Bruker: Passord:
Registrer

Oversett programmer

Språkfilene til alle våre programmer finnes på dette nettstedet. Se oversikt
Før du begynner å oversette bør du lese vår hjelp.
Velg hvilke programmer og hvilke språk du ønsker å oversette:
Program: Språk som skal oversettes:
Vis språk:
Filter:
Side: Fraser per side:

Oversetting av Kokebok til Afrikaans

Last ned
Ferdigstillelsesgrad for oversettelsen 47.0% Fullført: 179; endringer: 4; tomme: 198
ÜbersetzenKürzelAfrikaansTekst som skal oversettes
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
mnuSchreibgeschützt
Åpne skrivbeskyttet
Open read only
NichtSchreibbar
Kokebokfilen kan ikke åpnes for skriving da den brukes av en annen prosess.
The cook book file can’t be opened for writing because another process is accessing it.
Rückgängig
Angre
Undo
RezeptDuplizieren
Dupliser oppskrift
Duplicate recipe
Wiederholen
Gjenta
Redo
KategorieLöschen
Slett kategori
Delete category
RezepteHinzufügen
Legg til oppskrifter
Add recipes
RezeptBearbeiten
Rediger oppskrift
Edit recipe
KategorieVerschieben
Flytt kategori
Move category
KategorienVerschieben
Flytt kategorier
Move categories
RezepteLöschen
Slett oppskrifter
Remove recipes
KategorienLöschen
Slett kategorier
Remove categories
RecipeDeleted
Oppskrift "{0}" er slettet
Recipe “{0}” deleted
RecipesDeleted
{0} oppskrifter er slettet
{0} recipes deleted
Kopie
Kopier
Copy
mnuDrucklisteLeeren
&Tøm oppskriftsboksen
&Clear recipe box
mnuAusgewähltesRezeptDrucken
&Skriv ut valgt oppskrift
&Print selected recipe
mnuAusgewählteRezepteDrucken
&Skriv ut valgte oppskrifter
&Print selected recipes
mnuDrucklisteDrucken
&Skriv ut oppskrift fra oppskriftsboksen
P&rint recipes from recipe box
mnuExportieren
&Eksporter alle oppskrifter som
&Export all recipes as
ExportRTF
Rikt tekstformat (.rtf)
Formatted Textfile (.rtf)
ExportLatex
LaTeX-fil (.tex)
LaTeX file (.tex)
ExportKochbuchDatei
Kokebok eksportfil (.reze, .zip)
Cookbook export file (.reze, .zip)
mnuMenüsBearbeiten
Re&diger menyer
E&dit menus
mnuRezepteDrucklisteExportieren
Eksporter oppskrifter fra oppskriftsboksen som
Export recipes from recipe box as
LinkÖffnen
Trykk "Ctrl" og klikk her for å åpne lenken.
Press “Ctrl” and click here to open the link.
Vorschau
Forhåndsvis: bilde {0} av {1}
Preview: picture {0} of {1}
BildNichtVorhanden
Bildet "{0}" finnes ikke eller er skadet
The picture “{0}” doesn’t exist or is corrupted
RezeptBereitsInDruckliste
Disse oppskriftene finnes allerede i oppskriftsboksen!
These recipes are already in the recipe box!
RezeptDrucklisteHinzugefügt
Oppskriften ble lagt til i oppskriftsboksen!
Recipe was added to the recipe box!
RezepteDrucklisteHinzugefügt
{0} av {1} opppskrifter ble lagt til i oppskriftsboksen!
{0} of {1} recipes were added to the recipe box!
DrucklisteWirklichLeeren
Ønsker du å tømme oppskriftsboksen?
Clear recipe box?
DrucklisteLeeren
Tøm oppskriftboksen
Clear recipe box
UngenutzteBilder
Det finnes {0} bilder i kokeboksmappen, som ikke tilhører noen oppskrift ({1} MiB):
{2}

Slett ubrukte bilder?
There are {0} pictures in the cookbook folder, which don’t belong to any recipe ({1} MiB):
{2}

Delete unused pictures?
ZwischenablageImport
Det finnes oppskrifter i utklippstavlen, importer dem?
There are recipes in the clipboard, import them?
Synchronisieren
Sett opp synkronisering
Setup Synchronization
SyncLäuftBaldAb
Kokebok syncro utløper snart. Vennligst forny den!
Kochbuch syncro will expire soon. Please renew!
SyncAbgelaufen
Kokebok syncro er utløpt!

Bestill fornyelse nå (klikk her og velg "Syncro innstillinger")
Kochbuch syncro has expired!

Order renewal now (click here and select “Syncro settings”)
KonfliktLösen
Løs konflikt
Resolve conflict
KonfliktAufgetretenInfo
Oppdateringen av denne oppskriften medføre en flette-konflikt. En ny version ble hentet fra synkroniseringstjeneren og oppskriften ble redigert lokalt.
Refreshing this recipe resulted in a merge conflict. A new version was downloaded from the synchronization server and the recipe was edited locally.
'frmExportieren
ExportierenWählen
Velg et eksportfilnavn. Bildene blir eksportert til "[Eksport filnavn] RezepteBilder".
Choose an export filename. The pictures will be exported to “[Export filename] RezepteBilder”.
ExportierenWählenHTM
Velg en mappe for nettstedets index.htm. Bilder finnes i undermappen "Bilder".
Choose a folder for the website’s index.htm. Pictures are in the subfolder “Pictures”.
ExportierenWählenRTF
Velg et filnavn for eksporten.
Choose an export filename.
BilderNachZubereitung
Bilder etter forberedelser
Output pictures after preparations
NurErstesBild
Eksporter bare første bilde
Only export first picture
RTFBilderExportieren
Eksporter bilder
Export pictures
FehlerBeimExport
Feil ved eksport!! {0}
Error while exporting!! {0}
ExportErfolgreich
Eksport utført
Export was successful
ExportDateiExisiert
Denne filen finnes allerede.
Vil du overskrive den?
This file already exists.
Overwrite it?
BilderExportieren
Eksporter bilder ({0} MiB)
Export pictures ({0} MiB)
Kompression
&Komprimering
&Compression
MenüsExportieren
Eksporter menyer
Export menus
ZIPExport
Komprimer til zip-fil
Compress to zip file
HtmlInhaltsverzeichnis
Lag en innholdsfortegnelse
Create a table of contents
HtmlVorschaubilder
Lag miniatyrer
Create thumbnails
HtmlGroßeBilder
Lenk bilder med høyere oppløsning ({0} MiB)
Link pictures with higher resolution ({0} MiB)
Ordner
Sti:
Path:
HtmlBildVergrößern
Klikk her for å forstørre
Click here to enlarge
EmailExport
Send exportfilen som e-post
Send export file as e-mail
MailZuGroß
Eksportfilen er {0} MB stor, dette kan gi problemer med enkelte e-postleverandører.
Vil du allikevel sende som e-post?
The export file is {0} MiB big, that can cause problems with some e-mail providers.
Send the e-mail anyway?
EmailBodyReze
(Din tekst)

Denne oppskriftsfilen kan importeres med kokebokprogrammet.
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file can be imported with the cookbook program.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyRTF
(Din tekst)

Denne oppskriftsfilen ble laget med kokebokprogramet. Den kan åpnes med alle kjente tekstbehandlere (f.eks. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can open it with any established word processor (e.g. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyLatex
(Din tekst)

Denne oppskriftsfilen ble laget med kokebokprogramet. Du kan konvertere den til en PDF-fil med en LaTeX kompilator, f.eks. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
ExportFilterRTF
Rikt tekstformat
Formatted text file
ExportFilterLatex
LaTeX-fil
LaTeX file
'frmImportieren
ImportErfolgreich
Importen utført!
{0} av {3} oppskrifter, {1} av {4} menyer og {2} av {5} bilder er lagt til:

{6}
Import was successful!
{0} of {3} recipes, {1} of {4} menus and {2} of {5} pictures were added:

{6}
ImportierenWählen
Velg en fil som skal importeres
Choose a file to import
ImportFilterAlleImportDateien
Alle importerte filer
All import files
ImportFilterKochbuchDateien
Kokebok-eksport-fil
Cookbook-export-file
ImportFilterZipDateien
Zip-fil
Zip file
ImportFilterAlleDateien
Alle filer
All files
Fehler
Feil: {0}
Error: {0}
'frmKompression
ExportBilderVerkleinern
Forminsk eksporterte bilder
Shrink exported images
Bildkompression
Bildekomprimering
Image compression
KompressionBeschreibung
For å holde ekporterte bilder små, f.eks. for utsending, kan du komprimera dem med JPG. Du kan velge bildekvalitet med glidebryteren.
To keep the exported images small, e.g. for mailing, you can compress them with JPG. You can set the image quality with the slider.
BildauflösungVerkleinern
Minsk bildestørrelse
Decrease image dimension
AuflösungFür
Minsk bildestørrelse til:
Decrease image dimension to:
VorschaugrößeKochbuch
Forhåndsvis størrelse i Kokebok
Preview size in Cookbook
HilfeNichtVorhanden
Hjelpefilen {0} finnes ikke!
The help file {0} doesn’t exist!
Bewertung0
Ikke karaktersatt
Not rated
Schwierigkeit0
Ikke karaktersatt
Not rated
TagKürzel
d
d
ZeitUnlesbar
Kokeboken kjenner ikke igjen denne tidsformateringen.
Følgende format er mulige:
F.eks.: 1tim 20min; 1:20; 80

Vennligst send ditt format på epost til flose@mal-was-anderes.de slik at kokeboken kan gjenkjenne det i fremtiden.
The cookbook doesn’t recognize this time formatting.
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
NichterkannteZeichen
Kunne ikke gjenkjenne alle tegn: {0}
Følgende format er mulige:
F.eks.: 1h 20min; 1:20; 80

Vennligst send ditt format på epost til flose@mal-was-anderes.de slik at kokeboken kan gjenkjenne det i fremtiden.
Not all characters could be recognized: {0}
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
Bewertung
Vurdering:
Rating:
'frmOptionen
KategorienAusRKMM
Importer kategorier fra RK/MM/RIP/RBK
Import categories from RK/MM/RIP/RBK files
SonderzeichenUmwandeln
Konverter spesialtegn automatisk (f.eks. 1/2 til ½)
Automatically convert special characters (e.g. 1/2 in ½)
SchreibgeschütztMerken
Husk skrivebeskyttet modus ved omstart
Remember read only mode when restarting
BeimStart
Ved start
On startup
BeimStartLetztesRezept
vis forrige valgte opppskrift
show previously selected recipe
ErsteKategorieAnzeigen
vis første kategori
show first category
AlleRezepteAnzeigen
vis alle oppskrifter
show all recipes
BildFensterSchließen
Vis lukk-knappen i bildevinduet
Show close button at the picture window
AutoUpdate
Søk etter oppdateringer automatisk
Search for updates automatically
'frmKategorien
KategorieZusammentun
Det finnes allerede en kategori med dette navnet!
Ønsker du å slå sammen disse to kategoriene?
There is already a category with this name!
Do you want to merge these two categories?
Löschen
Slett
Delete
CategoryDeleted
Kategori "{0}" er slettet
Category “{0}” deleted
CategoriesDeleted
{0} kategorier er slettet
{0} categories deleted
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
RezepteDrucklisteEntfernenCaption
Tøm oppskriftsboksen
Clear recipe box
'frmInfo
ÜbersetzerInfo
En stor takk til våre oversettere:
Norsk: Stein-Aksel Basma
Many thanks to our translators:
English: Flose
'frmSpenden
SpendenText
Vi utvikler dette programmet på vår fritid og blir veldig glade for en donasjon.
We only develop this program in our spare time and would be very happy if you motivate us to continue.
'frmMenü
Menü
Meny
Menu
Menüpunkt
Menyelement:
Menu item:
MenüpunktInfo
For å lage et nytt menyelement legger du først til oppskriften, og så skriver du navnet på menyelementet i tekstboksen
In order to create a new menu item first add the recipe and then write the name of the menu item into the textbox
Menüs
Menyer:
Menus:
MenüDuplizieren
Dupliser meny
Duplicate menu
RezepteMenü
Oppskrifter i menyen:
Recipes in the menu:
NeuMenüName
Angi nytt menynavn
Enter the new menu name
NeuMenüNameCaption
Ny meny
New menu
MenüBearbeiten
Rediger menynavn
Edit menu name
RezeptEntfernenCaption
Slett oppskrift
Delete recipe
KategorieEntfernen
Ønsker du å fjerne dette menyelementet?
Remove this menu item?
KategorieEntfernenCaption
Fjern menyelement
Remove menu item
MenüEntfernen
Ønsker du å fjerne menyen?
Remove menu?
MenüEntfernenCaption
Fjern meny
Remove menu
'RezeptVerschieben
'frmSuchen
SuchenBewertung
Ingen oppskrifter som er vurdert som dårligere enn:
No recipes which are rated worse than:
SuchenSchwierigkeit
Ingen oppskrifter som er vanskeligere enn:
No recipes more difficult than:
SuchenDauer1
Oppskrifter som tar mindre tid enn
Recipes which take no longer than
'frmDrucken
DruckTitel
Skriver ut {0} oppskrift fra oppskriftsboksen
Printing {0} recipes from the recipe box
lblDrucken
Velg hvordan du skriver ut oppskrift:
Choose how to print the recipes:
RezeptNamenZentrieren
Sentrer oppskriftnavn
Center recipe name
DatumDrucken
Skriv ut dagens dato
Print current date
SchriftartÄndern
Endre skrifttype
Change font
Trennstrichdrucken
Vis skillelinje mellom ingredienser og tilbereding
Show dividing line between ingredients and preparation
GrößeManuell
Sett størrelse manuelt
Set size manually
mnuDruckvorschau
&Forhåndsvis
Print previe&w
'frmBilderÜbersicht
frmBilderÜbersicht
Bildeoversikt
Picture overview
lblBilderHilfe
Du kan endre rekkefølgen på bildene med musen.
Du kan fjerne bilder ved å høyreklikke.
You can reorder the pictures with your mouse.
By right-clicking you can remove pictures
Zurücksetzen
Tilbakestill
Reset
Vorschaugröße
Forhåndsvisning størrelse: {0}px
Previewsize: {0}px
Zoom
Zoom:
Zoom:
'frmRezeptUnterschied
RezeptVorhanden
Oppskriften "{0}" finnes allerede
The recipe “{0}” already exists
ZubereitungGeändert
Forberedelsene er forskjellige:
The preparations are different:
ZutatenGeändert
Ingrediensene er forskjellige:
The ingredients are different:
InfosGeändert
Oppskriftinfo er forskjellige:
The recipe infos are different:
Überschreiben
Overskriv
Overwrite
DieseAktionImmer
Utfør alltid denne handlingen
Always perform this action
'frmSync
Synchronisierung
Kochbuch syncro innstilling
Setup Kochbuch syncro
SyncroErklärung
Med automatisk onlinesynkronisering har du alltid dine oppdaterte oppskrifter med deg.
- på din bærbare PC hjemme
- på din Android-telefon og nettbrett
Test det 20 dagar gratis!
Siden har du muligheten til å forlenge til en fordelaktig pris, mer information på vår hjemmeside:
With the automatic online synchronization you always have your up-to-date recipes with you.
- on your laptop at home
- on your Android phone and tablet
Test it 20 days for free!
Then extend for a favorable price, more infos on our website:
BestellenDreiJahre
Bestill nå
Order now
ErsteSyncErfolgreichErklärung
Første synkronisering utført!
Det kan ta litt tid før bilder synkroniseras.
Angi koden i dine andre kokebøker for å koble dem til denne.
First synchronization was successful!
It might take some time for pictures to be synchronized.
Enter the code in your other Cookbooks to connect them with this one.
NeuSynchronisierungBeschreibung
Her kan du starte en ny synkronisering.
Det er absolutt nødvendig at du angir din faktiske e-postadresse!
Har du allerede fått en synkroniseringskode? Da er det bara å gå tilbake og koble til din eksisternde kokebok.
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
MitBestehendemKochbuch
Koble til eksisterende kokebok
Connect to existing Cookbook
MitBestehendemBeschreibung
Angi koden fra den første synkroniseringen.
Ikke synkronisert enda? Gå tilbake og start en ny synkronisering.
Enter the code from the first synchronization.
Not synchronized yet? Just go back and start a new one.
ErsteSynchronisierung
Første synkronisering
First synchronization
ErsteSynchronisierungBeschreibung
Dine oppskrifter lastes nå opp til synkroniseringstjeneren.
Now your recipes are being uploaded to the synchronization server.
ErsteSynchroniserungErfolgreich
Første synkronisering utført.
First synchronization was successful
SynchronisierungDeaktivieren
Pause synkronisering
Pause synchronization
SynchronisierungAktivieren
Gjenoppta synkronisering
Resume synchronization
CodeWiederNachlesen
Du kan se denne koden på nytt her når som helst.
You can look up the code anytime.
SynchronisierungNochTageAktiv
Synkronisering er aktiv i {0} dager til.
Synchronization will be active for {0} more days.
SynchronisierungTageAbgelaufen
Synkroniseringen utløpte for {0} dager siden.
Synchronization has been expired for {0} days.
Registrieren
Registrering ...
Registering ...
Anmelden
Logger inn ...
Logging in ...
UngültigesToken
Ugyldig kode, vennligst kontroller på nytt
Invalid code please check again
FehlerAnmelden
En feil oppstod ved innloggingen: {0}
Error occured when trying to log in: {0}
SyncDatenLaden
Laster ned data fra tjeneren ...
Downloading data from server ...
SyncDatenHochladen
Laster opp data ...
Uploading data ...
LogoutSyncro
Logg ut
Logout
SyncroAbmeldenFrage
Vil du logge ut helt fra Kochbuch syncro® på denne enheten?

Da vil du ikke kunne lese din synkroniseringskode, {0}, her lenger. Skriv den ned i tillfelle du trenger den seinere.
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
RezepteWiederherstellen
Gjenopprett {0} oppskrifter
Restore {0} recipes
RezeptWiederherstellen
Gjenopprett 1 oppskrift
Restore 1 recipe
KeineGelöschtenVorhanden
Det finnes ingen slettede opppskrifter
There are no deleted recipes
GelöschteWiederherstellenErklärung
Velg de oppskriftene du ønsker å gjenopprette og klikk på "Gjenopprett opppskrifter". Gjenoprettede oppskrifter vil fortsatt vises i listen.
Select the recipes you want to restore and click on “Restore recipes”. Restored recipes still appear in the list.
'mdlKochbuch
FehlerÖffnen
Feil ved åpning: {0}
Error while opening: {0}
FehlerSpeichern
Feil ved lagring: {0}
Error while saving: {0}
'frmMergeConflict
KonfliktSpäterBeheben
Håndter konflikt seinere
Resolve conflict later
VersionÜbernehmen
Velg denne versjonen
Apply this version
ÄnderungskonfliktRezept
Oppskrift "{0}" har konflikter
Recipe “{0}” has merge conflicts.
KonfliktErklärung
Oppskrift "{0}" er endret lokalt og i en annen synkronisert kokebok. Den andre kokeboken synkroniserte først med tjeneren.
Ettersom endringene var på samma sted i teksten må du velg hvilken versjon du vil beholde. Du kan også endre selv i tekstruten nedenfor.
Recipe “{0}” was changed locally and also in another synchronized Cookbook. The other Cookbook synced first with the server.
Because the changes were made in the same places in the text, you must now select which version to keep. You can also make changes yourself in the text box below.
KonfliktTeileErklärung
Følgende røde markeringer i oppskriften har konflikter
Merge changes exist in the following red marked parts of the recipe:
MeineÄnderungen
Mine endringer:
My changes:
ServerÄnderungen
Endringer på tjeneren:
Changes on the server:
ZuÜbernehmendeVersion
Velg hvilken versjon som skal beholdes
Select which version to keep:
MeineVersion
Min versjon
My version
ZusammengefügteVersion
Flettet versjon
Merged version
ServerVersion
Tjenerens versjon
Version from server
KonfliktSpäterAuflösen
Vil du håndtere konflikt seinere? Alle endringer så langt vil bli borte!
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
Det finnes fortsatt konflikter i deler av oppskriften som er markert med rödt i listen til venstre. Du bør velge dem og ändra de delene som er markert med {0}. Vil du allikevel markere konflikten som løst?
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
SyncroSpäterHinweis
Eller seinere i filmenyen -> Sett opp synkronisering
Or later in the file menu -> Setup synchronization
SyncroJetztEinrichten
Sett opp Kochbuch syncro nå
Setup Kochbuch syncro now
KochbuchInfo
Kokebokinfo
Cookbook info
NichtMehrAnzeigen
Ikke vis på nytt
Do not show again
'frmSyncroExpired
TestphaseAbgelaufen
Testperioden for Kochbuch syncro har gått ut
Kochbuch syncro test phase expired
SpäterErinnern
Påminn meg senere
Remind me later
AbgelaufenHinweisText
Testperioden for Kochbuch syncro har gått ut. Synkronisering av dine kokebøker har nå opphørt til du fornyer din kokbok syncro.

Bestill en forlengelse nå for ett til tre år for å fortsette å ha dina oppdaterte oppskrifter med deg.

Du kan finne prisene på vår hjemmeside:
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Om du deaktiverar Kochbuch syncro må du aktivera den manuelt på nytt etter at du bestilt en forlengelse.
(I filmenyen -> Sett opp synkronisering)
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
Alle
A&lle
A&ll
Keine
I&ngen
Non&e
AusgewählteImportieren
Importer valgte
Import selected
RezepteTitel
Oppskrifter
Recipes
KategorienTitel
Kategorier
Categories
MenüsTitel
Menyer
Menus
BereitsVorhanden
Finnes allerede
Exists already
KategorienImportieren
Importer kategorier
Import categories
MenüsImportieren
Importer menyer
Import menus
Details
Detaljer
Details
ImportFehlerMeldung
En eller flere filer kunne ikke åpnes!
One or more files couldn’t be opened!
Import
Importer
Import
ja
ja
yes
RezeptGleichemNamenVorhanden
Det finnes allerede en oppskrift med samme navn
Recipe exists with identical name
BereitsIdentischVorhanden
Det finnes allerede en identisk oppskrift
Identical recipe exists
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2020
Tysk Engelsk Spansk Russisk Nederlandsk Polsk Gresk Portugisisk Dansk Fransk Fisnk Norsk Bokmål Italiensk Tsjekkisk
Recommend this page