Χρήστης: Κωδικός:
Εγγραφή

Μετάφραση προγραμμάτων

Τα αρχεία γλώσσας από όλα τα προγράμματα μας βρίσκονται σε αυτή την ιστοσελίδα. επισκόπηση
Προτού ξεκινήσετε την μετάφραση παρακαλώ διαβάστε την Βοήθεια
Επιλέξτε ποιό πρόγραμμα και ποιά γλώσσα θέλετε να μεταφράσετε:
Πρόγραμμα: Γλώσσα για μετάφραση:
Εμφάνισε γλώσσες:
Φίλτρο:
Σελίδα: Φράσεις ανά σελίδα:

Μετάφραση από Καρτέλες έως Κινέζικα

Κατέβασε
Ολοκλήρωση της μετάφρασης: 19.7% Ολοκλήρωση: 91; αλλαγές: 0; κενά: 370
ÜbersetzenKürzelΚινέζικαΚείμενο για μετάφραση
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'Sprachen Optionen
SprlngChinese
SprlngChinese
'Karteikasten
'mdlKarteikasten
'frmOptionen
'Allgemein
teSprache
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

{0} 语言 (2010-11-13 18:17:57)
{0} language:
Programmsprache
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

程式语言 (2010-11-13 18:17:57)
program language:
BedeutungenWörterbuch
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

{0} 在字典中的含义。 (2010-11-13 18:17:57)
{0} meanings in the dictionary.
IntroAnzeigen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

展览简介 (2010-11-13 18:17:57)
Show intro
'Sprachen
Entfernen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

删除 (2010-11-13 18:17:57)
&Remove
BildLaden
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

载入图片 (2010-11-13 18:17:57)
Load &image
'Sonderzeichen
Tastenkürzel
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

捷径 (2010-11-13 18:17:57)
Short cuts
Key1
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

Ctrl键{0} {1} (2010-11-13 18:17:57)
Ctrl {0} {1}
Key2
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

Alt键{0} {1} (2010-11-13 18:42:36)
Alt {0} {1}
Key3
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

Ctrl键 + Alt键{0} {1} (2010-11-13 18:42:36)
Ctrl + Alt {0} {1}
'Üben
ToneffekteAktiv
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

激活声音效果 (2010-11-13 18:42:36)
Activate sound effects
StimmeWählen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

选择一个声音: (2010-11-13 18:42:36)
Choose a voice:
Versuche
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
Attempts until a word is counted as wrong:
TippAnzahl
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

数量可能的提示: (2010-11-13 18:42:36)
Number of possible hints:
6.FachAktiv
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

启动第六阶段 (2010-11-13 18:42:36)
Activate 6th stage
FächerMischen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

混合阶段 (2010-11-13 18:42:36)
Mix stages
KategorienbeiAbfrageAnzeigen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

在审讯显示分类 (2010-11-13 18:42:36)
Show categories at interrogation
Abfragerichtung
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

审讯方向 (2010-11-13 18:42:36)
Direction of interrogation
Anhören
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

(2010-11-13 18:42:36)
Listen
AlleBedeutungen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

所有的意义都必须输入 (2010-11-13 18:42:36)
All meanings have to be entered
NurTippfehlerVersuche
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

只为错别字进一步尝试 (2010-11-13 18:42:36)
Further attempts only for typos
Zufällig
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

随机 (2010-11-13 18:42:36)
Random
WortStatistik
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

字统计商店 (2010-11-13 18:42:36)
Save word statistics
WortStatistikDeaktivieren
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

你想禁用词统计真的吗? (2010-11-13 18:42:36)
Do you really want to deactivate word statistics?
FalscheZweimalAbfragen
If a word is entered incorrectly, interrogate it again immediately
'Witze
Aktivieren
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

在审讯显示笑话 (2010-11-13 18:42:37)
Show jokes at interrogation
AktiviereAutostart
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
Show jokes at windows startup
FehlerWitze
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
Couldn’t add jokes to start up{0}Logon as Administrator to change the startup.
WitzSprache
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

语言的笑话: (2010-11-13 18:42:37)
Language of jokes:
WörterBisWitz
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
Correct words until a joke appears:
AuchErwachsenenWitze
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

显示成人笑话 (2010-11-13 18:42:37)
Show adult jokes
'Speicherungen
DateienKopieren
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

在新的目录复制文件 (2010-11-13 18:42:37)
Copy files in new directory
DateienVerschieben
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
Move files in new directory
LeeresVerzeichnis
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

创建空目录 (2010-11-13 18:42:37)
Create empty directory
Standard
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

默认 (2010-11-13 18:42:37)
Default
OrdnerÖffnen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

打开此文件夹 (2010-11-13 18:42:37)
Open this folder
KeineRechteSpeicherung
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
You don’t have sufficient rights to change the save path, start Flashcards as administrator.
'cmdOk
msgKeineSchreibrechte
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
You don’t have writing permission in this folder!!
SpeicherungspfadÄndern
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

更改保存路径 (2010-11-13 18:42:37)
Change save path
msgFehlerBeimVerschieben
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

移动时发生错误:{0} (2010-11-13 18:42:37)
Error while moving: {0}
'cmdEntfernen
msgSonderzeichenEntfernen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
Do you really want to remove this special character?
'txtVersuche
msgZahlZwischen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
You have to enter a number between {0} and {1}.
'cmdSpeicherungen
SpeicherungsPfadWählen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

选择一个保存路径: (2010-11-13 18:42:37)
Choose a save path:
'cmdSpracheHinzufügen
msgSpracheHinzufügen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

输入语言的名字: (2010-11-13 18:42:37)
Enter the name of the language:
msgSpracheHinzufügenCaption
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

新增语言 (2010-11-13 18:42:37)
Add language
'cmdSpracheEntfernen
'txtBenutzer
BenutzernameEingeben
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

输入一个用户名! (2010-11-13 18:42:37)
Enter a username!
'txtShortcut
msgVerboteneZeichen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

以下字符是不允许的:{0} (2010-11-13 18:42:37)
The following characters are not allowed: {0}
'frmSonderzeichen
Auswählen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

选择 (2010-11-13 18:42:37)
&Select
SonderzeichenWählen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

选择特殊字符 (2010-11-13 18:42:37)
Select special character
Lade
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

载入中... (2010-11-13 18:42:37)
Loading...
'frmWörterbuch
WortLöschen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

删除字 (2010-11-13 18:42:37)
&Remove word
AuswahlÜben
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

实践选择 (2010-11-13 18:42:37)
&Practise selection
FilterBearbeiten
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

编辑筛选 (2010-11-13 18:42:37)
Edit &filter
Drucken
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

打印 (2010-11-13 18:42:37)
&Print
Wörterbuch
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

字典 (2010-11-13 18:42:37)
Dictionary
Filter
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

过滤器 (2010-11-13 18:42:37)
{0} filter:
Fach
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

时报 (2010-11-13 18:42:37)
{0} stage
Wort
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

(2010-11-13 18:42:37)
{0} word
Anzahl
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

目前有{0}词在列表中。 (2010-11-13 18:42:37)
There are currently {0} words in the list.
Schließen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

关闭 (2010-11-13 18:42:37)
Close
FilterAktiv
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

过滤器被激活! (2010-11-13 18:42:37)
Filter is ACTIVATED!
'Load
Bedeutung
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

{0} {1} 重要性 (2010-11-13 18:42:37)
{0} {1} meaning
msgWortLöschen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

你真的要删除这个字? (2010-11-13 18:42:37)
Do you really want to remove this word?
'Drucken
Seite
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

页:{0} (2010-11-13 18:42:37)
Page: {0}
'frmWörterbuchFilter
Wörterbuchfilter
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

字典过滤器 (2010-11-13 18:42:37)
Dictionary filter
NurWennAuswahlGenau
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

只有准确地选择适用。 (2010-11-13 18:42:37)
Only if selection applies exactly.
WennMindestensEins
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

如果至少一个适用。 (2010-11-13 18:42:37)
If at least one applies.
WennAlleAusgewählten
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

如果所有的选择适用 (2010-11-13 18:42:37)
If all selected apply.
Deaktiviert
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

停用 (2010-11-13 18:42:37)
Deactivated
Fächer
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

阶段 (2010-11-13 18:42:37)
Stages
VonBis
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

从...到 (2010-11-13 18:42:37)
From ... to
Textfilter
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

文字过滤 (2010-11-13 18:42:37)
text filter
AlleWörter
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

所有词 (2010-11-13 18:42:37)
All words
Sonstiges
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

其他 (2010-11-13 18:42:37)
Other
NurWörterProzent
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
Only words which you have had wrong in at least {0}%.
chkWörterSeit
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

你没有学过只字 (2010-11-13 18:42:37)
Only words that you haven’t learned for
lblWörterSeit
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

天: (2010-11-13 18:42:37)
days:
AuswahlTreffendeWörter
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
The current selection fits on {0} words.
NichtGelernteAbfragen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

话你有没有学过了。 (2010-11-13 18:42:37)
Words you haven’t learned yet, too.
NurWörterProzentHilfe
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
Only words where you have needed help in at least {0}% or were always wrong .
JedesmalHilfe
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

每次需要帮助 (2010-11-13 18:42:37)
Needed help everytime
JedesmalFalsch
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

总是错误的 (2010-11-13 18:42:37)
Always wrong
chkWenigerAls
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

只有你所学不到的话 (2010-11-13 18:42:37)
Only words which you have learned less than
lblWenigerAls
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

倍。 (2010-11-13 18:42:37)
times.
FilterKeineWörter
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
The current selection doesn’t fit on any words!
AuswahlUmkehren
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

反向选择 (2010-11-13 18:42:37)
Invert selection
Mehr
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

更多... (2010-11-13 18:42:37)
More ...
Weniger
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

少... (2010-11-13 18:42:37)
Less ...
'frmWörterVonBenutzerFilter
frmFilter
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

过滤器 (2010-11-13 18:42:37)
Filter
'frmKategorienochNichtVorhanden
KategorieNichtVorhanden
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

类别“{0}”不存在。 (2010-11-13 18:42:37)
The category “{0}” doesn’t exist yet.
KategorieNichtErstellen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

不要创建类别 (2010-11-13 18:42:37)
Don’t create category
KategorieWählen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
Select a category or write a new name in the text box.
FürKategorieGleiche
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
Always do the same for the category “{0}”.
'frmWörterVonBenutzer
WörterVonBenutzer
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

从另一个用户添加单词 (2010-11-13 18:42:37)
Add words from another user
AlleHinzufügen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

添加所有 (2010-11-13 18:42:37)
&Add all
KategorienÜbernehmen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

接管的类别 (2010-11-13 18:42:37)
Take over the categories
WortstatistikÜbernehmen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

以字统计 (2010-11-13 18:42:37)
Take word statistics
'frmWörterVonBenutzerWortVorhanden
WortBereitsVorhanden
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

字已存在 (2010-11-13 18:42:37)
Word already exists
ZuWortHinzufügen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

要添加一个字 (2010-11-13 18:42:37)
Add to word
NichtHinzufügen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

不添加 (2010-11-13 18:42:37)
Don’t add
AlsNeuHinzufügen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

添加为新词 (2010-11-13 18:42:37)
Add as new word
lblBereitsVorhanden
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
This word already exists with different meanings. Choose the meanings you want to use:
MindestensEineBedeutung
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
You have to choose at least one meaning per language.
Bedeutungen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

{0} 含义 (2010-11-13 19:00:22)
{0} meanings
BereitsVorhanden
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

已经存在的词 (2010-11-13 19:00:22)
Already existing word
NeuesWort
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

新词 (2010-11-13 19:00:22)
New word
ImmerAktion
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

始终执行此操作 (2010-11-13 19:00:22)
Always do this
'frmDoppelteWörterfinden
DoppelteWörterFinden
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

查找双字 (2010-11-13 19:00:22)
Find duplicate words
KeineDoppelten
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

目前没有重复的话 (2010-11-13 19:00:22)
No duplicate words exist
lblDoppelte
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
In this list two words are shown in each line, that have at least one common meaning. You can merge these words by selecting a line and clicking “Merge words”.
Aktualisieren
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

刷新 (2010-11-13 19:00:22)
Refresh
LinkesWortbearbeiten
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

编辑左边的单词 (2010-11-13 19:00:22)
Edit left word
RechtesWortbearbeiten
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

编辑正确的字 (2010-11-13 19:00:22)
Edit right word
WörterZusammenfügen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

文字放在一起 (2010-11-13 19:00:22)
Merge words
lblZusammenfügen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

选择您要使用的含义: (2010-11-13 19:00:22)
Choose the meanings you want to use:
DoppeltesWort
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

双字 (2010-11-13 19:00:22)
Duplicate word
erstesWort
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

{0} 字 (2010-11-13 19:00:22)
{0} word
Ja
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

是的 (2010-11-13 19:00:22)
Yes
Nein
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

(2010-11-13 19:00:22)
No
KomplettGleich
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

完全平等 (2010-11-13 19:00:22)
completely equal
SucheDoppelte
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

搜索双打 (2010-11-13 19:00:22)
Searching duplicates
'frmInfo
Info
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

关于{0} (2010-11-13 19:00:22)
About {0}
Version
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

版本{0} (2010-11-13 19:00:22)
Version {0}
BitteUnterstützen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

请捐款支持我们的节目。 (2010-11-13 19:00:22)
Please support our program by donating.
Dank
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
We also want to thank our family for the thorough testing.
Anregungen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
If you have any ideas, suggestions or found errors you’re welcome to send us an email:
lblLizenz
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

这个程序注册为{0}. (2010-11-13 19:00:22)
This program is registered for {0}.
lblLizenzNicht
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

这个程序没有注册。 (2010-11-13 19:00:22)
This program is not registered.
Lizenzieren
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

注册 (2010-11-13 19:00:22)
Register
Vorteile
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

优势 (2010-11-13 19:00:22)
Advantages
'frmIntro
TasteZumÜberspringen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

(按键继续) (2010-11-13 19:00:22)
(Press key to continue)
'frmKarteikasten
'Menüs
mnuDatei
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

文件 (2010-11-13 19:00:22)
&File
mnuNeu
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

(2010-11-13 19:00:22)
&New
mnuÖffnen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

打开 (2010-11-13 19:00:22)
&Open
mnuSpeichern
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

保存 (2010-11-13 19:00:22)
&Save
mnuSpeichernUnter
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

保存 (2010-11-13 19:00:22)
Save &as
mnuExport
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

出口 (2010-11-13 19:00:22)
E&xport
AlsCSVDatei
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

作为CSV文件 (2010-11-13 19:00:22)
As CSV file
AlsKarteikastenDatei
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

由于抽认卡文件(.kat) (2010-11-13 19:00:22)
As Flashcards file (.kat)
mnuImportieren
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

进口 (2010-11-13 19:00:22)
&Import
mnuDrucken
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

打印... (2010-11-13 19:00:22)
&Print...
mnuEnde
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

退出 (2010-11-13 19:00:22)
&Exit
mnuBearbeiten
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

编辑 (2010-11-13 19:00:22)
&Edit
mnuWörterHinzufügen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

新增词 (2010-11-13 19:00:22)
&Add words
mnuWortBearbeiten
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

编辑的话 (2010-11-13 19:00:22)
&Edit word
mnuWörterVonBenutzer
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

从另一个用户添加单词 (2010-11-13 19:00:22)
Add words from another &user
mnuKategorienBearbeiten
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

编辑类别 (2010-11-13 19:00:22)
E&dit categories
mnuExtras
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

工具 (2010-11-13 19:00:22)
&Tools
mnuDoppelteWörterFinden
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

查找重复的话 (2010-11-13 19:00:22)
Find &duplicate words
mnuÜbenVonBis
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

从实践...到 (2010-11-13 19:00:22)
&Practise from ... to
ÜbenMitFilter
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

了解带过滤器 (2010-11-13 19:00:22)
Learn with &filter
mnuProtokoll
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

显示协议 (2010-11-13 19:00:22)
&Show protocol
mnuWörterbuch
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

字典 (2010-11-13 19:00:22)
&Dictionary
mnuOptionen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

和设置 (2010-11-13 19:00:22)
&Settings
mnuWitzeditor
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

笑话编辑器 (2010-11-13 19:00:22)
Joke &editor
mnu?
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

? (2010-11-13 19:00:22)
&?
mnuUpdatesSuchen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

更新 (2010-11-13 19:00:22)
Search for &Updates
mnuUpdateHistory
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

更新历史记录 (2010-11-13 19:00:22)
Update &history
mnuHomepage
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

首页 (2010-11-13 19:00:22)
Homepage
mnuReleasenotes
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

发布记录 (2010-11-13 19:00:22)
Releasenotes
mnuLizenz
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

显示牌 (2010-11-13 19:00:22)
Show license
mnuHilfe
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

帮助 (2010-11-13 19:00:22)
&Help
mnuFehler
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

报告错误 (2010-11-13 19:00:22)
Report a bug
mnuInfo
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

信息 (2010-11-13 19:00:22)
&About
'Statistik
Statistik
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

今天的教训: (2010-11-13 19:00:22)
Learnt today:
Richtige
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

正确的{0} {1} (2010-11-13 19:00:22)
Correct{0} {1}
Falsche
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

错{0} {1} (2010-11-13 19:00:22)
Wrong{0} {1}
MitTipp
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

随着提示{0} {1} (2010-11-13 19:00:22)
With hint{0} {1}
Korrigierte
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

错字{0} {1} (2010-11-13 19:00:22)
Typos{0} {1}
WeißIch
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

我知道!{0} {1} (2010-11-13 19:00:22)
I know!{0} {1}
Hinzugefügt
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

新增{0} {1} (2010-11-13 19:00:22)
Added{0} {1}
'Fächer
Wörterauswahl
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

选择的话 (2010-11-13 19:00:22)
Selection of words
FachFunktionen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

{0} 舞台功能 (2010-11-13 19:00:22)
{0} stage functions
AlleWörter1FachVerschieben
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
Move every word to the 1st stage
ÄltereWörter1FachVerschieben
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

移动旧的单词的第一阶段 (2010-11-13 19:00:22)
Move older words to the 1st stage
ZahlWochen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

{0} 周({1}) (2010-11-13 19:00:22)
{0} weeks ({1})
ZahlMonate
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

{0} 个月({1}) (2010-11-13 19:00:22)
{0} months ({1})
msgAnzahlWochen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

输入周数: (2010-11-13 19:00:22)
Enter the number of weeks:
Andere
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

其他 (2010-11-13 19:00:22)
Other
WörterInsgesamt
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

总的话:{0} (2010-11-13 19:00:22)
Total words: {0}
'Abfrageinfo
Abfrageinfo
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

查询信息:{0} (2010-11-13 19:00:22)
Interrogation info: {0}
WörterBisNächsterWitz
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

词,直到下一个笑话:{0} (2010-11-13 19:00:22)
Words until the next joke: {0}
WörterInAbfrage
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

在审讯的话: (2010-11-13 19:00:22)
Words in interrogation:
Noch
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

只有: (2010-11-13 19:00:22)
Still:
ZuWiederholWörter
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

话再说一遍: (2010-11-13 19:00:22)
Words to repeat:
WiederholenNichtGekonnte
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

重复的话你不知道 (2010-11-13 19:20:20)
Repeat words you didn’t know
ZufälligeReihenfolge
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

在实践的话随机顺序 (2010-11-13 19:20:20)
Practise words in random order
GekonnteWeiter
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
Move words you knew into the next stage
AbfrageZurücksetzen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

复位审讯 (2010-11-13 19:20:20)
Reset interrogation
AuswahlÄndern
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

更改选择 (2010-11-13 19:20:20)
Change selection
lblSonderzeichen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

特殊字符 (2010-11-13 19:20:20)
Special characters
AuswahlLeeren
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

清除选择 (2010-11-13 19:20:20)
Clear selection
'Abfragen
Abfrage
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

查询 (2010-11-13 19:20:20)
Interrogation
FremdesWort
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

{0} 字 (2010-11-13 19:20:20)
{0} word:
GebenSieDasWortEin
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

{0}输入单词: (2010-11-13 19:20:20)
Enter the {0} word:
GebenSieDieBedeutungEin
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

输入{1} {0} 含义: (2010-11-13 19:20:20)
Enter the {1} {0} meaning:
LösungZeigen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

显示解决方案 (2010-11-13 19:20:20)
Show sol&ution
Auswerten
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

评价 (2010-11-13 19:20:20)
Ch&eck
Weiter
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

继续 (2010-11-13 19:20:20)
Cont&inue
cmdWeißIch
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

我知道! (2010-11-13 19:20:20)
&I know!
WarRichtig
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

正确的 (2010-11-13 19:20:20)
Correct
WarFalsch
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

(2010-11-13 19:20:20)
Wrong
Tipp
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

提示 (2010-11-13 19:20:20)
Hin&t
Richtig
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

正确的 (2010-11-13 19:20:20)
Correct
Falsch
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

(2010-11-13 19:20:20)
Wrong
ProbiersNochmal
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

再试一次 (2010-11-13 19:20:20)
Try again
IhreEingabe
Your input:
{0}
GelerntDauer
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

经验教训:{0} (2010-11-13 19:20:20)
Learned: {0}
lblFach
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

{0}阶段: (2010-11-13 19:20:20)
{0} stage:
Gespeichert
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

保存 (2010-11-13 19:20:20)
Saved
lblWortStatistik
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
Here you can see how often you have already known this word:
lblInsgesamtGeübt
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

{0}次从实践 (2010-11-13 19:20:20)
Practised {0} times
lblFalsch
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

错:{0} (2010-11-13 19:20:20)
Wrong: {0}
lblRichtig
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

正确的:{0} (2010-11-13 19:20:20)
Correct: {0}
lblMitHilfe
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

只有帮助:{0} ({1}%) (2010-11-13 19:20:20)
Only with help: {0} ({1}%)
lblZuletztGelernt
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

上次的教训:{0} (2010-11-13 19:20:20)
Last learned: {0}
NochNichtGelernt
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

还没有学会 (2010-11-13 19:20:20)
Not learned yet
msgAuswahlLeer
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
There are currently now words selected.
Select words now?
msgAuswahlFertig
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
You have practised all words in this selection.
Do you want to practise these words again, practise other words or clear the selection?
NochmalÜben
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

实践再次 (2010-11-13 19:20:20)
Practise again
AndereWörter
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

换句话说 (2010-11-13 19:20:20)
Other words
'Form Load
msgHilfeSehen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
Would you like to see the help?{0}You can look at it in the help menu later, too.
Hilfe
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

帮助 (2010-11-13 19:20:20)
Help
msgKeinPDFProgramm
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
You don’t have a pdf-viewer installed!
'aktivieren
KarteikastenVon
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

卡指数{0} (2010-11-13 19:20:20)
{0}’s Flashcards
'mnuNeu
msgNochSpeichern
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

保存更改? (2010-11-13 19:20:20)
Save changes?
'cmdFach6Leeren
msgFachVerschieben
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
Do you really want to move the words of the {0} stage to the {1} stage?
'Closing
KarteikastenBeenden
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

退出抽认卡 (2010-11-13 19:20:20)
Exit Flashcards
'Witzeditormenü
msgWitzeditorNichtVorhanden
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

这个笑话编辑器不存在 (2010-11-13 19:20:20)
The joke editor doesn’t exist
FehlerAusführen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
Error while trying to execute “{0}”:
{1}
msgWitzeditor
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

笑话编辑器 (2010-11-13 19:20:20)
Joke editor
'Hilfe
msgKeineHilfedatei
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

帮助文件不存在! (2010-11-13 19:20:20)
Help file not existent!
'frmDrucken
frmDrucken
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

打印 (2010-11-13 19:20:20)
Print
DruckerEinrichten
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

打印机设置 (2010-11-13 19:20:20)
Printer settings
SeiteEinrichten
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

页面设置 (2010-11-13 19:20:20)
Page Setup
SchriftartÄndern
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

更改字体 (2010-11-13 19:20:20)
Change font
Druckvorschau
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

打印预览 (2010-11-13 19:20:20)
Print preview
SortierenNach
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

排序方式 (2010-11-13 19:20:20)
Sort by
SortFach
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

舞台 (2010-11-13 19:20:20)
Stage
Alle
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

所有 (2010-11-13 19:20:20)
All
Ausgewählte
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

选择 (2010-11-13 19:20:20)
Selected
Vokabeln
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

词汇 (2010-11-13 19:20:20)
Vocabulary
'frmKategorienBearbeiten
KategorienBearbeiten
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

编辑类别 (2010-11-13 19:20:20)
Edit categories
colWörteranzahl
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

字数 (2010-11-13 19:20:20)
Word count
Neu
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

(2010-11-13 19:20:20)
&New
Umbenennen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

重命名 (2010-11-13 19:20:20)
&Rename
VonAndererDatei
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

从其他文件 (2010-11-13 19:20:20)
Get from other file
'Neu
msgGebenSieEinenNamenEin
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

输入一个名称: (2010-11-13 19:20:20)
Enter a name:
msgKategorieBereitsVorhanden
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

此类别已存在 (2010-11-13 19:20:20)
This category already exists
msgNeueKategorie
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

新类别 (2010-11-13 19:20:20)
New category
'Umbenennen
msgNeuerName
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

输入一个新名称: (2010-11-13 19:20:20)
Enter a new name:
Kategorien
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

分类 (2010-11-13 19:20:20)
Categories
msgKategorienUmbenennen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

重命名类别 (2010-11-13 19:20:20)
Rename categories
'frmKategorienübernehmen
frmKategorienübernehmen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

复制类别 (2010-11-13 19:20:20)
Copy categories
übernehmen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

复制 (2010-11-13 19:20:20)
Copy
lblKategorienÜbernehmen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

选择文件从类别: (2010-11-13 19:20:20)
Choose a file to get categories:
lblKategorien
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

分类: (2010-11-13 19:20:20)
Categories:
'frmNeu
NeuerKarteikasten
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

新的抽认卡 (2010-11-13 19:20:20)
New Flashcards
Benutzername
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

用户名{0} {1} (2010-11-13 19:20:20)
Username{0} {1}
SpracheAuswählen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

选择语言: (2010-11-13 19:20:20)
Select language:
AndereSprache
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

其他语言: (2010-11-13 19:20:20)
Other language:
'cmdOK(Optionen)
msgBenutzerEingeben
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

输入用户名: (2010-11-13 19:20:20)
Enter a user name:
msgNeu
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

新的抽认卡 (2010-11-13 19:20:20)
New Flashcards
msgSpracheEingeben
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

输入的语言! (2010-11-13 19:20:20)
Enter a language!!
msgSpracheAuswählen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

选择一种语言! (2010-11-13 19:20:20)
Select a language!!
'frmAutoAuswahl
AutoAuswahlText
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
If you activate the automatic word selection then on each startup flashcards selects the words you should revise next.

The criteria for the selection is the date of the last revision.

The more often you have know a word the less often should it be revised.
AutoAuswahl
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

自动选词 (2010-11-13 19:20:20)
Automatic word selection
msgAutoAuswahlStatistik
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
In order to use the automatic word selection, you must activate the word statistic.
Activate it now?
AutoAuswahlLeer
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

没有任何文字修改。 (2010-11-13 19:20:20)
There aren’t any words to revise.
AutoAuswahlAktivieren
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

激活自动选词 (2010-11-13 19:20:20)
Activate automatic word selection
AutoFach1
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

{0} 阶段:重复间隔 (2010-11-13 19:20:20)
{0} stage: Repeat every
AutoFach2
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

(2010-11-13 19:20:20)
days
WortanzahlBegrenzen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

限制选择,以 (2010-11-13 19:20:20)
Limit selection to
WortanzahlBegrenzen2
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

(2010-11-13 19:20:20)
words
AutoWortauswahlFertig
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
You’ve learnt your word selection for today.
'frmÖffnenSpeichern
Löschen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

删除 (2010-11-13 19:39:04)
&Delete
Speichern
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

保存 (2010-11-13 19:39:04)
Save
msgSpeichernVersion
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
If you save in this version, settings could get lost and meanings of a word will be merged together.{0}Save in this version anyway?
msgVerboteneZeichenDateiname
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
The following characters are not allowed in the filename: /\:*?<>|
SpeichernUnter
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

另存为 (2010-11-13 19:39:04)
Save as
lblSprache
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

语言:{0} (2010-11-13 19:39:04)
Language: {0}
WörterAnzahl
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

词数:{0} (2010-11-13 19:39:04)
Words count: {0}
ZuWiederholendeWörter
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

词修改:{0} (2010-11-13 19:39:04)
Words to revise: {0}
msgSpeicherungExistiertBereits
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

文件{0}已经存在。覆盖? (2010-11-13 19:39:04)
The file {0} already exists. Overwrite?
msgSpeicherungLöschen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
Do you really want to delete the file “{0}”?
msgSpeicherungLöschenCaption
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

删除文件 (2010-11-13 19:39:04)
Delete file
SpeicherungsVersion
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

保存在版本: (2010-11-13 19:39:04)
Save in version:
msgÜberschreiben
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
The file {0} already exists in the save folder. {1}Do you want to overwrite(Yes) it or add it with a different name(No)?
msgDateiKopiert
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
The file {0} has been copied into the save folder.
AusAnderemOrdnerÖffnen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

从另一个文件夹打开 (2010-11-13 19:39:04)
Open from another folder
Karteikastendateien
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

烧录卡文件 (2010-11-13 19:39:04)
Flashcard files
InAnderenOrdnerSpeichern
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

保存到不同的文件夹 (2010-11-13 19:39:04)
Save into a different folder
'frmProtokoll
Protokoll
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

协议 (2010-11-13 19:39:04)
Protocol
Dateiname
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

文件名{0} (2010-11-13 19:39:04)
File name{0}
Anfangszeit
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

开始时间 (2010-11-13 19:39:04)
Beginning
Dauer
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

时间 (2010-11-13 19:39:04)
Duration
AlleBenutzer
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

所有用户 (2010-11-13 19:39:04)
All users
'frmStart
Start
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

开始 (2010-11-13 19:39:04)
Start
'frmVonBis
ÜbeWörterAus
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

从实践的话: (2010-11-13 19:39:04)
Practise words from the:
Von
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

来自: (2010-11-13 19:39:04)
From:
Bis
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

致: (2010-11-13 19:39:04)
To:
WörterAusgewählt
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

{0}单词选择 (2010-11-13 19:39:04)
{0} words selected
WortAusgewählt
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

{0}单词选择 (2010-11-13 19:39:04)
{0} word selected
'frmWitz
Witz
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

笑话 (2010-11-13 19:39:04)
Joke
'frmWort
WortBearbeiten
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

拼写单词 (2010-11-13 19:39:04)
Edit word
Ändern
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

变更 (2010-11-13 19:39:04)
Cha&nge
KeineKategorien
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

没有分类 (2010-11-13 19:39:04)
No categories
lblWortBearbeiten
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

字编辑这里: (2010-11-13 19:39:04)
Edit the word here:
msgWortBereitsVorhanden
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
This word already exists: {0} stage, {1} word.
WörterHinzufügen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

新增词 (2010-11-13 19:39:04)
Add words
GebenSieWortEin
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

输入新词: (2010-11-13 19:39:04)
Enter the new word:
EingabeBeenden
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

关闭 (2010-11-13 19:39:04)
&Close
KategorienBeibehalten
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
&Keep categories for the next word
WitzeAktualisieren
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

笑话更新文件 (2010-11-13 19:39:04)
Update joke file
msgFehlerHinzufügen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
When you delete a meaning, you mustn’t press Tab but click in another textbox of the other language.
AlternativeEingabe
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

替代的输入法 (2010-11-13 19:39:04)
Alternative input method
'frmExport
KarteikastenExport
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

出口卡片 (2010-11-13 19:39:04)
Export flashcards
Auswahl
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

选择 (2010-11-13 19:39:04)
extract
KarteikastenExportw
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

抽认卡出口{0}字 (2010-11-13 19:39:04)
Export {0} flashcards
Exportieren
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

出口 (2010-11-13 19:39:04)
Export
Trennzeichen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

列之间的分隔符: (2010-11-13 19:39:04)
Separator between the columns:
KategorienExport
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

出口产品种类 (2010-11-13 19:39:04)
Export categories
ExportÜberschriften
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

创建页眉 (2010-11-13 19:39:04)
Create Headers
ExportErfolgreich
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

导出成功了! (2010-11-13 19:39:04)
Export was successful!
Kodierung
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

编码 (2010-11-13 19:39:04)
Encoding
ExportVerändert
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
Some words had to be changed in the export file due to the separator.
BedeutungExportieren
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

{0} 出口意义 (2010-11-13 19:39:04)
Export {0} meanings
'frmImport
Importieren
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

进口 (2010-11-13 19:39:04)
Import
InSpalte
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

{0} 在 (2010-11-13 19:39:04)
{0} in
VonSpalte
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

{0} 从 (2010-11-13 19:39:04)
{0} from
BisSpalte
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

(2010-11-13 19:39:04)
to
Spalte
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

{0} 列 (2010-11-13 19:39:04)
column {0}
NichtVorhanden
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

不存在 (2010-11-13 19:39:04)
Doesn’t exist
ListeBeginnt
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

列表开始于 (2010-11-13 19:39:04)
List starts at
ImportNeu
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
To import flashcards you have to create a new file first.
'frmErinnerung
TageKarteikasten
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

{0} 天闪卡 (2010-11-13 19:39:04)
{0} days flashcards
DankeTageKarteikasten
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
Thanks for having used the flashcards for {0} days now
BitteBewerten
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
If you like our program we would be happy if you rate the flashcards on our homepage or tell us how to improve flashcards.
SpendeFreuen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
We would also be very happy about a small donation.
SpeicherungenSenden
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
If you have a big vocabulary collection in flashcards, we would be delighted if you sent those to us. We will make it available to other flashcard users on our homepage. If you want we will mention you on the download page.
'frmSpenden
Spenden
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

捐赠 (2010-11-13 19:39:04)
Donate
SpendenText
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
We only develop this program in our spare time and would be very happy if you animate us to continue.
VielenDank
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

非常感谢您为您的捐赠! (2010-11-13 19:39:04)
Thank you very much for your donation!
PayPalSpenden
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

捐赠与PayPal (2010-11-13 19:39:04)
Donate with PayPal
'frmKeyEingeben
lblKeySchritte
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
In order to register Flashcards follow these steps:
lblSchritt1
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
1. Enter your e-mail address (the same one you entered when you donated)
lblSchritt2
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
2. Open key-file (it was sent via e-mail):
lblSchritt3
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

3。完成注册: (2010-11-13 19:39:04)
3. Complete registration:
JetztLizenzieren
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

立即注册 (2010-11-13 19:39:04)
Register now
KeyDateiÖffnen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

开关键文件 (2010-11-13 19:39:04)
Open key-file
NochKeineKeyDatei
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

没有一个密钥文件了吗? (2010-11-13 19:39:04)
Don’t have a key-file yet?
Lizenziert
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
Thank you very much!
Flashcards is now registered.
LizenzierenFehler
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
Flashcards couldn’t be registered!
Either you used an invalid key or you spelt your e-mail wrongly.
'frmKeineWerbung
lblSpendenVorteile
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
By donating 10€ you will have the following advantages:
lblSpendenVorteileListe
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
- No Pop-ups on Flashcards startup
- a license for the german version of Mobile Karteikasten for learning on the PDA
lblSpendenLizenz
Προτάσεις από άλλους χρήστες:
In order to receive a registration key you can donate via PayPal.
frmKeineWerbung
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

优势的抽认卡注册版 (2010-11-13 19:39:04)
Advantages of a registered version of Flashcards
'WitzAnzeigen
'frmWitz(Anzeigen)
Nächster
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

下一页 (2010-11-13 19:39:04)
Next
'Witzeditor
msgNeueSprache
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

新的语言 (2010-11-13 19:39:04)
New language
msgNeueSpracheEingeben
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

输入新的语言: (2010-11-13 19:39:04)
Enter the new language:
msgWitzEntfernen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

删除笑话吗? (2010-11-13 19:40:47)
Remove joke?
msgWitzEntfernenCaption
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

删除笑话吗? (2010-11-13 19:40:47)
Remove joke
msgSpracheEntfernen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

消除语言? (2010-11-13 19:40:47)
Remove language?
msgSpracheEntfernenCaption
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

消除语言? (2010-11-13 19:40:47)
Remove language
NeuerWitz
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

新笑话 (2010-11-13 19:40:47)
New joke
WitzErwachsene
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

这个笑话是只适合成人 (2010-11-13 19:40:47)
This joke is only suitable for adults
Suchen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

搜索 (2010-11-13 19:40:47)
Search
'frmWitzeSuchen
Status
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

{0} {1}笑话发现。 (2010-11-13 19:40:47)
{0} of {1} jokes found.
WitzeSuchen
Προτάσεις από άλλους χρήστες:

搜索笑话 (2010-11-13 19:40:47)
Search for jokes
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Γερμανικά Αγγλικά Ισπανικά Ρώσσικα Ολλανδικά Πολωνικά Ελληνικά Πορτογαλλικά Δανέζικα Γαλλικά Φιλανδικά Norwegisch (Bokmål) Ιταλικά Tschechisch