Bruker: Passord:
Registrer

Oversett programmer

Språkfilene til alle våre programmer finnes på dette nettstedet. Se oversikt
Før du begynner å oversette bør du lese vår hjelp.
Velg hvilke programmer og hvilke språk du ønsker å oversette:
Program: Språk som skal oversettes:
Vis språk:
Filter:
Side: Fraser per side:

Oversetting av Kokebok til Gresk

Last ned
Ferdigstillelsesgrad for oversettelsen 84.8% Fullført: 324; endringer: 6; tomme: 52
ÜbersetzenKürzelGreskTekst som skal oversettes
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
Rückgängig
Angre
Undo
RezeptDuplizieren
Dupliser oppskrift
Duplicate recipe
Wiederholen
Gjenta
Redo
KategorieLöschen
Slett kategori
Delete category
RezepteHinzufügen
Legg til oppskrifter
Add recipes
RezeptBearbeiten
Rediger oppskrift
Edit recipe
KategorieVerschieben
Flytt kategori
Move category
KategorienVerschieben
Flytt kategorier
Move categories
RezepteLöschen
Slett oppskrifter
Remove recipes
KategorienLöschen
Slett kategorier
Remove categories
RecipeDeleted
Oppskrift "{0}" er slettet
Recipe “{0}” deleted
RecipesDeleted
{0} oppskrifter er slettet
{0} recipes deleted
Kopie
Kopier
Copy
mnuExportieren
&Eksporter alle oppskrifter som
&Export all recipes as
ExportLatex
LaTeX-fil (.tex)
LaTeX file (.tex)
'frmExportieren
BilderNachZubereitung
Bilder etter forberedelser
Output pictures after preparations
NurErstesBild
Eksporter bare første bilde
Only export first picture
RTFBilderExportieren
Eksporter bilder
Export pictures
EmailBodyLatex
(Din tekst)

Denne oppskriftsfilen ble laget med kokebokprogramet. Du kan konvertere den til en PDF-fil med en LaTeX kompilator, f.eks. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
ExportFilterLatex
LaTeX-fil
LaTeX file
'frmImportieren
'frmKompression
TagKürzel
d
d
'frmOptionen
SchreibgeschütztMerken
Husk skrivebeskyttet modus ved omstart
Remember read only mode when restarting
BeimStart
Ved start
On startup
BeimStartLetztesRezept
vis forrige valgte opppskrift
show previously selected recipe
ErsteKategorieAnzeigen
vis første kategori
show first category
AlleRezepteAnzeigen
vis alle oppskrifter
show all recipes
'frmKategorien
Löschen
Slett
Delete
CategoryDeleted
Kategori "{0}" er slettet
Category “{0}” deleted
CategoriesDeleted
{0} kategorier er slettet
{0} categories deleted
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
'frmInfo
'frmSpenden
'frmMenü
MenüDuplizieren
Dupliser meny
Duplicate menu
RezeptEntfernenCaption
Slett oppskrift
Delete recipe
'RezeptVerschieben
'frmSuchen
Schnellsuche
Quick search
'frmDrucken
'frmBilderÜbersicht
'frmRezeptUnterschied
'frmSync
NeuSynchronisierungBeschreibung
Her kan du starte en ny synkronisering.
Det er absolutt nødvendig at du angir din faktiske e-postadresse!
Har du allerede fått en synkroniseringskode? Da er det bara å gå tilbake og koble til din eksisternde kokebok.
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
SynchronisierungDeaktivieren
Pause synkronisering
Pause synchronization
SynchronisierungAktivieren
Gjenoppta synkronisering
Resume synchronization
LogoutSyncro
Logg ut
Logout
SyncroAbmeldenFrage
Vil du logge ut helt fra Kochbuch syncro® på denne enheten?

Da vil du ikke kunne lese din synkroniseringskode, {0}, her lenger. Skriv den ned i tillfelle du trenger den seinere.
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
'mdlKochbuch
'frmMergeConflict
KonfliktSpäterAuflösen
Vil du håndtere konflikt seinere? Alle endringer så langt vil bli borte!
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
Det finnes fortsatt konflikter i deler av oppskriften som er markert med rödt i listen til venstre. Du bør velge dem og ändra de delene som er markert med {0}. Vil du allikevel markere konflikten som løst?
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
KochbuchInfo
Kokebokinfo
Cookbook info
NichtMehrAnzeigen
Ikke vis på nytt
Do not show again
'frmSyncroExpired
AbgelaufenHinweisText
Testperioden for Kochbuch syncro har gått ut. Synkronisering av dine kokebøker har nå opphørt til du fornyer din kokbok syncro.

Bestill en forlengelse nå for ett til tre år for å fortsette å ha dina oppdaterte oppskrifter med deg.

Du kan finne prisene på vår hjemmeside:
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Om du deaktiverar Kochbuch syncro må du aktivera den manuelt på nytt etter at du bestilt en forlengelse.
(I filmenyen -> Sett opp synkronisering)
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
Alle
A&lle
A&ll
Keine
I&ngen
Non&e
AusgewählteImportieren
Importer valgte
Import selected
RezepteTitel
Oppskrifter
Recipes
KategorienTitel
Kategorier
Categories
MenüsTitel
Menyer
Menus
BereitsVorhanden
Finnes allerede
Exists already
KategorienImportieren
Importer kategorier
Import categories
MenüsImportieren
Importer menyer
Import menus
Details
Detaljer
Details
ImportFehlerMeldung
En eller flere filer kunne ikke åpnes!
One or more files couldn’t be opened!
Import
Importer
Import
ja
ja
yes
RezeptGleichemNamenVorhanden
Det finnes allerede en oppskrift med samme navn
Recipe exists with identical name
BereitsIdentischVorhanden
Det finnes allerede en identisk oppskrift
Identical recipe exists
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Tysk Engelsk Spansk Russisk Nederlandsk Polsk Gresk Portugisisk Dansk Fransk Fisnk Norsk Bokmål Italiensk Tsjekkisk