Bruker: Passord:
Registrer

Oversett programmer

Språkfilene til alle våre programmer finnes på dette nettstedet. Se oversikt
Før du begynner å oversette bør du lese vår hjelp.
Velg hvilke programmer og hvilke språk du ønsker å oversette:
Program: Språk som skal oversettes:
Vis språk:
Filter:
Side: Fraser per side:

Oversetting av Kokebok til Kinesisk

Last ned
Ferdigstillelsesgrad for oversettelsen 0.0% Fullført: 0; endringer: 0; tomme: 382
ÜbersetzenKürzelKinesiskTekst som skal oversettes
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
SprachenName
Norsk
English
'frmKochbuch
Kochbuch
Kokebok
Cookbook
mnuDatei
&Fil
&File
mnuSpeichern
&Lagre
&Save
mnuSchreibgeschützt
Åpne skrivbeskyttet
Open read only
NichtSchreibbar
Kokebokfilen kan ikke åpnes for skriving da den brukes av en annen prosess.
The cook book file can’t be opened for writing because another process is accessing it.
mnuEnde
&Avslutt
E&xit
mnuBearbeiten
&Rediger
&Edit
Rückgängig
Angre
Undo
RezeptDuplizieren
Dupliser oppskrift
Duplicate recipe
Wiederholen
Gjenta
Redo
KategorieLöschen
Slett kategori
Delete category
RezepteHinzufügen
Legg til oppskrifter
Add recipes
RezeptBearbeiten
Rediger oppskrift
Edit recipe
KategorieVerschieben
Flytt kategori
Move category
KategorienVerschieben
Flytt kategorier
Move categories
RezepteLöschen
Slett oppskrifter
Remove recipes
KategorienLöschen
Slett kategorier
Remove categories
mnuNeu
&Ny oppskrift
&New recipe
mnuKategorienBearbeiten
&Rediger kategorier
&Edit categories
RecipeDeleted
Oppskrift "{0}" er slettet
Recipe “{0}” deleted
mnuLöschen
&Slett oppskrift
D&elete recipe
RecipesDeleted
{0} oppskrifter er slettet
{0} recipes deleted
Kopie
Kopier
Copy
mnuVerschieben
&Flytt oppskrift til en annen kategori
&Move recipe to a different category
mnuSuchen
&Søk
&Search
mnuRezeptablage
&Oppskriftsboks
&Recipe box
mnuDrucklisteBearbeiten
&Rediger oppskriftsboksen
&Edit recipe box
mnuDrucklisteHinzufügen
&Legg til oppskriftsboksen
&Add to recipe box
mnuDrucklisteLeeren
&Tøm oppskriftsboksen
&Clear recipe box
mnuDrucken
&Skriv ut
&Print
mnuAusgewähltesRezeptDrucken
&Skriv ut valgt oppskrift
&Print selected recipe
mnuAusgewählteRezepteDrucken
&Skriv ut valgte oppskrifter
&Print selected recipes
mnuDrucklisteDrucken
&Skriv ut oppskrift fra oppskriftsboksen
P&rint recipes from recipe box
mnuExtras
&Verktøy
&Tools
mnuImportieren
&Importer
&Import
mnuExportieren
&Eksporter alle oppskrifter som
&Export all recipes as
ExportAls
Eksporter som {0}
Export as {0}
ExportRTF
Rikt tekstformat (.rtf)
Formatted Textfile (.rtf)
ExportLatex
LaTeX-fil (.tex)
LaTeX file (.tex)
ExportWebseite
Webside (.htm, .zip)
Website (.htm, .zip)
ExportKochbuchDatei
Kokebok eksportfil (.reze, .zip)
Cookbook export file (.reze, .zip)
mnuMenüsBearbeiten
Re&diger menyer
E&dit menus
mnuRezepteDrucklisteExportieren
Eksporter oppskrifter fra oppskriftsboksen som
Export recipes from recipe box as
mnuOptionen
&Alternativ
&Options
mnuHilfe
&Hjelp
&Help
mnuUpdateSuchen
&Søk etter oppdateringer
&Search for updates
mnuUpdateHistory
&Oppdateringshistorikk
Update &history
mnuReleasenotes
Versjonsfakta
Release notes
mnuInfo
&Om...
&About ...
Navigation
Navigasjon
Navigation
AlleRezepte
Alle oppskrifter
All recipes
Kategorien
Kategorier:
Categories:
Bearbeiten
rediger
edit
Rezept
Oppskrift
Recipe
Name
Navn:
Name:
RezeptBereitsVorhanden
Dette oppskriftnavnet finnes allerede i kategorien "{0}".
This recipe name already exists in the “{0}” category.
Zutaten
Ingredienser:
Ingredients:
Zubereitung
Fremgangsmåte:
Preparation:
LinkÖffnen
Trykk "Ctrl" og klikk her for å åpne lenken.
Press “Ctrl” and click here to open the link.
Vorschau
Forhåndsvis: bilde {0} av {1}
Preview: picture {0} of {1}
BildNichtVorhanden
Bildet "{0}" finnes ikke eller er skadet
The picture “{0}” doesn’t exist or is corrupted
BildLaden
Last bilde
Load picture
BildHinzufügen
Legg til bilde
Add picture
BildEntfernen
Fjern bilde
Remove picture
RezeptDrucken
Skriv ut oppskrift
Print recipe
Übersicht
Oversikt
Overview
BildWirklichLöschen
Ønsker du å slette bildet?
Remove picture?
BildWirklichLöschenCaption
Slett bilde
Remove picture
BilddateiLöschen
Vil du slette bildefilen også?
Delete picture file as well?
AlleBilddateien
Alle bildefiler|{0}
All picture files|{0}
WählenSieBild
Velg et bilde:
Choose a picture:
NeuesRezept
Ny oppskrift
New recipe
RezeptWirklichLöschenCaption
Fjern oppskrift
Remove recipe
RezeptBereitsInDruckliste
Disse oppskriftene finnes allerede i oppskriftsboksen!
These recipes are already in the recipe box!
ZuDrucklisteHinzufügen
Legg til i oppskriftsboksen
Add to recipe box
RezeptDrucklisteHinzugefügt
Oppskriften ble lagt til i oppskriftsboksen!
Recipe was added to the recipe box!
RezepteDrucklisteHinzugefügt
{0} av {1} opppskrifter ble lagt til i oppskriftsboksen!
{0} of {1} recipes were added to the recipe box!
DrucklisteWirklichLeeren
Ønsker du å tømme oppskriftsboksen?
Clear recipe box?
DrucklisteLeeren
Tøm oppskriftboksen
Clear recipe box
UngenutzteBilder
Det finnes {0} bilder i kokeboksmappen, som ikke tilhører noen oppskrift ({1} MiB):
{2}

Slett ubrukte bilder?
There are {0} pictures in the cookbook folder, which don’t belong to any recipe ({1} MiB):
{2}

Delete unused pictures?
ZwischenablageImport
Det finnes oppskrifter i utklippstavlen, importer dem?
There are recipes in the clipboard, import them?
StandardVorspeisen
Forrett
appetiser
StandardHauptgerichte
Hovedrett
main dish
StandardNachspeisen
Dessert
dessert
StandardKuchen
Kake
cake
StandardDrinks
Drinker
drinks
Synchronisieren
Sett opp synkronisering
Setup Synchronization
JetztSynchronisieren
Synkroniser nå
Synchronize now
SyncroEinstellungen
Syncro innstillinger
Syncro settings
NächsterRezeptKonflikt
Gå til neste oppskriftkonflikt
Jump to next recipe conflict
KürzlichGelöscht
Nylig slettede oppskrifter
Recently deleted recipes
KeinInternet
Du er ikke tilkoblet Internett. Synkronisering er ikke mulig.
You’re not connected to the internet. Synchronization is not possible.
SyncLäuftBaldAb
Kokebok syncro utløper snart. Vennligst forny den!
Kochbuch syncro will expire soon. Please renew!
SyncAbgelaufen
Kokebok syncro er utløpt!

Bestill fornyelse nå (klikk her og velg "Syncro innstillinger")
Kochbuch syncro has expired!

Order renewal now (click here and select “Syncro settings”)
VerbindungsAufbau
Kobler til tjener ...
Connecting to server ...
ServerNichtErreichbar
Synkroniseringstjeneren er ikke tilgjengelig. Prøv senere.
The synchronization server is unavailable. Please retry later.
LetzteSynchronisierung
Siste vellykkede synkronisering:
Last successful synchronization:
NochNichtSynchronisiert
Ikke synkronisert enda
Not synchronized yet
SynchronisierenKonflikte
{0} konflikter oppstod under synkroniseringen.
{0} conflicts encountered during synchronization.
KonfliktLösen
Løs konflikt
Resolve conflict
KonfliktAufgetretenInfo
Oppdateringen av denne oppskriften medføre en flette-konflikt. En ny version ble hentet fra synkroniseringstjeneren og oppskriften ble redigert lokalt.
Refreshing this recipe resulted in a merge conflict. A new version was downloaded from the synchronization server and the recipe was edited locally.
'frmExportieren
ImportKategorie
importerte
imported
ExportierenWählen
Velg et eksportfilnavn. Bildene blir eksportert til "[Eksport filnavn] RezepteBilder".
Choose an export filename. The pictures will be exported to “[Export filename] RezepteBilder”.
ExportierenWählenHTM
Velg en mappe for nettstedets index.htm. Bilder finnes i undermappen "Bilder".
Choose a folder for the website’s index.htm. Pictures are in the subfolder “Pictures”.
ExportierenWählenRTF
Velg et filnavn for eksporten.
Choose an export filename.
BilderNachZubereitung
Bilder etter forberedelser
Output pictures after preparations
NurErstesBild
Eksporter bare første bilde
Only export first picture
RTFBilderExportieren
Eksporter bilder
Export pictures
FehlerBeimExport
Feil ved eksport!! {0}
Error while exporting!! {0}
ExportErfolgreich
Eksport utført
Export was successful
ExportDateiExisiert
Denne filen finnes allerede.
Vil du overskrive den?
This file already exists.
Overwrite it?
Exportieren
Eksporter
Export
KochbuchExportDatei
Kokebok-eksport
Cookbook-export
Datei
Fil:
File:
BilderExportieren
Eksporter bilder ({0} MiB)
Export pictures ({0} MiB)
Kompression
&Komprimering
&Compression
MenüsExportieren
Eksporter menyer
Export menus
ZIPExport
Komprimer til zip-fil
Compress to zip file
HtmlInhaltsverzeichnis
Lag en innholdsfortegnelse
Create a table of contents
WebsiteBilderOrdner
Bilder
Pictures
HtmlVorschaubilder
Lag miniatyrer
Create thumbnails
HtmlGroßeBilder
Lenk bilder med høyere oppløsning ({0} MiB)
Link pictures with higher resolution ({0} MiB)
Ordner
Sti:
Path:
ExportHTMTitel
Oppskrifter
Recipes
Überschrift
Overskrift:
Title:
HtmlBildVergrößern
Klikk her for å forstørre
Click here to enlarge
EmailExport
Send exportfilen som e-post
Send export file as e-mail
MailZuGroß
Eksportfilen er {0} MB stor, dette kan gi problemer med enkelte e-postleverandører.
Vil du allikevel sende som e-post?
The export file is {0} MiB big, that can cause problems with some e-mail providers.
Send the e-mail anyway?
EmailSubject
Oppskrift e-post: {0} oppskrift
Recipe e-mail: {0} recipes
EmailSubject1
Oppskrift e-post: {0}
Recipe e-mail: {0}
EmailBodyReze
(Din tekst)

Denne oppskriftsfilen kan importeres med kokebokprogrammet.
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file can be imported with the cookbook program.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyRTF
(Din tekst)

Denne oppskriftsfilen ble laget med kokebokprogramet. Den kan åpnes med alle kjente tekstbehandlere (f.eks. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can open it with any established word processor (e.g. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyLatex
(Din tekst)

Denne oppskriftsfilen ble laget med kokebokprogramet. Du kan konvertere den til en PDF-fil med en LaTeX kompilator, f.eks. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
RTFFooter
Laget med Kokebok fra {0}
Created with Cookbook from {0}
ExportFilterRTF
Rikt tekstformat
Formatted text file
ExportFilterLatex
LaTeX-fil
LaTeX file
'frmImportieren
ImportErfolgreich
Importen utført!
{0} av {3} oppskrifter, {1} av {4} menyer og {2} av {5} bilder er lagt til:

{6}
Import was successful!
{0} of {3} recipes, {1} of {4} menus and {2} of {5} pictures were added:

{6}
ImportierenWählen
Velg en fil som skal importeres
Choose a file to import
ImportFilterAlleImportDateien
Alle importerte filer
All import files
ImportFilterKochbuchDateien
Kokebok-eksport-fil
Cookbook-export-file
ImportFilterZipDateien
Zip-fil
Zip file
ImportFilterAlleDateien
Alle filer
All files
Fehler
Feil: {0}
Error: {0}
'frmKompression
ExportBilderVerkleinern
Forminsk eksporterte bilder
Shrink exported images
Bildkompression
Bildekomprimering
Image compression
Qualität
Kvalitet:
Quality:
KompressionBeschreibung
For å holde ekporterte bilder små, f.eks. for utsending, kan du komprimera dem med JPG. Du kan velge bildekvalitet med glidebryteren.
To keep the exported images small, e.g. for mailing, you can compress them with JPG. You can set the image quality with the slider.
BildauflösungVerkleinern
Minsk bildestørrelse
Decrease image dimension
AuflösungFür
Minsk bildestørrelse til:
Decrease image dimension to:
VorschaugrößeKochbuch
Forhåndsvis størrelse i Kokebok
Preview size in Cookbook
Hilfe
Hjelp
Help
HilfeNichtVorhanden
Hjelpefilen {0} finnes ikke!
The help file {0} doesn’t exist!
Bewertung0
Ikke karaktersatt
Not rated
Bewertung1
Smaker fælt
Tastes bad
Bewertung2
Spiselig
Eatable
Bewertung3
Smaker godt
Tastes good
Bewertung4
Utsøkt
Delicious
Bewertung5
Vann i munnen
Mouth-watering
Schwierigkeit0
Ikke karaktersatt
Not rated
Schwierigkeit1
Idiotsikker
Foolproof
Schwierigkeit2
Enkel
Easy
Schwierigkeit3
Middels
Intermediate
Schwierigkeit4
Amatørkokk
Amateur cook
Schwierigkeit5
Profesjonell kokk
Professional cook
RezeptInfos
Oppskriftinfo
Recipe infos
Schwierigkeitsgrad
Vanskelighetsgrad:
Difficulty:
Personenanzahl
Antall porsjoner:
Servings:
Vorbereitungszeit
Forberedelsestid:
Preparation time:
Kochzeit
Tilberedingstid:
Cooking time:
TagKürzel
d
d
StundeKürzel
tim
h
MinuteKürzel
min
min
SekundeKürzel
s
s
ZeitUnlesbar
Kokeboken kjenner ikke igjen denne tidsformateringen.
Følgende format er mulige:
F.eks.: 1tim 20min; 1:20; 80

Vennligst send ditt format på epost til flose@mal-was-anderes.de slik at kokeboken kan gjenkjenne det i fremtiden.
The cookbook doesn’t recognize this time formatting.
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
NichterkannteZeichen
Kunne ikke gjenkjenne alle tegn: {0}
Følgende format er mulige:
F.eks.: 1h 20min; 1:20; 80

Vennligst send ditt format på epost til flose@mal-was-anderes.de slik at kokeboken kan gjenkjenne det i fremtiden.
Not all characters could be recognized: {0}
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
Bewertung
Vurdering:
Rating:
Quelle
Kilde{0}
Source{0}
AlleKategorien
Alle kategorier
All categories
Anmerkung
Kommentar:
Annotation:
'frmOptionen
Optionen
Alternativ
Options
ÜbersetzenHelfen
Hjelp til med å oversette
Help translating
KategorienAusRKMM
Importer kategorier fra RK/MM/RIP/RBK
Import categories from RK/MM/RIP/RBK files
IntroZeigen
Vis intro
Show intro
SonderzeichenUmwandeln
Konverter spesialtegn automatisk (f.eks. 1/2 til ½)
Automatically convert special characters (e.g. 1/2 in ½)
FensterPosition
Lagre vindusinnstillinger ved avslutning
Save window position on exit
SchreibgeschütztMerken
Husk skrivebeskyttet modus ved omstart
Remember read only mode when restarting
BeimStart
Ved start
On startup
BeimStartLetztesRezept
vis forrige valgte opppskrift
show previously selected recipe
ErsteKategorieAnzeigen
vis første kategori
show first category
AlleRezepteAnzeigen
vis alle oppskrifter
show all recipes
BildFensterSchließen
Vis lukk-knappen i bildevinduet
Show close button at the picture window
SpeicherOrdnerÖffnen
Åpne lagringsmappen
Open save path
Programmsprache
Programspråk:
Program language:
AutoUpdate
Søk etter oppdateringer automatisk
Search for updates automatically
Voreinstellungen
Standarder
Defaults
Schriftgröße
Tegnstørrelse:
Font size:
Ok
O&k
O&k
Abbrechen
&Avbryt
C&ancel
'frmKategorien
KategorienBearbeiten
Rediger kategorier
Edit Categories
KName
Navn
Name
Beschreibung
Beskrivelse{0}
Description{0}
RezeptAnzahl
Ant. oppskrifter
Recipe count
Neu
&Ny
&New
KategorieSchonVorhanden
Det finnes allerede en kategori med dette navnet!
There is already a category with this name!
KategorieZusammentun
Det finnes allerede en kategori med dette navnet!
Ønsker du å slå sammen disse to kategoriene?
There is already a category with this name!
Do you want to merge these two categories?
Entfernen
&Fjern
&Remove
Löschen
Slett
Delete
Vereinen
Flett
Merge
KategorienVereinen
Flett kategorier
Merge categories
NeuK
Ny kategori
New category
CategoryDeleted
Kategori "{0}" er slettet
Category “{0}” deleted
CategoriesDeleted
{0} kategorier er slettet
{0} categories deleted
'frmKategorieNameBearbeiten
KategorieBearbeiten
Rediger kategori
Edit category
KategorieName
Kategorinavn:
Category name:
NameEingeben
Skriv inn et navn!
Enter a name!
'frmDruckliste
AlleEntfernen
Fjern alle
Remove all
DrucklisteBearbeiten
Rediger oppskriftsboks
Edit recipe box
RezepteDrucklisteEntfernen
Vil du fjerne alle oppskrifter fra oppskriftsboksen?
Remove all recipes from recipe box?
RezepteDrucklisteEntfernenCaption
Tøm oppskriftsboksen
Clear recipe box
'frmInfo
Info
Om {0}
About {0}
Version
Versjon {0}
Version {0}
Mail
E-post til {0}
Mail to {0}
BitteUnterstützen
Vær vennlig og støtt vårt program ved å donere.
Please support our program by donating.
ÜbersetzerInfo
En stor takk til våre oversettere:
Norsk: Stein-Aksel Basma
Many thanks to our translators:
English: Flose
'frmSpenden
Spenden
Donér
Donate
SpendenText
Vi utvikler dette programmet på vår fritid og blir veldig glade for en donasjon.
We only develop this program in our spare time and would be very happy if you motivate us to continue.
PayPalSpenden
Doner via PayPal
Donate with PayPal
VielenDank
Mange takk for din donasjon!
Thank you very much for your donation!
'frmMenü
Menü
Meny
Menu
Menüpunkt
Menyelement:
Menu item:
MenüpunktInfo
For å lage et nytt menyelement legger du først til oppskriften, og så skriver du navnet på menyelementet i tekstboksen
In order to create a new menu item first add the recipe and then write the name of the menu item into the textbox
Menüs
Menyer:
Menus:
MenüDuplizieren
Dupliser meny
Duplicate menu
RezepteMenü
Oppskrifter i menyen:
Recipes in the menu:
Hinzufügen
Legg til
Add
Anderes
Annen
Other
RezeptImKochbuch
Oppskrift i kokeboken
Recipe is in the cookbook
ÄnderungenÜbernehmen
Vil du ta i bruk endringer?
Apply changes?
NeuMenüName
Angi nytt menynavn
Enter the new menu name
NeuMenüNameCaption
Ny meny
New menu
MenüBearbeiten
Rediger menynavn
Edit menu name
Hauptgericht
Hovedrett
Main dish
RezeptEntfernen
Fjern oppskrift?
Remove recipe?
RezeptEntfernenCaption
Slett oppskrift
Delete recipe
KategorieEntfernen
Ønsker du å fjerne dette menyelementet?
Remove this menu item?
KategorieEntfernenCaption
Fjern menyelement
Remove menu item
MenüEntfernen
Ønsker du å fjerne menyen?
Remove menu?
MenüEntfernenCaption
Fjern meny
Remove menu
'RezeptVerschieben
RezeptVerschieben
Flytt oppskrift
Move recipe
RezepteVerschieben
Flytt {0} oppskrifter
Move {0} recipes
Verschieben
Flytt
Move
'frmSuchen
Suchen
Søk
Search
Schnellsuche
Quick search
SuchenNach
Søk etter:
Search for:
Suchoptionen
Søkeinstillinger
Search settings
GefundeneRezepte
Fant oppskrifter: {0}
Found recipes: {0}
Kategorie
Kategori:
Category:
Schließen
Lu&kk
Close
SuchenBewertung
Ingen oppskrifter som er vurdert som dårligere enn:
No recipes which are rated worse than:
SuchenPersonen1
Oppskrifter for
Recipes for
SuchenPersonen2
porsjoner.
persons.
SuchenSchwierigkeit
Ingen oppskrifter som er vanskeligere enn:
No recipes more difficult than:
SuchenDauer1
Oppskrifter som tar mindre tid enn
Recipes which take no longer than
SuchenDauer2
minutter å forberede
minutes to prepare
SuchenDauerKochen2
minutter å lage
minutes to cook
Relevanz
Relevans
Relevance
'frmDrucken
DruckTitel
Skriver ut {0} oppskrift fra oppskriftsboksen
Printing {0} recipes from the recipe box
DruckTitelRezept
Skriv ut oppskrift
Printing recipe
lblDrucken
Velg hvordan du skriver ut oppskrift:
Choose how to print the recipes:
SeitennummerDrucken
Skriv ut sidenummer
Print page number
RezeptNamenZentrieren
Sentrer oppskriftnavn
Center recipe name
DatumDrucken
Skriv ut dagens dato
Print current date
ZutatenDrucken
Skriv ut ingredienser
Print ingredients
ZubereitungDrucken
Skriv ut forberedelse
Print preparation
SeiteEinrichten
Utskriftsformat
Page setup
SchriftartÄndern
Endre skrifttype
Change font
KategorieDrucken
Skriv ut kategorinavn
Print category name
RezeptinfosDrucken
Skriv ut oppskriftinfo
Print recipe infos
Trennstrichdrucken
Vis skillelinje mellom ingredienser og tilbereding
Show dividing line between ingredients and preparation
EinRezeptProSeite
Skriv ut en oppskrift per side
Print one recipe per page
BildDrucken
Skriv ut bilde
Print picture
DruckTitelRezepte
Skriv ut {0} oppskrift
Print {0} recipes
Position
Plassering:
Position:
RechtsOben
Oppe til høyre
top right
UntenDrunter
Under
below
GrößeManuell
Sett størrelse manuelt
Set size manually
Breite
Bredde:
Width:
Höhe
Høyde:
Height:
mnuDruckvorschau
&Forhåndsvis
Print previe&w
DruckerEinrichten
Skriver&instillinger
Printer &setup
Seite
Side:
Page:
'frmBilderÜbersicht
frmBilderÜbersicht
Bildeoversikt
Picture overview
lblBilderHilfe
Du kan endre rekkefølgen på bildene med musen.
Du kan fjerne bilder ved å høyreklikke.
You can reorder the pictures with your mouse.
By right-clicking you can remove pictures
Zurücksetzen
Tilbakestill
Reset
Vorschaugröße
Forhåndsvisning størrelse: {0}px
Previewsize: {0}px
Zoom
Zoom:
Zoom:
'frmRezeptUnterschied
RezeptVorhanden
Oppskriften "{0}" finnes allerede
The recipe “{0}” already exists
ZubereitungGeändert
Forberedelsene er forskjellige:
The preparations are different:
ZutatenGeändert
Ingrediensene er forskjellige:
The ingredients are different:
InfosGeändert
Oppskriftinfo er forskjellige:
The recipe infos are different:
Überschreiben
Overskriv
Overwrite
AlsNeuHinzufügen
Legg til som ny
Add as new
Überspringen
Hopp over
Skip
DieseAktionImmer
Utfør alltid denne handlingen
Always perform this action
'frmSync
Synchronisierung
Kochbuch syncro innstilling
Setup Kochbuch syncro
OnlineSynchronisierung
Kochbuch syncro ®
Kochbuch syncro ®
SyncroErklärung
Med automatisk onlinesynkronisering har du alltid dine oppdaterte oppskrifter med deg.
- på din bærbare PC hjemme
- på din Android-telefon og nettbrett
Test det 20 dagar gratis!
Siden har du muligheten til å forlenge til en fordelaktig pris, mer information på vår hjemmeside:
With the automatic online synchronization you always have your up-to-date recipes with you.
- on your laptop at home
- on your Android phone and tablet
Test it 20 days for free!
Then extend for a favorable price, more infos on our website:
BestellenDreiJahre
Bestill nå
Order now
ErsteSyncErfolgreichErklärung
Første synkronisering utført!
Det kan ta litt tid før bilder synkroniseras.
Angi koden i dine andre kokebøker for å koble dem til denne.
First synchronization was successful!
It might take some time for pictures to be synchronized.
Enter the code in your other Cookbooks to connect them with this one.
Später
Senere
Later
NeueSynchronisierung
Start ny synkronisering
Start new synchronization
EMail
E-post:
E-mail:
NeuSynchronisierungBeschreibung
Her kan du starte en ny synkronisering.
Det er absolutt nødvendig at du angir din faktiske e-postadresse!
Har du allerede fått en synkroniseringskode? Da er det bara å gå tilbake og koble til din eksisternde kokebok.
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
StimmeAGBZu
Jeg aksepterer vilkårene
I accept the terms
AGB
Vilkår
Terms
MitBestehendemKochbuch
Koble til eksisterende kokebok
Connect to existing Cookbook
MitBestehendemBeschreibung
Angi koden fra den første synkroniseringen.
Ikke synkronisert enda? Gå tilbake og start en ny synkronisering.
Enter the code from the first synchronization.
Not synchronized yet? Just go back and start a new one.
Start
Start
Start
Zurück
Tilbake
Back
ErsteSynchronisierung
Første synkronisering
First synchronization
ErsteSynchronisierungBeschreibung
Dine oppskrifter lastes nå opp til synkroniseringstjeneren.
Now your recipes are being uploaded to the synchronization server.
ErsteSynchroniserungErfolgreich
Første synkronisering utført.
First synchronization was successful
SynchronisierungDeaktivieren
Pause synkronisering
Pause synchronization
SynchronisierungAktivieren
Gjenoppta synkronisering
Resume synchronization
CodeWiederNachlesen
Du kan se denne koden på nytt her når som helst.
You can look up the code anytime.
SynchronisierungNochTageAktiv
Synkronisering er aktiv i {0} dager til.
Synchronization will be active for {0} more days.
SynchronisierungTageAbgelaufen
Synkroniseringen utløpte for {0} dager siden.
Synchronization has been expired for {0} days.
Registrieren
Registrering ...
Registering ...
RegistrierungFehlgeschlagen
Registrering mislyktes
Registration failed
Anmelden
Logger inn ...
Logging in ...
UngültigesToken
Ugyldig kode, vennligst kontroller på nytt
Invalid code please check again
FehlerAnmelden
En feil oppstod ved innloggingen: {0}
Error occured when trying to log in: {0}
SyncDatenLaden
Laster ned data fra tjeneren ...
Downloading data from server ...
SyncDatenHochladen
Laster opp data ...
Uploading data ...
Fertig
Ferdig!
Finished!
LogoutSyncro
Logg ut
Logout
SyncroAbmeldenFrage
Vil du logge ut helt fra Kochbuch syncro® på denne enheten?

Da vil du ikke kunne lese din synkroniseringskode, {0}, her lenger. Skriv den ned i tillfelle du trenger den seinere.
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
RezepteWiederherstellen
Gjenopprett {0} oppskrifter
Restore {0} recipes
RezeptWiederherstellen
Gjenopprett 1 oppskrift
Restore 1 recipe
MehrAnzeigen
Vis mer
Show more
KeineGelöschtenVorhanden
Det finnes ingen slettede opppskrifter
There are no deleted recipes
GelöschteWiederherstellenErklärung
Velg de oppskriftene du ønsker å gjenopprette og klikk på "Gjenopprett opppskrifter". Gjenoprettede oppskrifter vil fortsatt vises i listen.
Select the recipes you want to restore and click on “Restore recipes”. Restored recipes still appear in the list.
'mdlKochbuch
FehlerÖffnen
Feil ved åpning: {0}
Error while opening: {0}
FehlerSpeichern
Feil ved lagring: {0}
Error while saving: {0}
Öffnen
Åpne
Open
'frmMergeConflict
KonfliktSpäterBeheben
Håndter konflikt seinere
Resolve conflict later
VersionÜbernehmen
Velg denne versjonen
Apply this version
ÄnderungskonfliktRezept
Oppskrift "{0}" har konflikter
Recipe “{0}” has merge conflicts.
KonfliktErklärung
Oppskrift "{0}" er endret lokalt og i en annen synkronisert kokebok. Den andre kokeboken synkroniserte først med tjeneren.
Ettersom endringene var på samma sted i teksten må du velg hvilken versjon du vil beholde. Du kan også endre selv i tekstruten nedenfor.
Recipe “{0}” was changed locally and also in another synchronized Cookbook. The other Cookbook synced first with the server.
Because the changes were made in the same places in the text, you must now select which version to keep. You can also make changes yourself in the text box below.
KonfliktTeileErklärung
Følgende røde markeringer i oppskriften har konflikter
Merge changes exist in the following red marked parts of the recipe:
MeineÄnderungen
Mine endringer:
My changes:
ServerÄnderungen
Endringer på tjeneren:
Changes on the server:
ZuÜbernehmendeVersion
Velg hvilken versjon som skal beholdes
Select which version to keep:
MeineVersion
Min versjon
My version
ZusammengefügteVersion
Flettet versjon
Merged version
ServerVersion
Tjenerens versjon
Version from server
KonfliktSpäterAuflösen
Vil du håndtere konflikt seinere? Alle endringer så langt vil bli borte!
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
Det finnes fortsatt konflikter i deler av oppskriften som er markert med rödt i listen til venstre. Du bør velge dem og ändra de delene som er markert med {0}. Vil du allikevel markere konflikten som løst?
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
SyncroSpäterHinweis
Eller seinere i filmenyen -> Sett opp synkronisering
Or later in the file menu -> Setup synchronization
SyncroJetztEinrichten
Sett opp Kochbuch syncro nå
Setup Kochbuch syncro now
KochbuchInfo
Kokebokinfo
Cookbook info
NichtMehrAnzeigen
Ikke vis på nytt
Do not show again
'frmSyncroExpired
TestphaseAbgelaufen
Testperioden for Kochbuch syncro har gått ut
Kochbuch syncro test phase expired
SpäterErinnern
Påminn meg senere
Remind me later
AbgelaufenHinweisText
Testperioden for Kochbuch syncro har gått ut. Synkronisering av dine kokebøker har nå opphørt til du fornyer din kokbok syncro.

Bestill en forlengelse nå for ett til tre år for å fortsette å ha dina oppdaterte oppskrifter med deg.

Du kan finne prisene på vår hjemmeside:
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Om du deaktiverar Kochbuch syncro må du aktivera den manuelt på nytt etter at du bestilt en forlengelse.
(I filmenyen -> Sett opp synkronisering)
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
Alle
A&lle
A&ll
Keine
I&ngen
Non&e
AusgewählteImportieren
Importer valgte
Import selected
RezepteTitel
Oppskrifter
Recipes
KategorienTitel
Kategorier
Categories
MenüsTitel
Menyer
Menus
BereitsVorhanden
Finnes allerede
Exists already
KategorienImportieren
Importer kategorier
Import categories
MenüsImportieren
Importer menyer
Import menus
Details
Detaljer
Details
ImportFehlerMeldung
En eller flere filer kunne ikke åpnes!
One or more files couldn’t be opened!
Import
Importer
Import
ja
ja
yes
RezeptGleichemNamenVorhanden
Det finnes allerede en oppskrift med samme navn
Recipe exists with identical name
BereitsIdentischVorhanden
Det finnes allerede en identisk oppskrift
Identical recipe exists
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2023
Tysk Engelsk Spansk Russisk Nederlandsk Polsk Gresk Portugisisk Dansk Fransk Fisnk Norsk Bokmål Italiensk Tsjekkisk