Użytkownik: Hasło:
Zarejestruj się

Tłumacz programy

Na tej stronie znajdziesz wszystkie pliki językowe naszych programów. Zobacz Przegląd
Przed tłumaczeniem przeczytaj proszę naszą Pomoc.
Wybierz który program i który język chcesz tłumaczyć:
Program: Język do przetłumaczenia:
Pokaż języki:
Filtr:
Strona: Ilość na stronie:

Tłumaczenie z Trener czasowników na Ukraiński

Pobierz
Kompletność tłumaczenia: 0.0% Gotowe: 0; Zmiany: 0; Puste: 109
ÜbersetzenKürzelUkraińskiTekst do przetłumaczenia
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
SprachenName
Polski
English
'Sprachen
German
Niemiecki
German
English
Angielski
English
French
Francuzki
French
Italian
Włoski
Italian
Spanish
Hiszpański
Spanish
Dutch
Holenderski
Dutch
Swedish
Swedish
Greek
Grecki
Greek
'Verbentrainer
Verbentrainer
Trener czasowników
Verb trainer
'frmAnmelden
Anmelden
Zaloguj
Log in
msgNeuerBenutzer
Podaj nazwę użytkownika:
Enter a new user name:
Öffnen
&Otwórz
&Open
NeuerBenutzer
Nowy użytkownik
&New user
Benutzer
Użytkownik:
User:
Sprache
Język:
Language:
lblSpracheWählen
Wybierz użytkownika i język:
Choose your user and a language:
'frmVerbentrainer
VerbentrainerCaption
Trener czasowników - {0}: {1}
Verb trainer - {0}: {1}
KonjugationAnzeigen
Pokaż &koniugacje
Show &conjugation
Auswerten
Z&analizować
&Check
LösungZeigen
Pokaż ro&związanie
Show &solution
Einstellungen
&Ustawienia
S&ettings
frmEinstellungen
Ustawienia
Settings
InfinitivAnzeigen
Pokaż bezokolicznik
Show &infinitive
Konjugation
Koniugacja
Conjugation
FehlerSpeichern
Błąd zapisu: {0}
Chcesz mimo to zamknąć?
Error while saving: {0}
Quit anyway?
lblStatistik
Poprawnie: {0}
Błędnie: {1}
Correct: {0}
Wrong: {1}
Sonderzeichen
Znaki specjalne
Special characters
Key1
Ctrl {0} {1}
Ctrl {0} {1}
Key2
Alt {0} {1}
Alt {0} {1}
Key3
Ctrl + Alt {0} {1}
Ctrl + Alt {0} {1}
lblSonderzeichen
Znaki specjalne
Special characters
'frmEinstellungen
EineZeitProVerb
Pytaj tylko jeden czas dla każdego czasownika
Ask only one tense per verb
InfinitivImmer
Odpytuj bezokolicznik za każdym razem
Always ask for infinitive
NurUnregelmäßige
Tylko nieregularne
Only irregular tenses
chkInfinitiv
Bezokolicznik
Infinitive
Ok
O&k
O&k
Abbrechen
&Zakończ
C&ancel
msgKeineZeiten
Musisz wybrać co najmniej jeden czas!
You have to choose at least one tense!
tltAlleHinzufügen
Dodaj wszystkie słowa z listy
Add all verbs from the list
lblZeitWählen
Wybierz czasy które chcesz ćwiczyć:
Choose the tenses you want to exercise:
Suchen
Szukaj:
Search:
lblVerbenWählen
Wybierz tutaj, które czasowniki chcesz czwiczyć:
Choose the verbs you want to learn:
lblVerbeninDatei
Czasowników w twoim pliku:
Verbs in your file:
lblNochNichtGelernte
Jeszcze nie dodane czasowniki:
Verbs you haven't added yet:
'frmUpdaten
chkAutoUpdate
Szukaj aktualizacji automatycznie podczas uruchamiania
Search for updates automatically when the program starts
cmdUpdateSuchen
Szukaj aktualizacji teraz
Search for updates now
Schließen
Zamknij
&Close
Update
Aktualizuj
Update
'Verben bearbeiten
'frmSprache
SpracheWählen
Wybierz język który chcesz edytować:
Choose the language you want to edit:
VerbenSprache
Język czasowników:
Verb language:
Programmsprache
Język programu:
Program language:
Bearbeiten
Edytuj
Edit
'frmVerbenBearbeiten
Unregelmäßig
Ten czas jest nieregularny
This tense is &irregular
VerbenBearbeiten
Edytuj czasowniki{0} {1}
Verbs editor{0} {1}
Neu
&Nowy
&New
Entfernen
&Usuń
&Remove
Speichern
&Zapisz
&Save
SpracheWechseln
Zmień Język
&Change language
Beenden
Zakończ
&Exit
Fehler
Błąd: {0}
Error: {0}
NeueDateiMachen
Czy chcesz utworzyć nowy plik?
Do you want to create a new file?
NochSpeichern
Chcesz jeszcze zapisać?
Do you want to save?
Vollständig
pełne
Complete
UnregelmäßigTag
Nieregularny
Irregular
VerbUnregelmäßig
Wszystkie czasy tego czasownika są nieregularne
Every tense of this verb is irregular
LeererInfinitiv
Bezokolicznik nie może być pusty!
The infinitive must not be empty!
lblInfinitive
Bezokoliczniki:
Infinitives:
lblKonjugationen
Odmiany:
Conjugations:
Verbenanzahl
Ilość czasowników: {0}
Number of verbs: {0}
'frmÄnderungenSenden
frmÄnderungen
Dokonałeś zmian w pliku czasowników.
You changed the verb file
lblÄnderungenSenden
Poprawiłeś błąd, albo dodałeś nowy czasownik? Prześlij zmiany do nas, żebyśmy mogli je udostępnić innym użytkownikom.

Jeśli zamierzasz dodać lub zmienić jeszcze więcej czasowników, możesz nam przesłać plik też później.

Podczas przesyłania zmian zostaje wysyłany wyłącznie plik "{0}" z czasownikami.
Dane osobiste nie zostają przesyłane.
If you corrected a mistake or added a new verb we would be delighted if you sent us your changes so we can distribute them to the other users.
If you are going to make some more changes you can send us the file later.

Only the verb file "{0}" will be sent to us.
No personal data will be transferred.
NichtSenden
Nie wysyłaj
Don't send
ÄnderungenSenden
Wyślij zmiany teraz
Send changes now
NichtMehrAnzeigen
Nie pokazuj już tego komunikatu
Don't show this dialog again
ÄnderungenDanke
Bardzo dziękujemy za pomoc.
Thank you very much for your support
ÄnderungenFehler
Przy wysyłaniu wystąpił następujący błąd:
{0}
Error while uploading:
{0}
'PersonenNamen
PersonNormal0
1. os. poj.
1st pers. sg.
PersonNormal1
2. os. poj.
2nd pers. sg.
PersonNormal2
3. os. poj.
3rd pers. sg.
PersonNormal3
1. os. mn.
1st pers. pl.
PersonNormal4
2. os. mn.
2nd pers. pl.
PersonNormal5
3. os. mn.
3rd pers. pl.
PersonNormalLang0
1. Osoba pojedyncza
1st person singular
PersonNormalLang1
2. Osoba pojedyncza
2nd person singular
PersonNormalLang2
3. Osoba pojedyncza
3rd person singular
PersonNormalLang3
1. Osoba mnoga
1st person plural
PersonNormalLang4
2. Osoba mnoga
2nd person plural
PersonNormalLang5
3. Osoba mnoga
3rd person plural
PersonImperativ0
2. os. poj.
2nd pers. sg.
PersonImperativ1
3. os. poj.
3rd pers. sg.
PersonImperativ2
1. os. mn.
1st pers. pl.
PersonImperativ3
2. os. mn.
2nd pers. pl.
PersonImperativ4
3. os. mn.
3rd pers. pl.
PersonImperativLang0
2. Osoba pojedyncza
2nd person singular
PersonImperativLang1
3. Osoba pojedyncza
3rd person singular
PersonImperativLang2
1. Osoba mnoga
1st person plural
PersonImperativLang3
2. Osoba mnoga
2nd person plural
PersonImperativLang4
3. Osoba mnoga
3rd person plural
PersonImperativD0
2 os. poj.
2nd pers. sg.
PersonImperativD1
2 os. mn.
2nd pers. pl.
PersonImperativDLang0
2. Osoba pojedyncza
2nd person singular
PersonImperativDLang1
2. Osoba mnoga
2nd person plural
PersonImperativP0
2. os. mn.
2nd pers. pl.
PersonImperativP0Lang
2. Osoba mnoga
2nd person plural
PersonZusammen0
1. os. poj.
1st pers. sg.
PersonZusammen1
1. os. mn.
1st pers. pl.
PersonZusammenLang0
1. Osoba pojedyńcza
1st person singular
PersonZusammenLang1
1. Osoba mnoga
1st person plural
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Niemiecki Angielski Hiszpański Rosyjski Holenderski Polski Grecki Portugalski Duński Francuzki Fiński Norwegisch (Bokmål) Włoski Tschechisch