Χρήστης: Κωδικός:
Εγγραφή

Μετάφραση προγραμμάτων

Τα αρχεία γλώσσας από όλα τα προγράμματα μας βρίσκονται σε αυτή την ιστοσελίδα. επισκόπηση
Προτού ξεκινήσετε την μετάφραση παρακαλώ διαβάστε την Βοήθεια
Επιλέξτε ποιό πρόγραμμα και ποιά γλώσσα θέλετε να μεταφράσετε:
Πρόγραμμα: Γλώσσα για μετάφραση:
Εμφάνισε γλώσσες:
Φίλτρο:
Σελίδα: Φράσεις ανά σελίδα:

Μετάφραση από Βιβλίο συνταγών έως Κινέζικα

Κατέβασε
Ολοκλήρωση της μετάφρασης: 0.0% Ολοκλήρωση: 0; αλλαγές: 0; κενά: 382
ÜbersetzenKürzelΚινέζικαΚείμενο για μετάφραση
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
SprachenName
Ελληνικά
English
'frmKochbuch
Kochbuch
Βιβλίο μαγειρικής
Cookbook
mnuDatei
&Αρχείο
&File
mnuSpeichern
&Αποθήκευση
&Save
mnuSchreibgeschützt
&Ανοιγμα μονο για ανάγνωση
Open read only
NichtSchreibbar
Το αρχείο δεν μπορεί να ανοιχθεί για εγγραφή διότι χρησιμοποιήται.
The cook book file can’t be opened for writing because another process is accessing it.
mnuEnde
&Έξοδος
E&xit
mnuBearbeiten
&Επεξεργασία
&Edit
Rückgängig
Undo
RezeptDuplizieren
Duplicate recipe
Wiederholen
Redo
KategorieLöschen
Delete category
RezepteHinzufügen
Add recipes
RezeptBearbeiten
Edit recipe
KategorieVerschieben
Move category
KategorienVerschieben
Move categories
RezepteLöschen
Remove recipes
KategorienLöschen
Remove categories
mnuNeu
&Νέα συνταγή
&New recipe
mnuKategorienBearbeiten
&Επεξεργασία κατηγοριών
&Edit categories
RecipeDeleted
Recipe “{0}” deleted
mnuLöschen
&Διαγραφή συνταγής
D&elete recipe
RecipesDeleted
{0} recipes deleted
Kopie
Copy
mnuVerschieben
&Μετακίνησε την συνταγή σε άλλη κατηγορία
&Move recipe to a different category
mnuSuchen
&Αναζήτηση
&Search
mnuRezeptablage
&Κουτί συνταγών
&Recipe box
mnuDrucklisteBearbeiten
&Διόρθωσε το κουτί συνταγών
&Edit recipe box
mnuDrucklisteHinzufügen
&Πρόσθεσε στο κουτί συνταγών
&Add to recipe box
mnuDrucklisteLeeren
&Αδειασε το κουτί συνταγών
&Clear recipe box
mnuDrucken
&Εκτύπωση
&Print
mnuAusgewähltesRezeptDrucken
&Εκτύπωση επιλεγμένης συνταγής
&Print selected recipe
mnuAusgewählteRezepteDrucken
&Εκτύπωση επιλεγμένων συνταγών
&Print selected recipes
mnuDrucklisteDrucken
&Εκτύπωσε συνταγές από το κουτί συνταγών
P&rint recipes from recipe box
mnuExtras
&Εργαλεία
&Tools
mnuImportieren
&Εισαγωγή
&Import
mnuExportieren
(&Εξαγωγή ως)
&Export all recipes as
ExportAls
Εξαγωγή ως {0}
Export as {0}
ExportRTF
Μορφοποιημένο κείμενο (.rtf)
Formatted Textfile (.rtf)
ExportLatex
LaTeX file (.tex)
ExportWebseite
Ιστοσελίδα (.htm, .zip)
Website (.htm, .zip)
ExportKochbuchDatei
Εξαγώγιμο αρχείο (.reze, .zip)
Cookbook export file (.reze, .zip)
mnuMenüsBearbeiten
Επεξεργασία μενού
E&dit menus
mnuRezepteDrucklisteExportieren
Εξαγωγή συνταγών από το κουτί συνταγών ως
Export recipes from recipe box as
mnuOptionen
Επιλογές
&Options
mnuHilfe
Βοήθεια
&Help
mnuUpdateSuchen
Αναζήτηση για αναβαθμίσεις
&Search for updates
mnuUpdateHistory
Ιστορικό αναβαθμίσεων
Update &history
mnuReleasenotes
Σημειώσεις
Release notes
mnuInfo
Περί
&About ...
Navigation
Πλοήγηση
Navigation
AlleRezepte
Ολες οι συνταγές
All recipes
Kategorien
Κατηγορίες:
Categories:
Bearbeiten
Επεξεργασία
edit
Rezept
Συνταγή
Recipe
Name
Ονομα:
Name:
RezeptBereitsVorhanden
Το όνομα της συνταγής υπάρχει στήν κατηγορία {0}.
This recipe name already exists in the “{0}” category.
Zutaten
Συστατικά:
Ingredients:
Zubereitung
Προετοιμασία:
Preparation:
LinkÖffnen
Πάτησε "Ctrl" και εδώ για να μεταβείς στο σύνδεσμο.
Press “Ctrl” and click here to open the link.
Vorschau
Προεπισκόπιση: εικόνα {0} από {1}
Preview: picture {0} of {1}
BildNichtVorhanden
Η εικόνα "{0}" δεν υπάρχει ή είναι κατεστραμένη
The picture “{0}” doesn’t exist or is corrupted
BildLaden
Φόρτωση εικόνας
Load picture
BildHinzufügen
Προσθήκη εικόνας
Add picture
BildEntfernen
Αφαίρεση εικόνας
Remove picture
RezeptDrucken
Εκτύπωση συνταγής
Print recipe
Übersicht
Περιληπτικά
Overview
BildWirklichLöschen
Αφαίρεση της εικόνας?
Remove picture?
BildWirklichLöschenCaption
Αφαίρεση εικόνας
Remove picture
BilddateiLöschen
Διαγραφή της εικόνας?
Delete picture file as well?
AlleBilddateien
Ολα τα αρχεία εικόνων|{0}
All picture files|{0}
WählenSieBild
Επέλεξε μια εικόνα:
Choose a picture:
NeuesRezept
Νέα συνταγή
New recipe
RezeptWirklichLöschenCaption
Αφαίρεση συνταγης
Remove recipe
RezeptBereitsInDruckliste
Αυτές οι συνταγές υπάρχουν στο κουτί των συνταγών!
These recipes are already in the recipe box!
ZuDrucklisteHinzufügen
Προσθήκη στο κουτί των συνταγών
Add to recipe box
RezeptDrucklisteHinzugefügt
Η συνταγή προσθέθηκε στο κουτί των συνταγών!
Recipe was added to the recipe box!
RezepteDrucklisteHinzugefügt
{0} από {1} συνταγές προσθέθηκαν στο κουτί των συνταγών!
{0} of {1} recipes were added to the recipe box!
DrucklisteWirklichLeeren
Να αδειάσει το κουτί των συνταγών?
Clear recipe box?
DrucklisteLeeren
Αδειασε το κουτί των συνταγών
Clear recipe box
UngenutzteBilder
Υπάρχουν {0} εικόνες στον φάκελο του προγράμματος που δεν αντιστοιχούν σε καμιά συνταγή ({1} MiB):
{2}

Διαγραφή άχρηστων εικόνων?
There are {0} pictures in the cookbook folder, which don’t belong to any recipe ({1} MiB):
{2}

Delete unused pictures?
ZwischenablageImport
Υπάρχουν συνταγές στο πρόχειρο, να γίνει η εισαγωγή τους?
There are recipes in the clipboard, import them?
StandardVorspeisen
Ορεκτικά
appetiser
StandardHauptgerichte
Κυρίως πιάτα
main dish
StandardNachspeisen
Επιδόρπια
dessert
StandardKuchen
Πίτες
cake
StandardDrinks
Ποτά
drinks
Synchronisieren
Δημιουργία συγχρονισμού
Setup Synchronization
JetztSynchronisieren
Συγχρονισμός τώρα
Synchronize now
SyncroEinstellungen
Ρυθμίσεις συγχρονισμού
Syncro settings
NächsterRezeptKonflikt
Μετάβαση στην επόμενη συνταγή με διένεξη
Jump to next recipe conflict
KürzlichGelöscht
Πρόσφατα διεγραμμένες συνταγές
Recently deleted recipes
KeinInternet
Δέν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Ο συγχρονισμός δεν είναι εφικτός.
You’re not connected to the internet. Synchronization is not possible.
SyncLäuftBaldAb
Ο Kochbuch syncro λήγει σύντομα. Παρακαλώ ανανεώστε!
Kochbuch syncro will expire soon. Please renew!
SyncAbgelaufen
Ο Kochbuch syncro έληξε!

Ανανεώστε τώρα (επιλέξτε εδώ και διαλέξτε "Ρυθμίσεις συγχρονισμού")
Kochbuch syncro has expired!

Order renewal now (click here and select “Syncro settings”)
VerbindungsAufbau
Σύνδεση με εξυπηρετητή ...
Connecting to server ...
ServerNichtErreichbar
Ο εξυπηρετητής συγχρονισμού δεν είναι διαθέσιμος. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.
The synchronization server is unavailable. Please retry later.
LetzteSynchronisierung
Τελευταίος επιτυχημένος συγχρονισμός:
Last successful synchronization:
NochNichtSynchronisiert
Δεν έχει γίνει συγχρονισμός ακόμη
Not synchronized yet
SynchronisierenKonflikte
{0} διενέξεις κατά τον συγχρονισμό.
{0} conflicts encountered during synchronization.
KonfliktLösen
Επίλυση διένεξης
Resolve conflict
KonfliktAufgetretenInfo
Παρουσιάστηκε μία διένεξη κατά την ανανέωση της συνταγής. Μία νέα έκδοση κατέβηκε από τον εξυπηρετητή και η συνταγή διορθώθηκε τοπικά
Refreshing this recipe resulted in a merge conflict. A new version was downloaded from the synchronization server and the recipe was edited locally.
'frmExportieren
ImportKategorie
Εισήχθει
imported
ExportierenWählen
Επέλεξε ένα όνομα για την εξαγωγή.Οι εικόνες θα εξαχθούν στο "[Όνομα εξαγωγής] RezepteBilder".
Choose an export filename. The pictures will be exported to “[Export filename] RezepteBilder”.
ExportierenWählenHTM
Διάλεξε ένα φάκελο για την ιστοσελίδα index.htm. Οι εικόνες θα βρίσκονται στον nυποφάκελο "Εικόνες".
Choose a folder for the website’s index.htm. Pictures are in the subfolder “Pictures”.
ExportierenWählenRTF
Επέλεξε ένα όνομα για την εξαγωγή.
Choose an export filename.
BilderNachZubereitung
Output pictures after preparations
NurErstesBild
Only export first picture
RTFBilderExportieren
Export pictures
FehlerBeimExport
Σφάλμα κατά την εξαγωγή!! {0}
Error while exporting!! {0}
ExportErfolgreich
Η εξαγωγή έγινε επιτυχώς
Export was successful
ExportDateiExisiert
Το αρχείο υπάρχει.
Αντικατάσταση?
This file already exists.
Overwrite it?
Exportieren
Εξαγωγή
Export
KochbuchExportDatei
Βιβλίο συνταγών-εξαγωγή
Cookbook-export
Datei
Αρχείο:
File:
BilderExportieren
Εξαγωγη εικόνων ({0} MiB)
Export pictures ({0} MiB)
Kompression
&Συμπίεση
&Compression
MenüsExportieren
Εξαγωγή μενού
Export menus
ZIPExport
Συμπίεση σε zip αρχείο
Compress to zip file
HtmlInhaltsverzeichnis
Δημιούργια πίνακα περιεχομένων
Create a table of contents
WebsiteBilderOrdner
Εικόνες
Pictures
HtmlVorschaubilder
Δημιουργία λίστας εικόνων
Create thumbnails
HtmlGroßeBilder
Συνέδεσε εικόνες με μεγαλύτερη ανάλυση ({0} MiB)
Link pictures with higher resolution ({0} MiB)
Ordner
Προορισμός:
Path:
ExportHTMTitel
Συνταγές
Recipes
Überschrift
Τίτλος:
Title:
HtmlBildVergrößern
Πάτησε εδώ για μεγένθυση
Click here to enlarge
EmailExport
Στείλε το εξαγώγιμο αρχείο ως e-mail
Send export file as e-mail
MailZuGroß
Το εξαγώγιμο αρχείο είναι {0} MiB, αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα με κάποιες εταιρίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Αποστολή ?
The export file is {0} MiB big, that can cause problems with some e-mail providers.
Send the e-mail anyway?
EmailSubject
Συνταγές e-mail: {0} συνταγές
Recipe e-mail: {0} recipes
EmailSubject1
Συνταγές e-mail: {0}
Recipe e-mail: {0}
EmailBodyReze
(Το κείμενό σου)

Αυτή η συνταγή μπορεί να εισαχθεί με το πρόγραμμα Βιβλίο συνταγών.
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file can be imported with the cookbook program.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyRTF
(Το κείμενό σου)

Αυτή η συνταγή δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα Βιβλίο συνταγών. Μπορείτε να την ανοίξετε με όποιον επεξεργαστή κειμένου θέλετε (π.χ. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can open it with any established word processor (e.g. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyLatex
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
RTFFooter
Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα Βιβλίο συνταγών από {0}
Created with Cookbook from {0}
ExportFilterRTF
Μορφοποιημένο αρχείο κειμένου
Formatted text file
ExportFilterLatex
LaTeX file
'frmImportieren
ImportErfolgreich
Η εισαγωγή ήταν επιτυχής!
{0} από {3} συνταγές, {1} από {4} μενού και {2} από {5} εικόνες προσθέθηκαν:

{6}
Import was successful!
{0} of {3} recipes, {1} of {4} menus and {2} of {5} pictures were added:

{6}
ImportierenWählen
Επέλεξε το αρχείο για εισαγωγή
Choose a file to import
ImportFilterAlleImportDateien
Όλα τα εισαγώγιμα αρχεία
All import files
ImportFilterKochbuchDateien
Βιβλίο συνταγών-εξαγώγιμο αρχείο
Cookbook-export-file
ImportFilterZipDateien
Zip αρχεία
Zip file
ImportFilterAlleDateien
Όλα τα αρχεία
All files
Fehler
Σφάλμα: {0}
Error: {0}
'frmKompression
ExportBilderVerkleinern
Συμπίεση εξαγώγιμων εικόνων
Shrink exported images
Bildkompression
Συμπίεση εικόνας
Image compression
Qualität
Ποιότητα:
Quality:
KompressionBeschreibung
Για να διατηρήσετε το μέγεθος της εξαγώγιμης εικόνας μικρό π.χ. για αποστολή μέ e-mail, μπορείτε να την συμπιέσετε ως JPG. Μπορείτε να επιλέξετε την ποιότητα της εικόνας με τον δείκτη
To keep the exported images small, e.g. for mailing, you can compress them with JPG. You can set the image quality with the slider.
BildauflösungVerkleinern
Μείωση διαστάσεων εικόνας
Decrease image dimension
AuflösungFür
Μείωση διαστάσεων εικόνας σε:
Decrease image dimension to:
VorschaugrößeKochbuch
Προεπισκόπιση μεγέθους στο Βιβλίο συνταγών
Preview size in Cookbook
Hilfe
Βοήθεια
Help
HilfeNichtVorhanden
Το αρχείο βοήθειας {0} δεν υπάρχει!
The help file {0} doesn’t exist!
Bewertung0
Αβαθμολόγητο
Not rated
Bewertung1
Απαίσιο
Tastes bad
Bewertung2
Υποφερτό
Eatable
Bewertung3
Καλό
Tastes good
Bewertung4
Εύγευστο
Delicious
Bewertung5
Υπέροχο
Mouth-watering
Schwierigkeit0
Αβαθμολόγητο
Not rated
Schwierigkeit1
Πανεύκολο
Foolproof
Schwierigkeit2
Εύκολο
Easy
Schwierigkeit3
Άπειρο
Intermediate
Schwierigkeit4
Αρχάριος
Amateur cook
Schwierigkeit5
Επαγγελματίας
Professional cook
RezeptInfos
Χαρακτηριστικά συνταγής
Recipe infos
Schwierigkeitsgrad
Δυσκολία:
Difficulty:
Personenanzahl
Μερίδες
Servings:
Vorbereitungszeit
Χρόνος προετοιμασίας:
Preparation time:
Kochzeit
Χρόνος μαγειρέματος:
Cooking time:
TagKürzel
d
StundeKürzel
ώρα
h
MinuteKürzel
λεπτά
min
SekundeKürzel
δευτ
s
ZeitUnlesbar
Το βιβλίο συνταγών δεν αναγνωρίζει αυτή την μορφοποίηση.
Είναι επιτρεπτές οι ακόλουθες φόρμες:n\nπ.χ.: 1ώρα 20 λεπτά;1:20;80

Παρακαλώ στείλτε το φορμά σας στο flose@mal-was-anderes.de ώστε το βιβλίο συνταγών να το αναγνωρίζει στο μέλλον.
The cookbook doesn’t recognize this time formatting.
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
NichterkannteZeichen
Δεν αναγνωρίζονται όλοι οι χαρακτήρες:{0}
Είναι επιτρεπτές οι ακόλουθες φόρμες:n\nπ.χ.:1ώρα 20 λεπτά;1:20;80

Παρακαλώ στείλτε το φορμά σας στο flose@mal-was-anderes.de ώστε το βιβλίο συνταγών να το αναγνωρίζει στο μέλλον.
Not all characters could be recognized: {0}
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
Bewertung
Βαθμολογία:
Rating:
Quelle
Πηγή{0}
Source{0}
AlleKategorien
Όλες οι κατηγορίες
All categories
Anmerkung
Σχόλια:
Annotation:
'frmOptionen
Optionen
Επιλογές
Options
ÜbersetzenHelfen
Βοήθεισε στην μετάφραση
Help translating
KategorienAusRKMM
Εισαγωγή κατηγοριών από αρχεία RK/MM/RIP/RBK
Import categories from RK/MM/RIP/RBK files
IntroZeigen
Εμφάνιση εισαγωγής
Show intro
SonderzeichenUmwandeln
Αυτόματη μετατροπή ειδικών χαρακτήρων (π.χ. 1/2 σε ½)
Automatically convert special characters (e.g. 1/2 in ½)
FensterPosition
Αποθήκευσε την θέση του παραθύρου κατά την έξοδο
Save window position on exit
SchreibgeschütztMerken
Remember read only mode when restarting
BeimStart
On startup
BeimStartLetztesRezept
(Κατά την έναρξη πήγαινε στην προηγούμενη συνταγή)
show previously selected recipe
ErsteKategorieAnzeigen
show first category
AlleRezepteAnzeigen
show all recipes
BildFensterSchließen
Δείξε Το κουμπί "κλείσιμο" στο παράθυρο της φωτογραφίας
Show close button at the picture window
SpeicherOrdnerÖffnen
Άνοιγμα μονοπατιού αποθήκευσης
Open save path
Programmsprache
Γλώσσα προγράμματος:
Program language:
AutoUpdate
Αυτόματη αναζήτηση για ενημερώσεις
Search for updates automatically
Voreinstellungen
Εξ Ορισμού
Defaults
Schriftgröße
Μέγεθος χαρακτήρων:
Font size:
Ok
&Εντάξει
O&k
Abbrechen
&Άκυρο
C&ancel
'frmKategorien
KategorienBearbeiten
Επεξεργασία κατηγοριών
Edit Categories
KName
Όνομα
Name
Beschreibung
Περιγραφή{0}
Description{0}
RezeptAnzahl
Μετρητής συνταγής
Recipe count
Neu
&Νέα
&New
KategorieSchonVorhanden
Υπάρχει κατηγορία με αυτό το όνομα!
There is already a category with this name!
KategorieZusammentun
Υπάρχει κατηγορία με αυτό το όνομα!
Θέλετε να συγχωνεύσετε αυτές τις δύο κατηγορίες?
There is already a category with this name!
Do you want to merge these two categories?
Entfernen
&Αφαίρεση
&Remove
Löschen
Delete
Vereinen
Συνέννωση
Merge
KategorienVereinen
Συνέννωση κατηγοριών
Merge categories
NeuK
Νέα κατηγορία
New category
CategoryDeleted
Category “{0}” deleted
CategoriesDeleted
{0} categories deleted
'frmKategorieNameBearbeiten
KategorieBearbeiten
Επεξεργασία κατηγορίας
Edit category
KategorieName
Όνομα κατηγοριας:
Category name:
NameEingeben
Εισαγωγή ονόματος!
Enter a name!
'frmDruckliste
AlleEntfernen
Αφαίρεση όλων
Remove all
DrucklisteBearbeiten
Επεξεργασία κουτιού συνταγών
Edit recipe box
RezepteDrucklisteEntfernen
Αφαίρεσε όλες τις συνταγές απο το κουτί συνταγών?
Remove all recipes from recipe box?
RezepteDrucklisteEntfernenCaption
Άδειασμα κουτιού συνταγών
Clear recipe box
'frmInfo
Info
Περί {0}
About {0}
Version
Έκδοση {0}
Version {0}
Mail
Αλληλογράφησε στο {0}
Mail to {0}
BitteUnterstützen
Υποστηρίξτε το πρόγραμμα μας δωρίζοντας.
Please support our program by donating.
ÜbersetzerInfo
Ευχαριστούμε τους μεταφραστές μας:
Ελληνικά: JBGOOD
Many thanks to our translators:
English: Flose
'frmSpenden
Spenden
Δωρήστε
Donate
SpendenText
Το πρόγραμμα αυτό έγινε στον ελεύθερο χρόνο μας και θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι αν μας ενθαρύνετε να συνεχίσουμε.
We only develop this program in our spare time and would be very happy if you motivate us to continue.
PayPalSpenden
Κάντε δωρεά μέσω PayPal
Donate with PayPal
VielenDank
Ευχαριστούμε για την δωρεά σας!
Thank you very much for your donation!
'frmMenü
Menü
Μενού
Menu
Menüpunkt
Θέμα μενού:
Menu item:
MenüpunktInfo
Για να δημιουργήσετε ένα νέο Θέμα μενού πρώτα προσθέστε την συνταγή και έπειτα γράψτε το όνομα του μενού στο πλαίσιο κειμένου
In order to create a new menu item first add the recipe and then write the name of the menu item into the textbox
Menüs
Μενού:
Menus:
MenüDuplizieren
Duplicate menu
RezepteMenü
Συνταγές στο μενού
Recipes in the menu:
Hinzufügen
Προσθήκη
Add
Anderes
Αλλο
Other
RezeptImKochbuch
Η συνταγή βρίσκεται στο βιβλίο συνταγων
Recipe is in the cookbook
ÄnderungenÜbernehmen
Εφαρμογή αλλαγών?
Apply changes?
NeuMenüName
Εισαγωγή νέου ονόματος μενού
Enter the new menu name
NeuMenüNameCaption
Νέο μενού
New menu
MenüBearbeiten
Επεξεργασία ονόματος μενού
Edit menu name
Hauptgericht
Κυρίως πιάτο
Main dish
RezeptEntfernen
Αφαίρεση συνταγής?
Remove recipe?
RezeptEntfernenCaption
(Αφαίρεση συνταγης)
Delete recipe
KategorieEntfernen
Αφαίρεση αυτού του θέματος μενού?
Remove this menu item?
KategorieEntfernenCaption
Αφαίρεση θέματος μενού
Remove menu item
MenüEntfernen
Αφαίρεση μενού?
Remove menu?
MenüEntfernenCaption
Αφαίρεση μενού
Remove menu
'RezeptVerschieben
RezeptVerschieben
Μετακίνησε την συνταγή
Move recipe
RezepteVerschieben
Μετακίνησε {0} συνταγές
Move {0} recipes
Verschieben
Μετακίνησε
Move
'frmSuchen
Suchen
Αναζήτηση
Search
Schnellsuche
Quick search
SuchenNach
Αναζήτηση για:
Search for:
Suchoptionen
Ρυθμίσεις αναζήτησης
Search settings
GefundeneRezepte
Βρέθηκαν συνταγές: {0}
Found recipes: {0}
Kategorie
Κατηγορία:
Category:
Schließen
Κλείσιμο
Close
SuchenBewertung
Δεν βρέθηκαν συνταγές χειρότερες από:
No recipes which are rated worse than:
SuchenPersonen1
Συνταγές για
Recipes for
SuchenPersonen2
άτομα.
persons.
SuchenSchwierigkeit
Δεν βρέθηκαν συνταγές πιο δύσκολες από:
No recipes more difficult than:
SuchenDauer1
Συνταγές που θέλουν περισσότερο από
Recipes which take no longer than
SuchenDauer2
λεπτά για να ετοιμαστούν
minutes to prepare
SuchenDauerKochen2
λεπτά για να μαγειρευτούν
minutes to cook
Relevanz
Σχετικά
Relevance
'frmDrucken
DruckTitel
Εκτυπώνονται {0} συνταγές από το κουτί συνταγών
Printing {0} recipes from the recipe box
DruckTitelRezept
Η συνταγή εκτυπώνεται
Printing recipe
lblDrucken
Επέλεξε πως να εκτυπώνονται οι συνταγές:
Choose how to print the recipes:
SeitennummerDrucken
Εκτύπωσε τον αριθμό σελίδας
Print page number
RezeptNamenZentrieren
Κέντραρε το όνομα
Center recipe name
DatumDrucken
Ημερομηνία
Print current date
ZutatenDrucken
Εκτύπωσε τα συστατικά
Print ingredients
ZubereitungDrucken
Εκτύπωσε την προετοιμασία
Print preparation
SeiteEinrichten
Ρυθμίσεις σελίδας
Page setup
SchriftartÄndern
Γραμματοσειρά
Change font
KategorieDrucken
Εκτύπωσε το όνομα της κατηγορίας
Print category name
RezeptinfosDrucken
Εκτύπωσε σχόλια για την συνταγή
Print recipe infos
Trennstrichdrucken
Βάλε μια γραμμή μεταξύ των συστατικών και της προετοιμασίας
Show dividing line between ingredients and preparation
EinRezeptProSeite
Εκτύπωσε μία συνταγή ανά σελίδα
Print one recipe per page
BildDrucken
Εκτύπωσε εικόνα
Print picture
DruckTitelRezepte
Εκτύπωσε {0} συνταγές
Print {0} recipes
Position
Θέση:
Position:
RechtsOben
Επάνω δεξιά
top right
UntenDrunter
Υπό
below
GrößeManuell
Βάλε το μέγεθος χειροκίνητα
Set size manually
Breite
Πλάτος:
Width:
Höhe
Ύψος:
Height:
mnuDruckvorschau
Προεπισκόπιση Εκτύπωσης
Print previe&w
DruckerEinrichten
Εγκατάσταση Εκτυπωτή
Printer &setup
Seite
Σελίδα:
Page:
'frmBilderÜbersicht
frmBilderÜbersicht
Υπέρθεση εικόνας
Picture overview
lblBilderHilfe
Επαναπροσδιόρισε τις εικόνες με το ποντίκι.
Με δεξί κλίκ μπορείς να αφαιρέσεις τις εικόνες
You can reorder the pictures with your mouse.
By right-clicking you can remove pictures
Zurücksetzen
Επαναφορά
Reset
Vorschaugröße
Προεπισκόπιση μεγέθους: {0}px
Previewsize: {0}px
Zoom
Μεγένθυση:
Zoom:
'frmRezeptUnterschied
RezeptVorhanden
Η συνταγή "{0}" υπάρχει
The recipe “{0}” already exists
ZubereitungGeändert
Η προετοιμασία είναι διαφορετική:
The preparations are different:
ZutatenGeändert
Τα συστατικά είναι διαφορετικά:
The ingredients are different:
InfosGeändert
Τα χαρακτηριστικά της συνταγής είναι διαφορετικά:
The recipe infos are different:
Überschreiben
Αντικατάστησε
Overwrite
AlsNeuHinzufügen
Προσθήκη ως νέα
Add as new
Überspringen
Προσπέρασε
Skip
DieseAktionImmer
Πάντα να εκτελείται αυτή η εργασία
Always perform this action
'frmSync
Synchronisierung
Δημιουργία συγχρονισμού
Setup Kochbuch syncro
OnlineSynchronisierung
Kochbuch syncro ®
Kochbuch syncro ®
SyncroErklärung
Με τον αυτόματο συγχρονισμό πρέπει πάντα να ενημερώνονται οι συνταγές με σένα.
- στον φορητό υπολογιστή στο σπίτι
- στο Android κινητό και στο Tablet
Δοκιμάστε το δωρεάν για 20 ημέρες!
Μετά αναζητήστε μία ικανοποιητική τιμή ,περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας.
With the automatic online synchronization you always have your up-to-date recipes with you.
- on your laptop at home
- on your Android phone and tablet
Test it 20 days for free!
Then extend for a favorable price, more infos on our website:
BestellenDreiJahre
Παράγγειλε τώρα
Order now
ErsteSyncErfolgreichErklärung
Ο πρώτος συγχρονισμός ήταν επιτυχής!
Ίσως χρειαστεί κάποιος χρόνος για να συγχρονιστούν οι φωτογραφίες
Βάλτε τον κωδικό στα άλλα Βιβλία συνταγών για να συνδεθείτε με αυτό.
First synchronization was successful!
It might take some time for pictures to be synchronized.
Enter the code in your other Cookbooks to connect them with this one.
Später
Αργότερα
Later
NeueSynchronisierung
Εκκίνηση νέου συγχρονισμού
Start new synchronization
EMail
E-mail:
E-mail:
NeuSynchronisierungBeschreibung
(Εδώ μπορείτε να ξεκινήσετε έναν νέο συγχρονισμό.
;Έχετε ήδη κωδικό συγχρονισμού;Πηγαίνετε πίσω και συνδεθείτε στο υπάρχον Βιβλίο συνταγών.
)
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
StimmeAGBZu
Δέχομαι τους όρους
I accept the terms
AGB
Όροι
Terms
MitBestehendemKochbuch
Σύνδεση σε υπάρχον Βιβλίο συνταγών
Connect to existing Cookbook
MitBestehendemBeschreibung
Εισάγετε τον κωδικό από τον πρώτο συγχρονισμό.
Δεν έχετε συγχρονιστεί ακόμη; Πηγαίνετε πίσω και ξεκινήστε νέο συγχρονισμό.
Enter the code from the first synchronization.
Not synchronized yet? Just go back and start a new one.
Start
Έναρξη
Start
Zurück
Πίσω
Back
ErsteSynchronisierung
Πρώτος συγχρονισμός
First synchronization
ErsteSynchronisierungBeschreibung
Τώρα οι συνταγές σας μεταφορτώνονται στον εξυπηρετητή συγχρονισμού.
Now your recipes are being uploaded to the synchronization server.
ErsteSynchroniserungErfolgreich
Ο πρώτος συγχρονισμός ήταν επιτυχής
First synchronization was successful
SynchronisierungDeaktivieren
(Απενεργοποίηση συγχρονισμού)
Pause synchronization
SynchronisierungAktivieren
(Ενεργοποίηση συγχρονισμού)
Resume synchronization
CodeWiederNachlesen
Μπορείτε να δείτε τον κωδικό οποιαδήποτε στιγμή.
You can look up the code anytime.
SynchronisierungNochTageAktiv
Ο συγχρονισμός θα είναι ενεργός για {0} ακόμα ημέρες.
Synchronization will be active for {0} more days.
SynchronisierungTageAbgelaufen
Ο συγχρονισμός έχει λήξει {0} ημέρες.
Synchronization has been expired for {0} days.
Registrieren
Εγγραφή ...
Registering ...
RegistrierungFehlgeschlagen
Αποτυχία εγγραφής
Registration failed
Anmelden
Σύνδεση ...
Logging in ...
UngültigesToken
Λάθος κωδικός παρακάλω δοκιμάστε ξανά
Invalid code please check again
FehlerAnmelden
Σφάλμα κατά την σύνδεση: {0}
Error occured when trying to log in: {0}
SyncDatenLaden
Κατέβασμα δεδομένων από τον εξυπηρετητή ...
Downloading data from server ...
SyncDatenHochladen
Μεταφορτώνονται δεδομένα ...
Uploading data ...
Fertig
Τέλος!
Finished!
LogoutSyncro
Logout
SyncroAbmeldenFrage
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
RezepteWiederherstellen
Επαναφορά {0} συνταγές
Restore {0} recipes
RezeptWiederherstellen
Επαναφορά 1 συνταγής
Restore 1 recipe
MehrAnzeigen
Περισσότερα
Show more
KeineGelöschtenVorhanden
Δεν υπάρχουν διεγραμμένες συνταγές
There are no deleted recipes
GelöschteWiederherstellenErklärung
Διάλεξε τις συνταγές που θέλεις να επαναφέρεις και επίλεξε "Επαναφορά συνταγών". Οι συνταγές εμφανίζοντε στη λίστα.
Select the recipes you want to restore and click on “Restore recipes”. Restored recipes still appear in the list.
'mdlKochbuch
FehlerÖffnen
Σφάλμα κατά το άνοιγμα: {0}
Error while opening: {0}
FehlerSpeichern
Σφάλμα κατά την αποθήκευση: {0}
Error while saving: {0}
Öffnen
Άνοιγμα
Open
'frmMergeConflict
KonfliktSpäterBeheben
Επίλυση διένεξης αργότερα
Resolve conflict later
VersionÜbernehmen
Εφαρμογή της έκδοσης
Apply this version
ÄnderungskonfliktRezept
Η συνταγή "{0}" έχει διένεξη συνένωσης
Recipe “{0}” has merge conflicts.
KonfliktErklärung
Η συνταγή "{0}" άλλαξε τοπικά και σε άλλο ένα συγχρονισμένο Βιβλίο συνταγών.Το άλλο βιβλίο συνταγών συγχρονίστηκε πρώτα με τον εξυπηρετητή.
Επειδή οι αλλαγές έγιναν στις ίδιες θέσεις στο κείμενο, πρέπει να διαλέξετε ποιά έκδοση θα κρατήσετε. Μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο ακόλουθο κουτί κειμένου.
Recipe “{0}” was changed locally and also in another synchronized Cookbook. The other Cookbook synced first with the server.
Because the changes were made in the same places in the text, you must now select which version to keep. You can also make changes yourself in the text box below.
KonfliktTeileErklärung
Η συνένωση άλλαξε τα ακόλουθα κόκκινα σημεία της συνταγής:
Merge changes exist in the following red marked parts of the recipe:
MeineÄnderungen
Οι αλλαγές μου:
My changes:
ServerÄnderungen
Αλλαγές στον εξυπηρετητή:
Changes on the server:
ZuÜbernehmendeVersion
Διάλεξε ποιά έκδοση να κρατηθεί:
Select which version to keep:
MeineVersion
Η έκδοση μου
My version
ZusammengefügteVersion
Συνημμένη έκδοση
Merged version
ServerVersion
Έκδοση στον εξυπηρετητή
Version from server
KonfliktSpäterAuflösen
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
SyncroSpäterHinweis
Η αργότερα στην επιλογή αρχείο -> Δημιουργία συγχρονισμού
Or later in the file menu -> Setup synchronization
SyncroJetztEinrichten
Δημιουργία συγχρονισμού τώρα
Setup Kochbuch syncro now
KochbuchInfo
Cookbook info
NichtMehrAnzeigen
Do not show again
'frmSyncroExpired
TestphaseAbgelaufen
Η περίοδος ελέγχου συγχρονισμού έληξε
Kochbuch syncro test phase expired
SpäterErinnern
Υπενθύμισε αργότερα
Remind me later
AbgelaufenHinweisText
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
Alle
A&ll
Keine
Non&e
AusgewählteImportieren
Import selected
RezepteTitel
Recipes
KategorienTitel
Categories
MenüsTitel
Menus
BereitsVorhanden
Exists already
KategorienImportieren
Import categories
MenüsImportieren
Import menus
Details
Details
ImportFehlerMeldung
One or more files couldn’t be opened!
Import
Import
ja
yes
RezeptGleichemNamenVorhanden
Recipe exists with identical name
BereitsIdentischVorhanden
Identical recipe exists
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Γερμανικά Αγγλικά Ισπανικά Ρώσσικα Ολλανδικά Πολωνικά Ελληνικά Πορτογαλλικά Δανέζικα Γαλλικά Φιλανδικά Norwegisch (Bokmål) Ιταλικά Tschechisch