Χρήστης: Κωδικός:
Εγγραφή

Μετάφραση προγραμμάτων

Τα αρχεία γλώσσας από όλα τα προγράμματα μας βρίσκονται σε αυτή την ιστοσελίδα. επισκόπηση
Προτού ξεκινήσετε την μετάφραση παρακαλώ διαβάστε την Βοήθεια
Επιλέξτε ποιό πρόγραμμα και ποιά γλώσσα θέλετε να μεταφράσετε:
Sonderzeichen:
Õõ
Ää
Öö
Üü
šž
Πρόγραμμα: Γλώσσα για μετάφραση:
Εμφάνισε γλώσσες:
Φίλτρο:
Σελίδα: Φράσεις ανά σελίδα:

Μετάφραση από Βιβλίο συνταγών έως Εσθονικά

Κατέβασε
Ολοκλήρωση της μετάφρασης: 83.8% Ολοκλήρωση: 320; αλλαγές: 0; κενά: 62
ÜbersetzenKürzelΕσθονικάΚείμενο για μετάφραση
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
NichtSchreibbar
Το αρχείο δεν μπορεί να ανοιχθεί για εγγραφή διότι χρησιμοποιήται.
The cook book file can’t be opened for writing because another process is accessing it.
Vorschau
Προεπισκόπιση: εικόνα {0} από {1}
Preview: picture {0} of {1}
RezeptBereitsInDruckliste
Αυτές οι συνταγές υπάρχουν στο κουτί των συνταγών!
These recipes are already in the recipe box!
RezepteDrucklisteHinzugefügt
{0} από {1} συνταγές προσθέθηκαν στο κουτί των συνταγών!
{0} of {1} recipes were added to the recipe box!
NächsterRezeptKonflikt
Μετάβαση στην επόμενη συνταγή με διένεξη
Jump to next recipe conflict
SynchronisierenKonflikte
{0} διενέξεις κατά τον συγχρονισμό.
{0} conflicts encountered during synchronization.
KonfliktAufgetretenInfo
Παρουσιάστηκε μία διένεξη κατά την ανανέωση της συνταγής. Μία νέα έκδοση κατέβηκε από τον εξυπηρετητή και η συνταγή διορθώθηκε τοπικά
Refreshing this recipe resulted in a merge conflict. A new version was downloaded from the synchronization server and the recipe was edited locally.
'frmExportieren
ExportierenWählen
Επέλεξε ένα όνομα για την εξαγωγή.Οι εικόνες θα εξαχθούν στο "[Όνομα εξαγωγής] RezepteBilder".
Choose an export filename. The pictures will be exported to “[Export filename] RezepteBilder”.
ExportierenWählenHTM
Διάλεξε ένα φάκελο για την ιστοσελίδα index.htm. Οι εικόνες θα βρίσκονται στον nυποφάκελο "Εικόνες".
Choose a folder for the website’s index.htm. Pictures are in the subfolder “Pictures”.
ExportierenWählenRTF
Επέλεξε ένα όνομα για την εξαγωγή.
Choose an export filename.
BilderNachZubereitung
Output pictures after preparations
HtmlGroßeBilder
Συνέδεσε εικόνες με μεγαλύτερη ανάλυση ({0} MiB)
Link pictures with higher resolution ({0} MiB)
Ordner
Προορισμός:
Path:
MailZuGroß
Το εξαγώγιμο αρχείο είναι {0} MiB, αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα με κάποιες εταιρίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Αποστολή ?
The export file is {0} MiB big, that can cause problems with some e-mail providers.
Send the e-mail anyway?
EmailSubject
Συνταγές e-mail: {0} συνταγές
Recipe e-mail: {0} recipes
EmailSubject1
Συνταγές e-mail: {0}
Recipe e-mail: {0}
EmailBodyReze
(Το κείμενό σου)

Αυτή η συνταγή μπορεί να εισαχθεί με το πρόγραμμα Βιβλίο συνταγών.
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file can be imported with the cookbook program.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyRTF
(Το κείμενό σου)

Αυτή η συνταγή δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα Βιβλίο συνταγών. Μπορείτε να την ανοίξετε με όποιον επεξεργαστή κειμένου θέλετε (π.χ. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can open it with any established word processor (e.g. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyLatex
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
RTFFooter
Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα Βιβλίο συνταγών από {0}
Created with Cookbook from {0}
'frmImportieren
ImportErfolgreich
Η εισαγωγή ήταν επιτυχής!
{0} από {3} συνταγές, {1} από {4} μενού και {2} από {5} εικόνες προσθέθηκαν:

{6}
Import was successful!
{0} of {3} recipes, {1} of {4} menus and {2} of {5} pictures were added:

{6}
ImportierenWählen
Επέλεξε το αρχείο για εισαγωγή
Choose a file to import
'frmKompression
Bildkompression
Συμπίεση εικόνας
Image compression
KompressionBeschreibung
Για να διατηρήσετε το μέγεθος της εξαγώγιμης εικόνας μικρό π.χ. για αποστολή μέ e-mail, μπορείτε να την συμπιέσετε ως JPG. Μπορείτε να επιλέξετε την ποιότητα της εικόνας με τον δείκτη
To keep the exported images small, e.g. for mailing, you can compress them with JPG. You can set the image quality with the slider.
ZeitUnlesbar
Το βιβλίο συνταγών δεν αναγνωρίζει αυτή την μορφοποίηση.
Είναι επιτρεπτές οι ακόλουθες φόρμες:n\nπ.χ.: 1ώρα 20 λεπτά;1:20;80

Παρακαλώ στείλτε το φορμά σας στο flose@mal-was-anderes.de ώστε το βιβλίο συνταγών να το αναγνωρίζει στο μέλλον.
The cookbook doesn’t recognize this time formatting.
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
NichterkannteZeichen
Δεν αναγνωρίζονται όλοι οι χαρακτήρες:{0}
Είναι επιτρεπτές οι ακόλουθες φόρμες:n\nπ.χ.:1ώρα 20 λεπτά;1:20;80

Παρακαλώ στείλτε το φορμά σας στο flose@mal-was-anderes.de ώστε το βιβλίο συνταγών να το αναγνωρίζει στο μέλλον.
Not all characters could be recognized: {0}
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
'frmOptionen
SchreibgeschütztMerken
Remember read only mode when restarting
SpeicherOrdnerÖffnen
Άνοιγμα μονοπατιού αποθήκευσης
Open save path
'frmKategorien
RezeptAnzahl
Μετρητής συνταγής
Recipe count
CategoryDeleted
Category “{0}” deleted
CategoriesDeleted
{0} categories deleted
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
DrucklisteBearbeiten
Επεξεργασία κουτιού συνταγών
Edit recipe box
RezepteDrucklisteEntfernen
Αφαίρεσε όλες τις συνταγές απο το κουτί συνταγών?
Remove all recipes from recipe box?
RezepteDrucklisteEntfernenCaption
Άδειασμα κουτιού συνταγών
Clear recipe box
'frmInfo
'frmSpenden
'frmMenü
Menüpunkt
Θέμα μενού:
Menu item:
MenüpunktInfo
Για να δημιουργήσετε ένα νέο Θέμα μενού πρώτα προσθέστε την συνταγή και έπειτα γράψτε το όνομα του μενού στο πλαίσιο κειμένου
In order to create a new menu item first add the recipe and then write the name of the menu item into the textbox
MenüDuplizieren
Duplicate menu
'RezeptVerschieben
'frmSuchen
Schnellsuche
Quick search
SuchenBewertung
Δεν βρέθηκαν συνταγές χειρότερες από:
No recipes which are rated worse than:
SuchenSchwierigkeit
Δεν βρέθηκαν συνταγές πιο δύσκολες από:
No recipes more difficult than:
'frmDrucken
DruckTitel
Εκτυπώνονται {0} συνταγές από το κουτί συνταγών
Printing {0} recipes from the recipe box
mnuDruckvorschau
Προεπισκόπιση Εκτύπωσης
Print previe&w
DruckerEinrichten
Εγκατάσταση Εκτυπωτή
Printer &setup
'frmBilderÜbersicht
lblBilderHilfe
Επαναπροσδιόρισε τις εικόνες με το ποντίκι.
Με δεξί κλίκ μπορείς να αφαιρέσεις τις εικόνες
You can reorder the pictures with your mouse.
By right-clicking you can remove pictures
Vorschaugröße
Προεπισκόπιση μεγέθους: {0}px
Previewsize: {0}px
'frmRezeptUnterschied
'frmSync
SyncroErklärung
Με τον αυτόματο συγχρονισμό πρέπει πάντα να ενημερώνονται οι συνταγές με σένα.
- στον φορητό υπολογιστή στο σπίτι
- στο Android κινητό και στο Tablet
Δοκιμάστε το δωρεάν για 20 ημέρες!
Μετά αναζητήστε μία ικανοποιητική τιμή ,περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας.
With the automatic online synchronization you always have your up-to-date recipes with you.
- on your laptop at home
- on your Android phone and tablet
Test it 20 days for free!
Then extend for a favorable price, more infos on our website:
ErsteSyncErfolgreichErklärung
Ο πρώτος συγχρονισμός ήταν επιτυχής!
Ίσως χρειαστεί κάποιος χρόνος για να συγχρονιστούν οι φωτογραφίες
Βάλτε τον κωδικό στα άλλα Βιβλία συνταγών για να συνδεθείτε με αυτό.
First synchronization was successful!
It might take some time for pictures to be synchronized.
Enter the code in your other Cookbooks to connect them with this one.
NeuSynchronisierungBeschreibung
(Εδώ μπορείτε να ξεκινήσετε έναν νέο συγχρονισμό.
;Έχετε ήδη κωδικό συγχρονισμού;Πηγαίνετε πίσω και συνδεθείτε στο υπάρχον Βιβλίο συνταγών.
)
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
MitBestehendemBeschreibung
Εισάγετε τον κωδικό από τον πρώτο συγχρονισμό.
Δεν έχετε συγχρονιστεί ακόμη; Πηγαίνετε πίσω και ξεκινήστε νέο συγχρονισμό.
Enter the code from the first synchronization.
Not synchronized yet? Just go back and start a new one.
ErsteSynchronisierungBeschreibung
Τώρα οι συνταγές σας μεταφορτώνονται στον εξυπηρετητή συγχρονισμού.
Now your recipes are being uploaded to the synchronization server.
CodeWiederNachlesen
Μπορείτε να δείτε τον κωδικό οποιαδήποτε στιγμή.
You can look up the code anytime.
SyncroAbmeldenFrage
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
'mdlKochbuch
'frmMergeConflict
ÄnderungskonfliktRezept
Η συνταγή "{0}" έχει διένεξη συνένωσης
Recipe “{0}” has merge conflicts.
KonfliktErklärung
Η συνταγή "{0}" άλλαξε τοπικά και σε άλλο ένα συγχρονισμένο Βιβλίο συνταγών.Το άλλο βιβλίο συνταγών συγχρονίστηκε πρώτα με τον εξυπηρετητή.
Επειδή οι αλλαγές έγιναν στις ίδιες θέσεις στο κείμενο, πρέπει να διαλέξετε ποιά έκδοση θα κρατήσετε. Μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο ακόλουθο κουτί κειμένου.
Recipe “{0}” was changed locally and also in another synchronized Cookbook. The other Cookbook synced first with the server.
Because the changes were made in the same places in the text, you must now select which version to keep. You can also make changes yourself in the text box below.
KonfliktTeileErklärung
Η συνένωση άλλαξε τα ακόλουθα κόκκινα σημεία της συνταγής:
Merge changes exist in the following red marked parts of the recipe:
ZusammengefügteVersion
Συνημμένη έκδοση
Merged version
ServerVersion
Έκδοση στον εξυπηρετητή
Version from server
KonfliktSpäterAuflösen
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
SyncroSpäterHinweis
Η αργότερα στην επιλογή αρχείο -> Δημιουργία συγχρονισμού
Or later in the file menu -> Setup synchronization
'frmSyncroExpired
AbgelaufenHinweisText
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Γερμανικά Αγγλικά Ισπανικά Ρώσσικα Ολλανδικά Πολωνικά Ελληνικά Πορτογαλλικά Δανέζικα Γαλλικά Φιλανδικά Norwegisch (Bokmål) Ιταλικά Tschechisch