Bruker: Passord:
Registrer

Oversett programmer

Språkfilene til alle våre programmer finnes på dette nettstedet. Se oversikt
Før du begynner å oversette bør du lese vår hjelp.
Velg hvilke programmer og hvilke språk du ønsker å oversette:
Program: Språk som skal oversettes:
Vis språk:
Filter:
Side: Fraser per side:

Oversetting av Nettsted til Polsk

Ferdigstillelsesgrad for oversettelsen 87.1% Fullført: 88; endringer: 2; tomme: 11
ÜbersetzenKürzelPolskTekst som skal oversettes
RegistrierenText
<a href="%s">Tilbake til oversetting</a>
For å oversette trenger du ikke å være registrert, men det har fordelen at endringene dine telles. Når du har oversatt flere setninger, kan vi gi deg administratorrettigheter, slik at du kan redigere dataene direkte.
Når du har oversatt 100 setninger får du Kochbuch syncro eller en Flashcards lisensnøkkel gratis. Bare kontakt oss og fortell oss hvilken av de to du ønsker!
<a href="%s">Back to translating</a>
In order to translate you don't have to be registered but it has the advantage that your modifications are counted. When you have translated several phrases we can give you admin rights so you can edit the data directly.
When you have translated 100 phrases you get Kochbuch syncro or a Flashcards licence key for free. Just contact us and tell us which of the two you want!
Navtranslation
Hjelp med oversetting
Help translating
Navkochbuch-server
Kokebok tjener
Cookbook server
sprlngserbian_cyrillic
Serbisk (kyrillisk)
Serbian (cyrillic)
sprlnghebrew
Hebraisk
Hebrew
sprlngcatalan
Katalansk
Catalan
Sprlngslovak
Slovakisk
Slovak
sprlngnorwegian
Norsk Bokmål
Norwegian (Bokmål)
sprlngturkish
Tyrkisk
Turkish
sprlngczech
Tsjekkisk
Czech
ÜbersetzenHilfe
<a href="%s">Tilbake til oversetting</a>
Med oversettelsesstedet kan alle forbedre og utvide oversettelsene av våre programmer.

For å oversette et program velger du programmet og språket du vil redigere. Hvis språket du vil oversette ikke er tilgjengelig ennå, sender du oss ​​en <a href="%2$s">e-post</a>, så legger vi til språket.

Etter å ha klikket på "Vis" vises listen med setningene som skal oversettes.
Alle uoversatte setninger vises i rødt. Oransje linjer indikerer at den opprinnelige teksten har endret seg, og oversettelsen må oppdateres.
Utfør endringene dine og klikk deretter på "Send forslag".

Først vises endringene dine som forslag under tekstboksene.
De vil bli brukt så snart vi har sjekket dem.

Hvis du planlegger å gjøre flere endringer, kan du registrere deg <a href="%3$s">her</a>.
Så snart du har gjort noen gode oversettelser, kan vi gi deg administratorrettigheter, så kan du endre direkte uten å sende inn forslag.

Hvis du har gjort mer enn 100 endringer fra kontoen din, får du Kochbuch-synkronisering eller en Flashcards-nøkkel gratis.

Vær oppmerksom på at du vil bli logget ut automatisk etter en time hvis du har JavaScript deaktivert. Så lagre dine endringer regelmessig slik at de ikke går tapt.

<h2>Merknader for å oversette programmene</h2><ul><li>{0}, {1}, ... er plassholdere for tekst eller tall. for eksempel: engelsk tekst: "Feil under lagring: {0}", der {0} er en plassholder for en feilmelding. Denne plassholderen må også forekomme i oversettelsen.</Li><li>Tegnet & brukes til å understreke tegnet bak det i menyer eller knapper og gjøre det tilgjengelig via Alt + [understreket tegn]. for eksempel tekst: "Vis løs&ning" av vis løsning knappen på hovedskjemaet. På denne knappen er "n" understreket og ved å trykke på Alt + n vil knappen klikkes på.
I oversettelsen må & også forekomme, hvis mulig foran samme bokstav, hvis det ikke er mulig, velg en passende bokstav. </Li> </ul> <h2> Merknader for oversetting av flashkort </h2><ul><li>Alle tekster som begynner med "Sprlng" er språknavn. Oversetteren må også starte med "Sprlng" + oversatt språknavn </li> </ul>

Hvis du har flere spørsmål eller noe er uklart, send oss en <a href="%2$s">e-post</a>
<a href="%s">Back to translating</a>
With our translation site everybody can improve and extend the translations of our programs.

In order to translate a program select the program and the language you want to edit. If the language you want to translate isn’t available yet please send us an <a href="%2$s">email</a>, so we’ll add it.

After clicking on “Show” the list with the phrases to translate is shown.
All untranslated phrases are show in red. Orange lines indicate that the original text has changed and the translation has to be updated.
Carry out your changes and then click on “Send suggestion”.

At first your changes will be shown as suggestions under the textboxes.
They will be used as soon as we’ve checked them.

If you’re planning on making more changes you can register <a href="%3$s">here</a>.
As soon as you've done some good translating, we can give you admin rights, so you’re changes will be applied directly.

If you’ve done more than 100 changes from your account, you’ll receive Kochbuch syncro or a Flashcards key free of charge.

Please keep in mind that you will be logged out automatically after an hour if you have JavaScript disabled. So apply your changes regularly so they won’t get lost.

<h2>Notices for translating the programs</h2><ul><li>{0}, {1}, ... are placeholders for text or numbers. e.g: english text: "Error while saving: {0}", where {0} is a placeholder for an error message. This placeholder must also appear in the translation.</li><li>The & character is used to underline the character behind it in menus or buttons and make it accessible via Alt + [underlined character]. e.g: text: "Show sol&ution" of the show solution button on the main form. On this button the "u" is underlined and by pressing Alt + u the button is clicked.
In the translation the & must also appear, if possible in front of the same character, if that's not possible, just choose one.</li></ul><h2>Notices for translating flashcards</h2><ul><li>All texts that begin wit "Sprlng" are language names. The translation must also start with "Sprlng" + translated languagename</li></ul>

If you have any further questions or something is unclear just write us an <a href="%2$s">email</a>
ReleasenotesKochbuchAndroid
Versjon 1.6.2
Android 8.0 Oreo Support
Kokebok krever nå minst Android 4.0 Ice Cream Sandwich
fikset feil

Versjon 1.6
Import og eksport av zip-filer (fungerer bedre med bilder)
Fikset feil

Versjon 1.5
Nytt bildegalleri
Fikset bugs

Versjon 1.4.6
Klar for Android N
Aktivert innlogging på Kochbuch-synkronisering når den er utløpt
Feilrettinger

Versjon 1.4.4
Forbedre importen, vis filer fra alle eksterne lagre
Vis fullskjermikon på tabletter
Fikset krasjer
Version 1.6.2
Android 8.0 Oreo Support
Cookbook now requires at least Android 4.0 Ice Cream Sandwich
Fix bugs

Version 1.6
Import and Export of Zip files (works better with photos)
Fixed bugs

Version 1.5
New image galery
Fixed bugs

Version 1.4.6
Ready for Android N
Enable logging in to Kochbuch syncro when expired
Bugfixes

Version 1.4.4
Improve import, show files from all external storages
Show fullscreen icon on tablets
Fix crashes
GooglePlayAndroid
Kokebok hjelper deg med å organisere oppskrifter og få tilgang til dem når du trenger det.

Hold styr på alle dine favorittoppskrifter på en enkel og intuitiv måte. Kokebok lar deg legge til flere bilder til hver oppskrift.
Bruk hurtig søk for finne oppskrifter enkelt.

Vår online synkronisering Kochbuch syncro holder din Android- og PC-kokebok (https://www.mal-was-anderes.de) oppdatert.
Du kan også importere .reze eksportfiler fra PC-versjonen.

Tilgjengelig på 16 språk: bulgarsk, engelsk, fransk, tysk, gresk, polsk, portugisisk, serbisk, spansk, italiensk, nederlandsk, dansk, kroatisk, rumensk, finsk, norsk
Hjelp med oversetting: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation

Nødvendige tillatelser:
- For synkroniseringsfunksjonen:
INTERNET, ACCESS_NETWORK_STATE, WAKE_LOCK:

- For å lagre bilder og eksportere:
WRITE_EXTERNAL_STORAGE:
Cookbook helps you organize your recipes and access them whenever you need to.

Keep track of all your favourite recipes in an easy and intuitive way. Cookbook allows you to add multiple images to each recipe.
Use the quick search to easily find your recipes.

Our online synchronization Kochbuch syncro keeps your Android and PC cookbook (https://www.mal-was-anderes.de) up-to-date.
You can also import .reze export files from the PC version.

Available in 15 languages: Bulgarian, English, French, German, Greek, Polish, Portuguese, Serbian, Spanish, Italian, Dutch, Danish, Croatian, Romanian, Finnish
Help translating: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation

Required permissions:
- For the synchronization feature:
INTERNET, ACCESS_NETWORK_STATE, WAKE_LOCK:

- Needed in order to save images and export:
WRITE_EXTERNAL_STORAGE:
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Tysk Engelsk Spansk Russisk Nederlandsk Polsk Gresk Portugisisk Dansk Fransk Fisnk Norsk Bokmål Italiensk Tsjekkisk