Χρήστης: Κωδικός:
Εγγραφή

Μετάφραση προγραμμάτων

Τα αρχεία γλώσσας από όλα τα προγράμματα μας βρίσκονται σε αυτή την ιστοσελίδα. επισκόπηση
Προτού ξεκινήσετε την μετάφραση παρακαλώ διαβάστε την Βοήθεια
Επιλέξτε ποιό πρόγραμμα και ποιά γλώσσα θέλετε να μεταφράσετε:
Πρόγραμμα: Γλώσσα για μετάφραση:
Εμφάνισε γλώσσες:
Φίλτρο:
Σελίδα: Φράσεις ανά σελίδα:

Μετάφραση από Εκμάθηση ρημάτων έως Λιθουανικά

Κατέβασε
Ολοκλήρωση της μετάφρασης: 0.0% Ολοκλήρωση: 0; αλλαγές: 0; κενά: 109
ÜbersetzenKürzelΛιθουανικάΚείμενο για μετάφραση
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
SprachenName
Ελληνικό
English
'Sprachen
German
German
English
English
French
French
Italian
Italian
Spanish
Spanish
Dutch
Dutch
Swedish
Swedish
Greek
Greek
'Verbentrainer
Verbentrainer
Verb trainer
'frmAnmelden
Anmelden
Log in
msgNeuerBenutzer
Enter a new user name:
Öffnen
&Open
NeuerBenutzer
&New user
Benutzer
User:
Sprache
Language:
lblSpracheWählen
Choose your user and a language:
'frmVerbentrainer
VerbentrainerCaption
Verb trainer - {0}: {1}
KonjugationAnzeigen
Show &conjugation
Auswerten
&Check
LösungZeigen
Show &solution
Einstellungen
S&ettings
frmEinstellungen
Settings
InfinitivAnzeigen
Show &infinitive
Konjugation
Conjugation
FehlerSpeichern
Error while saving: {0}
Quit anyway?
lblStatistik
Correct: {0}
Wrong: {1}
Sonderzeichen
Special characters
Key1
Ctrl {0} {1}
Key2
Alt {0} {1}
Key3
Ctrl + Alt {0} {1}
lblSonderzeichen
Special characters
'frmEinstellungen
EineZeitProVerb
Ask only one tense per verb
InfinitivImmer
Always ask for infinitive
NurUnregelmäßige
Only irregular tenses
chkInfinitiv
Infinitive
Ok
O&k
Abbrechen
C&ancel
msgKeineZeiten
You have to choose at least one tense!
tltAlleHinzufügen
Add all verbs from the list
lblZeitWählen
Choose the tenses you want to exercise:
Suchen
Search:
lblVerbenWählen
Choose the verbs you want to learn:
lblVerbeninDatei
Verbs in your file:
lblNochNichtGelernte
Verbs you haven't added yet:
'frmUpdaten
chkAutoUpdate
Search for updates automatically when the program starts
cmdUpdateSuchen
Search for updates now
Schließen
&Close
Update
Update
'Verben bearbeiten
'frmSprache
SpracheWählen
Choose the language you want to edit:
VerbenSprache
Verb language:
Programmsprache
Program language:
Bearbeiten
Edit
'frmVerbenBearbeiten
Unregelmäßig
This tense is &irregular
VerbenBearbeiten
Verbs editor{0} {1}
Neu
&New
Entfernen
&Remove
Speichern
&Save
SpracheWechseln
&Change language
Beenden
&Exit
Fehler
Error: {0}
NeueDateiMachen
Do you want to create a new file?
NochSpeichern
Do you want to save?
Vollständig
Complete
UnregelmäßigTag
Irregular
VerbUnregelmäßig
Every tense of this verb is irregular
LeererInfinitiv
The infinitive must not be empty!
lblInfinitive
Infinitives:
lblKonjugationen
Conjugations:
Verbenanzahl
Number of verbs: {0}
'frmÄnderungenSenden
frmÄnderungen
You changed the verb file
lblÄnderungenSenden
If you corrected a mistake or added a new verb we would be delighted if you sent us your changes so we can distribute them to the other users.
If you are going to make some more changes you can send us the file later.

Only the verb file "{0}" will be sent to us.
No personal data will be transferred.
NichtSenden
Don't send
ÄnderungenSenden
Send changes now
NichtMehrAnzeigen
Don't show this dialog again
ÄnderungenDanke
Thank you very much for your support
ÄnderungenFehler
Error while uploading:
{0}
'PersonenNamen
PersonNormal0
1st pers. sg.
PersonNormal1
2nd pers. sg.
PersonNormal2
3rd pers. sg.
PersonNormal3
1st pers. pl.
PersonNormal4
2nd pers. pl.
PersonNormal5
3rd pers. pl.
PersonNormalLang0
1st person singular
PersonNormalLang1
2nd person singular
PersonNormalLang2
3rd person singular
PersonNormalLang3
1st person plural
PersonNormalLang4
2nd person plural
PersonNormalLang5
3rd person plural
PersonImperativ0
2nd pers. sg.
PersonImperativ1
3rd pers. sg.
PersonImperativ2
1st pers. pl.
PersonImperativ3
2nd pers. pl.
PersonImperativ4
3rd pers. pl.
PersonImperativLang0
2nd person singular
PersonImperativLang1
3rd person singular
PersonImperativLang2
1st person plural
PersonImperativLang3
2nd person plural
PersonImperativLang4
3rd person plural
PersonImperativD0
2nd pers. sg.
PersonImperativD1
2nd pers. pl.
PersonImperativDLang0
2nd person singular
PersonImperativDLang1
2nd person plural
PersonImperativP0
2nd pers. pl.
PersonImperativP0Lang
2nd person plural
PersonZusammen0
1st pers. sg.
PersonZusammen1
1st pers. pl.
PersonZusammenLang0
1st person singular
PersonZusammenLang1
1st person plural
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2023
Γερμανικά Αγγλικά Ισπανικά Ρώσσικα Ολλανδικά Πολωνικά Ελληνικά Πορτογαλλικά Δανέζικα Γαλλικά Φιλανδικά Norwegisch (Bokmål) Ιταλικά Tschechisch