Bruker: Passord:
Registrer

Oversett programmer

Språkfilene til alle våre programmer finnes på dette nettstedet. Se oversikt
Før du begynner å oversette bør du lese vår hjelp.
Velg hvilke programmer og hvilke språk du ønsker å oversette:
Sonderzeichen:
Öö
Őő
Üü
Űű
Program: Språk som skal oversettes:
Vis språk:
Filter:
Side: Fraser per side:

Oversetting av Kokebok til Ungarsk

Last ned
Ferdigstillelsesgrad for oversettelsen 81.7% Fullført: 312; endringer: 1; tomme: 69
ÜbersetzenKürzelUngarskTekst som skal oversettes
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
NächsterRezeptKonflikt
Gå til neste oppskriftkonflikt
Jump to next recipe conflict
KürzlichGelöscht
Nylig slettede oppskrifter
Recently deleted recipes
KeinInternet
Du er ikke tilkoblet Internett. Synkronisering er ikke mulig.
You’re not connected to the internet. Synchronization is not possible.
SyncLäuftBaldAb
Kokebok syncro utløper snart. Vennligst forny den!
Kochbuch syncro will expire soon. Please renew!
SyncAbgelaufen
Kokebok syncro er utløpt!

Bestill fornyelse nå (klikk her og velg "Syncro innstillinger")
Kochbuch syncro has expired!

Order renewal now (click here and select “Syncro settings”)
VerbindungsAufbau
Kobler til tjener ...
Connecting to server ...
ServerNichtErreichbar
Synkroniseringstjeneren er ikke tilgjengelig. Prøv senere.
The synchronization server is unavailable. Please retry later.
LetzteSynchronisierung
Siste vellykkede synkronisering:
Last successful synchronization:
NochNichtSynchronisiert
Ikke synkronisert enda
Not synchronized yet
SynchronisierenKonflikte
{0} konflikter oppstod under synkroniseringen.
{0} conflicts encountered during synchronization.
KonfliktLösen
Løs konflikt
Resolve conflict
KonfliktAufgetretenInfo
Oppdateringen av denne oppskriften medføre en flette-konflikt. En ny version ble hentet fra synkroniseringstjeneren og oppskriften ble redigert lokalt.
Refreshing this recipe resulted in a merge conflict. A new version was downloaded from the synchronization server and the recipe was edited locally.
'frmExportieren
EmailBodyLatex
(Din tekst)

Denne oppskriftsfilen ble laget med kokebokprogramet. Du kan konvertere den til en PDF-fil med en LaTeX kompilator, f.eks. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
'frmImportieren
'frmKompression
TagKürzel
d
d
'frmOptionen
SchreibgeschütztMerken
Husk skrivebeskyttet modus ved omstart
Remember read only mode when restarting
BeimStartLetztesRezept
vis forrige valgte opppskrift
show previously selected recipe
'frmKategorien
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
'frmInfo
'frmSpenden
'frmMenü
MenüDuplizieren
Dupliser meny
Duplicate menu
'RezeptVerschieben
'frmSuchen
Schnellsuche
Quick search
'frmDrucken
'frmBilderÜbersicht
'frmRezeptUnterschied
'frmSync
Synchronisierung
Kochbuch syncro innstilling
Setup Kochbuch syncro
OnlineSynchronisierung
Kochbuch syncro ®
Kochbuch syncro ®
SyncroErklärung
Med automatisk onlinesynkronisering har du alltid dine oppdaterte oppskrifter med deg.
- på din bærbare PC hjemme
- på din Android-telefon og nettbrett
Test det 20 dagar gratis!
Siden har du muligheten til å forlenge til en fordelaktig pris, mer information på vår hjemmeside:
With the automatic online synchronization you always have your up-to-date recipes with you.
- on your laptop at home
- on your Android phone and tablet
Test it 20 days for free!
Then extend for a favorable price, more infos on our website:
BestellenDreiJahre
Bestill nå
Order now
ErsteSyncErfolgreichErklärung
Første synkronisering utført!
Det kan ta litt tid før bilder synkroniseras.
Angi koden i dine andre kokebøker for å koble dem til denne.
First synchronization was successful!
It might take some time for pictures to be synchronized.
Enter the code in your other Cookbooks to connect them with this one.
NeueSynchronisierung
Start ny synkronisering
Start new synchronization
NeuSynchronisierungBeschreibung
Her kan du starte en ny synkronisering.
Det er absolutt nødvendig at du angir din faktiske e-postadresse!
Har du allerede fått en synkroniseringskode? Da er det bara å gå tilbake og koble til din eksisternde kokebok.
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
StimmeAGBZu
Jeg aksepterer vilkårene
I accept the terms
AGB
Vilkår
Terms
MitBestehendemKochbuch
Koble til eksisterende kokebok
Connect to existing Cookbook
MitBestehendemBeschreibung
Angi koden fra den første synkroniseringen.
Ikke synkronisert enda? Gå tilbake og start en ny synkronisering.
Enter the code from the first synchronization.
Not synchronized yet? Just go back and start a new one.
ErsteSynchronisierung
Første synkronisering
First synchronization
ErsteSynchronisierungBeschreibung
Dine oppskrifter lastes nå opp til synkroniseringstjeneren.
Now your recipes are being uploaded to the synchronization server.
ErsteSynchroniserungErfolgreich
Første synkronisering utført.
First synchronization was successful
SynchronisierungDeaktivieren
Pause synkronisering
Pause synchronization
SynchronisierungAktivieren
Gjenoppta synkronisering
Resume synchronization
CodeWiederNachlesen
Du kan se denne koden på nytt her når som helst.
You can look up the code anytime.
SynchronisierungNochTageAktiv
Synkronisering er aktiv i {0} dager til.
Synchronization will be active for {0} more days.
SynchronisierungTageAbgelaufen
Synkroniseringen utløpte for {0} dager siden.
Synchronization has been expired for {0} days.
LogoutSyncro
Logg ut
Logout
SyncroAbmeldenFrage
Vil du logge ut helt fra Kochbuch syncro® på denne enheten?

Da vil du ikke kunne lese din synkroniseringskode, {0}, her lenger. Skriv den ned i tillfelle du trenger den seinere.
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
RezepteWiederherstellen
Gjenopprett {0} oppskrifter
Restore {0} recipes
RezeptWiederherstellen
Gjenopprett 1 oppskrift
Restore 1 recipe
MehrAnzeigen
Vis mer
Show more
KeineGelöschtenVorhanden
Det finnes ingen slettede opppskrifter
There are no deleted recipes
GelöschteWiederherstellenErklärung
Velg de oppskriftene du ønsker å gjenopprette og klikk på "Gjenopprett opppskrifter". Gjenoprettede oppskrifter vil fortsatt vises i listen.
Select the recipes you want to restore and click on “Restore recipes”. Restored recipes still appear in the list.
'mdlKochbuch
'frmMergeConflict
KonfliktSpäterBeheben
Håndter konflikt seinere
Resolve conflict later
VersionÜbernehmen
Velg denne versjonen
Apply this version
ÄnderungskonfliktRezept
Oppskrift "{0}" har konflikter
Recipe “{0}” has merge conflicts.
KonfliktErklärung
Oppskrift "{0}" er endret lokalt og i en annen synkronisert kokebok. Den andre kokeboken synkroniserte først med tjeneren.
Ettersom endringene var på samma sted i teksten må du velg hvilken versjon du vil beholde. Du kan også endre selv i tekstruten nedenfor.
Recipe “{0}” was changed locally and also in another synchronized Cookbook. The other Cookbook synced first with the server.
Because the changes were made in the same places in the text, you must now select which version to keep. You can also make changes yourself in the text box below.
KonfliktTeileErklärung
Følgende røde markeringer i oppskriften har konflikter
Merge changes exist in the following red marked parts of the recipe:
MeineÄnderungen
Mine endringer:
My changes:
ServerÄnderungen
Endringer på tjeneren:
Changes on the server:
ZuÜbernehmendeVersion
Velg hvilken versjon som skal beholdes
Select which version to keep:
MeineVersion
Min versjon
My version
ZusammengefügteVersion
Flettet versjon
Merged version
ServerVersion
Tjenerens versjon
Version from server
KonfliktSpäterAuflösen
Vil du håndtere konflikt seinere? Alle endringer så langt vil bli borte!
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
Det finnes fortsatt konflikter i deler av oppskriften som er markert med rödt i listen til venstre. Du bør velge dem og ändra de delene som er markert med {0}. Vil du allikevel markere konflikten som løst?
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
SyncroSpäterHinweis
Eller seinere i filmenyen -> Sett opp synkronisering
Or later in the file menu -> Setup synchronization
SyncroJetztEinrichten
Sett opp Kochbuch syncro nå
Setup Kochbuch syncro now
'frmSyncroExpired
TestphaseAbgelaufen
Testperioden for Kochbuch syncro har gått ut
Kochbuch syncro test phase expired
AbgelaufenHinweisText
Testperioden for Kochbuch syncro har gått ut. Synkronisering av dine kokebøker har nå opphørt til du fornyer din kokbok syncro.

Bestill en forlengelse nå for ett til tre år for å fortsette å ha dina oppdaterte oppskrifter med deg.

Du kan finne prisene på vår hjemmeside:
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Om du deaktiverar Kochbuch syncro må du aktivera den manuelt på nytt etter at du bestilt en forlengelse.
(I filmenyen -> Sett opp synkronisering)
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
AusgewählteImportieren
Importer valgte
Import selected
RezepteTitel
Oppskrifter
Recipes
BereitsVorhanden
Finnes allerede
Exists already
KategorienImportieren
Importer kategorier
Import categories
MenüsImportieren
Importer menyer
Import menus
ImportFehlerMeldung
En eller flere filer kunne ikke åpnes!
One or more files couldn’t be opened!
RezeptGleichemNamenVorhanden
Det finnes allerede en oppskrift med samme navn
Recipe exists with identical name
BereitsIdentischVorhanden
Det finnes allerede en identisk oppskrift
Identical recipe exists
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Tysk Engelsk Spansk Russisk Nederlandsk Polsk Gresk Portugisisk Dansk Fransk Fisnk Norsk Bokmål Italiensk Tsjekkisk