Χρήστης: Κωδικός:
Εγγραφή

Μετάφραση προγραμμάτων

Τα αρχεία γλώσσας από όλα τα προγράμματα μας βρίσκονται σε αυτή την ιστοσελίδα. επισκόπηση
Προτού ξεκινήσετε την μετάφραση παρακαλώ διαβάστε την Βοήθεια
Επιλέξτε ποιό πρόγραμμα και ποιά γλώσσα θέλετε να μεταφράσετε:
Sonderzeichen:
Öö
Őő
Üü
Űű
Πρόγραμμα: Γλώσσα για μετάφραση:
Εμφάνισε γλώσσες:
Φίλτρο:
Σελίδα: Φράσεις ανά σελίδα:

Μετάφραση από Βιβλίο συνταγών έως Ούγγρικα

Κατέβασε
Ολοκλήρωση της μετάφρασης: 81.9% Ολοκλήρωση: 312; αλλαγές: 1; κενά: 68
ÜbersetzenKürzelΟύγγρικαΚείμενο για μετάφραση
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
NächsterRezeptKonflikt
Μετάβαση στην επόμενη συνταγή με διένεξη
Jump to next recipe conflict
KürzlichGelöscht
Πρόσφατα διεγραμμένες συνταγές
Recently deleted recipes
KeinInternet
Δέν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Ο συγχρονισμός δεν είναι εφικτός.
You’re not connected to the internet. Synchronization is not possible.
SyncLäuftBaldAb
Ο Kochbuch syncro λήγει σύντομα. Παρακαλώ ανανεώστε!
Kochbuch syncro will expire soon. Please renew!
SyncAbgelaufen
Ο Kochbuch syncro έληξε!

Ανανεώστε τώρα (επιλέξτε εδώ και διαλέξτε "Ρυθμίσεις συγχρονισμού")
Kochbuch syncro has expired!

Order renewal now (click here and select “Syncro settings”)
VerbindungsAufbau
Σύνδεση με εξυπηρετητή ...
Connecting to server ...
ServerNichtErreichbar
Ο εξυπηρετητής συγχρονισμού δεν είναι διαθέσιμος. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.
The synchronization server is unavailable. Please retry later.
LetzteSynchronisierung
Τελευταίος επιτυχημένος συγχρονισμός:
Last successful synchronization:
NochNichtSynchronisiert
Δεν έχει γίνει συγχρονισμός ακόμη
Not synchronized yet
SynchronisierenKonflikte
{0} διενέξεις κατά τον συγχρονισμό.
{0} conflicts encountered during synchronization.
KonfliktLösen
Επίλυση διένεξης
Resolve conflict
KonfliktAufgetretenInfo
Παρουσιάστηκε μία διένεξη κατά την ανανέωση της συνταγής. Μία νέα έκδοση κατέβηκε από τον εξυπηρετητή και η συνταγή διορθώθηκε τοπικά
Refreshing this recipe resulted in a merge conflict. A new version was downloaded from the synchronization server and the recipe was edited locally.
'frmExportieren
EmailBodyLatex
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
'frmImportieren
'frmKompression
TagKürzel
d
'frmOptionen
SchreibgeschütztMerken
Remember read only mode when restarting
BeimStartLetztesRezept
(Κατά την έναρξη πήγαινε στην προηγούμενη συνταγή)
show previously selected recipe
'frmKategorien
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
'frmInfo
'frmSpenden
'frmMenü
MenüDuplizieren
Duplicate menu
'RezeptVerschieben
'frmSuchen
'frmDrucken
'frmBilderÜbersicht
'frmRezeptUnterschied
'frmSync
Synchronisierung
Δημιουργία συγχρονισμού
Setup Kochbuch syncro
OnlineSynchronisierung
Kochbuch syncro ®
Kochbuch syncro ®
SyncroErklärung
Με τον αυτόματο συγχρονισμό πρέπει πάντα να ενημερώνονται οι συνταγές με σένα.
- στον φορητό υπολογιστή στο σπίτι
- στο Android κινητό και στο Tablet
Δοκιμάστε το δωρεάν για 20 ημέρες!
Μετά αναζητήστε μία ικανοποιητική τιμή ,περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας.
With the automatic online synchronization you always have your up-to-date recipes with you.
- on your laptop at home
- on your Android phone and tablet
Test it 20 days for free!
Then extend for a favorable price, more infos on our website:
BestellenDreiJahre
Παράγγειλε τώρα
Order now
ErsteSyncErfolgreichErklärung
Ο πρώτος συγχρονισμός ήταν επιτυχής!
Ίσως χρειαστεί κάποιος χρόνος για να συγχρονιστούν οι φωτογραφίες
Βάλτε τον κωδικό στα άλλα Βιβλία συνταγών για να συνδεθείτε με αυτό.
First synchronization was successful!
It might take some time for pictures to be synchronized.
Enter the code in your other Cookbooks to connect them with this one.
NeueSynchronisierung
Εκκίνηση νέου συγχρονισμού
Start new synchronization
NeuSynchronisierungBeschreibung
(Εδώ μπορείτε να ξεκινήσετε έναν νέο συγχρονισμό.
;Έχετε ήδη κωδικό συγχρονισμού;Πηγαίνετε πίσω και συνδεθείτε στο υπάρχον Βιβλίο συνταγών.
)
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
StimmeAGBZu
Δέχομαι τους όρους
I accept the terms
AGB
Όροι
Terms
MitBestehendemKochbuch
Σύνδεση σε υπάρχον Βιβλίο συνταγών
Connect to existing Cookbook
MitBestehendemBeschreibung
Εισάγετε τον κωδικό από τον πρώτο συγχρονισμό.
Δεν έχετε συγχρονιστεί ακόμη; Πηγαίνετε πίσω και ξεκινήστε νέο συγχρονισμό.
Enter the code from the first synchronization.
Not synchronized yet? Just go back and start a new one.
ErsteSynchronisierung
Πρώτος συγχρονισμός
First synchronization
ErsteSynchronisierungBeschreibung
Τώρα οι συνταγές σας μεταφορτώνονται στον εξυπηρετητή συγχρονισμού.
Now your recipes are being uploaded to the synchronization server.
ErsteSynchroniserungErfolgreich
Ο πρώτος συγχρονισμός ήταν επιτυχής
First synchronization was successful
SynchronisierungDeaktivieren
(Απενεργοποίηση συγχρονισμού)
Pause synchronization
SynchronisierungAktivieren
(Ενεργοποίηση συγχρονισμού)
Resume synchronization
CodeWiederNachlesen
Μπορείτε να δείτε τον κωδικό οποιαδήποτε στιγμή.
You can look up the code anytime.
SynchronisierungNochTageAktiv
Ο συγχρονισμός θα είναι ενεργός για {0} ακόμα ημέρες.
Synchronization will be active for {0} more days.
SynchronisierungTageAbgelaufen
Ο συγχρονισμός έχει λήξει {0} ημέρες.
Synchronization has been expired for {0} days.
LogoutSyncro
Logout
SyncroAbmeldenFrage
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
RezepteWiederherstellen
Επαναφορά {0} συνταγές
Restore {0} recipes
RezeptWiederherstellen
Επαναφορά 1 συνταγής
Restore 1 recipe
MehrAnzeigen
Περισσότερα
Show more
KeineGelöschtenVorhanden
Δεν υπάρχουν διεγραμμένες συνταγές
There are no deleted recipes
GelöschteWiederherstellenErklärung
Διάλεξε τις συνταγές που θέλεις να επαναφέρεις και επίλεξε "Επαναφορά συνταγών". Οι συνταγές εμφανίζοντε στη λίστα.
Select the recipes you want to restore and click on “Restore recipes”. Restored recipes still appear in the list.
'mdlKochbuch
'frmMergeConflict
KonfliktSpäterBeheben
Επίλυση διένεξης αργότερα
Resolve conflict later
VersionÜbernehmen
Εφαρμογή της έκδοσης
Apply this version
ÄnderungskonfliktRezept
Η συνταγή "{0}" έχει διένεξη συνένωσης
Recipe “{0}” has merge conflicts.
KonfliktErklärung
Η συνταγή "{0}" άλλαξε τοπικά και σε άλλο ένα συγχρονισμένο Βιβλίο συνταγών.Το άλλο βιβλίο συνταγών συγχρονίστηκε πρώτα με τον εξυπηρετητή.
Επειδή οι αλλαγές έγιναν στις ίδιες θέσεις στο κείμενο, πρέπει να διαλέξετε ποιά έκδοση θα κρατήσετε. Μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο ακόλουθο κουτί κειμένου.
Recipe “{0}” was changed locally and also in another synchronized Cookbook. The other Cookbook synced first with the server.
Because the changes were made in the same places in the text, you must now select which version to keep. You can also make changes yourself in the text box below.
KonfliktTeileErklärung
Η συνένωση άλλαξε τα ακόλουθα κόκκινα σημεία της συνταγής:
Merge changes exist in the following red marked parts of the recipe:
MeineÄnderungen
Οι αλλαγές μου:
My changes:
ServerÄnderungen
Αλλαγές στον εξυπηρετητή:
Changes on the server:
ZuÜbernehmendeVersion
Διάλεξε ποιά έκδοση να κρατηθεί:
Select which version to keep:
MeineVersion
Η έκδοση μου
My version
ZusammengefügteVersion
Συνημμένη έκδοση
Merged version
ServerVersion
Έκδοση στον εξυπηρετητή
Version from server
KonfliktSpäterAuflösen
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
SyncroSpäterHinweis
Η αργότερα στην επιλογή αρχείο -> Δημιουργία συγχρονισμού
Or later in the file menu -> Setup synchronization
SyncroJetztEinrichten
Δημιουργία συγχρονισμού τώρα
Setup Kochbuch syncro now
'frmSyncroExpired
TestphaseAbgelaufen
Η περίοδος ελέγχου συγχρονισμού έληξε
Kochbuch syncro test phase expired
AbgelaufenHinweisText
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
AusgewählteImportieren
Import selected
RezepteTitel
Recipes
BereitsVorhanden
Exists already
KategorienImportieren
Import categories
MenüsImportieren
Import menus
ImportFehlerMeldung
One or more files couldn’t be opened!
RezeptGleichemNamenVorhanden
Recipe exists with identical name
BereitsIdentischVorhanden
Identical recipe exists
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Γερμανικά Αγγλικά Ισπανικά Ρώσσικα Ολλανδικά Πολωνικά Ελληνικά Πορτογαλλικά Δανέζικα Γαλλικά Φιλανδικά Norwegisch (Bokmål) Ιταλικά Tschechisch