Χρήστης: Κωδικός:
Εγγραφή

Μετάφραση προγραμμάτων

Τα αρχεία γλώσσας από όλα τα προγράμματα μας βρίσκονται σε αυτή την ιστοσελίδα. επισκόπηση
Προτού ξεκινήσετε την μετάφραση παρακαλώ διαβάστε την Βοήθεια
Επιλέξτε ποιό πρόγραμμα και ποιά γλώσσα θέλετε να μεταφράσετε:
Πρόγραμμα: Γλώσσα για μετάφραση:
Εμφάνισε γλώσσες:
Φίλτρο:
Σελίδα: Φράσεις ανά σελίδα:

Μετάφραση από Ιστοσελίδα έως Πολωνικά

Ολοκλήρωση της μετάφρασης: 87.1% Ολοκλήρωση: 88; αλλαγές: 2; κενά: 11
ÜbersetzenKürzelΠολωνικάΚείμενο για μετάφραση
RegistrierenText
(<a href="%s">Επιστροφή στην μετάφραση</a>Για να μεταφράσετε δεν χρειαζέται εγγραφή αλλά έχετε το προνόμιο ότι οι αλλαγές σας λαμβάνονται υπόψιν. Όταν έχετε μεταφράσει αρκετές φράσεις μπορούμε να σας δώσουμε δικαιώματα διαχειριστή έτσι ώστε να μπορείτε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα απευθείας.
Όταν θα έχετε μεταφράσει 100 φράσεις θα πάρετε μια δωρεάν άδεια flashcard.
)
<a href="%s">Back to translating</a>
In order to translate you don't have to be registered but it has the advantage that your modifications are counted. When you have translated several phrases we can give you admin rights so you can edit the data directly.
When you have translated 100 phrases you get Kochbuch syncro or a Flashcards licence key for free. Just contact us and tell us which of the two you want!
Navtranslation
Help translating
Navkochbuch-server
Cookbook server
sprlngserbian_cyrillic
Serbian (cyrillic)
sprlnghebrew
Hebrew
sprlngcatalan
Catalan
Sprlngslovak
Slovak
sprlngnorwegian
Norwegian (Bokmål)
sprlngturkish
Turkish
sprlngczech
Czech
ÜbersetzenHilfe
(<a href="%s">Πίσω στην μετάφραση</a>
Με την μετάφραση της ιστοσελίδας μπορεεί ο οποιοσδήποτε να βελτιώση και να επεκτείνει τις μεταφράσεις των προγραμμάτων μας.

Για να μεταφράσετε ένα πρόγραμμα επιλέξτε το πρόγραμμα και την γλώσσα που θέλετε να επεξεργαστείτε. Εάν η γλώσσα που θέλετε να μεταφράσετε δεν είναι διαθέσιμη ακόμα , παρακαλώ στείλτε μας ένα <a href="%2$s">email</a>, και εμείς θα την προσθέσουμε.

Αφού κάνετε κλικ στην "Εμφάνιση" Θα εμφανιστεί η λίστα με τις φράσεις για μετάφραση.
Όλες οι μη μεταφρασμένες φράσεις εμφανιζονται κόκκινες. Οι πορτοκαλί γραμμές δηλώνουν ότι το προτότυπο κείμενο έχει αλλάξει και η μετάφραση πρέπει να αναβαθμιστεί.
Κάντε τις αλλαγές σας και κλικάρετε στο "Στείλε την πρόταση".

Στην αρχή οι αλλαγές σας θα φαίνονται σαν προτάσεις κάτω απο τα κουτιά κειμένων.
Θα χρησιμοποιηθούν το συντομότερο αφού τις ελέγξουμε.

Εάν πρόκειτε να κάνετε περισσότερες αλλαγές μπορείτε να εγγραφείτε <a href="%3$s">εδώ</a>.
Εάν κάνετε αρκετές καλές μεταφράσεις, μπορούμε να σας δώσουμε δικαιώματα διαχειριστή, έτσι ώστε οι αλλαγές σας να εφαρμόζονται άμμεσα.

Εάν έχετε κάνει περισσότερες από 100 αλλαγές από τον λογαριασμό σας, θα λάβετε ένα δωρεάν κλειδί Flashcard (αλλιως δώρο 10€)!!

Παρακαλώ έχετε υπό οψιν σας ότι θα βγείτε αυτόματα εκτός μετά από μία ώραεάν έχετε απενεργοποιήση την javascript. Για αυτό στέλνετε τακτικά τις αλλαγές σας για να μην τις χάσετε.
<h2>Ειδοποιήσεις για την μετάφραση των προγραμμάτων</h2><ul><li>{0}, {1}, ... είναι: κρατήστε θέσεις για κείμενα ή αριθμούς. π.χ.: ελληνικό κείμενο: "Σφάλμα κατά την αποθήκευση: {0}", όπου {0} είναι μια κράτηση θέσης για ένα μήνημα σφάλματος. Αυτή η κράτηση θέσης πρέπει να εμφανιστεί επίσης και στην μετάφραση.</li><li>Ο χαρακτήρας & χρησιμοποιείται για να υπογραμμίσει τον χαρακτήρα πίσω στα μενού ή στα κουμπιά και να τον κάνει προσβάσιμο μέσω Alt + [υπογραμμισμένο χαρακτήρα]. π.χ.: κείμενο: "Εμφάνιση λύ&σεως" του κουμπιού εμφάνιση λύσεως στην κύρια φόρμα. Σε αυτο το κουμπί "υ" είναι υπογραμμισμένο και πατώντας Alt + υ το κουμπί ενεργοποιήται.
Στην μετάφραση ο χαρακτήρας & πρέπει να εμφανίζεται επίσης, αν είναι δυνατόν μπροστά από τον ίδιο χαρακτήρα, εάν οχι, απλά επιλέξτε κάποιον.</li><li>"\n\n" είναι το σημάδι για μία νέα γραμμή και πρέπει να εμφανίζεται στην ίδια θεση κατά την μετάφραση.</li></ul><h2>Ειδοποιήσεις για την μετάφραση των καρτελών</h2><ul><li>Όλα τα κείμενα που αρχίζουν από "Sprlng" είναι ονόματα γλώσσας. Η μετάφραση πρέπει επίσης να αρχίζει απο "sprlng" + μεταφρασμένο όνομα γλώσσας</li></ul>Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις ή κατι είναι ασαφες παρακαλώ στείλτε μας ένα e-mail <a href="%2$s">E-Mail</a>
)
<a href="%s">Back to translating</a>
With our translation site everybody can improve and extend the translations of our programs.

In order to translate a program select the program and the language you want to edit. If the language you want to translate isn’t available yet please send us an <a href="%2$s">email</a>, so we’ll add it.

After clicking on “Show” the list with the phrases to translate is shown.
All untranslated phrases are show in red. Orange lines indicate that the original text has changed and the translation has to be updated.
Carry out your changes and then click on “Send suggestion”.

At first your changes will be shown as suggestions under the textboxes.
They will be used as soon as we’ve checked them.

If you’re planning on making more changes you can register <a href="%3$s">here</a>.
As soon as you've done some good translating, we can give you admin rights, so you’re changes will be applied directly.

If you’ve done more than 100 changes from your account, you’ll receive Kochbuch syncro or a Flashcards key free of charge.

Please keep in mind that you will be logged out automatically after an hour if you have JavaScript disabled. So apply your changes regularly so they won’t get lost.

<h2>Notices for translating the programs</h2><ul><li>{0}, {1}, ... are placeholders for text or numbers. e.g: english text: "Error while saving: {0}", where {0} is a placeholder for an error message. This placeholder must also appear in the translation.</li><li>The & character is used to underline the character behind it in menus or buttons and make it accessible via Alt + [underlined character]. e.g: text: "Show sol&ution" of the show solution button on the main form. On this button the "u" is underlined and by pressing Alt + u the button is clicked.
In the translation the & must also appear, if possible in front of the same character, if that's not possible, just choose one.</li></ul><h2>Notices for translating flashcards</h2><ul><li>All texts that begin wit "Sprlng" are language names. The translation must also start with "Sprlng" + translated languagename</li></ul>

If you have any further questions or something is unclear just write us an <a href="%2$s">email</a>
ReleasenotesKochbuchAndroid
Version 1.6.2
Android 8.0 Oreo Support
Cookbook now requires at least Android 4.0 Ice Cream Sandwich
Fix bugs

Version 1.6
Import and Export of Zip files (works better with photos)
Fixed bugs

Version 1.5
New image galery
Fixed bugs

Version 1.4.6
Ready for Android N
Enable logging in to Kochbuch syncro when expired
Bugfixes

Version 1.4.4
Improve import, show files from all external storages
Show fullscreen icon on tablets
Fix crashes
GooglePlayAndroid
Cookbook helps you organize your recipes and access them whenever you need to.

Keep track of all your favourite recipes in an easy and intuitive way. Cookbook allows you to add multiple images to each recipe.
Use the quick search to easily find your recipes.

Our online synchronization Kochbuch syncro keeps your Android and PC cookbook (https://www.mal-was-anderes.de) up-to-date.
You can also import .reze export files from the PC version.

Available in 15 languages: Bulgarian, English, French, German, Greek, Polish, Portuguese, Serbian, Spanish, Italian, Dutch, Danish, Croatian, Romanian, Finnish
Help translating: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation

Required permissions:
- For the synchronization feature:
INTERNET, ACCESS_NETWORK_STATE, WAKE_LOCK:

- Needed in order to save images and export:
WRITE_EXTERNAL_STORAGE:
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Γερμανικά Αγγλικά Ισπανικά Ρώσσικα Ολλανδικά Πολωνικά Ελληνικά Πορτογαλλικά Δανέζικα Γαλλικά Φιλανδικά Norwegisch (Bokmål) Ιταλικά Tschechisch