kochbuch syncro will expire soon. Please renew!
SyncAbgelaufen
Synchron Kochbuch wygasł!

Zamów przedłużenie teraz (kliknij tutaj i wybierz „Ustawienia Syncro”)
Kochbuch syncro has expired!

Order renewal now (click here and select “Syncro settings”)
VerbindungsAufbau
Łącze z serwerem ...
Connecting to server ...
ServerNichtErreichbar
Serwer synchronizacji jest nieosiągalny, spróbuj jeszcze raz później.
The synchronization server is unavailable. Please retry later.
LetzteSynchronisierung
Ostatnia pomyślna synchronizacja:
Last successful synchronization:
NochNichtSynchronisiert
Jeszcze nie synchronizowano
Not synchronized yet
SynchronisierenKonflikte
Przy synchronizacji wystąpiło {0} konfliktów.
{0} conflicts encountered during synchronization.
KonfliktLösen
Rozwiązać konflikt
Resolve conflict
KonfliktAufgetretenInfo
Odświeżenie tego przepisu spowodowało konflikt scalania. Nowa wersja została pobrana z serwera synchronizacji, a przepis został edytowany lokalnie.
Refreshing this recipe resulted in a merge conflict. A new version was downloaded from the synchronization server and the recipe was edited locally.
'frmExportieren
BilderNachZubereitung
Wyjście zdjęć po przygotowaniach
Output pictures after preparations
NurErstesBild
Eksportuj tylko pierwsze zdjęcie
Only export first picture
RTFBilderExportieren
Eksportuj zdjęcia
Export pictures
EmailBodyReze
(Twój tekst)

Ten plik przepisu może zostać zaimportowany programem Książka Kucharska.
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file can be imported with the cookbook program.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyRTF
(Twój tekst)

Ten plik przepisu został stworzony programem Książka Kucharska. Można ją otworzyć dostępnymi edytorami tekstu (np. LibreOffice Writer, Word, Notatnik).
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can open it with any established word processor (e.g. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyLatex
(Twój tekst)

Ten plik przepisu został utworzony za pomocą programu książki kucharskiej. Możesz przekonwertować go na plik PDF za pomocą kompilatora LaTeX, np. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
ExportFilterLatex
Plik LaTeX
LaTeX file
'frmImportieren
'frmKompression
KompressionBeschreibung
Żeby Zdjęcia nie były za duże do eksportu, można je z JPG pomniejszyć. Docelową jakość można ustawić suwakiem.
To keep the exported images small, e.g. for mailing, you can compress them with JPG. You can set the image quality with the slider.
ZeitUnlesbar
Książka Kucharska nie zna formatu czasu.
Następujące sformatowania są dostępne:
na przykład 1g 20min; 1:20; 80

Proszę o przesłanie własnego formatu do flose@mal-was-anderes.de żeby program mógł go w przyszłości rozpoznać.
The cookbook doesn’t recognize this time formatting.
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
NichterkannteZeichen
Nie wszystkie znaki rozpoznano: {0}
Następujące sformatowania są dostępne:
na przykład 1h 20min; 1:20; 80

Proszę o przesłanie własnego formatu do flose@mal-was-anderes.de żeby program mógł go w przyszłości rozpoznać.
Not all characters could be recognized: {0}
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
'frmOptionen
SchreibgeschütztMerken
Pamiętaj o ponownym uruchomieniu trybu tylko do odczytu
Remember read only mode when restarting
BeimStart
Przy uruchomieniu
On startup
BeimStartLetztesRezept
przy starcie przejdź do ostatnio używanego przepisu
show previously selected recipe
ErsteKategorieAnzeigen
pokaż pierwsze kategorie
show first category
AlleRezepteAnzeigen
pokaż wszystkie przepisy
show all recipes
BildFensterSchließen
W oknie zdjęcia przepisu pokaż guzik zamknięcia
Show close button at the picture window
'frmKategorien
Löschen
Usuń
Delete
Vereinen
Scalenie
Merge
KategorienVereinen
Scalenie Kategorii
Merge categories
CategoryDeleted
Usunięto kategorię „{0}”
Category “{0}” deleted
CategoriesDeleted
Usunięto {0} kategorii
{0} categories deleted
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
DrucklisteBearbeiten
Edytuj schowek przepisów
Edit recipe box
RezepteDrucklisteEntfernen
Naprawdę chcesz usunąć wszystkie przepisy z schowka przepisów?
Remove all recipes from recipe box?
RezepteDrucklisteEntfernenCaption
Opróżnij schowek przepisów
Clear recipe box
'frmInfo
BitteUnterstützen
Proszę wspomóż nasz program przez małą dotacje.
Please support our program by donating.
'frmSpenden
SpendenText
Rozwijamy ten program w naszym wolnym czasie i bardzo nas ucieszy inicjatywa z państwa strony, wspomagająca dalszy rozwój.
We only develop this program in our spare time and would be very happy if you motivate us to continue.
'frmMenü
MenüpunktInfo
Żeby dodać danie do zestawu, musisz dodać najpierw przepis a potem podać nazwę dania w pole tekstowe.
In order to create a new menu item first add the recipe and then write the name of the menu item into the textbox
MenüDuplizieren
Duplikuj menu
Duplicate menu
RezepteMenü
Przepisy w zestawie:
Recipes in the menu:
RezeptImKochbuch
Przepis w książce
Recipe is in the cookbook
ÄnderungenÜbernehmen
Chcesz przejąć zmiany?
Apply changes?
NeuMenüName
Podaj nową nazwę zestawu
Enter the new menu name
MenüBearbeiten
Zmień nazwę zestawu
Edit menu name
Hauptgericht
Danie główne
Main dish
RezeptEntfernenCaption
Usuń przepis
Delete recipe
MenüEntfernen
Naprawdę chcesz usunąć ten zestaw?
Remove menu?
MenüEntfernenCaption
Usuń zestaw
Remove menu
'RezeptVerschieben
'frmSuchen
Schnellsuche
Quick search
GefundeneRezepte
Znalezione przepisy: {0}
Found recipes: {0}
SuchenBewertung
Bez przepisów gorzej ocenionych niż:
No recipes which are rated worse than:
SuchenPersonen1
Przepisy dla
Recipes for
SuchenPersonen2
osób.
persons.
SuchenSchwierigkeit
Bez przepisów trudniejszych niż:
No recipes more difficult than:
SuchenDauer1
Przepisy które potrzebują nie więcej niż
Recipes which take no longer than
SuchenDauerKochen2
Minut gotowania
minutes to cook
Relevanz
Stopień ważności
Relevance
'frmDrucken
DruckTitel
drukuj {0} przepis(ów) ze schowka
Printing {0} recipes from the recipe box
lblDrucken
Wybierz tutaj jak przepisy zostaną wydrukowane:
Choose how to print the recipes:
SeitennummerDrucken
Drukuj numer strony
Print page number
RezeptNamenZentrieren
Wyśrodkuj nazwę przepisu
Center recipe name
DatumDrucken
Drukuj aktualną datę
Print current date
ZubereitungDrucken
Drukuj sposób przygotowania
Print preparation
KategorieDrucken
Drukuj nazwę kategorii
Print category name
Trennstrichdrucken
Pokaż linie między składnikami a sposobem przygotowania
Show dividing line between ingredients and preparation
GrößeManuell
Ustaw wielkość ręcznie
Set size manually
Breite
Szerokość:
Width:
Höhe
Wysokość:
Height:
mnuDruckvorschau
Podgląd wydruku
Print previe&w
DruckerEinrichten
Ustawienia drukarki
Printer &setup
'frmBilderÜbersicht
frmBilderÜbersicht
Podgląd zdjęć
Picture overview
lblBilderHilfe
Można przesunąć zdjęcia myszką.
Prawym przyciskiem myszy można je usunąć.
You can reorder the pictures with your mouse.
By right-clicking you can remove pictures
Zurücksetzen
Cofnij
Reset
Vorschaugröße
Wielkość podglądu: {0}px
Previewsize: {0}px
Zoom
Zoom:
Zoom:
'frmRezeptUnterschied
RezeptVorhanden
Przepis "{0}" już istnieje
The recipe “{0}” already exists
ZubereitungGeändert
Różnią się sposoby przygotowania:
The preparations are different:
ZutatenGeändert
Składniki różnią się:
The ingredients are different:
InfosGeändert
Informacje o przepisie różnią się:
The recipe infos are different:
'frmSync
Synchronisierung
Skonfiguruj Kochbuch syncro
Setup Kochbuch syncro
OnlineSynchronisierung
Kochbuch syncro ®
Kochbuch syncro ®
SyncroErklärung
Dzięki automatycznej synchronizacji online zawsze masz przy sobie aktualne przepisy.
- na twoim laptopie w domu
- na telefonie i tablecie z Androidem
Przetestuj to 20 dni za darmo!
Następnie przedłuż za korzystną cenę, więcej informacji na naszej stronie internetowej:
With the automatic online synchronization you always have your up-to-date recipes with you.
- on your laptop at home
- on your Android phone and tablet
Test it 20 days for free!
Then extend for a favorable price, more infos on our website:
BestellenDreiJahre
Zamów teraz
Order now
ErsteSyncErfolgreichErklärung
Pierwsza synchronizacja powiodła się!
Synchronizacja zdjęć może zająć trochę czasu.
Wpisz kod w swoich innych książkach kucharskich, aby połączyć je z tym.
First synchronization was successful!
It might take some time for pictures to be synchronized.
Enter the code in your other Cookbooks to connect them with this one.
NeueSynchronisierung
Rozpocznij nową synchronizację
Start new synchronization
NeuSynchronisierungBeschreibung
Tutaj możesz rozpocząć nową synchronizację.
Konieczne jest podanie prawdziwego adresu e-mail.
Masz już kod synchronizacji? Wróć i połącz się z istniejącą książką kucharską
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
MitBestehendemKochbuch
Połącz mnie z już istniejącą książką kucharską
Connect to existing Cookbook
MitBestehendemBeschreibung
Podaj tutaj kod, który pokazał się przy pierwszej synchronizacji.
Jeszcze nie Synchronizowałeś? Wróć się i rozpocznij nową synchronizację.
Enter the code from the first synchronization.
Not synchronized yet? Just go back and start a new one.
ErsteSynchronisierung
Pierwsza synchronizacja
First synchronization
ErsteSynchronisierungBeschreibung
Twoje przepisy zostają teraz pierwszy raz wysłane do serwera
Now your recipes are being uploaded to the synchronization server.
ErsteSynchroniserungErfolgreich
Pierwsza synchronizacja zakończyła się powodzeniem
First synchronization was successful
SynchronisierungDeaktivieren
Wstrzymaj synchronizację
Pause synchronization
SynchronisierungAktivieren
Wznów synchronizację
Resume synchronization
CodeWiederNachlesen
Ten kod można tutaj zawsze odnaleźć
You can look up the code anytime.
SynchronisierungNochTageAktiv
Synchronizacja będzie jeszcze {0} dni aktywna.
Synchronization will be active for {0} more days.
SynchronisierungTageAbgelaufen
Synchronizacja wygasła na {0} dni.
Synchronization has been expired for {0} days.
Registrieren
Rejestruj ...
Registering ...
RegistrierungFehlgeschlagen
Rejestracja się nie powiodła
Registration failed
Anmelden
Zaloguj ...
Logging in ...
FehlerAnmelden
Błąd przy logowaniu: {0}
Error occured when trying to log in: {0}
SyncDatenHochladen
Wysyłam dane ...
Uploading data ...
LogoutSyncro
Wyloguj
Logout
SyncroAbmeldenFrage
Czy chcesz całkowicie wylogować się z Kochbuch syncro® na tym urządzeniu?
Następnie nie możesz już czytać swojego tokena synchronizacji {0} tutaj. Zapisz, jeśli nadal potrzebujesz.
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
GelöschteWiederherstellenErklärung
Wybierz przepisy, które chcesz przywrócić, i kliknij „Przywróć przepisy”. Przywrócone przepisy wciąż pojawiają się na liście.
Select the recipes you want to restore and click on “Restore recipes”. Restored recipes still appear in the list.
'mdlKochbuch
'frmMergeConflict
KonfliktSpäterBeheben
Rozwiąż konflikt później
Resolve conflict later
VersionÜbernehmen
Zastosuj tę wersję
Apply this version
ÄnderungskonfliktRezept
Przepis „{0}” ma konflikty scalania.
Recipe “{0}” has merge conflicts.
KonfliktErklärung
Przepis „{0}” został zmieniony lokalnie, a także w innej zsynchronizowanej książce kucharskiej. Druga książka kucharska zsynchronizowana najpierw z serwerem.
Ponieważ zmiany zostały wprowadzone w tych samych miejscach w tekście, musisz teraz wybrać, którą wersję zachować. Możesz także samodzielnie wprowadzić zmiany w polu tekstowym poniżej.
Recipe “{0}” was changed locally and also in another synchronized Cookbook. The other Cookbook synced first with the server.
Because the changes were made in the same places in the text, you must now select which version to keep. You can also make changes yourself in the text box below.
KonfliktTeileErklärung
Zmiany scalania istnieją w następujących zaznaczonych na czerwono częściach przepisu:
Merge changes exist in the following red marked parts of the recipe:
MeineÄnderungen
Moje zmiany:
My changes:
ServerÄnderungen
Zmiany na serwerze:
Changes on the server:
ZuÜbernehmendeVersion
Wybierz, którą wersję zachować:
Select which version to keep:
MeineVersion
Moja wersja
My version
ZusammengefügteVersion
Wersja połączona
Merged version
ServerVersion
Wersja z serwera
Version from server
KonfliktSpäterAuflösen
Rozwiąż konflikt później? Wszystkie dotychczasowe zmiany zostaną odrzucone!
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
Nadal występują konflikty w częściach przepisu, które są zaznaczone na czerwono na liście po lewej stronie. Powinieneś je wybrać i edytować obszary oznaczone {0}. Czy mimo to chcesz oznaczyć konflikt jako rozwiązany?
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
SyncroSpäterHinweis
Lub później w menu Plik -> Ustawienia synchronizacji
Or later in the file menu -> Setup synchronization
SyncroJetztEinrichten
Skonfiguruj teraz Kochbuch syncro
Setup Kochbuch syncro now
KochbuchInfo
Informacje o książce kucharskiej
Cookbook info
NichtMehrAnzeigen
Nie pokazuj ponownie
Do not show again
'frmSyncroExpired
TestphaseAbgelaufen
Upłynęła faza testowa Kochbuch syncro
Kochbuch syncro test phase expired
SpäterErinnern
Przypomnij mi później
Remind me later
AbgelaufenHinweisText
Upłynęła faza testowa Kochbuch syncro. Synchronizacja Twoich książek kucharskich jest teraz zawieszona, dopóki nie wydłużysz synchronizacji Kochbuch.

Zamów przedłużenie teraz na okres od jednego do trzech lat, aby nadal mieć przy sobie wszystkie aktualne przepisy.

Ceny można znaleźć na naszej stronie internetowej:
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Jeśli dezaktywujesz synchronizację Kochbuch, musisz ponownie ją ręcznie aktywować po zamówieniu rozszerzenia.
(W menu Plik -> Ustawienia synchronizacji)
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
Alle
Wszystko
A&ll
Keine
Brak
Non&e
AusgewählteImportieren
Importuj zaznaczone
Import selected
RezepteTitel
Przepisy
Recipes
KategorienTitel
Kategorie
Categories
MenüsTitel
Manu
Menus
BereitsVorhanden
Już istnieje
Exists already
KategorienImportieren
Importuj kategorię
Import categories
MenüsImportieren
Importuj menu
Import menus
Details
Szczegóły
Details
ImportFehlerMeldung
Nie można otworzyć jednego lub więcej plików!
One or more files couldn’t be opened!
Import
Importuj
Import
ja
tak
yes
RezeptGleichemNamenVorhanden
Przepis istnieje z identyczną nazwą
Recipe exists with identical name
BereitsIdentischVorhanden
Istnieje identyczny przepis
Identical recipe exists
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Niemiecki Angielski Hiszpański Rosyjski Holenderski Polski Grecki Portugalski Duński Francuzki Fiński Norwegisch (Bokmål) Włoski Tschechisch